法华经发音网
标题

注音

 卷一 序品 第一

 rú shì wǒ wén。yī shí fó zhù wáng shè chéng qí shé kū shān zhōng,

 如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中,

 yǔ dà bǐ qiū zhòng wàn èr qiān rén jù,jiē shì ā luó hàn,zhū lòu yǐ jìn,

 与大比丘众万二千人俱,皆是阿罗汉,诸漏已尽,

 wú fù fán nǎo,dǎi dé jǐ lì,jìn zhū yǒu jié,xīn dé zì zài。qí míng yuē:

 无复烦恼,逮得己利,尽诸有结,心得自在。其名曰:

 ā ruò jiāo chén rú、mó hē jiā yè、yōu lóu pín luó jiā yè、qié yē jiā yè、

 阿若憍陈如、摩诃迦叶、优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、

 nà tí jiā yè、shè lì fú、dà mù qián lián、mó hē jiā zhān yán、

 那提迦叶、舍利弗、大目犍连、摩诃迦旃延、

 ā nòu lóu tuó、jié bīn nà、jiāo fàn bō tí、lí pó duō、bì líng qié pó cuō、

 阿冕楼驮、劫宾那、憍梵波提、离婆多、毕陵伽婆蹉、

 báo jū luó、mó hē jū zhǐ luó、nán tuó、sūn tuó luó nán tuó、

 薄拘罗、摩诃拘絺罗、难陀、孙陀罗难陀、

 fù lóu nà、mí duō luó ní zǐ、xū pú tí、ā nán、luó hóu luó。

 富楼那、弥多罗尼子、须菩提、阿难、罗睺罗。

 rú shì zhòng suǒ zhī shí dà ā luó hàn děng。fù yǒu xué、wú xué èr qiān rén。

 如是众所知识大阿罗汉等。复有学、无学二千人。

 mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní,yǔ juàn shǔ liù qiān rén jù。

 摩诃波阇波提比丘尼,与眷属六千人俱。

 luó hóu luó mǔ yē shū tuó luó bǐ qiū ní,yì yǔ juàn shǔ jù。

 罗睺罗母耶输陀罗比丘尼,亦与眷属俱。

 pú sà mó hē sà bā wàn rén,jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí bú tuì zhuǎn;

 菩萨摩诃萨八万人,皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转;

 jiē dé tuó luó ní;lè shuō biàn cái,zhuǎn bú tuì zhuǎn fǎ lún;

 皆得陀罗尼;乐说辩才,转不退转法轮;

 gòng yǎng wú liàng bǎi qiān zhū fó,yú zhū fó suǒ zhí zhòng dé běn,

 供养无量百千诸佛,于诸佛所植众德本,

 cháng wéi zhū fó zhī suǒ chēng tàn;yǐ cí xiū shēn,shàn rù fó huì;

 常为诸佛之所称叹;以慈修身,善入佛慧;

 tōng dá dà zhì,dào yú bǐ àn;míng chēng pǔ wén wú liàng shì jiè,

 通达大智,到于彼岸;名称普闻无量世界,

 néng dù wú shù bǎi qiān zhòng shēng。qí míng yuē:wén shū shī lì pú sà、

 能度无数百千众生。其名曰:文殊师利菩萨、

 guān shì yīn pú sà、dé dà shì pú sà、cháng jīng jìn pú sà、bù xiū xī pú sà、

 观世音菩萨、得大势菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨、

 bǎo zhǎng pú sà、yào wáng pú sà、yǒng shī pú sà、bǎo yuè pú sà、

 宝掌菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宝月菩萨、

 yuè guāng pú sà、mǎn yuè pú sà、dà lì pú sà、wú liàng lì pú sà、

 月光菩萨、满月菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、

 yuè sān jiè pú sà、bá tuó pó luó pú sà、mí lè pú sà、bǎo jī pú sà、

 越三界菩萨、跋陀婆罗菩萨、弥勒菩萨、宝积菩萨、

 dǎo shī pú sà,rú shì děng pú sà mó hē sà bā wàn rén jù。

 导师菩萨,如是等菩萨摩诃萨八万人俱。

 ěr shí shì tí huán yīn,yǔ qí juàn shǔ èr wàn tiān zǐ jù。

 尔时释提桓因,与其眷属二万天子俱。

 fù yǒu míng yuè tiān zǐ、pǔ xiāng tiān zǐ、bǎo guāng tiān zǐ、

 复有名月天子、普香天子、宝光天子、

 sì dà tiān wáng,yǔ qí juàn shǔ wàn tiān zǐ jù。zì zài tiān zǐ、

 四大天王,与其眷属万天子俱。自在天子、

 dà zì zài tiān zǐ,yǔ qí juàn shǔ sān wàn tiān zǐ jù。suō pó shì jiè zhǔ、

 大自在天子,与其眷属三万天子俱。娑婆世界主、

 fàn tiān wáng、shī qì dà fàn、guāng míng dà fàn děng,

 梵天王、尸弃大梵、光明大梵等,

 yǔ qí juàn shǔ wàn èr qiān tiān zǐ jù。yǒu bā lóng wáng:

 与其眷属万二千天子俱。有八龙王:

 nán tuó lóng wáng、bá nán tuó lóng wáng、suō qié luó lóng wáng、

 难陀龙王、跋难陀龙王、娑伽罗龙王、

 hé xiū jí lóng wáng、dé chā jiā lóng wáng、ā nà pó dá duō lóng wáng、

 和修吉龙王、德叉迦龙王、阿那婆达多龙王、

 mó nà sī lóng wáng、yōu bō luó lóng wáng děng,

 摩那斯龙王、优钵罗龙王等,

 gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jǐn nà luó wáng:

 各与若干百千眷属俱。有四紧那罗王:

 fǎ jǐn nà luó wáng、miào fǎ jǐn nà luó wáng、dà fǎ jǐn nà luó wáng、

 法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、

 chí fǎ jǐn nà luó wáng,gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。

 持法紧那罗王,各与若干百千眷属俱。

 yǒu sì qián tà pó wáng:yuè qián tà pó wáng、yuè yīn qián tà pó wáng、

 有四乾闼婆王:乐乾闼婆王、乐音乾闼婆王、

 měi qián tà pó wáng、měi yīn qián tà pó wáng,

 美乾闼婆王、美音乾闼婆王,

 gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì ā xiū luó wáng:

 各与若干百千眷属俱。有四阿修罗王:

 pó zhì ā xiū luó wáng、qū luó qiān tuó ā xiū luó wáng、

 婆稚阿修罗王、佉罗骞驮阿修罗王、

 pí mó zhì duō luó ā xiū luó wáng、luó hóu ā xiū luó wáng,

 毘摩质多罗阿修罗王、罗睺阿修罗王,

 gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jiā lóu luó wáng:

 各与若干百千眷属俱。有四迦楼罗王:

 dà wēi dé jiā lóu luó wáng、dà shēn jiā lóu luó wáng、

 大威德迦楼罗王、大身迦楼罗王、

 dà mǎn jiā lóu luó wáng、rú yì jiā lóu luó wáng,

 大满迦楼罗王、如意迦楼罗王,

 gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。wéi tí xī zǐ ā shé shì wáng,

 各与若干百千眷属俱。韦提希子阿阇世王,

 yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。gè lǐ fó zú,tuì zuò yí miàn。

 与若干百千眷属俱。各礼佛足,退坐一面。

 ěr shí shì zūn,sì zhòng wéi rào,gòng yǎng、gōng jìng、zūn zhòng、

 尔时世尊,四众围绕,供养、恭敬、尊重、

 zàn tàn。wèi zhū pú sà shuō dà chéng jīng,míng wú liàng yì,

 赞叹。为诸菩萨说大乘经,名无量义,

 jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。fó shuō cǐ jīng yǐ,jié jiā fū zuò,

 教菩萨法,佛所护念。佛说此经已,结跏趺坐,

 rù yú wú liàng yì chù sān mèi,shēn xīn bú dòng。

 入于无量义处三昧,身心不动。

 shì shí tiān yǔ màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá、màn shū shā huá、

 是时天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、

 mó hē màn shū shā huá,ér sàn fó shàng、jí zhū dà zhòng。pǔ fó shì jiè,

 摩诃曼殊沙华,而散佛上、及诸大众。普佛世界,

 liù zhǒng zhèn dòng。ěr shí huì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

 六种震动。尔时会中,比丘、比丘尼、优婆塞、

 yōu pó yí、tiān lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 优婆夷、天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén,jí zhū xiǎo wáng、

 紧那罗、摩睺罗伽、人非人,及诸小王、

 zhuàn lún shèng wáng,shì zhū dà zhòng,dé wèi céng yǒu,

 转轮圣王,是诸大众,得未曾有,

 huān xǐ hé zhǎng,yì xīn guān fó。

 欢喜合掌,一心观佛。

 ěr shí,fó fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

 尔时,佛放眉间白毫相光,

 zhào dōng fāng wàn bā qiān shì jiè,mí bù zhōu biàn,xià zhì ā bí dì yù,

 照东方万八千世界,靡不周遍,下至阿鼻地狱,

 shàng zhì ā jiā ní zhà tiān。yú cǐ shì jiè,jìn jiàn bǐ tǔ liù qù zhòng shēng,

 上至阿迦尼吒天。于此世界,尽见彼土六趣众生,

 yòu jiàn bǐ tǔ xiàn zài zhū fó,jí wén zhū fó suǒ shuō jīng fǎ。

 又见彼土现在诸佛,及闻诸佛所说经法。

 bìng jiàn bǐ zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

 并见彼诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

 zhū xiū xíng dé dào zhě。fù jiàn zhū pú sà mó hē sà,

 诸修行得道者。复见诸菩萨摩诃萨,

 zhǒng zhǒng yīn yuán、zhǒng zhǒng xìn jiě、zhǒng zhǒng xiàng mào,

 种种因缘、种种信解、种种相貌,

 xíng pú sà dào。fù jiàn zhū fó bān niè pán zhě。

 行菩萨道。复见诸佛般涅槃者。

 fù jiàn zhū fó bān niè pán hòu,yǐ fó shè lì qǐ qī bǎo tǎ。

 复见诸佛般涅槃后,以佛舍利起七宝塔。

 ěr shí,mí lè pú sà zuò shì niàn:jīn zhě shì zūn xiàn shén biàn xiàng,

 尔时,弥勒菩萨作是念:今者世尊现神变相,

 yǐ hé yīn yuán ér yǒu cǐ ruì?jīn fó shì zūn rù yú sān mèi,shì bù kě sī yì、

 以何因缘而有此瑞?今佛世尊入于三昧,是不可思议、

 xiàn xī yǒu shì。dāng yǐ wèn shuí?shuí néng dá zhě?fù zuò cǐ niàn:

 现希有事。当以问谁?谁能答者?复作此念:

 shì wén shū shī lì,fǎ wáng zhī zǐ,

 是文殊师利,法王之子,

 yǐ céng qīn jìn gòng yǎng guò qù wú liàng zhū fó,

 已曾亲近供养过去无量诸佛,

 bì yīng jiàn cǐ xī yǒu zhī xiàng。wǒ jīn dāng wèn。

 必应见此希有之相。我今当问。

 ěr shí,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,jí zhū tiān lóng、

 尔时,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,及诸天龙、

 guǐ shén děng,xián zuò cǐ niàn:shì fó guāng míng shén tōng zhī xiàng,

 鬼神等,咸作此念:是佛光明神通之相,

 jīn dāng wèn shuí?

 今当问谁?

 ěr shí,mí lè pú sà yù zì jué yí,yòu guān sì zhòng bǐ qiū、bǐ qiū ní、

 尔时,弥勒菩萨欲自决疑,又观四众比丘、比丘尼、

 yōu pó sāi、yōu pó yí,jí zhū tiān lóng、guǐ shén děng zhòng huì zhī xīn,

 优婆塞、优婆夷,及诸天龙、鬼神等众会之心,

 ér wèn wén shū shī lì yán:yǐ hé yīn yuán ér yǒu cǐ ruì、shén tōng zhī xiàng,

 而问文殊师利言:以何因缘而有此瑞、

 fàng dà guāng míng,zhào yú dōng fāng wàn bā qiān tǔ,

 神通之相,放大光明,照于东方万八千土,

 xī jiàn bǐ fó guó jiè zhuāng yán?yú shì mí lè pú sà yù chóng xuān cǐ yì,

 悉见彼佛国界庄严?于是弥勒菩萨欲重宣此义,

 yǐ jì wèn yuē:

 以偈问曰:

 wén shū shī lì,dǎo shī hé gù、

 文殊师利,导师何故、

 méi jiān bái háo,dà guāng pǔ zhào。

 眉间白毫,大光普照。

 yǔ màn tuó luó、màn shū shā huá,

 雨曼陀罗、曼殊沙华,

 zhān tán xiāng fēng,yuè kě zhòng xīn。

 栴檀香风,悦可众心。

 yǐ shì yīn yuán,dì jiē yán jìng,

 以是因缘,地皆严净,

 ér cǐ shì jiè、liù zhǒng zhèn dòng。

 而此世界、六种震动。

 shí sì bù zhòng、xián jiē huān xǐ,

 时四部众、咸皆欢喜,

 shēn yì kuài rán,dé wèi céng yǒu。

 身意快然,得未曾有。

 méi jiān guāng míng,zhào yú dōng fāng,

 眉间光明,照于东方,

 wàn bā qiān tǔ,jiē rú jīn sè,

 万八千土,皆如金色,

 cóng ā bí yù、shàng zhì yǒu dǐng。

 从阿鼻狱、上至有顶。

 zhū shì jiè zhōng,liù dào zhòng shēng,

 诸世界中,六道众生,

 shēng sǐ suǒ qū、shàn è yè yuán、

 生死所趋、善恶业缘、

 shòu bào hǎo chǒu,yú cǐ xī jiàn。

 受报好丑,于此悉见。

 yòu dǔ zhū fó、shèng zhǔ shī zǐ、

 又睹诸佛、圣主师子、

 yǎn shuō jīng diǎn,wēi miào dì yī。

 演说经典,微妙第一。

 qí shēng qīng jìng,chū róu ruǎn yīn,

 其声清净,出柔软音,

 jiào zhū pú sà、wú shù yì wàn,

 教诸菩萨、无数亿万,

 fàn yīn shēn miào,lìng rén lè wén。

 梵音深妙,令人乐闻。

 gè yú shì jiè,jiǎng shuō zhèng fǎ、

 各于世界,讲说正法、

 zhǒng zhǒng yīn yuán。yǐ wú liàng yù,

 种种因缘。以无量喻,

 zhào míng fó fǎ,kāi wù zhòng shēng。

 照明佛法,开悟众生。

 ruò rén zāo kǔ,yàn lǎo bìng sǐ,

 若人遭苦,厌老病死,

 wéi shuō niè pán,jìn zhū kǔ jì。

 为说涅槃,尽诸苦际。

 ruò rén yǒu fú,céng gōng yǎng fó,

 若人有福,曾供养佛,

 zhì qiú shèng fǎ,wéi shuō yuán jiào。

 志求胜法,为说缘觉。

 ruò yǒu fó zǐ、xiū zhǒng zhǒng háng,

 若有佛子、修种种行,

 qiú wú shàng huì,wéi shuō jìng dào。

 求无上慧,为说净道。

 wén shū shī lì,wǒ zhù yú cǐ,

 文殊师利,我住于此,

 jiàn wén ruò sī,jí qiān yì shì,

 见闻若斯,及千亿事,

 rú shì zhòng duō,jīn dāng lüè shuō。

 如是众多,今当略说。

 wǒ jiàn bǐ tǔ,héng shā pú sà,

 我见彼土,恒沙菩萨,

 zhǒng zhǒng yīn yuán、ér qiú fó dào。

 种种因缘、而求佛道。

 huò yǒu háng shī,jīn yín shān hú、

 或有行施,金银珊瑚、

 zhēn zhū mó ní、chē qú mǎ nǎo、

 真珠摩尼、砗磲玛瑙、

 jīn gāng zhū zhēn,nú bì chē chéng、

 金刚诸珍,奴婢车乘、

 bǎo shì niǎn yú,huān xǐ bù shī。

 宝饰辇舆,欢喜布施。

 huí xiàng fó dào,yuàn dé shì chéng,

 回向佛道,愿得是乘,

 sān jiè dì yī,zhū fó suǒ tàn。

 三界第一,诸佛所叹。

 huò yǒu pú sà,sì mǎ bǎo chē、

 或有菩萨,驷马宝车、

 lán dùn huá gài、xuān shì bù shī。

 栏楯华盖、轩饰布施。

 fù jiàn pú sà,shēn ròu shǒu zú、

 复见菩萨,身肉手足、

 jí qī zi shī,qiú wú shàng dào。

 及妻子施,求无上道。

 yòu jiàn pú sà,tóu mù shēn tǐ、

 又见菩萨,头目身体、

 xīn lè shī yǔ,qiú fó zhì huì。

 欣乐施与,求佛智慧。

 wén shū shī lì,wǒ jiàn zhū wáng,

 文殊师利,我见诸王,

 wǎng yì fó suǒ、wèn wú shàng dào,

 往诣佛所、问无上道,

 biàn shě lè tǔ、gōng diàn chén qiè,

 便舍乐土、宫殿臣妾,

 tì chú xū fà、ér bèi fǎ fú。

 剃除须发、而被法服。

 huò jiàn pú sà,ér zuò bǐ qiū,

 或见菩萨,而作比丘,

 dú chǔ xián jìng,lè sòng jīng diǎn。

 独处闲静,乐诵经典。

 yòu jiàn pú sà,yǒng měng jīng jìn,

 又见菩萨,勇猛精进,

 rù yú shēn shān,sī wéi fó dào。

 入于深山,思惟佛道。

 yòu jiàn lí yù,cháng chù kòng xián,

 又见离欲,常处空闲,

 shēn xiū chán dìng,dé wǔ shén tōng。

 深修禅定,得五神通。

 yòu jiàn pú sà,ān chán hé zhǎng,

 又见菩萨,安禅合掌,

 yǐ qiān wàn jì、zàn zhū fǎ wáng。

 以千万偈、赞诸法王。

 fù jiàn pú sà,zhì shēn zhì gù,

 复见菩萨,智深志固,

 néng wèn zhū fó,wén xī shòu chí。

 能问诸佛,闻悉受持。

 yòu jiàn fó zǐ,dìng huì jù zú,

 又见佛子,定慧具足,

 yǐ wú liàng yù、wéi zhòng jiǎng fǎ,

 以无量喻、为众讲法,

 xīn lè shuō fǎ、huà zhū pú sà,

 欣乐说法、化诸菩萨,

 pò mó bīng zhòng、ér jī fǎ gǔ。

 破魔兵众、而击法鼓。

 yòu jiàn pú sà,jì rán yàn mò,

 又见菩萨,寂然宴默,

 tiān lóng gōng jìng,bù yǐ wéi xǐ。

 天龙恭敬,不以为喜。

 yòu jiàn pú sà,chù lín fàng guāng,

 又见菩萨,处林放光,

 jì dì yù kǔ,lìng rù fó dào。

 济地狱苦,令入佛道。

 yòu jiàn fó zǐ,wèi cháng shuì mián,

 又见佛子,未尝睡眠,

 jīng háng lín zhōng,qín qiú fó dào。

 经行林中,勤求佛道。

 yòu jiàn jù jiè,wēi yí wú quē,

 又见具戒,威仪无缺,

 jìng rú bǎo zhū,yǐ qiú fó dào。

 净如宝珠,以求佛道。

 yòu jiàn fó zǐ,zhù rěn rǔ lì,

 又见佛子,住忍辱力,

 zēng shàng màn rén,è mà chuí dǎ,

 增上慢人,恶骂捶打,

 jiē xī néng rěn,yǐ qiú fó dào。

 皆悉能忍,以求佛道。

 yòu jiàn pú sà,lí zhū xì xiào、

 又见菩萨,离诸戏笑、

 jí chī juàn shǔ,qīn jìn zhì zhě,

 及痴眷属,亲近智者,

 yì xīn chú luàn,shè niàn shān lín、

 一心除乱,摄念山林、

 yì qiān wàn suì,yǐ qiú fó dào。

 亿千万岁,以求佛道。

 huò jiàn pú sà,yáo shàn yǐn shí、

 或见菩萨,肴膳饮食、

 bǎi zhǒng tāng yào、shī fó jí sēng。

 百种汤药、施佛及僧。

 míng yī shàng fú、jià zhí qiān wàn,

 名衣上服、价值千万,

 huò wú jià yī,shī fó jí sēng。

 或无价衣,施佛及僧。

 qiān wàn yì zhǒng、zhān tán bǎo shě、

 千万亿种、栴檀宝舍、

 zhòng miào wò jù、shī fó jí sēng。

 众妙卧具、施佛及僧。

 qīng jìng yuán lín、huá guǒ mào shèng、

 清净园林、华果茂盛、

 liú quán yù chí、shī fó jí sēng。

 流泉浴池、施佛及僧。

 rú shì děng shī,zhǒng guǒ wēi miào,

 如是等施,种果微妙,

 huān xǐ wú yàn,qiú wú shàng dào。

 欢喜无厌,求无上道。

 huò yǒu pú sà,shuō jì miè fǎ,

 或有菩萨,说寂灭法,

 zhǒng zhǒng jiào zhào,wú shù zhòng shēng。

 种种教诏,无数众生。

 huò jiàn pú sà,guān zhū fǎ xìng、

 或见菩萨,观诸法性、

 wú yǒu èr xiāng,yóu rú xū kōng。

 无有二相,犹如虚空。

 yòu jiàn fó zǐ,xīn wú suǒ zhù,

 又见佛子,心无所著,

 yǐ cǐ miào huì、qiú wú shàng dào。

 以此妙慧、求无上道。

 wén shū shī lì,yòu yǒu pú sà,

 文殊师利,又有菩萨,

 fó miè dù hòu,gōng yǎng shè lì。

 佛灭度后,供养舍利。

 yòu jiàn fó zǐ,zào zhū tǎ miào、

 又见佛子,造诸塔庙、

 wú shù héng shā,yán shì guó jiè,

 无数恒沙,严饰国界,

 bǎo tǎ gāo miào、wǔ qiān yóu xún,

 宝塔高妙、五千由旬,

 zòng guǎng zhèng děng、èr qiān yóu xún。

 纵广正等、二千由旬。

 yī yī tǎ miào,gè qiān zhuàng fān,

 一一塔庙,各千幢幡,

 zhū jiāo lù màn,bǎo líng hé míng。

 珠交露幔,宝铃和鸣。

 zhū tiān lóng shén、rén jí fēi rén,

 诸天龙神、人及非人,

 xiāng huá jì lè,cháng yǐ gōng yǎng。

 香华伎乐,常以供养。

 wén shū shī lì,zhū fó zǐ děng,

 文殊师利,诸佛子等,

 wéi gòng shè lì,yán shì tǎ miào,

 为供舍利,严饰塔庙,

 guó jiè zì rán,shū tè miào hǎo,

 国界自然,殊特妙好,

 rú tiān shù wáng,qí huá kāi fū,

 如天树王,其华开敷,

 fó fàng yī guāng。wǒ jí zhòng huì,

 佛放一光。我及众会,

 jiàn cǐ guó jiè,zhǒng zhǒng shū miào,

 见此国界,种种殊妙,

 zhū fó shén lì、zhì huì xī yǒu,

 诸佛神力、智慧稀有,

 fàng yī jìng guāng,zhào wú liàng guó。

 放一净光,照无量国。

 wǒ děng jiàn cǐ,dé wèi céng yǒu。

 我等见此,得未曾有。

 fó zǐ wén shū,yuàn jué zhòng yí,

 佛子文殊,愿决众疑,

 sì zhòng xīn yǎng、zhān rén jí wǒ,

 四众欣仰、瞻仁及我,

 shì zūn hé gù,fàng sī guāng míng。

 世尊何故,放斯光明。

 fó zǐ shí dá,jué yí lìng xǐ,

 佛子时答,决疑令喜,

 hé suǒ ráo yì、yǎn sī guāng míng。

 何所饶益、演斯光明。

 fó zuò dào chǎng、suǒ dé miào fǎ,

 佛坐道场、所得妙法,

 wéi yù shuō cǐ,wéi dāng shòu jì,

 为欲说此,为当授记,

 shì zhū fó tǔ,zhòng bǎo yán jìng、

 示诸佛土,众宝严净、

 jí jiàn zhū fó。cǐ fēi xiǎo yuán,

 及见诸佛。此非小缘,

 wén shū dāng zhī。sì zhòng lóng shén,

 文殊当知。四众龙神,

 zhān chá rén zhě、wéi shuō hé děng。

 瞻察仁者、为说何等。

 ěr shí,wén shū shī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà jí zhū dà shì、

 尔时,文殊师利语弥勒菩萨摩诃萨及诸大士、

 shàn nán zǐ děng:rú wǒ wéi cǔn,jīn fó shì zūn yù shuō dà fǎ,

 善男子等:如我惟忖,今佛世尊欲说大法,

 yǔ dà fǎ yǔ,chuī dà fǎ luó,jī dà fǎ gǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ!

 雨大法雨,吹大法螺,击大法鼓,演大法义。诸善男子!

 wǒ yú guò qù zhū fó,céng jiàn cǐ ruì,fàng sī guāng yǐ,jí shuō dà fǎ。

 我于过去诸佛,曾见此瑞,放斯光已,即说大法。

 shì gù dāng zhī,jīn fó xiàn guāng,yì fù rú shì,yù lìng zhòng shēng,

 是故当知,今佛现光,亦复如是,欲令众生,

 xián dé wén zhī yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ,gù xiàn sī ruì。

 咸得闻知一切世间难信之法,故现斯瑞。

 zhū shàn nán zǐ!rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

 诸善男子!如过去无量无边不可思议阿僧祇劫,

 ěr shí yǒu fó,hào rì yuè dēng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 尔时有佛,号日月灯明如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

 明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn,yǎn shuō zhèng fǎ,chū shàn、zhōng shàn、

 天人师、佛、世尊,演说正法,初善、中善、

 hòu shàn,qí yì shēn yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún yī wú zá,

 后善,其义深远,其语巧妙,纯一无杂,

 jù zú qīng bái fàn xíng zhī xiàng。wèi qiú shēng wén zhě shuō yìng sì dì fǎ,

 具足清白梵行之相。为求声闻者说应四谛法,

 dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

 度生老病死,究竟涅槃;

 wèi qiú pì zhī fó zhě shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;

 为求辟支佛者说应十二因缘法;

 wèi zhū pú sà shuō yìng liù bō luó mì,

 为诸菩萨说应六波罗蜜,

 lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,chéng yí qiè zhǒng zhì。

 令得阿耨多罗三藐三菩提,成一切种智。

 cì fù yǒu fó,yì míng rì yuè dēng míng,cì fù yǒu fó,

 次复有佛,亦名日月灯明,次复有佛,

 yì míng rì yuè dēng míng,ěr shí,

 亦名日月灯明,尔时,

 wén shū shī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà jí zhū dà shì、shàn nán zǐ děng:

 文殊师利语弥勒菩萨摩诃萨及诸大士、善男子等:

 rú wǒ wéi cǔn,jīn fó shì zūn yù shuō dà fǎ,yǔ dà fǎ yǔ,chuī dà fǎ luó,

 如我惟忖,今佛世尊欲说大法,雨大法雨,吹大法螺,

 jī dà fǎ gǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ!wǒ yú guò qù zhū fó,

 击大法鼓,演大法义。诸善男子!我于过去诸佛,

 céng jiàn cǐ ruì,fàng sī guāng yǐ,jí shuō dà fǎ。shì gù dāng zhī,

 曾见此瑞,放斯光已,即说大法。是故当知,

 jīn fó xiàn guāng,yì fù rú shì,yù lìng zhòng shēng,

 今佛现光,亦复如是,欲令众生,

 xián dé wén zhī yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ,gù xiàn sī ruì。

 咸得闻知一切世间难信之法,故现斯瑞。

 zhū shàn nán zǐ!rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

 诸善男子!如过去无量无边不可思议阿僧祇劫,

 ěr shí yǒu fó,hào rì yuè dēng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 尔时有佛,号日月灯明如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

 明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn,yǎn shuō zhèng fǎ,chū shàn、zhōng shàn、

 天人师、佛、世尊,演说正法,初善、中善、

 hòu shàn,qí yì shēn yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún yī wú zá,

 后善,其义深远,其语巧妙,纯一无杂,

 jù zú qīng bái fàn xíng zhī xiàng。wèi qiú shēng wén zhě shuō yìng sì dì fǎ,

 具足清白梵行之相。为求声闻者说应四谛法,

 dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

 度生老病死,究竟涅槃;

 wèi qiú pì zhī fó zhě shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;

 为求辟支佛者说应十二因缘法;

 wèi zhū pú sà shuō yìng liù bō luó mì,

 为诸菩萨说应六波罗蜜,

 lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,chéng yí qiè zhǒng zhì。

 令得阿耨多罗三藐三菩提,成一切种智。

 cì fù yǒu fó,yì míng rì yuè dēng míng,cì fù yǒu fó,

 次复有佛,亦名日月灯明,次复有佛,

 yì míng rì yuè dēng míng,rú shì èr wàn fó,jiē tóng yī zì,

 亦名日月灯明,如是二万佛,皆同一字,

 hào rì yuè dēng míng,yòu tóng yī xìng,xìng pō luó duò。mí lè dāng zhī,

 号日月灯明,又同一姓,姓颇罗堕。弥勒当知,

 chū fó hòu fó,jiē tóng yī zì,míng rì yuè dēng míng,shí hào jù zú。

 初佛后佛,皆同一字,名日月灯明,十号具足。

 suǒ kě shuō fǎ,chū zhōng hòu shàn。qí zuì hòu fó,wèi chū jiā shí,

 所可说法,初中后善。其最后佛,未出家时,

 yǒu bā wáng zǐ:yī míng yǒu yì,èr míng shàn yì,sān míng wú liàng yì,

 有八王子:一名有意,二名善意,三名无量意,

 sì míng bǎo yì,wǔ míng zēng yì,liù míng chú yí yì,qī míng xiǎng yì,

 四名宝意,五名增意,六名除疑意,七名响意,

 bā míng fǎ yì。shì bā wáng zǐ,wēi dé zì zài,gè lǐng sì tiān xià。

 八名法意。是八王子,威德自在,各领四天下。

 shì zhū wáng zǐ,wén fù chū jiā,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 是诸王子,闻父出家,得阿耨多罗三藐三菩提,

 xī shè wáng wèi,yì suí chū jiā,fā dà chéng yì,cháng xiū fàn xíng,

 悉舍王位,亦随出家,发大乘意,常修梵行,

 jiē wéi fǎ shī,yǐ yú qiān wàn fó suǒ、zhí zhū shàn běn。

 皆为法师,已于千万佛所、植诸善本。

 shì shí rì yuè dēng míng fó shuō dà chéng jīng,míng wú liàng yì,

 是时日月灯明佛说大乘经,名无量义,

 jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。shuō shì jīng yǐ,

 教菩萨法,佛所护念。说是经已,

 jí yú dà zhòng zhōng jié jiā fū zuò,rù yú wú liàng yì chù sān mèi,

 即于大众中结跏趺坐,入于无量义处三昧,

 shēn xīn bú dòng。shì shí、tiān yǔ màn tuó luó huá,

 身心不动。是时、天雨曼陀罗华,

 mó hē màn tuó luó huá,màn shū shā huá,mó hē màn shū shā huá,

 摩诃曼陀罗华,曼殊沙华,摩诃曼殊沙华,

 ér sàn fó shàng、jí zhū dà zhòng。pǔ fó shì jiè,liù zhǒng zhèn dòng。

 而散佛上、及诸大众。普佛世界,六种震动。

 ěr shí huì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,tiān lóng、

 尔时会中,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,天龙、

 yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

 夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

 rén fēi rén,jí zhū xiǎo wáng、zhuàn lún shèng wáng děng,

 人非人,及诸小王、转轮圣王等,

 shì zhū dà zhòng,dé wèi céng yǒu,huān xǐ hé zhǎng,yì xīn guān fó。

 是诸大众,得未曾有,欢喜合掌,一心观佛。

 ěr shí rú lái fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

 尔时如来放眉间白毫相光,

 zhào dōng fāng wàn bā qiān fó tǔ,mí bù zhōu biàn,

 照东方万八千佛土,靡不周遍,

 rú jīn suǒ jiàn shì zhū fó tǔ。mí lè dāng zhī,ěr shí huì zhōng,

 如今所见是诸佛土。弥勒当知,尔时会中,

 yǒu èr shí yì pú sà lè yù tīng fǎ。shì zhū pú sà,jiàn cǐ guāng míng、

 有二十亿菩萨乐欲听法。是诸菩萨,见此光明、

 pǔ zhào fó tǔ,dé wèi céng yǒu,yù zhī cǐ guāng suǒ wéi yīn yuán。

 普照佛土,得未曾有,欲知此光所为因缘。

 shí yǒu pú sà,míng yuē miào guāng,yǒu bā bǎi dì zǐ。

 时有菩萨,名曰妙光,有八百弟子。

 shì shí rì yuè dēng míng fó cóng sān mèi qǐ,yīn miào guāng pú sà、

 是时日月灯明佛从三昧起,因妙光菩萨、

 shuō dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn,

 说大乘经,名妙法莲华,教菩萨法,佛所护念,

 liù shí xiǎo jié bù qǐ yú zuò。shí huì tīng zhě yì zuò yī chù,

 六十小劫不起于座。时会听者亦坐一处,

 liù shí xiǎo jié shēn xīn bú dòng,tīng fó suǒ shuō,wèi rú shí qǐng。

 六十小劫身心不动,听佛所说,谓如食顷。

 shì shí zhòng zhōng,wú yǒu yī rén ruò shēn ruò xīn ér shēng xiè juàn。

 是时众中,无有一人若身若心而生懈倦。

 rì yuè dēng míng fó yú liù shí xiǎo jié shuō shì jīng yǐ,jí yú fàn、mó、

 日月灯明佛于六十小劫说是经已,即于梵、魔、

 shā mén、pó luó mén、jí tiān、rén、ā xiū luó zhòng zhōng,

 沙门、婆罗门、及天、人、阿修罗众中,

 ér xuān cǐ yán:rú lái yú jīn rì zhōng yè,dāng rù wú yú niè pán。

 而宣此言:如来于今日中夜,当入无余涅槃。

 shí yǒu pú sà,míng yuē dé zàng,rì yuè dēng míng fó jí shòu qí jì。

 时有菩萨,名曰德藏,日月灯明佛即授其记。

 gào zhū bǐ qiū:shì dé zàng pú sà,cì dāng zuò fó,hào yu jìng shēn,

 告诸比丘:是德藏菩萨,次当作佛,号曰净身,

 duō tuó ā qié dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó。fó shòu jì yǐ,

 多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。佛授记已,

 biàn yú zhōng yè、rù wú yú niè pán。fó miè dù hòu,

 便于中夜、入无余涅槃。佛灭度后,

 miào guāng pú sà chí miào fǎ lián huá jīng,mǎn bā shí xiǎo jié,

 妙光菩萨持妙法莲华经,满八十小劫,

 wèi rén yǎn shuō。rì yuè dēng míng fó bā zǐ,jiē shī miào guāng,

 为人演说。日月灯明佛八子,皆师妙光,

 miào guāng jiào huà,lìng qí jiān gù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 妙光教化,令其坚固阿耨多罗三藐三菩提。

 shì zhū wáng zǐ、gòng yǎng wú liàng bǎi qiān wàn yì fó yǐ,

 是诸王子、供养无量百千万亿佛已,

 jiē chéng fó dào,qí zuì hòu chéng fó zhě,míng yuē rán dēng。

 皆成佛道,其最后成佛者,名曰燃灯。

 bā bǎi dì zǐ zhōng,yǒu yī rén hào yuē qiú míng,tān zhuó lì yǎng,

 八百弟子中,有一人号曰求名,贪著利养,

 suī fù dú sòng zhòng jīng,ér bù tōng lì,duō suǒ wàng shī,

 虽复读诵众经,而不通利,多所忘失,

 gù hào qiú míng。shì rén yì yǐ zhòng zhū shàn gēn yīn yuán gù,

 故号求名。是人亦以种诸善根因缘故,

 dé zhí wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū fó,gòng yǎng、

 得值无量百千万亿诸佛,供养、

 gōng jìng,zūn zhòng、zàn tàn。

 恭敬,尊重、赞叹。

 mí lè dāng zhī,ěr shí miào guāng pú sà qǐ yì rén hū?wǒ shēn shì yě;

 弥勒当知,尔时妙光菩萨岂异人乎?我身是也;

 qiú míng pú sà,rǔ shēn shì yě。jīn jiàn cǐ ruì,yǔ běn wú yì,

 求名菩萨,汝身是也。今见此瑞,与本无异,

 shì gù wéi cǔn:jīn rì rú lái dāng shuō dà chéng jīng,

 是故惟忖:今日如来当说大乘经,

 míng miào fǎ lián huá,jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。

 名妙法莲华,教菩萨法,佛所护念。

 ěr shí wén shū shī lì yú dà zhòng zhōng,yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时文殊师利于大众中,欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ niàn guò qù shì,wú liàng wú shù jié,

 我念过去世,无量无数劫,

 yǒu fó rén zhōng zūn,hào rì yuè dēng míng。

 有佛人中尊,号日月灯明。

 shì zūn yǎn shuō fǎ,dù wú liàng zhòng shēng、

 世尊演说法,度无量众生、

 wú shù yì pú sà,lìng rù fó zhì huì。

 无数亿菩萨,令入佛智慧。

 fó wèi chū jiā shí、suǒ shēng bā wáng zǐ,

 佛未出家时、所生八王子,

 jiàn dà shèng chū jiā,yì suí xiū fàn háng。

 见大圣出家,亦随修梵行。

 shí fó shuō dà chéng,jīng míng wú liàng yì,

 时佛说大乘,经名无量义,

 yú zhū dà zhòng zhōng,ér wéi guǎng fēn bié。

 于诸大众中,而为广分别。

 fó shuō cǐ jīng yǐ,jí yú fǎ zuò shàng、

 佛说此经已,即于法座上、

 jiā fū zuò sān mèi,míng wú liàng yì chù。

 跏趺坐三昧,名无量义处。

 tiān yǔ màn tuó huá,tiān gǔ zì rán míng,

 天雨曼陀华,天鼓自然鸣,

 zhū tiān lóng guǐ shén,gōng yǎng rén zhōng zūn。

 诸天龙鬼神,供养人中尊。

 yí qiè zhū fó tǔ,jí shí dà zhèn dòng。

 一切诸佛土,即时大震动。

 fó fàng méi jiān guāng,xiàn zhū xī yǒu shì,

 佛放眉间光,现诸稀有事,

 cǐ guāng zhào dōng fāng,wàn bā qiān fó tǔ,

 此光照东方,万八千佛土,

 shì yí qiè zhòng shēng,shēng sǐ yè bào chù。

 示一切众生,生死业报处。

 yǒu jiàn zhū fó tǔ,yǐ zhòng bǎo zhuāng yán,

 有见诸佛土,以众宝庄严,

 liú lí bō lí sè,sī yóu fó guāng zhào。

 琉璃玻璃色,斯由佛光照。

 jí jiàn zhū tiān rén、lóng shén yè chā zhòng、

 及见诸天人、龙神夜叉众、

 qián tà jǐn nà luó,gè gōng yǎng qí fó。

 乾闼紧那罗,各供养其佛。

 yòu jiàn zhū rú lái,zì rán chéng fó dào,

 又见诸如来,自然成佛道,

 shēn sè rú jīn shān,duān yán shèn wēi miào,

 身色如金山,端严甚微妙,

 rú jìng liú lí zhōng,nèi xiàn zhēn jīn xiàng。

 如净琉璃中,内现真金像。

 shì zūn zài dà zhòng,fū yǎn shēn fǎ yì。

 世尊在大众,敷演深法义。

 yī yī zhū fó tǔ,shēng wén zhòng wú shù,

 一一诸佛土,声闻众无数,

 yīn fó guāng suǒ zhào,xī jiàn bǐ dà zhòng。

 因佛光所照,悉见彼大众。

 huò yǒu zhū bǐ qiū,zài yú shān lín zhōng,

 或有诸比丘,在于山林中,

 jīng jìn chí jìng jiè,yóu rú hù míng zhū。

 精进持净戒,犹如护明珠。

 yòu jiàn zhū pú sà,háng shī rěn rǔ děng,

 又见诸菩萨,行施忍辱等,

 qí shù rú héng shā,sī yóu fó guāng zhào。

 其数如恒沙,斯由佛光照。

 yòu jiàn zhū pú sà,shēn rù zhū chán dìng,

 又见诸菩萨,深入诸禅定,

 shēn xīn jì bù dòng,yǐ qiú wú shàng dào。

 身心寂不动,以求无上道。

 yòu jiàn zhū pú sà,zhī fǎ jì miè xiāng,

 又见诸菩萨,知法寂灭相,

 gè yú qí guó tǔ,shuō fǎ qiú fó dào。

 各于其国土,说法求佛道。

 ěr shí sì bù zhòng,jiàn rì yuè dēng fó、

 尔时四部众,见日月灯佛、

 xiàn dà shén tōng lì,qí xīn jiē huān xǐ,

 现大神通力,其心皆欢喜,

 gè gè zì xiāng wèn,shì shì hé yīn yuán。

 各各自相问,是事何因缘。

 tiān rén suǒ fèng zūn、shì cóng sān mèi qǐ,

 天人所奉尊、适从三昧起,

 zàn miào guāng pú sà,rǔ wéi shì jiān yǎn,

 赞妙光菩萨,汝为世间眼,

 yí qiè suǒ guī xìn,néng fèng chí fǎ cáng,

 一切所归信,能奉持法藏,

 rú wǒ suǒ shuō fǎ,wéi rǔ néng zhèng zhī。

 如我所说法,唯汝能证知。

 shì zūn jì zàn tàn,lìng miào guāng huān xǐ,

 世尊既赞叹,令妙光欢喜,

 shuō shì fǎ huá jīng,mǎn liù shí xiǎo jié、

 说是法华经,满六十小劫、

 bù qǐ yú cǐ zuò。suǒ shuō shàng miào fǎ,

 不起于此座。所说上妙法,

 shì miào guāng fǎ shī、xī jiē néng shòu chí。

 是妙光法师、悉皆能受持。

 fó shuō shì fǎ huá,lìng zhòng huān xǐ yǐ,

 佛说是法华,令众欢喜已,

 xún jí yú shì rì,gào yú tiān rén zhòng,

 寻即于是日,告于天人众,

 zhū fǎ shí xiāng yì,yǐ wéi rǔ děng shuō,

 诸法实相义,已为汝等说,

 wǒ jīn yú zhōng yè,dāng rù yú niè pán。

 我今于中夜,当入于涅槃。

 rǔ yì xīn jīng jìn,dāng lí yú fàng yì,

 汝一心精进,当离于放逸,

 zhū fó shèn nán zhí,yì jié shí yī yù。

 诸佛甚难值,亿劫时一遇。

 shì zūn zhū zǐ děng、wén fó rù niè pán,

 世尊诸子等、闻佛入涅槃,

 gè gè huái bēi nǎo,fó miè yī hé sù。

 各各怀悲恼,佛灭一何速。

 shèng zhǔ fǎ zhī wáng,ān wèi wú liàng zhòng,

 圣主法之王,安慰无量众,

 wǒ ruò miè dù shí,rǔ děng wù yōu bù,

 我若灭度时,汝等勿忧怖,

 shì dé cáng pú sà,yú wú lòu shí xiāng、

 是德藏菩萨,于无漏实相、

 xīn yǐ dé tōng dá,qí cì dāng zuò fó,

 心已得通达,其次当作佛,

 hào yuē wéi jìng shēn,yì dù wú liàng zhòng。

 号曰为净身,亦度无量众。

 fó cǐ yè miè dù,rú xīn jìn huǒ miè,

 佛此夜灭度,如薪尽火灭,

 fēn bù zhū shè lì,ér qǐ wú liàng tǎ。

 分布诸舍利,而起无量塔。

 bǐ qiū bǐ qiū ní,qí shù rú héng shā,

 比丘比丘尼,其数如恒沙,

 bèi fù jiā jīng jìn,yǐ qiú wú shàng dào。

 倍复加精进,以求无上道。

 shì miào guāng fǎ shī,fèng chí fó fǎ cáng,

 是妙光法师,奉持佛法藏,

 bā shí xiǎo jié zhōng、guǎng xuān fǎ huá jīng。

 八十小劫中、广宣法华经。

 shì zhū bā wáng zǐ,miào guāng suǒ kāi huà,

 是诸八王子,妙光所开化,

 jiān gù wú shàng dào,dāng jiàn wú shù fó。

 坚固无上道,当见无数佛。

 gōng yǎng zhū fó yǐ,suí shùn háng dà dào,

 供养诸佛已,随顺行大道,

 xiāng jì dé chéng fó,zhuǎn cì ér shòu jì。

 相继得成佛,转次而授记。

 zuì hòu tiān zhōng tiān,hào yuē rán dēng fó,

 最后天中天,号曰燃灯佛,

 zhū xiān zhī dǎo shī,dù tuō wú liàng zhòng。

 诸仙之导师,度脱无量众。

 shì miào guāng fǎ shī,shí yǒu yī dì zǐ,

 是妙光法师,时有一弟子,

 xīn cháng huái xiè dài,tān zhù yú míng lì,

 心常怀懈怠,贪著于名利,

 qiú míng lì wú yàn,duō you zú xìng jiā,

 求名利无厌,多游族姓家,

 qì shě suǒ xí sòng,fèi wàng bù tōng lì。

 弃舍所习诵,废忘不通利。

 yǐ shì yīn yuán gù,hào zhī wéi qiú míng。

 以是因缘故,号之为求名。

 yì háng zhòng shàn yè,dé jiàn wú shù fó,

 亦行众善业,得见无数佛,

 gōng yǎng yú zhū fó,suí shùn háng dà dào,

 供养于诸佛,随顺行大道,

 jù liù bō luó mì,jīn jiàn shì shī zǐ。

 具六波罗蜜,今见释师子。

 qí hòu dāng zuò fó,hào míng yuē mí lè,

 其后当作佛,号名曰弥勒,

 guǎng dù zhū zhòng shēng,qí shù wú yǒu liàng。

 广度诸众生,其数无有量。

 bǐ fó miè dù hòu,xiè dài zhě rǔ shì,

 彼佛灭度后,懈怠者汝是,

 miào guāng fǎ shī zhě,jīn zé wǒ shēn shì。

 妙光法师者,今则我身是。

 wǒ jiàn dēng míng fó,běn guāng ruì rú cǐ,

 我见灯明佛,本光瑞如此,

 yǐ shì zhī jīn fó、yù shuō fǎ huá jīng。

 以是知今佛、欲说法华经。

 jīn xiāng rú běn ruì,shì zhū fó fāng biàn,

 今相如本瑞,是诸佛方便,

 jīn fó fàng guāng míng,zhù fā shí xiāng yì。

 今佛放光明,助发实相义。

 zhū rén jīn dāng zhī,hé zhǎng yì xīn dài,

 诸人今当知,合掌一心待,

 fó dāng yǔ fǎ yǔ,chōng zú qiú dào zhě。

 佛当雨法雨,充足求道者。

 zhū qiú sān chéng rén,ruò yǒu yí huǐ zhě,

 诸求三乘人,若有疑悔者,

 fó dāng wéi chú duàn,lìng jìn wú yǒu yú。

 佛当为除断,令尽无有余。

 卷一 方便品 第二

 ěr shí,shì zūn cóng sān mèi ān xiáng ér qǐ,gào shè lì fú:

 尔时,世尊从三昧安详而起,告舍利弗:

 zhū fó zhì huì shèn shēn wú liàng,qí zhì huì mén nán jiě nán rù,

 诸佛智慧甚深无量,其智慧门难解难入,

 yí qiè shēng wén、pì zhī fó suǒ bù néng zhī。suǒ yǐ zhě hé?

 一切声闻、辟支佛所不能知。所以者何?

 fó céng qīn jìn bǎi qiān wàn yì wú shù zhū fó,jìn xíng zhū fó wú liàng dào fǎ,

 佛曾亲近百千万亿无数诸佛,尽行诸佛无量道法,

 yǒng měng jīng jìn míng chēng pǔ wén,

 勇猛精进名称普闻,

 chéng jiù shèn shēn wèi céng yǒu fǎ,suí yí suǒ shuō yì qù nán jiě。

 成就甚深未曾有法,随宜所说意趣难解。

 shè lì fú!wú cóng chéng fó yǐ lái,zhǒng zhǒng yīn yuán,

 舍利弗!吾从成佛已来,种种因缘,

 zhǒng zhǒng pì yù,guǎng yǎn yán jiào,wú shù fāng biàn,

 种种譬喻,广演言教,无数方便,

 yǐn dǎo zhòng shēng,lìng lí zhū zhuó。suǒ yǐ zhě hé?

 引导众生,令离诸著。所以者何?

 rú lái fāng biàn zhī jiàn bō luó mì,jiē yǐ jù zú。shè lì fú!rú lái zhī jiàn,

 如来方便知见波罗蜜,皆已具足。舍利弗!如来知见,

 guǎng dà shēn yuǎn,wú liàng wú ài,lì、wú suǒ wèi、chán dìng、

 广大深远,无量无碍,力、无所畏、禅定、

 jiě tuō sān mèi,shēn rù wú jì,chéng jiù yí qiè wèi céng yǒu fǎ。

 解脱三昧,深入无际,成就一切未曾有法。

 shè lì fú!rú lái néng zhǒng zhǒng fēn bié,qiǎo shuō zhū fǎ,

 舍利弗!如来能种种分别,巧说诸法,

 yán cí róu ruǎn,yuè kě zhòng xīn。shè lì fú!qǔ yào yán zhī,

 言辞柔软,悦可众心。舍利弗!取要言之,

 wú liàng wú biān wèi céng yǒu fǎ,fó xī chéng jiù。zhǐ,shè lì fú!

 无量无边未曾有法,佛悉成就。止,舍利弗!

 bù xū fù shuō。suǒ yǐ zhě hé?fó suǒ chéng jiù dì yī xī yǒu nán jiě zhī fǎ。

 不须复说。所以者何?佛所成就第一希有难解之法。

 wéi fó yǔ fó nǎi néng jiū jìn zhū fǎ shí xiàng,suǒ wèi zhū fǎ,

 唯佛与佛乃能究尽诸法实相,所谓诸法,

 rú shì xiàng,rú shì xìng,rú shì tǐ,rú shì lì,rú shì zuò,rú shì yīn,

 如是相,如是性,如是体,如是力,如是作,如是因,

 rú shì yuán,rú shì guǒ,rú shì bào,rú shì běn mò jiū jìng děng。

 如是缘,如是果,如是报,如是本末究竟等。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 shì xióng bù kě liàng,zhū tiān jí shì rén、

 世雄不可量,诸天及世人、

 yí qiè zhòng shēng lèi,wú néng zhī fó zhě。

 一切众生类,无能知佛者。

 fó lì wú suǒ wèi、jiě tuō zhū sān mèi,

 佛力无所畏、解脱诸三昧,

 jí fó zhū yú fǎ,wú néng cè liáng zhě。

 及佛诸余法,无能测量者。

 běn cóng wú shù fó,jù zú háng zhū dào,

 本从无数佛,具足行诸道,

 shèn shēn wēi miào fǎ,nán jiàn nán kě le。

 甚深微妙法,难见难可了。

 yú wú liàng yì jié,háng cǐ zhū dào yǐ,

 于无量亿劫,行此诸道已,

 dào chǎng dé chéng guǒ,wǒ yǐ xī zhī jiàn。

 道场得成果,我已悉知见。

 rú shì dà guǒ bào,zhǒng zhǒng xìng xiāng yì,

 如是大果报,种种性相义,

 wǒ jí shí fāng fó,nǎi néng zhī shì shì。

 我及十方佛,乃能知是事。

 shì fǎ bù kě shì,yán cí xiāng jì miè,

 是法不可示,言辞相寂灭,

 zhū yú zhòng shēng lèi,wú yǒu néng dé jiě,

 诸余众生类,无有能得解,

 chú zhū pú sà zhòng、xìn lì jiān gù zhě。

 除诸菩萨众、信力坚固者。

 zhū fó dì zǐ zhòng,céng gōng yǎng zhū fó,

 诸佛弟子众,曾供养诸佛,

 yí qiè lòu yǐ jìn,zhù shì zuì hòu shēn,

 一切漏已尽,住是最后身,

 rú shì zhū rén děng,qí lì suǒ bù kān。

 如是诸人等,其力所不堪。

 jiǎ shǐ mǎn shì jiān,jiē rú shè lì fú,

 假使满世间,皆如舍利弗,

 jìn sī gòng dù liàng,bù néng cè fó zhì。

 尽思共度量,不能测佛智。

 zhèng shǐ mǎn shí fāng、jiē rú shè lì fú,

 正使满十方、皆如舍利弗,

 jí yú zhū dì zǐ、yì mǎn shí fāng shā,

 及余诸弟子、亦满十方刹,

 jìn sī gòng dù liàng,yì fù bù néng zhī。

 尽思共度量,亦复不能知。

 pì zhī fó lì zhì,wú lòu zuì hòu shēn,

 辟支佛利智,无漏最后身,

 yì mǎn shí fāng jiè,qí shù rú zhú lín,

 亦满十方界,其数如竹林,

 sī děng gòng yì xīn,yú yì wú liàng jié、

 斯等共一心,于亿无量劫、

 yù sī fó shí zhì,mò néng zhī shǎo fēn。

 欲思佛实智,莫能知少分。

 xīn fā yì pú sà,gōng yǎng wú shù fó,

 新发意菩萨,供养无数佛,

 le dá zhū yì qù,yòu néng shàn shuō fǎ,

 了达诸义趣,又能善说法,

 rú dào má zhú wěi,chōng mǎn shí fāng shā,

 如稻麻竹苇,充满十方刹,

 yì xīn yǐ miào zhì,yú héng hé shā jié、

 一心以妙智,于恒河沙劫、

 xián jiē gòng sī liáng,bù néng zhī fó zhì。

 咸皆共思量,不能知佛智。

 bù tuì zhū pú sà,qí shù rú héng shā,

 不退诸菩萨,其数如恒沙,

 yì xīn gòng sī qiú,yì fù bù néng zhī。

 一心共思求,亦复不能知。

 yòu gào shè lì fú,wú lòu bù sī yì、

 又告舍利弗,无漏不思议、

 shèn shēn wēi miào fǎ,wǒ jīn yǐ jù dé,

 甚深微妙法,我今已具得,

 wéi wǒ zhī shì xiāng,shí fāng fó yì rán。

 唯我知是相,十方佛亦然。

 shè lì fú dāng zhī,zhū fó yǔ wú yì,

 舍利弗当知,诸佛语无异,

 yú fó suǒ shuō fǎ,dāng shēng dà xìn lì,

 于佛所说法,当生大信力,

 shì zūn fǎ jiǔ hòu,yào dāng shuō zhēn shí。

 世尊法久后,要当说真实。

 gào zhū shēng wén zhòng、jí qiú yuán jiào chéng,

 告诸声闻众、及求缘觉乘,

 wǒ lìng tuō kǔ fù,dǎi dé niè pán zhě,

 我令脱苦缚,逮得涅槃者,

 fó yǐ fāng biàn lì,shì yǐ sān chéng jiào,

 佛以方便力,示以三乘教,

 zhòng shēng chù chù zhù,yǐn zhī lìng dé chū。

 众生处处著,引之令得出。

 ěr shí dà zhòng zhōng,yǒu zhū shēng wén lòu jìn ā luó hàn,

 尔时大众中,有诸声闻漏尽阿罗汉,

 ā ruò jiāo chén rú děng qiān èr bǎi rén,jí fā shēng wén pì zhī fó xīn,

 阿若憍陈如等千二百人,及发声闻辟支佛心,

 bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,gè zuò shì niàn:jīn zhě、

 比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,各作是念:今者、

 shì zūn hé gù yīn qín chēng tàn fāng biàn ér zuò shì yán:fó suǒ dé fǎ,

 世尊何故殷勤称叹方便而作是言:佛所得法,

 shèn shēn nán jiě,yǒu suǒ yán shuō,yì qù nán zhī,yí qiè shēng wén、

 甚深难解,有所言说,意趣难知,一切声闻、

 pì zhī fó suǒ bù néng jí。fó shuō yī jiě tuō yì,wǒ děng yì dé cǐ fǎ,

 辟支佛所不能及。佛说一解脱义,我等亦得此法,

 dào yú niè pán,ér jīn bù zhī shì yì suǒ qù。

 到于涅槃,而今不知是义所趣。

 ěr shí shè lì fú zhī sì zhòng xīn yí,zì yì wèi liǎo,ér bái fó yán:shì zūn!

 尔时舍利弗知四众心疑,自亦未了,而白佛言:世尊!

 hé yīn hé yuán,yīn qín chēng tàn zhū fó dì yī fāng biàn、shèn shēn wēi miào、

 何因何缘,殷勤称叹诸佛第一方便、甚深微妙、

 nán jiě zhī fǎ?wǒ zì xī lái,wèi céng cóng fó wén rú shì shuō;

 难解之法?我自昔来,未曾从佛闻如是说;

 jīn zhě sì zhòng xián jiē yǒu yí。wéi yuàn shì zūn fū yǎn sī shì。

 今者四众咸皆有疑。惟愿世尊敷演斯事。

 shì zūn hé gù yīn qín chēng tàn shèn shēn wēi miào nán jiě zhī fǎ?

 世尊何故殷勤称叹甚深微妙难解之法?

 ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

 huì rì dà shèng zūn,jiǔ nǎi shuō shì fǎ,

 慧日大圣尊,久乃说是法,

 zì shuō dé rú shì,lì wú wèi sān mèi、

 自说得如是,力无畏三昧、

 chán dìng jiě tuō děng,bù kě sī yì fǎ。

 禅定解脱等,不可思议法。

 dào chǎng suǒ dé fǎ,wú néng fā wèn zhě。

 道场所得法,无能发问者。

 wǒ yì nán kě cè,yì wú néng wèn zhě。

 我意难可测,亦无能问者。

 wú wèn ér zì shuō,chēng tàn suǒ háng dào,

 无问而自说,称叹所行道,

 zhì huì shèn wēi miào,zhū fó zhī suǒ dé。

 智慧甚微妙,诸佛之所得。

 wú lòu zhū luó hàn、jí qiú niè pán zhě,

 无漏诸罗汉、及求涅槃者,

 jīn jiē duò yí wǎng,fó hé gù shuō shì。

 今皆堕疑网,佛何故说是。

 qí qiú yuán jiào zhě、bǐ qiū bǐ qiū ní、

 其求缘觉者、比丘比丘尼、

 zhū tiān lóng guǐ shén、jí qián tà pó děng,

 诸天龙鬼神、及乾闼婆等,

 xiāng shì huái yóu yù,zhān yǎng liǎng zú zūn,

 相视怀犹豫,瞻仰两足尊,

 shì shì wéi yún hé,yuàn fó wéi jiě shuō。

 是事为云何,愿佛为解说。

 yú zhū shēng wén zhòng,fó shuō wǒ dì yī。

 于诸声闻众,佛说我第一。

 wǒ jīn zì yú zhì、yí huò bù néng le,

 我今自于智、疑惑不能了,

 wéi shì jiū jìng fǎ,wéi shì suǒ háng dào。

 为是究竟法,为是所行道。

 fó kǒu suǒ shēng zǐ,hé zhǎng zhān yǎng dài,

 佛口所生子,合掌瞻仰待,

 yuàn chū wēi miào yīn,shí wéi rú shí shuō。

 愿出微妙音,时为如实说。

 zhū tiān lóng shén děng,qí shù rú héng shā,

 诸天龙神等,其数如恒沙,

 qiú fó zhū pú sà,dà shù yǒu bā wàn,

 求佛诸菩萨,大数有八万,

 yòu zhū wàn yì guó、zhuàn lún shèng wáng zhì,

 又诸万亿国、转轮圣王至,

 hé zhǎng yǐ jìng xīn,yù wén jù zú dào。

 合掌以敬心,欲闻具足道。

 ěr shí fó gào shè lì fú:zhǐ,zhǐ!bù xū fù shuō。ruò shuō shì shì,

 尔时佛告舍利弗:止,止!不须复说。若说是事,

 yí qiè shì jiān zhū tiān jí rén,jiē dāng jīng yí。shè lì fú chóng bái fó yán:

 一切世间诸天及人,皆当惊疑。舍利弗重白佛言:

 shì zūn,wéi yuàn shuō zhī,wéi yuàn shuō zhī!suǒ yǐ zhě hé?

 世尊,惟愿说之,惟愿说之!所以者何?

 shì huì wú shù bǎi qiān wàn yì ā sēng qí zhòng shēng,céng jiàn zhū fó,

 是会无数百千万亿阿僧祇众生,曾见诸佛,

 zhū gēn měng lì,zhì huì míng liǎo,wén fó suǒ shuō,zé néng jìng xìn。

 诸根猛利,智慧明了,闻佛所说,则能敬信。

 ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

 fǎ wáng wú shàng zūn,wéi shuō yuàn wù lǜ。

 法王无上尊,惟说愿勿虑。

 shì huì wú liàng zhòng,yǒu néng jìng xìn zhě。

 是会无量众,有能敬信者。

 fó fù zhǐ shè lì fú:ruò shuō shì shì,yí qiè shì jiān tiān、rén、

 佛复止舍利弗:若说是事,一切世间天、人、

 ā xiū luó jiē dāng jīng yí,zēng shàng màn bǐ qiū jiāng zhuì yú dà kēng。

 阿修罗皆当惊疑,增上慢比丘将坠于大坑。

 ěr shí shì zūn chóng shuō jì yán:

 尔时世尊重说偈言:

 zhǐ zhǐ bù xū shuō,wǒ fǎ miào nán sī,

 止止不须说,我法妙难思,

 zhū zēng shàng màn zhě,wén bì bú jìng xìn。

 诸增上慢者,闻必不敬信。

 ěr shí shè lì fú chóng bái fó yán:shì zūn!wéi yuàn shuō zhī,

 尔时舍利弗重白佛言:世尊!惟愿说之,

 wéi yuàn shuō zhī!jīn cǐ huì zhōng,rú wǒ děng bǐ bǎi qiān wàn yì,

 惟愿说之!今此会中,如我等比百千万亿,

 shì shì yǐ céng cóng fó shòu huà。rú cǐ rén děng,bì néng jìng xìn,

 世世已曾从佛受化。如此人等,必能敬信,

 cháng yè ān wěn,duō suǒ ráo yì。

 长夜安隐,多所饶益。

 ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

 wú shàng liǎng zú zūn,yuàn shuō dì yī fǎ,

 无上两足尊,愿说第一法,

 wǒ wéi fó zhǎng zǐ,wéi chuí fēn bié shuō。

 我为佛长子,惟垂分别说。

 shì huì wú liàng zhòng,néng jìng xìn cǐ fǎ,

 是会无量众,能敬信此法,

 fó yǐ céng shì shì,jiào huà rú shì děng。

 佛已曾世世,教化如是等。

 jiē yì xīn hé zhǎng,yù tīng shòu fó yǔ,

 皆一心合掌,欲听受佛语,

 wǒ děng qiān èr bǎi,jí yú qiú fó zhě。

 我等千二百,及余求佛者。

 yuàn wèi cǐ zhòng gù,wéi chuí fēn bié shuō,

 愿为此众故,惟垂分别说,

 shì děng wén cǐ fǎ,zé shēng dà huān xǐ。

 是等闻此法,则生大欢喜。

 ěr shí shì zūn gào shè lì fú:rǔ yǐ yīn qín sān qǐng,qǐ dé bù shuō。

 尔时世尊告舍利弗:汝已殷勤三请,岂得不说。

 rǔ jīn dì tīng,shàn sī niàn zhī,wú dāng wèi rǔ fēn bié jiě shuō。

 汝今谛听,善思念之,吾当为汝分别解说。

 shuō cǐ yǔ shí,huì zhōng yǒu bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

 说此语时,会中有比丘、比丘尼、优婆塞、

 yōu pó yí wǔ qiān rén děng,jí cóng zuò qǐ,lǐ fó ér tuì。suǒ yǐ zhě hé?

 优婆夷五千人等,即从座起,礼佛而退。所以者何?

 cǐ bèi zuì gēn shēn zhòng,jí zēng shàng màn,wèi dé wèi dé、

 此辈罪根深重,及增上慢,未得谓得、

 wèi zhèng wèi zhèng,yǒu rú cǐ shī,shì yǐ bú zhù。

 未证谓证,有如此失,是以不住。

 shì zūn mò rán ér bú zhì zhǐ。

 世尊默然而不制止。

 ěr shí fó gào shè lì fú:wǒ jīn cǐ zhòng,wú fù zhī yè,chún yǒu zhēn shí。

 尔时佛告舍利弗:我今此众,无复枝叶,纯有贞实。

 shè lì fú!rú shì zēng shàng màn rén,tuì yì jiā yǐ。rǔ jīn shàn tīng,

 舍利弗!如是增上慢人,退亦佳矣。汝今善听,

 dāng wèi rǔ shuō。shè lì fú yán:wéi rán,shì zūn!yuàn lè yù wén。

 当为汝说。舍利弗言:唯然,世尊!愿乐欲闻。

 fó gào shè lì fú:rú shì miào fǎ,zhū fó rú lái shí nǎi shuō zhī,

 佛告舍利弗:如是妙法,诸佛如来时乃说之,

 rú yōu tán bō huá,shí yī xiàn ěr。shè lì fú!

 如优昙钵华,时一现耳。舍利弗!

 rǔ děng dāng xìn fó zhī suǒ shuō,yán bù xū wàng。shè lì fú!

 汝等当信佛之所说,言不虚妄。舍利弗!

 zhū fó suí yí shuō fǎ,yì qù nán jiě。suǒ yǐ zhě hé?

 诸佛随宜说法,意趣难解。所以者何?

 wǒ yǐ wú shù fāng biàn,zhǒng zhǒng yīn yuán、pì yù yán cí,

 我以无数方便,种种因缘、譬喻言辞,

 yǎn shuō zhū fǎ。shì fǎ fēi sī liang fēn bié zhī suǒ néng jiě,

 演说诸法。是法非思量分别之所能解,

 wéi yǒu zhū fó nǎi néng zhī zhī。suǒ yǐ zhě hé?

 唯有诸佛乃能知之。所以者何?

 zhū fó shì zūn wéi yǐ yī dà shì yīn yuán gù chū xiàn yú shì。shè lì fú!

 诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世。舍利弗!

 yún hé míng zhū fó shì zūn wéi yǐ yī dà shì yīn yuán gù chū xiàn yú shì?

 云何名诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世?

 zhū fó shì zūn yù lìng zhòng shēng kāi fó zhī jiàn,shǐ dé qīng jìng gù,

 诸佛世尊欲令众生开佛知见,使得清净故,

 chū xiàn yú shì;yù shì zhòng shēng fó zhī zhī jiàn gù,chū xiàn yú shì;

 出现于世;欲示众生佛之知见故,出现于世;

 yù lìng zhòng shēng wù fó zhī jiàn gù,chū xiàn yú shì;

 欲令众生悟佛知见故,出现于世;

 yù lìng zhòng shēng rù fó zhī jiàn dào gù,chū xiàn yú shì。shè lì fú!

 欲令众生入佛知见道故,出现于世。舍利弗!

 shì wéi zhū fó yǐ yī dà shì yīn yuán gù chū xiàn yú shì。

 是为诸佛以一大事因缘故出现于世。

 fó gào shè lì fú:zhū fó rú lái dàn jiào huà pú sà,zhū yǒu suǒ zuò,

 佛告舍利弗:诸佛如来但教化菩萨,诸有所作,

 cháng wèi yī shì,wéi yǐ fó zhī zhī jiàn shì wù zhòng shēng。shè lì fú!

 常为一事,唯以佛之知见示悟众生。舍利弗!

 rú lái dàn yǐ yī fó chéng gù,wèi zhòng shēng shuō fǎ,wú yǒu yú chéng,

 如来但以一佛乘故,为众生说法,无有余乘,

 ruò èr、ruò sān。shè lì fú!yí qiè shí fāng zhū fó,fǎ yì rú shì。

 若二、若三。舍利弗!一切十方诸佛,法亦如是。

 shè lì fú!guò qù zhū fó,yǐ wú liàng wú shù fāng biàn,

 舍利弗!过去诸佛,以无量无数方便,

 zhǒng zhǒng yīn yuán、pì yù yán cí,ér wèi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ,

 种种因缘、譬喻言辞,而为众生演说诸法,

 shì fǎ jiē wéi yī fó chéng gù。shì zhū zhòng shēng,cóng zhū fó wén fǎ,

 是法皆为一佛乘故。是诸众生,从诸佛闻法,

 jiū jìng jiē dé yí qiè zhǒng zhì。

 究竟皆得一切种智。

 shè lì fú!wèi lái zhū fó dāng chū yú shì,yì yǐ wú liàng wú shù fāng biàn,

 舍利弗!未来诸佛当出于世,亦以无量无数方便,

 zhǒng zhǒng yīn yuán、pì yù yán cí,ér wèi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ,

 种种因缘、譬喻言辞,而为众生演说诸法,

 shì fǎ jiē wéi yī fó chéng gù。shì zhū zhòng shēng,cóng fó wén fǎ,

 是法皆为一佛乘故。是诸众生,从佛闻法,

 jiū jìng jiē dé yí qiè zhǒng zhì。

 究竟皆得一切种智。

 shè lì fú!xiàn zài shí fāng wú liàng bǎi qiān wàn yì fó tǔ zhōng,

 舍利弗!现在十方无量百千万亿佛土中,

 zhū fó shì zūn duō suǒ ráo yì ān lè zhòng shēng,

 诸佛世尊多所饶益安乐众生,

 shì zhū fó yì yǐ wú liàng wú shù fāng biàn,zhǒng zhǒng yīn yuán、

 是诸佛亦以无量无数方便,种种因缘、

 pì yù yán cí,ér wèi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ,

 譬喻言辞,而为众生演说诸法,

 shì fǎ jiē wéi yī fó chéng gù。shì zhū zhòng shēng,cóng fó wén fǎ,

 是法皆为一佛乘故。是诸众生,从佛闻法,

 jiū jìng jiē dé yí qiè zhǒng zhì。shè lì fú!shì zhū fó dàn jiào huà pú sà,

 究竟皆得一切种智。舍利弗!是诸佛但教化菩萨,

 yù yǐ fó zhī zhī jiàn shì zhòng shēng gù,

 欲以佛之知见示众生故,

 yù yǐ fó zhī zhī jiàn wù zhòng shēng gù,

 欲以佛之知见悟众生故,

 yù lìng zhòng shēng rù fó zhī zhī jiàn gù。

 欲令众生入佛之知见故。

 shè lì fú!wǒ jīn yì fù rú shì,zhī zhū zhòng shēng yǒu zhǒng zhǒng yù,

 舍利弗!我今亦复如是,知诸众生有种种欲,

 shēn xīn suǒ zhuó,suí qí běn xìng,yǐ zhǒng zhǒng yīn yuán、

 深心所著,随其本性,以种种因缘、

 pì yù yán cí,fāng biàn lì ér wèi shuō fó gào shè lì fú:

 譬喻言辞,方便力而为说佛告舍利弗:

 zhū fó rú lái dàn jiào huà pú sà,zhū yǒu suǒ zuò,cháng wèi yī shì,

 诸佛如来但教化菩萨,诸有所作,常为一事,

 wéi yǐ fó zhī zhī jiàn shì wù zhòng shēng。shè lì fú!

 唯以佛之知见示悟众生。舍利弗!

 rú lái dàn yǐ yī fó chéng gù,wèi zhòng shēng shuō fǎ,

 如来但以一佛乘故,为众生说法,

 wú yǒu yú chéng,ruò èr、ruò sān。shè lì fú!yí qiè shí fāng zhū fó,

 无有余乘,若二、若三。舍利弗!一切十方诸佛,

 fǎ yì rú shì。fǎ。shè lì fú!rú cǐ jiē wéi dé yī fó chéng、yí qiè zhǒng zhì gù。

 法亦如是。法。舍利弗!如此皆为得一佛乘、一切种智故。

 shè lì fú!shí fāng shì jiè zhōng,shàng wú èr chéng,hé kuàng yǒu sān。

 舍利弗!十方世界中,尚无二乘,何况有三。

 shè lì fú!zhū fó chū yú wǔ zhuó è shì,suǒ wèi jié zhuó、fán nǎo zhuó、

 舍利弗!诸佛出于五浊恶世,所谓劫浊、烦恼浊、

 zhòng shēng zhuó、jiàn zhuó、mìng zhuó。rú shì,shè lì fú!

 众生浊、见浊、命浊。如是,舍利弗!

 jié zhuó luàn shí,zhòng shēng gòu zhòng,qiān tān jí dù,

 劫浊乱时,众生垢重,悭贪嫉妒,

 chéng jiù zhū bú shàn gēn gù,zhū fó yǐ fāng biàn lì,

 成就诸不善根故,诸佛以方便力,

 yú yī fó chéng fēn bié shuō sān。shè lì fú!ruò wǒ dì zǐ,zì wèi ā luó hàn、

 于一佛乘分别说三。舍利弗!若我弟子,自谓阿罗汉、

 pì zhī fó zhě,bù wén bù zhī zhū fó rú lái dàn jiào huà pú sà shì,

 辟支佛者,不闻不知诸佛如来但教化菩萨事,

 cǐ fēi fó dì zǐ,fēi ā luó hàn,fēi pì zhī fó。

 此非佛弟子,非阿罗汉,非辟支佛。

 yòu,shè lì fú!shì zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní,zì wèi yǐ dé ā luó hàn,

 又,舍利弗!是诸比丘、比丘尼,自谓已得阿罗汉,

 shì zuì hòu shēn,jiū jìng niè pán,

 是最后身,究竟涅槃,

 biàn bú fù zhì qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 便不复志求阿耨多罗三藐三菩提,

 dāng zhī cǐ bèi jiē shì zēng shàng màn rén。suǒ yǐ zhě hé。

 当知此辈皆是增上慢人。所以者何。

 ruò yǒu bǐ qiū、shí dé ā luó hàn,ruò bú xìn cǐ fǎ,wú yǒu shì chù。

 若有比丘、实得阿罗汉,若不信此法,无有是处。

 chú fó miè dù hòu,xiàn qián wú fó。suǒ yǐ zhě hé?fó miè dù hòu,

 除佛灭度后,现前无佛。所以者何?佛灭度后,

 rú shì děng jīng shòu chí dú sòng jiě yì zhě,shì rén nán dé。

 如是等经受持读诵解义者,是人难得。

 ruò yù yú fó,yú cǐ fǎ zhōng biàn dé jué liǎo。shè lì fú!

 若遇余佛,于此法中便得决了。舍利弗!

 rǔ děng dāng yì xīn xìn jiě shòu chí fó yǔ。zhū fó rú lái yán wú xū wàng,

 汝等当一心信解受持佛语。诸佛如来言无虚妄,

 wú yǒu yú chéng,wéi yī fó chéng。

 无有余乘,唯一佛乘。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 bǐ qiū bǐ qiū ní,yǒu huái zēng shàng màn,

 比丘比丘尼,有怀增上慢,

 yōu pó sāi wǒ màn,yōu pó yí bú xìn。

 优婆塞我慢,优婆夷不信。

 rú shì sì zhòng děng,qí shù yǒu wǔ qiān,

 如是四众等,其数有五千,

 bú zì jiàn qí guò,yú jiè yǒu quē lòu。

 不自见其过,于戒有缺漏。

 hù xī qí xiá cī,shì xiǎo zhì yǐ chū,

 护惜其瑕疵,是小智已出,

 zhòng zhōng zhī zāo kāng,fó wēi dé gù qù。

 众中之糟糠,佛威德故去。

 sī rén xiǎn fú dé,bù kān shòu shì fǎ,

 斯人鲜福德,不堪受是法,

 cǐ zhòng wú zhī yè,wéi yǒu zhū zhēn shí。

 此众无枝叶,唯有诸贞实。

 shè lì fú shàn tīng,zhū fó suǒ dé fǎ,

 舍利弗善听,诸佛所得法,

 wú liàng fāng biàn lì,ér wèi zhòng shēng shuō。

 无量方便力,而为众生说。

 zhòng shēng xīn suǒ niàn,zhǒng zhǒng suǒ xíng dào,

 众生心所念,种种所行道,

 ruò gān zhū yù xìng,xiān shì shàn è yè。

 若干诸欲性,先世善恶业。

 fó xī zhī shì yǐ,yǐ zhū yuán pì yù,

 佛悉知是已,以诸缘譬喻,

 yán cí fāng biàn lì,lìng yí qiè huān xǐ。

 言辞方便力,令一切欢喜。

 huò shuō xiū duō luó,qié tuó jí běn shì,

 或说修多罗,伽陀及本事,

 běn shēng wèi céng yǒu,yì shuō yú yīn yuán。

 本生未曾有,亦说于因缘。

 pì yù bìng qí yè,yōu bō tí shè jīng,

 譬喻并祇夜,优波提舍经,

 dùn gēn lè xiǎo fǎ,tān zhuó yú shēng sǐ。

 钝根乐小法,贪著于生死。

 yú zhū wú liàng fó,bù xíng shēn miào dào,

 于诸无量佛,不行深妙道,

 zhòng kǔ suǒ nǎo luàn,wéi shì shuō niè pán。

 众苦所恼乱,为是说涅槃。

 wǒ shè shì fāng biàn,lìng dé rù fó huì,

 我设是方便,令得入佛慧,

 wèi céng shuō rǔ děng,dāng dé chéng fó dào。

 未曾说汝等,当得成佛道。

 suǒ yǐ wèi céng shuō,shuō shí wèi zhì gù,

 所以未曾说,说时未至故,

 jīn zhèng shì qí shí,jué dìng shuō dà chéng。

 今正是其时,决定说大乘。

 wǒ cǐ jiǔ bù fǎ,suí shùn zhòng shēng shuō,

 我此九部法,随顺众生说,

 rù dà chéng wéi běn,yǐ gù shuō shì jīng。

 入大乘为本,以故说是经。

 yǒu fó zǐ xīn jìng,róu ruǎn yì lì gēn,

 有佛子心净,柔软亦利根,

 wú liàng zhū fó suǒ,ér xíng shēn miào dào。

 无量诸佛所,而行深妙道。

 wèi cǐ zhū fó zǐ,shuō shì dà chéng jīng,

 为此诸佛子,说是大乘经,

 wǒ jì rú shì rén,lái shì chéng fó dào。

 我记如是人,来世成佛道。

 yǐ shēn xīn niàn fó,xiū chí jìng jiè gù,

 以深心念佛,修持净戒故,

 cǐ děng wén dé fó,dà xǐ chōng biàn shēn。

 此等闻得佛,大喜充遍身。

 fó zhī bǐ xīn xíng,gù wèi shuō dà chéng,

 佛知彼心行,故为说大乘,

 shēng wén ruò pú sà,wén wǒ suǒ shuō fǎ。

 声闻若菩萨,闻我所说法。

 nǎi zhì yú yī jì,jiē chéng fó wú yí,

 乃至于一偈,皆成佛无疑,

 shí fāng fó tǔ zhōng,wéi yǒu yī chéng fǎ。

 十方佛土中,唯有一乘法。

 wú èr yì wú sān,chú fó fāng biàn shuō,

 无二亦无三,除佛方便说,

 dàn yǐ jiǎ míng zì,yǐn dǎo yú zhòng shēng。

 但以假名字,引导于众生。

 shuō fó zhì huì gù。zhū fó chū yú shì,

 说佛智慧故。诸佛出于世,

 wéi cǐ yī shì shí,yú èr zé fēi zhēn,

 唯此一事实,余二则非真,

 zhōng bù yǐ xiǎo chéng、jì dù yú zhòng shēng。

 终不以小乘、济度于众生。

 fó zì zhù dà chéng,rú qí suǒ dé fǎ、

 佛自住大乘,如其所得法、

 dìng huì lì zhuāng yán,yǐ cǐ dù zhòng shēng。

 定慧力庄严,以此度众生。

 zì zhèng wú shàng dào,dà chéng píng děng fǎ,

 自证无上道,大乘平等法,

 ruò yǐ xiǎo chéng huà、nǎi zhì yú yī rén,

 若以小乘化、乃至于一人,

 wǒ zé duò qiān tān,cǐ shì wéi bù kě。

 我则堕悭贪,此事为不可。

 ruò rén xìn guī fó,rú lái bù qī kuáng,

 若人信归佛,如来不欺诳,

 yì wú tān jí yì,duàn zhū fǎ zhōng è。

 亦无贪嫉意,断诸法中恶。

 gù fó yú shí fāng,ér dú wú suǒ wèi。

 故佛于十方,而独无所畏。

 wǒ yǐ xiāng yán shēn,guāng míng zhào shì jiān,

 我以相严身,光明照世间,

 wú liàng zhòng suǒ zūn,wéi shuō shí xiāng yìn。

 无量众所尊,为说实相印。

 shè lì fú dāng zhī,wǒ běn lì shì yuàn,

 舍利弗当知,我本立誓愿,

 yù lìng yí qiè zhòng、rú wǒ děng wú yì。

 欲令一切众、如我等无异。

 rú wǒ xī suǒ yuàn,jīn zhě yǐ mǎn zú,

 如我昔所愿,今者已满足,

 huà yí qiè zhòng shēng,jiē lìng rù fó dào。

 化一切众生,皆令入佛道。

 ruò wǒ yù zhòng shēng,jìn jiào yǐ fó dào,

 若我遇众生,尽教以佛道,

 wú zhì zhě cuò luàn,mí huò bù shòu jiào。

 无智者错乱,迷惑不受教。

 wǒ zhī cǐ zhòng shēng,wèi céng xiū shàn běn,

 我知此众生,未曾修善本,

 jiān zhù yú wǔ yù,chī ài gù shēng nǎo。

 坚著于五欲,痴爱故生恼。

 yǐ zhū yù yīn yuán,zhuì duò sān è dào,

 以诸欲因缘,坠堕三恶道,

 lún huí liù qù zhōng,bèi shòu zhū kǔ dú,

 轮回六趣中,备受诸苦毒,

 shòu tāi zhī wēi xíng,shì shì cháng zēng zhǎng。

 受胎之微形,世世常增长。

 báo dé shǎo fú rén,zhòng kǔ suǒ bī pò,

 薄德少福人,众苦所逼迫,

 rù xié jiàn chóu lín,ruò yǒu ruò wú děng。

 入邪见稠林,若有若无等。

 yī zhǐ cǐ zhū jiàn,jù zú liù shí èr,

 依止此诸见,具足六十二,

 shēn zhù xū wàng fǎ,jiān shòu bù kě shě,

 深著虚妄法,坚受不可舍,

 wǒ màn zì jīn gāo,chǎn qǔ xīn bù shí,

 我慢自矜高,谄曲心不实,

 yú qiān wàn yì jié、bù wén fó míng zì,

 于千万亿劫、不闻佛名字,

 yì bù wén zhèng fǎ,rú shì rén nán dù。

 亦不闻正法,如是人难度。

 shì gù shè lì fú,wǒ wéi shè fāng biàn,

 是故舍利弗,我为设方便,

 shuō zhū jìn kǔ dào,shì zhī yǐ niè pán。

 说诸尽苦道,示之以涅槃。

 wǒ suī shuō niè pán,shì yì fēi zhēn miè,

 我虽说涅槃,是亦非真灭,

 zhū fǎ cóng běn lái,cháng zì jì miè xiāng。

 诸法从本来,常自寂灭相。

 fó zǐ háng dào yǐ,lái shì dé zuò fó,

 佛子行道已,来世得作佛,

 wǒ yǒu fāng biàn lì,kāi shì sān chéng fǎ。

 我有方便力,开示三乘法。

 yí qiè zhū shì zūn,jiē shuō yī chéng dào,

 一切诸世尊,皆说一乘道,

 jīn cǐ zhū dà zhòng,jiē yìng chú yí huò,

 今此诸大众,皆应除疑惑,

 zhū fó yǔ wú yì,wéi yī wú èr chéng。

 诸佛语无异,唯一无二乘。

 guò qù wú shù jié,wú liàng miè dù fó,

 过去无数劫,无量灭度佛,

 bǎi qiān wàn yì zhǒng,qí shù bù kě liàng。

 百千万亿种,其数不可量。

 rú shì zhū shì zūn,zhǒng zhǒng yuán pì yù,

 如是诸世尊,种种缘譬喻,

 wú shù fāng biàn lì,yǎn shuō zhū fǎ xiāng。

 无数方便力,演说诸法相。

 shì zhū shì zūn děng,jiē shuō yī chéng fǎ,

 是诸世尊等,皆说一乘法,

 huà wú liàng zhòng shēng,lìng rù yú fó dào。

 化无量众生,令入于佛道。

 yòu zhū dà shèng zhǔ,zhī yí qiè shì jiān、

 又诸大圣主,知一切世间、

 tiān rén qún shēng lèi,shēn xīn zhī suǒ yù,

 天人群生类,深心之所欲,

 gèng yǐ yì fāng biàn,zhù xiǎn dì yī yì。

 更以异方便,助显第一义。

 ruò yǒu zhòng shēng lèi,zhí zhū guò qù fó,

 若有众生类,值诸过去佛,

 ruò wén fǎ bù shī,huò chí jiè rěn rǔ、

 若闻法布施,或持戒忍辱、

 jīng jìn chán zhì děng,zhǒng zhǒng xiū fú huì。

 精进禅智等,种种修福慧。

 rú shì zhū rén děng,jiē yǐ chéng fó dào。

 如是诸人等,皆已成佛道。

 zhū fó miè dù yǐ,ruò rén shàn ruǎn xīn,

 诸佛灭度已,若人善软心,

 rú shì zhū zhòng shēng,jiē yǐ chéng fó dào。

 如是诸众生,皆已成佛道。

 zhū fó miè dù yǐ,gōng yǎng shè lì zhě,

 诸佛灭度已,供养舍利者,

 qǐ wàn yì zhǒng tǎ,jīn yín jí bō lí、

 起万亿种塔,金银及玻璃、

 chē qú yǔ mǎ nǎo、méi guī liú lí zhū,

 砗磲与玛瑙、玫瑰琉璃珠,

 qīng jìng guǎng yán shì,zhuāng xiào yú zhū tǎ。

 清净广严饰,庄校于诸塔。

 huò yǒu qǐ shí miào,zhān tán jí chén shuǐ,

 或有起石庙,栴檀及沉水,

 mù mì bìng yú cái,tuán wǎ ní tǔ děng。

 木蜜并余材,塼瓦泥土等。

 ruò yú kuàng yě zhōng,jī tǔ chéng fó miào。

 若于旷野中,积土成佛庙。

 nǎi zhì tóng zǐ xì,jù shā wéi fó tǎ。

 乃至童子戏,聚沙为佛塔。

 rú shì zhū rén děng,jiē yǐ chéng fó dào。

 如是诸人等,皆已成佛道。

 ruò rén wéi fó gù,jiàn lì zhū xíng xiàng,

 若人为佛故,建立诸形像,

 kè diāo chéng zhòng xiāng,jiē yǐ chéng fó dào。

 刻雕成众相,皆已成佛道。

 huò yǐ qī bǎo chéng,dòu shí chì bái tóng、

 或以七宝成,鋀石赤白铜、

 bái là jí qiān xī,tiě mù jí yǔ ní,

 白镴及铅锡,铁木及与泥,

 huò yǐ jiāo qī bù、yán shì zuò fó xiàng,

 或以胶漆布、严饰作佛像,

 rú shì zhū rén děng,jiē yǐ chéng fó dào。

 如是诸人等,皆已成佛道。

 cǎi huà zuò fó xiàng,bǎi fú zhuāng yán xiāng,

 彩画作佛像,百福庄严相,

 zì zuò ruò shǐ rén,jiē yǐ chéng fó dào。

 自作若使人,皆已成佛道。

 nǎi zhì tóng zǐ xì,ruò cǎo mù jí bǐ、

 乃至童子戏,若草木及笔、

 huò yǐ zhǐ zhǎo jiǎ、ér huà zuò fó xiàng,

 或以指爪甲、而画作佛像,

 rú shì zhū rén děng,jiàn jiàn jī gōng dé,

 如是诸人等,渐渐积功德,

 jù zú dà bēi xīn,jiē yǐ chéng fó dào。

 具足大悲心,皆已成佛道。

 dàn huà zhū pú sà,dù tuō wú liàng zhòng。

 但化诸菩萨,度脱无量众。

 ruò rén yú tǎ miào、bǎo xiàng jí huà xiàng,

 若人于塔庙、宝像及画像,

 yǐ huá xiāng fān gài、jìng xīn ér gōng yǎng。

 以华香幡盖、敬心而供养。

 ruò shǐ rén zuò lè,jī gǔ chuī jiǎo bèi,

 若使人作乐,击鼓吹角贝,

 xiāo dí qín kōng hóu、pí pá náo tóng bó,

 箫笛琴箜篌、琵琶铙铜钹,

 rú shì zhòng miào yīn,jìn chí yǐ gōng yǎng。

 如是众妙音,尽持以供养。

 huò yǐ huān xǐ xīn,gē bei sòng fó dé,

 或以欢喜心,歌呗颂佛德,

 nǎi zhì yī xiǎo yīn,jiē yǐ chéng fó dào。

 乃至一小音,皆已成佛道。

 ruò rén sǎn luàn xīn,nǎi zhì yǐ yī huá,

 若人散乱心,乃至以一华,

 gōng yǎng yú huà xiàng,jiàn jiàn wú shù fó。

 供养于画像,渐见无数佛。

 huò yǒu rén lǐ bài,huò fù dàn hé zhǎng,

 或有人礼拜,或复但合掌,

 nǎi zhì jǔ yì shǒu,huò fù xiǎo dī tóu,

 乃至举一手,或复小低头,

 yǐ cǐ gōng yǎng xiàng,jiàn jiàn wú liàng fó。

 以此供养像,渐见无量佛。

 zì chéng wú shàng dào,guǎng dù wú shù zhòng、

 自成无上道,广度无数众、

 rù wú yú niè pán,rú xīn jìn huǒ miè。

 入无余涅槃,如薪尽火灭。

 ruò rén sǎn luàn xīn,rù yú tǎ miào zhōng,

 若人散乱心,入于塔庙中,

 yī chēng nán wú fó,jiē yǐ chéng fó dào。

 一称南无佛,皆已成佛道。

 yú zhū guò qù fó,zài shì huò miè hòu,

 于诸过去佛,在世或灭后,

 ruò yǒu wén shì fǎ,jiē yǐ chéng fó dào。

 若有闻是法,皆已成佛道。

 wèi lái zhū shì zūn,qí shù wú yǒu liàng,

 未来诸世尊,其数无有量,

 shì zhū rú lái děng,yì fāng biàn shuō fǎ。

 是诸如来等,亦方便说法。

 yí qiè zhū rú lái,yǐ wú liàng fāng biàn、

 一切诸如来,以无量方便、

 dù tuō zhū zhòng shēng,rù fó wú lòu zhì,

 度脱诸众生,入佛无漏智,

 ruò yǒu wén fǎ zhě,wú yī bù chéng fó。

 若有闻法者,无一不成佛。

 zhū fó běn shì yuàn,wǒ suǒ háng fó dào,

 诸佛本誓愿,我所行佛道,

 pǔ yù lìng zhòng shēng、yì tóng dé cǐ dào。

 普欲令众生、亦同得此道。

 wèi lái shì zhū fó,suī shuō bǎi qiān yì、

 未来世诸佛,虽说百千亿、

 wú shù zhū fǎ mén,qí shí wéi yī chéng。

 无数诸法门,其实为一乘。

 zhū fó liǎng zú zūn,zhī fǎ cháng wú xìng,

 诸佛两足尊,知法常无性,

 fó zhǒng cóng yuán qǐ,shì gù shuō yī chéng。

 佛种从缘起,是故说一乘。

 shì fǎ zhù fǎ wèi,shì jiān xiāng cháng zhù,

 是法住法位,世间相常住,

 yú dào chǎng zhī yǐ,dǎo shī fāng biàn shuō。

 于道场知已,导师方便说。

 tiān rén suǒ gōng yǎng、xiàn zài shí fāng fó,

 天人所供养、现在十方佛,

 qí shù rú héng shā,chū xiàn yú shì jiān,

 其数如恒沙,出现于世间,

 ān yǐn zhòng shēng gù,yì shuō rú shì fǎ。

 安隐众生故,亦说如是法。

 zhī dì yī jì miè,yǐ fāng biàn lì gù,

 知第一寂灭,以方便力故,

 suī shì zhǒng zhǒng dào,qí shí wéi fó chéng。

 虽示种种道,其实为佛乘。

 zhī zhòng shēng zhū háng,shēn xīn zhī suǒ niàn,

 知众生诸行,深心之所念,

 guò qù suǒ xí yè,yù xìng jīng jìn lì,

 过去所习业,欲性精进力,

 jí zhū gēn lì dùn,yǐ zhǒng zhǒng yīn yuán、

 及诸根利钝,以种种因缘、

 pì yù yì yán cí,suí yìng fāng biàn shuō。

 譬喻亦言辞,随应方便说。

 jīn wǒ yì rú shì,ān yǐn zhòng shēng gù,

 今我亦如是,安隐众生故,

 yǐ zhǒng zhǒng fǎ mén、xuān shì yú fó dào。

 以种种法门、宣示于佛道。

 wǒ yǐ zhì huì lì,zhī zhòng shēng xìng yù,

 我以智慧力,知众生性欲,

 fāng biàn shuō zhū fǎ,jiē lìng dé huān xǐ。

 方便说诸法,皆令得欢喜。

 shè lì fú dāng zhī,wǒ yǐ fó yǎn guān,

 舍利弗当知,我以佛眼观,

 jiàn liù dào zhòng shēng,pín qióng wú fú huì,

 见六道众生,贫穷无福慧,

 rù shēng sǐ xiǎn dào,xiāng xù kǔ bú duàn,

 入生死险道,相续苦不断,

 shēn zhù yú wǔ yù,rú máo niú ài wěi、

 深著于五欲,如牦牛爱尾、

 yǐ tān ài zì bì,máng míng wú suǒ jiàn。

 以贪爱自弊,盲瞑无所见。

 bù qiú dà shì fó、jí yǔ duàn kǔ fǎ,

 不求大势佛、及与断苦法,

 shēn rù zhū xié jiàn,yǐ kǔ yù shě kǔ。

 深入诸邪见,以苦欲舍苦。

 wéi shì zhòng shēng gù、ér qǐ dà bēi xīn。

 为是众生故、而起大悲心。

 wǒ shǐ zuò dào chǎng,guān shù yì jīng háng,

 我始坐道场,观树亦经行,

 yú sān qī rì zhōng,sī wéi rú shì shì。

 于三七日中,思惟如是事。

 wǒ suǒ dé zhì huì,wēi miào zuì dì yī。

 我所得智慧,微妙最第一。

 zhòng shēng zhū gēn dùn,zhù lè chī suǒ máng,

 众生诸根钝,著乐痴所盲,

 rú sī zhī děng lèi,yún hé ér kě dù,

 如斯之等类,云何而可度,

 ěr shí zhū fàn wáng,jí zhū tiān dì shì、

 尔时诸梵王,及诸天帝释、

 hù shì sì tiān wáng,jí dà zì zài tiān,

 护世四天王,及大自在天,

 bìng yú zhū tiān zhòng、juàn shǔ bǎi qiān wàn,

 并余诸天众、眷属百千万,

 gōng jìng hé zhǎng lǐ,qǐng wǒ zhuǎn fǎ lún。

 恭敬合掌礼,请我转法轮。

 wǒ jí zì sī wéi,ruò dàn zàn fó chéng,

 我即自思惟,若但赞佛乘,

 zhòng shēng méi zài kǔ,bù néng xìn shì fǎ,

 众生没在苦,不能信是法,

 pò fǎ bù xìn gù,zhuì yú sān è dào。

 破法不信故,坠于三恶道。

 wǒ níng bù shuō fǎ,jí rù yú niè pán。

 我宁不说法,疾入于涅槃。

 xún niàn guò qù fó、suǒ xíng fāng bian lì,

 寻念过去佛、所行方便力,

 wǒ jīn suǒ dé dào,yì yìng shuō sān chéng。

 我今所得道,亦应说三乘。

 zuò shì sī wéi shí,shí fāng fó jiē xiàn,

 作是思惟时,十方佛皆现,

 fàn yīn wèi yù wǒ,shàn zāi shì jiā wén,

 梵音慰喻我,善哉释迦文,

 dì yī zhī dǎo shī,dé shì wú shàng fǎ,

 第一之导师,得是无上法,

 suí zhū yí qiè fó、ér yòng fāng biàn lì。

 随诸一切佛、而用方便力。

 wǒ děng yì jiē dé,zuì miào dì yī fǎ,

 我等亦皆得,最妙第一法,

 wéi zhū zhòng shēng lèi、fēn bié shuō sān chéng。

 为诸众生类、分别说三乘。

 shǎo zhì lè xiǎo fǎ,bù zì xìn zuò fó,

 少智乐小法,不自信作佛,

 shì gù yǐ fāng biàn、fēn bié shuō zhū guǒ。

 是故以方便、分别说诸果。

 suī fù shuō sān chéng,dàn wéi jiào pú sà。

 虽复说三乘,但为教菩萨。

 shè lì fú dāng zhī,wǒ wén shèng shī zǐ、

 舍利弗当知,我闻圣师子、

 shēn jìng wēi miào yīn,xǐ chēng nán wú fó。

 深净微妙音,喜称南无佛。

 fù zuò rú shì niàn,wǒ chū zhuó è shì,

 复作如是念,我出浊恶世,

 rú zhū fó suǒ shuō,wǒ yì suí shùn háng。

 如诸佛所说,我亦随顺行。

 sī wéi shì shì yǐ,jí qū bō luó nài,

 思惟是事已,即趋波罗奈,

 zhū fǎ jì miè xiāng,bù kě yǐ yán xuān。

 诸法寂灭相,不可以言宣。

 yǐ fāng biàn lì gù,wéi wǔ bǐ qiū shuō。

 以方便力故,为五比丘说。

 shì míng zhuǎn fǎ lún,biàn yǒu niè pán yīn,

 是名转法轮,便有涅槃音,

 jí yǐ ā luó hàn,fǎ sēng chā bié míng。

 及以阿罗汉,法僧差别名。

 cóng jiǔ yuǎn jié lái,zàn shì niè pán fǎ,

 从久远劫来,赞是涅槃法,

 shēng sǐ kǔ yǒng jìn,wǒ cháng rú shì shuō。

 生死苦永尽,我常如是说。

 shè lì fú dāng zhī,wǒ jiàn fó zǐ děng,

 舍利弗当知,我见佛子等,

 zhì qiú fó dào zhě,wú liàng qiān wàn yì,

 志求佛道者,无量千万亿,

 xián yǐ gōng jìng xīn,jiē lái zhì fó suǒ,

 咸以恭敬心,皆来至佛所,

 céng cóng zhū fó wén,fāng biàn suǒ shuō fǎ。

 曾从诸佛闻,方便所说法。

 wǒ jí zuò shì niàn,rú lái suǒ yǐ chū,

 我即作是念,如来所以出,

 wéi shuō fó huì gù,jīn zhèng shì qí shí。

 为说佛慧故,今正是其时。

 shè lì fú dāng zhī,dùn gēn xiǎo zhì rén、

 舍利弗当知,钝根小智人、

 zhù xiāng jiāo màn zhě,bù néng xìn shì fǎ。

 著相憍慢者,不能信是法。

 jīn wǒ xǐ wú wèi,yú zhū pú sà zhōng,

 今我喜无畏,于诸菩萨中,

 zhèng zhí shě fāng biàn,dàn shuō wú shàng dào。

 正直舍方便,但说无上道。

 pú sà wén shì fǎ,yí wǎng jiē yǐ chú,

 菩萨闻是法,疑网皆已除,

 qiān èr bǎi luó hàn、xī yì dāng zuò fó。

 千二百罗汉、悉亦当作佛。

 rú sān shì zhū fó,shuō fǎ zhī yí shì,

 如三世诸佛,说法之仪式,

 wǒ jīn yì rú shì,shuō wú fēn bié fǎ。

 我今亦如是,说无分别法。

 zhū fó xìng chū shì,xuán yuǎn zhí yù nàn,

 诸佛兴出世,悬远值遇难,

 zhèng shǐ chū yú shì,shuō shì fǎ fù nán,

 正使出于世,说是法复难,

 wú liàng wú shù jié,wén shì fǎ yì nán,

 无量无数劫,闻是法亦难,

 néng tīng shì fǎ zhě,sī rén yì fù nán。

 能听是法者,斯人亦复难。

 pì rú yōu tán huā,yí qiè jiē ài lè,

 譬如优昙花,一切皆爱乐,

 tiān rén suǒ xī yǒu,shí shí nǎi yī chū。

 天人所稀有,时时乃一出。

 wén fǎ huān xǐ zàn,nǎi zhì fā yī yán,

 闻法欢喜赞,乃至发一言,

 zé wéi yǐ gōng yǎng,yí qiè sān shì fó,

 则为已供养,一切三世佛,

 shì rén shèn xī yǒu,guò yú yōu tán huā。

 是人甚稀有,过于优昙花。

 rǔ děng wù yǒu yí,wǒ wéi zhū fǎ wáng,

 汝等勿有疑,我为诸法王,

 pǔ gào zhū dà zhòng,dàn yǐ yī chéng dào、

 普告诸大众,但以一乘道、

 jiào huà zhū pú sà,wú shēng wén dì zǐ。

 教化诸菩萨,无声闻弟子。

 rǔ děng shè lì fú,shēng wén jí pú sà,

 汝等舍利弗,声闻及菩萨,

 dāng zhī shì miào fǎ,zhū fó zhī mì yào。

 当知是妙法,诸佛之秘要。

 yǐ wǔ zhuó è shì,dàn lè zhù zhū yù,

 以五浊恶世,但乐著诸欲,

 rú shì děng zhòng shēng,zhōng bù qiú fó dào。

 如是等众生,终不求佛道。

 dāng lái shì è rén,wén fó shuō yī chéng,

 当来世恶人,闻佛说一乘,

 mí huò bù xìn shòu,pò fǎ duò è dào。

 迷惑不信受,破法堕恶道。

 yǒu cán kuì qīng jìng、zhì qiú fó dào zhě,

 有惭愧清净、志求佛道者,

 dāng wéi rú shì děng、guǎng zàn yī chéng dào。

 当为如是等、广赞一乘道。

 shè lì fú dāng zhī,zhū fó fǎ rú shì,

 舍利弗当知,诸佛法如是,

 yǐ wàn yì fāng biàn、suí yí ér shuō fǎ,

 以万亿方便、随宜而说法,

 qí bù xí xué zhě,bù néng xiǎo le cǐ。

 其不习学者,不能晓了此。

 rǔ děng jì yǐ zhī,zhū fó shì zhī shī,

 汝等既已知,诸佛世之师,

 suí yí fāng biàn shì,wú fù zhū yí huò,

 随宜方便事,无复诸疑惑,

 xīn shēng dà huān xǐ,zì zhī dāng zuò fó。

 心生大欢喜,自知当作佛。

 卷二 譬喻品 第三

 ěr shí shè lì fú yǒng yuè huān xǐ,jí qǐ hé zhǎng,

 尔时舍利弗踊跃欢喜,即起合掌,

 zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:jīn cóng shì zūn wén cǐ fǎ yīn,

 瞻仰尊颜而白佛言:今从世尊闻此法音,

 xīn huái yǒng yuè,dé wèi céng yǒu。suǒ yǐ zhě hé?

 心怀踊跃,得未曾有。所以者何?

 wǒ xī cóng fó wén rú shì fǎ,jiàn zhū pú sà shòu jì zuò fó,

 我昔从佛闻如是法,见诸菩萨授记作佛,

 ér wǒ děng bù yǔ sī shì,shèn zì gǎn shāng,shī yú rú lái wú liàng zhī jiàn。

 而我等不与斯事,甚自感伤,失于如来无量知见。

 shì zūn!wǒ cháng dú chǔ shān lín shù xià,ruò zuò ruò xíng,

 世尊!我常独处山林树下,若坐若行,

 měi zuò shì niàn:wǒ děng tóng rù fǎ xìng,

 每作是念:我等同入法性,

 yún hé rú lái yǐ xiǎo chéng fǎ ér jiàn jì dù?shì wǒ děng jiù,

 云何如来以小乘法而见济度?是我等咎,

 fēi shì zūn yě。suǒ yǐ zhě hé?ruò wǒ děng dài shuō suǒ yīn,

 非世尊也。所以者何?若我等待说所因,

 chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,bì yǐ dà chéng ér dé dù tuō。

 成就阿耨多罗三藐三菩提者,必以大乘而得度脱。

 rán wǒ děng bù jiě fāng biàn suí yí suǒ shuō,chū wén fó fǎ,

 然我等不解方便随宜所说,初闻佛法,

 yù biàn xìn shòu、sī wéi、qǔ zhèng。shì zūn!wǒ cóng xī lái,

 遇便信受、思惟、取证。世尊!我从昔来,

 zhōng rì jìng yè měi zì kè zé,ér jīn cóng fó,

 终日竟夜每自尅责,而今从佛,

 wén suǒ wèi wén wèi céng yǒu fǎ,duàn zhū yí huǐ,shēn yì tài rán,

 闻所未闻未曾有法,断诸疑悔,身意泰然,

 kuài dé ān wěn。jīn rì nǎi zhī zhēn shì fó zǐ,cóng fó kǒu shēng,

 快得安隐。今日乃知真是佛子,从佛口生,

 cóng fǎ huà shēng,dé fó fǎ fēn。

 从法化生,得佛法分。

 ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ wén shì fǎ yīn,dé suǒ wèi céng yǒu,

 我闻是法音,得所未曾有,

 xīn huái dà huān xǐ,yí wǎng jiē yǐ chú。

 心怀大欢喜,疑网皆已除。

 xī lái méng fó jiào,bù shī yú dà chéng,

 昔来蒙佛教,不失于大乘,

 fó yīn shèn xī yǒu,néng chú zhòng shēng nǎo,

 佛音甚稀有,能除众生恼,

 wǒ yǐ dé lòu jìn,wén yì chú yōu nǎo。

 我已得漏尽,闻亦除忧恼。

 wǒ chǔ yú shān gǔ,huò zài shù lín xià,

 我处于山谷,或在树林下,

 ruò zuò ruò jīng háng,cháng sī wéi shì shì,

 若坐若经行,常思惟是事,

 wū hū shēn zì zé,yún hé ér zì qī。

 呜呼深自责,云何而自欺。

 wǒ děng yì fó zǐ,tóng rù wú lòu fǎ,

 我等亦佛子,同入无漏法,

 bù néng yú wèi lái、yǎn shuō wú shàng dào。

 不能于未来、演说无上道。

 jīn sè sān shí èr,shí lì zhū jiě tuō,

 金色三十二,十力诸解脱,

 tóng gòng yī fǎ zhōng,ér bù dé cǐ shì,

 同共一法中,而不得此事,

 bā shí zhǒng miào hǎo,shí bā bù gòng fǎ,

 八十种妙好,十八不共法,

 rú shì děng gōng dé,ér wǒ jiē yǐ shī,

 如是等功德,而我皆已失,

 wǒ dú jīng xíng shí,jiàn fó zài dà zhòng,

 我独经行时,见佛在大众,

 míng wén mǎn shí fāng,guǎng ráo yì zhòng shēng。

 名闻满十方,广饶益众生。

 zì wéi shī cǐ lì,wǒ wéi zì qī kuáng。

 自惟失此利,我为自欺诳。

 wǒ cháng yú rì yè,měi sī wéi shì shì,

 我常于日夜,每思惟是事,

 yù yǐ wèn shì zūn,wéi shī wéi bù shī,

 欲以问世尊,为失为不失,

 wǒ cháng jiàn shì zūn,chēng zàn zhū pú sà,

 我常见世尊,称赞诸菩萨,

 yǐ shì yú rì yè,chóu liàng cǐ shì shì。

 以是于日夜,筹量此是事。

 jīn wén fó yīn shēng,suí yí ér shuō fǎ,

 今闻佛音声,随宜而说法,

 wú lòu nán sī yì,lìng zhòng zhì dào chǎng。

 无漏难思议,令众至道场。

 wǒ běn zhù xié jiàn,wéi zhū fàn zhì shī,

 我本著邪见,为诸梵志师,

 shì zūn zhī wǒ xīn,bá xié shuō niè pán。

 世尊知我心,拔邪说涅槃。

 wǒ xī chú xié jiàn,yú kōng fǎ dé zhèng,

 我悉除邪见,于空法得证,

 ěr shí xīn zì wèi,dé zhì yú miè dù。

 尔时心自谓,得至于灭度。

 ér jīn nǎi zì jué,fēi shì shí miè dù,

 而今乃自觉,非是实灭度,

 ruò dé zuò fó shí,jù sān shí èr xiāng,

 若得作佛时,具三十二相,

 tiān rén yè chā zhòng、lóng shén děng gōng jìng,

 天人夜叉众、龙神等恭敬,

 shì shí nǎi kě wèi,yǒng jìn miè wú yú。

 是时乃可谓,永尽灭无余。

 fó yú dà zhòng zhōng,shuō wǒ dāng zuò fó,

 佛于大众中,说我当作佛,

 wén rú shì fǎ yīn,yí huǐ xī yǐ chú。

 闻如是法音,疑悔悉已除。

 chū wén fó suǒ shuō,xīn zhōng dà jīng yí,

 初闻佛所说,心中大惊疑,

 jiāng fēi mó zuò fó,nǎo luàn wǒ xīn yē。

 将非魔作佛,恼乱我心耶。

 fó yǐ zhǒng zhǒng yuán、pì yù qiǎo yán shuō,

 佛以种种缘、譬喻巧言说,

 qí xīn ān rú hǎi,wǒ wén yí wǎng duàn。

 其心安如海,我闻疑网断。

 fó shuō guò qù shì、wú liàng miè dù fó,

 佛说过去世、无量灭度佛,

 ān zhù fāng biàn zhōng,yì jiē shuō shì fǎ。

 安住方便中,亦皆说是法。

 xiàn zài wèi lái fó,qí shù wú yǒu liàng,

 现在未来佛,其数无有量,

 yì yǐ zhū fāng biàn,yǎn shuō rú shì fǎ。

 亦以诸方便,演说如是法。

 rú jīn zhě shì zūn,cóng shēng jí chū jiā、

 如今者世尊,从生及出家、

 dé dào zhuǎn fǎ lún,yì yǐ fāng biàn shuō。

 得道转法轮,亦以方便说。

 shì zūn shuō shí dào,bō xún wú cǐ shì,

 世尊说实道,波旬无此事,

 yǐ shì wǒ dìng zhī、fēi shì mó zuò fó。

 以是我定知、非是魔作佛。

 wǒ duò yí wǎng gù,wèi shì mó suǒ wéi,

 我堕疑网故,谓是魔所为,

 wén fó róu ruǎn yīn,shēn yuǎn shèn wēi miào,

 闻佛柔软音,深远甚微妙,

 yǎn chàng qīng jìng fǎ。wǒ xīn dà huān xǐ,

 演畅清净法。我心大欢喜,

 yí huǐ yǒng yǐ jìn,ān zhù shí zhì zhōng。

 疑悔永已尽,安住实智中。

 wǒ dìng dāng zuò fó,wéi tiān rén suǒ jìng,

 我定当作佛,为天人所敬,

 zhuǎn wú shàng fǎ lún,jiào huà zhū pú sà。

 转无上法轮,教化诸菩萨。

 ěr shí fó gào shè lì fú:wú jīn yú tiān、rén、shā mén、pó luó mén、

 尔时佛告舍利弗:吾今于天、人、沙门、婆罗门、

 děng dà zhòng zhōng shuō,wǒ xī céng yú èr wàn yì fó suǒ,

 等大众中说,我昔曾于二万亿佛所,

 wèi wú shàng dào gù,cháng jiào huà rǔ,rǔ yì cháng yè suí wǒ shòu xué。

 为无上道故,常教化汝,汝亦长夜随我受学。

 wǒ yǐ fāng biàn yǐn dǎo rǔ gù,shēng wǒ fǎ zhōng。shè lì fú!

 我以方便引导汝故,生我法中。舍利弗!

 wǒ xī jiào rǔ zhì yuàn fó dào,rǔ jīn xī wàng,ér biàn zì wèi yǐ dé miè dù。

 我昔教汝志愿佛道,汝今悉忘,而便自谓已得灭度。

 wǒ jīn hái yù lìng rǔ yì niàn běn yuàn suǒ xíng dào gù,

 我今还欲令汝忆念本愿所行道故,

 wèi zhū shēng wén shuō shì dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,

 为诸声闻说是大乘经,名妙法莲华,

 jiào pú sà fǎ、fó suǒ hù niàn。

 教菩萨法、佛所护念。

 shè lì fú!rǔ yú wèi lái shì,guò wú liàng wú biān bù kě sī yì jié,

 舍利弗!汝于未来世,过无量无边不可思议劫,

 gòng yǎng ruò gān qiān wàn yì fó,fèng chí zhèng fǎ,

 供养若干千万亿佛,奉持正法,

 jù zú pú sà suǒ xíng zhī dào,dāng dé zuò fó,hào yuē huá guāng rú lái、

 具足菩萨所行之道,当得作佛,号曰华光如来、

 yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、

 应供、正遍知、明行足、善逝世间解、

 wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、tiān rén shī、fó、shì zūn。

 无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

 guó míng lí gòu,qí tǔ píng zhèng,qīng jìng yán shì,ān wěn fēng lè,

 国名离垢,其土平正,清净严饰,安隐丰乐,

 tiān rén chì shèng。liú lí wéi dì,yǒu bā jiāo dào,

 天人炽盛。琉璃为地,有八交道,

 huáng jīn wéi shéng yǐ jiè qí cè。qí bàng gè yǒu qī bǎo háng shù,

 黄金为绳以界其侧。其傍各有七宝行树,

 cháng yǒu huá guǒ。huá guāng rú lái yì yǐ sān chéng jiào huà zhòng shēng。

 常有华果。华光如来亦以三乘教化众生。

 shè lì fú!bǐ fó chū shí,suī fēi è shì,yǐ běn yuàn gù,shuō sān chéng fǎ。

 舍利弗!彼佛出时,虽非恶世,以本愿故,说三乘法。

 qí jié míng dà bǎo zhuāng yán。hé gù míng yuē dà bǎo zhuāng yán?

 其劫名大宝庄严。何故名曰大宝庄严?

 qí guó zhōng yǐ pú sà wéi dà bǎo gù。bǐ zhū pú sà,wú liàng wú biān,

 其国中以菩萨为大宝故。彼诸菩萨,无量无边,

 bù kě sī yì,suàn shù pì yù suǒ bù néng jí,fēi fó zhì lì wú néng zhī zhě。

 不可思议,算数譬喻所不能及,非佛智力无能知者。

 ruò yù xíng shí,bǎo huá chéng zú。cǐ zhū pú sà,fēi chū fā yì,

 若欲行时,宝华承足。此诸菩萨,非初发意,

 jiē jiǔ zhí dé běn,yú wú liàng bǎi qiān wàn yì fó suǒ jìng xiū fàn xíng,

 皆久植德本,于无量百千万亿佛所净修梵行,

 héng wéi zhū fó zhī suǒ chēng tàn。cháng xiū fó huì,jù dà shén tōng,

 恒为诸佛之所称叹。常修佛慧,具大神通,

 shàn zhī yí qiè zhū fǎ zhī mén,zhì zhí wú wěi,zhì niàn jiān gù。

 善知一切诸法之门,质直无伪,志念坚固。

 rú shì pú sà,chōng mǎn qí guó。

 如是菩萨,充满其国。

 shè lì fú!huá guāng fó shòu shí èr xiǎo jié,chú wéi wáng zǐ wèi zuò fó shí。

 舍利弗!华光佛寿十二小劫,除为王子未作佛时。

 qí guó rén mín,shòu bā xiǎo jié。huá guāng rú lái guò shí èr xiǎo jié,

 其国人民,寿八小劫。华光如来过十二小劫,

 shòu jiān mǎn pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

 授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

 gào zhū bǐ qiū:shì jiān mǎn pú sà cì dāng zuò fó,hào yuē huá zú ān xíng、

 告诸比丘:是坚满菩萨次当作佛,号曰华足安行、

 duō tuó ā qié dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó,qí fó guó tǔ,yì fù rú shì。

 多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀,其佛国土,亦复如是。

 shè lì fú!shì huá guāng fó miè dù zhī hòu,

 舍利弗!是华光佛灭度之后,

 zhèng fǎ zhù shì sān shí èr xiǎo jié,xiàng fǎ zhù shì yì sān shí èr xiǎo jié。

 正法住世三十二小劫,像法住世亦三十二小劫。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 shè lì fú lái shì,chéng fó pǔ zhì zūn,

 舍利弗来世,成佛普智尊,

 hào míng yuē huá guāng,dāng dù wú liàng zhòng。

 号名曰华光,当度无量众。

 gōng yǎng wú shù fó,jù zú pú sà háng、

 供养无数佛,具足菩萨行、

 shí lì děng gōng dé,zhèng yú wú shàng dào。

 十力等功德,证于无上道。

 guò wú liàng jié yǐ,jié míng dà bǎo yán,

 过无量劫已,劫名大宝严,

 shì jiè míng lí gòu,qīng jìng wú xiá huì。

 世界名离垢,清净无瑕秽。

 yǐ liú lí wéi dì,jīn shéng jiè qí dào,

 以琉璃为地,金绳界其道,

 qī bǎo zá sè shù,cháng yǒu huá guǒ shí。

 七宝杂色树,常有华果实。

 bǐ guó zhū pú sà,zhì niàn cháng jiān gù,

 彼国诸菩萨,志念常坚固,

 shén tōng bō luó mì,jiē yǐ xī jù zú。

 神通波罗蜜,皆已悉具足。

 yú wú shù fó suǒ,shàn xué pú sà dào,

 于无数佛所,善学菩萨道,

 rú shì děng dà shì,huá guāng fó suǒ huà。

 如是等大士,华光佛所化。

 fó wéi wáng zǐ shí,qì guó shě shì róng,

 佛为王子时,弃国舍世荣,

 yú zuì mò hòu shēn,chū jiā chéng fó dào。

 于最末后身,出家成佛道。

 huá guāng fó zhù shì、shòu shí èr xiǎo jié,

 华光佛住世、寿十二小劫,

 qí guó rén mín zhòng,shòu mìng bā xiǎo jié。

 其国人民众,寿命八小劫。

 fó miè dù zhī hòu,zhèng fǎ zhù yú shì,

 佛灭度之后,正法住于世,

 sān shí èr xiǎo jié,guǎng dù zhū zhòng shēng。

 三十二小劫,广度诸众生。

 zhèng fǎ miè jìn yǐ,xiàng fǎ sān shí èr,

 正法灭尽已,像法三十二,

 shè lì guǎng liú bù,tiān rén pǔ gōng yǎng。

 舍利广流布,天人普供养。

 huá guāng fó suǒ wéi,qí shì jiē rú shì,

 华光佛所为,其事皆如是,

 qí liǎng zú shèng zūn,zuì shèng wú lún pǐ。

 其两足圣尊,最胜无伦匹。

 bǐ jí shì rǔ shēn,yí yìng zì xīn qìng。

 彼即是汝身,宜应自欣庆。

 ěr shí sì bù zhòng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,tiān lóng、

 尔时四部众,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,天龙、

 yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

 夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

 mó hóu luó qié děng dà zhòng,

 摩睺罗伽等大众,

 jiàn shè lì fú yú fó qián shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

 见舍利弗于佛前受阿耨多罗三藐三菩提记,

 xīn dà huān xǐ,yǒng yuè wú liàng,gè gè tuō shēn suǒ zhuó shàng yī、

 心大欢喜,踊跃无量,各各脱身所著上衣、

 yǐ gòng yǎng fó。shì tí huán yīn、fàn tiān wáng děng,yǔ wú shù tiān zǐ,

 以供养佛。释提桓因、梵天王等,与无数天子,

 yì yǐ tiān miào yī、tiān màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá děng,

 亦以天妙衣、天曼陀罗华、摩诃曼陀罗华等,

 gòng yǎng yú fó。suǒ sàn tiān yī,zhù xū kōng zhōng,ér zì huí zhuǎn;

 供养于佛。所散天衣,住虚空中,而自回转;

 zhū tiān jì yuè bǎi qiān wàn zhǒng,yú xū kōng zhōng yī shí jù zuò,

 诸天伎乐百千万种,于虚空中一时俱作,

 yǔ zhòng tiān huá。ér zuò shì yán:fó xī yú bō luó nài chū zhuǎn fǎ lún,

 雨众天华。而作是言:佛昔于波罗奈初转法轮,

 jīn nǎi fù zhuǎn wú shàng zuì dà fǎ lún。

 今乃复转无上最大法轮。

 ěr shí zhū tiān zǐ yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时诸天子欲重宣此义,而说偈言:

 xī yú bō luó nài、zhuǎn sì dì fǎ lún,

 昔于波罗奈、转四谛法轮,

 fēn bié shuō zhū fǎ,wǔ zhòng zhī shēng miè。

 分别说诸法,五众之生灭。

 jīn fù zhuǎn zuì miào,wú shàng dà fǎ lún,

 今复转最妙,无上大法轮,

 shì fǎ shèn shēn ào,shǎo yǒu néng xìn zhě。

 是法甚深奥,少有能信者。

 wǒ děng cóng xī lái,shù wén shì zūn shuō,

 我等从昔来,数闻世尊说,

 wèi céng wén rú shì,shēn miào zhī shàng fǎ。

 未曾闻如是,深妙之上法。

 shì zūn shuō shì fǎ,wǒ děng jiē suí xǐ。

 世尊说是法,我等皆随喜。

 dà zhì shè lì fú,jīn dé shòu zūn jì,

 大智舍利弗,今得受尊记,

 wǒ děng yì rú shì,bì dāng dé zuò fó,

 我等亦如是,必当得作佛,

 yú yí qiè shì jiān,zuì zūn wú yǒu shàng。

 于一切世间,最尊无有上。

 fó dào pǒ sī yì,fāng biàn suí yí shuō。

 佛道叵思议,方便随宜说。

 wǒ suǒ yǒu fú yè,jīn shì ruò guò shì,

 我所有福业,今世若过世,

 jí jiàn fó gōng dé,jìn huí xiàng fó dào。

 及见佛功德,尽回向佛道。

 ěr shí shè lì fú bái fó yán:shì zūn!wǒ jīn wú fù yí huǐ,

 尔时舍利弗白佛言:世尊!我今无复疑悔,

 qīn yú fó qián dé shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

 亲于佛前得受阿耨多罗三藐三菩提记。

 shì zhū qiān èr bǎi xīn zì zài zhě,xī zhù xué dì,fó cháng jiào huà yán:

 是诸千二百心自在者,昔住学地,佛常教化言:

 wǒ fǎ néng lí shēng lǎo bìng sǐ,jiū jì niè pán。shì xué wú xué rén,

 我法能离生老病死,究竟涅槃。是学无学人,

 yì gè zì yǐ lí wǒ jiàn jí yǒu wú jiàn děng wèi dé niè pán;

 亦各自以离我见及有无见等谓得涅槃;

 ér jīn yú shì zūn qián wén suǒ wèi wén,jiē duò yí huò。shàn zāi,shì zūn!

 而今于世尊前闻所未闻,皆堕疑惑。善哉,世尊!

 yuàn wèi sì zhòng shuō qí yīn yuán,lìng lí yí huǐ。ěr shí fó gào shè lì fú:

 愿为四众说其因缘,令离疑悔。尔时佛告舍利弗:

 wǒ xiān bù yán:zhū fó shì zūn yǐ zhǒng zhǒng yīn yuán、

 我先不言:诸佛世尊以种种因缘、

 pì yù yán cí fān biàn shuō fǎ,jiē wéi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē?

 譬喻言辞方便说法,皆为阿耨多罗三藐三菩提耶?

 shì zhū suǒ shuō,jiē wèi huà pú sà gù。rán,shè lì fú!

 是诸所说,皆为化菩萨故。然,舍利弗!

 jīn dāng fù yǐ pì yù gèng míng cǐ yì,zhū yǒu zhì zhě yǐ pì yù dé jiě。

 今当复以譬喻更明此义,诸有智者以譬喻得解。

 shè lì fú!ruò guó yì jù luò,yǒu dà zhǎng zhě,qí nián shuāi mài,

 舍利弗!若国邑聚落,有大长者,其年衰迈,

 cái fù wú liàng,duō yǒu tián zhái jí zhū tóng pú。qí jie guǎng dà,

 财富无量,多有田宅及诸僮仆。其家广大,

 wéi yǒu yī mén,duō zhū rén zhòng,yī bǎi、èr bǎi nǎi zhì wǔ bǎi rén,

 唯有一门,多诸人众,一百、二百乃至五百人,

 zhǐ zhù qí zhōng。táng gé xiǔ gù,qiáng bì tuí luò,zhù gēn fǔ bài,

 止住其中。堂阁朽故,墙壁隤落,柱根腐败,

 liáng dòng qīng wēi,zhōu zā jù shí hū rán huǒ qǐ,fén shāo shè zhái。

 梁栋倾危,周匝俱时歘然火起,焚烧舍宅。

 zhǎng zhě zhū zǐ,ruò shí、èr shí,huò zhì sān shí,zài cǐ zhái zhōng。

 长者诸子,若十、二十,或至三十,在此宅中。

 zhǎng zhě jiàn shì dà huǒ cóng sì miàn qǐ,jí dà jīng bù,ér zuò shì niàn:

 长者见是大火从四面起,即大惊怖,而作是念:

 wǒ suī néng yú cǐ suǒ shāo zhī mén ān wěn dé chū,ér zhū zǐ děng,

 我虽能于此所烧之门安隐得出,而诸子等,

 yú huǒ zhái nèi lè zhuó xī xì,bù jué bù zhī、bù jīng bú bù,huǒ lái bī shēn,

 于火宅内乐著嬉戏,不觉不知、不惊不怖,火来逼身,

 kǔ tòng qiè jǐ,xīn bú yàn huàn,wú qiú chū yì。shè lì fú!

 苦痛切己,心不厌患,无求出意。舍利弗!

 shì zhǎng zhě zuò shì sī wéi:wǒ shēn shǒu yǒu lì,dāng yǐ yī gé、

 是长者作是思惟:我身手有力,当以衣裓、

 ruò yǐ jī àn,cóng shě chū zhī。fù gèng sī wéi:shì shè wéi yǒu yī mén,

 若以机案,从舍出之。复更思惟:是舍唯有一门,

 ér fù xiá xiǎo。zhū zǐ yòu zhì,wèi yǒu suǒ shí,liàn zhuó xì chù,

 而复狭小。诸子幼稚,未有所识,恋著戏处,

 huò dāng duò luò,wéi huǒ suǒ shāo。wǒ dāng wèi shuō bù wèi zhī shì,

 或当堕落,为火所烧。我当为说怖畏之事,

 cǐ shè yǐ shāo,yí shí jí chū,wú lìng wé huǒ zhī suǒ shāo hài。

 此舍已烧,宜时疾出,无令为火之所烧害。

 zuò shì niàn yǐ,rú suǒ sī wéi,jù gào zhū zǐ,rǔ děng sù chū。

 作是念已,如所思惟,具告诸子,汝等速出。

 fù suī lián mǐn、shàn yán yòu yù,ér zhū zǐ děng lè zhuó xī xì,

 父虽怜愍、善言诱谕,而诸子等乐著嬉戏,

 bù kěn xìn shòu,bù jīng bú wèi,liǎo wú chū xīn;

 不肯信受,不惊不畏,了无出心;

 yì fù bù zhī hé zhě shì huǒ?hé zhě wéi shè?yún hé wéi shī?

 亦复不知何者是火?何者为舍?云何为失?

 dàn dōng xī zǒu xì,shì fù ér yǐ。ěr shí zhǎng zhě jí zuò shì niàn:

 但东西走戏,视父而已。尔时长者即作是念:

 cǐ shè yǐ wéi dà huǒ suǒ shāo,wǒ jí zhū zǐ ruò bù shí chū,bì wéi suǒ fén。

 此舍已为大火所烧,我及诸子若不时出,必为所焚。

 wǒ jīn dāng shè fāng biàn,lìng zhū zǐ děng dé miǎn sī hài。

 我今当设方便,令诸子等得免斯害。

 fù zhī zhū zǐ xiān xīn gè yǒu suǒ hào,zhǒng zhǒng zhēn wán qí yì zhī wù,

 父知诸子先心各有所好,种种珍玩奇异之物,

 qíng bì lè zhuó,ér gào zhī yán:rǔ děng suǒ kě wán hào,xī yǒu nán dé,

 情必乐著,而告之言:汝等所可玩好,希有难得,

 rǔ ruò bù qǔ,hòu bì yōu huǐ。rú cǐ zhǒng zhǒng yáng chē、lù chē、

 汝若不取,后必忧悔。如此种种羊车、鹿车、

 niú chē,jīn zài mén wài,kě yǐ yóu xì。rǔ děng yú cǐ huǒ zhái、

 牛车,今在门外,可以游戏。汝等于此火宅、

 yí sù chū lái,su rǔ suǒ yù,jiē dāng yǔ rǔ。

 宜速出来,随汝所欲,皆当予汝。

 ěr shí zhū zǐ wén fù suǒ shuō zhēn wán zhī wù,shì qí yuàn gù,

 尔时诸子闻父所说珍玩之物,适其愿故,

 xīn gè yǒng ruì,hù xiāng tuī pái,jìng gòng chí zǒu,zhēng chū huǒ zhái。

 心各勇锐,互相推排,竞共驰走,争出火宅。

 shì shí zhǎng zhě jiàn zhū zǐ děng ān wěn dé chū,

 是时长者见诸子等安隐得出,

 jiē yú sì qú dào zhōng lù dì ér zuò,wú fù zhàng ài,qí xīn tài rán,

 皆于四衢道中露地而坐,无复障碍,其心泰然,

 huān xǐ yǒng yuè。shí zhū zǐ děng gè bái fù yán:

 欢喜踊跃。时诸子等各白父言:

 fù xiān suǒ xǔ wán hào zhī jù,yáng chē、lù chē、niú chē,yuàn shí cì yǔ。

 父先所许玩好之具,羊车、鹿车、牛车,愿时赐予。

 shè lì fú!ěr shí zhǎng zhě gè cì zhū zǐ děng yī dà chē,qí chē gāo guǎng,

 舍利弗!尔时长者各赐诸子等一大车,其车高广,

 zhòng bǎo zhuāng jiào,zhōu zā lán shǔn,sì miàn xuán líng;

 众宝庄校,周匝栏楯,四面悬铃;

 yòu yú qí shàng zhāng shè xiǎn gài,yì yǐ zhēn qí zá bǎo ér yán shì zhī,

 又于其上张设幰盖,亦以珍奇杂宝而严饰之,

 bǎo shéng jiāo luò,chuí zhū huá yīng,chóng fū wǎn yán,ān zhì dān zhěn。

 宝绳交络,垂诸华缨,重敷綩綖,安置丹枕。

 jià yǐ bái niú,fū sè chōng jié,xíng tǐ shū hǎo,yǒu dà jīn lì,

 驾以白牛,肤色充洁,形体殊好,有大筋力,

 xíng bù píng zhèng,qí jí rú fēng;yòu duō pú cóng ér shì wèi zhī。

 行步平正,其疾如风;又多仆从而侍卫之。

 suǒ yǐ zhě hé?shì dà zhǎng zhě cái fù wú liàng,

 所以者何?是大长者财富无量,

 zhǒng zhǒng zhū zàng xī jiē chōng yì,ér zuò shì niàn:

 种种诸藏悉皆充溢,而作是念:

 wǒ cái wù wú jí,bù yīng yǐ xià liè xiǎo chē yǔ zhū zǐ děng。

 我财物无极,不应以下劣小车予诸子等。

 jīn cǐ yòu tóng,jiē shì wú zǐ,ài wú piān dǎng。

 今此幼童,皆是吾子,爱无偏党。

 wǒ yǒu rú shì qī bǎo dà chē,qí shù wú li,yīng dāng děng xīn gè gè yǔ zhī,

 我有如是七宝大车,其数无量,应当等心各各予之,

 bù yí chà bié。suǒ yǐ zhě hé?yǐ wǒ cǐ wù,zhōu jǐ yī guó yóu shàng bú kuì,

 不宜差别。所以者何?以我此物,周给一国犹尚不匮,

 hé kuàng zhū zǐ!shì shí zhū zǐ gè chéng dà chē,

 何况诸子!是时诸子各乘大车,

 dé wèi céng yǒu,fēi běn suǒ wàng。

 得未曾有,非本所望。

 shè lì fú!yú rǔ yì yún hé,shì zhǎng zhě děng yǔ zhū zǐ zhēn bǎo dà chē,

 舍利弗!于汝意云何,是长者等予诸子珍宝大车,

 níng yǒu xū wàng fǒu?shè lì fú yán:fǒu yě,shì zūn!

 宁有虚妄不?舍利弗言:不也,世尊!

 shì zhǎng zhě dàn lìng zhū zǐ dé miǎn huǒ nàn,quán qí qū mìng,

 是长者但令诸子得免火难,全其躯命,

 fēi wéi xū wàng。hé yǐ gù?ruò quán shēn mìng,

 非为虚妄。何以故?若全身命,

 biàn wéi yǐ dé wán hào zhī jù,kuàng fù fāng biàn yú bǐ huǒ zhái ér bá jì zhī。

 便为已得玩好之具,况复方便于彼火宅而拔济之。

 shì zūn!ruò shì zhǎng zhě,nǎi zhì bù yǔ zuì xiǎo yī chē,yóu bù xū wàng。

 世尊!若是长者,乃至不予最小一车,犹不虚妄。

 hé yǐ gù?shì zhǎng zhě xiān zuò shì yì:wǒ yǐ fāng biàn lìng zǐ dé chū。

 何以故?是长者先作是意:我以方便令子得出。

 yǐ shì yīn yuán,wú xū wàng yě。hé kuàng zhǎng zhě zì zhī cái fù wú liàng,

 以是因缘,无虚妄也。何况长者自知财富无量,

 yù ráo yì zhū zǐ,děng yǔ dà chē。

 欲饶益诸子,等予大车。

 fó gào shè lì fú:shàn zāi,shàn zāi!rú rǔ suǒ yán。shè lì fú!

 佛告舍利弗:善哉,善哉!如汝所言。舍利弗!

 rú lái yì fù rú shì,zé wéi yí qiè shì jiān zhī fù。yú zhū bù wèi、shuāi nǎo、

 如来亦复如是,则为一切世间之父。于诸怖畏、衰恼、

 yōu huàn、wú míng àn bì,yǒng jìn wú yú,ér xī chéng jiù wú liàng zhī jiàn、

 忧患、无明闇蔽,永尽无余,而悉成就无量知见、

 lì、wú suǒ wèi,yǒu dà shén lì jí zhì huì lì,jù zú fāng biàn、

 力、无所畏,有大神力及智慧力,具足方便、

 zhì huì bō luó mì,dà cí dà bēi,cháng wú xiè juàn,héng qiú shàn shì,

 智慧波罗蜜,大慈大悲,常无懈倦,恒求善事,

 lì yì yí qiè,ér shēng sān jiè xiǔ gù huǒ zhái,

 利益一切,而生三界朽故火宅,

 wèi dù zhòng shēng shēng lǎo bìng sǐ、yōu bēi、kǔ nǎo、yú chī、àn bì、

 为度众生生老病死、忧悲、苦恼、愚痴、闇蔽、

 sān dú zhī huǒ,jiào huà lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 三毒之火,教化令得阿耨多罗三藐三菩提。

 jiàn zhū zhòng shēng wéi shēng lǎo bìng sǐ、

 见诸众生为生老病死、

 yōu bēi kǔ nǎo zhī suǒ shāo zhǔ,yì yǐ wǔ yù cái lì gù,

 忧悲苦恼之所烧煮,亦以五欲财利故,

 shòu zhǒng zhǒng kǔ;yòu yǐ tān zhuó zhuī qiú gù,xiàn shòu zhòng kǔ,

 受种种苦;又以贪著追求故,现受众苦,

 hòu shòu dì yù、chù shēng、è guǐ zhī kǔ;ruò shēng tiān shàng,

 后受地狱、畜生、饿鬼之苦;若生天上,

 jí zài rén jiān,pín qióng kùn kǔ、ài bié lí kǔ、yuàn zēng huì kǔ,

 及在人间,贫穷困苦、爱别离苦、怨憎会苦,

 rú shì děng zhǒng zhǒng zhū kǔ。zhòng shēng mò zài qí zhōng,

 如是等种种诸苦。众生没在其中,

 huān xǐ you xì,bù jué bù zhī、bù jīng bù bù,yì bù shēng yàn,

 欢喜游戏,不觉不知、不惊不怖,亦不生厌,

 bù qiú jiě tuō。yú cǐ sān jiè huǒ zhái dōng xī chí zǒu,suī zāo dà kǔ,

 不求解脱。于此三界火宅东西驰走,虽遭大苦,

 bù yǐ wéi huàn。shè lì fú!fó jiàn cǐ yǐ,biàn zuò shì niàn:

 不以为患。舍利弗!佛见此已,便作是念:

 wǒ wéi zhòng shēng zhī fù,yīng bá qí kǔ nàn,

 我为众生之父,应拔其苦难,

 yǔ wú liàng wú biān fó zhì huì lè,lìng qí you xì。shè lì fú!

 予无量无边佛智慧乐,令其游戏。舍利弗!

 rú lái fù zuò shì niàn:ruò wǒ dàn yǐ shén lì jí zhì huì lì,shè yú fāng biàn,

 如来复作是念:若我但以神力及智慧力,舍于方便,

 wèi zhū zhòng shēng zàn rú lái zhī jiàn、lì wú suǒ wèi zhě,

 为诸众生赞如来知见、力无所畏者,

 zhòng shēng bù néng yǐ shì dé dù。suǒ yǐ zhě hé?shì zhū zhòng shēng,

 众生不能以是得度。所以者何?是诸众生,

 wèi miǎn shēng lǎo bìng sǐ、yōu bēi kǔ nǎo,

 未免生老病死、忧悲苦恼,

 ér wéi sān jiè huǒ zhái suǒ shāo;hé yóu néng jiě fó zhī zhì huì?

 而为三界火宅所烧;何由能解佛之智慧?

 shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,suī fù shēn shǒu yǒu lì ér bú yòng zhī,

 舍利弗!如彼长者,虽复身手有力而不用之,

 dàn yǐ yīn qín fāng biàn miǎn jì zhū zǐ huǒ zhái zhī nàn,

 但以殷勤方便勉济诸子火宅之难,

 rán hòu gè yǔ zhēn bǎo dà chē。rú lái yì fù rú shì,suī yǒu lì、

 然后各予珍宝大车。如来亦复如是,虽有力、

 wú suǒ wèi ér bú yòng zhī,dàn yǐ zhì huì fāng biàn,

 无所畏而不用之,但以智慧方便,

 yú sān jiè huǒ zhái bá jì zhòng shēng,wèi shuō sān chéng:

 于三界火宅拔济众生,为说三乘:

 shēng wén、pì zhī fó、fó chéng,ér zuò shì yán:

 声闻、辟支佛、佛乘,而作是言:

 rǔ děng mò dé lè zhù sān jiè huǒ zhái,

 汝等莫得乐住三界火宅,

 wù tān cū bì sè shēng xiāng wèi chù yě。ruò tān zhuó shēng ài,

 勿贪粗弊色声香味触也。若贪著生爱,

 zé wéi suǒ shāo。rǔ sù chū sān jiè,dāng dé sān chéng:shēng wén、

 则为所烧。汝速出三界,当得三乘:声闻、

 pì zhī fó、fó chéng。wǒ jīn wèi rǔ bǎo rèn cǐ shì,zhōng bù xū yě。

 辟支佛、佛乘。我今为汝保任此事,终不虚也。

 rǔ děng dàn dāng qín xiū jīng jìn。rú lái yǐ shì fāng biàn yòu jìn zhòng shēng,

 汝等但当勤修精进。如来以是方便诱进众生,

 fù zuò shì yán:rǔ děng dāng zhī cǐ sān chéng fǎ,

 复作是言:汝等当知此三乘法,

 jiē shì shèng suǒ chēng tàn,zì zài wú jì,wú suǒ yī qiú。

 皆是圣所称叹,自在无系,无所依求。

 chéng shì sān chéng,yǐ wú lòu gēn、lì、jué、dào、chán dìng、jiě tuō、

 乘是三乘,以无漏根、力、觉、道、禅定、解脱、

 sān mèi děng ér zì yú lè,biàn dé wú liàng ān wěn kuài lè。

 三昧等而自娱乐,便得无量安隐快乐。

 shè lì fú!ruò yǒu zhòng shēng,nèi yǒu zhì xìng,

 舍利弗!若有众生,内有智性,

 cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīng jìn,yù sù chū sān jiè,

 从佛世尊闻法信受,殷勤精进,欲速出三界,

 zì qiú niè pán,shì míng shēng wén chéng,

 自求涅槃,是名声闻乘,

 rú bǐ zhū zǐ wèi qiú yáng chē chū yú huǒ zhái;ruò yǒu zhòng shēng,

 如彼诸子为求羊车出于火宅;若有众生,

 cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīng jìn,qiú zì rán huì,

 从佛世尊闻法信受,殷勤精进,求自然慧,

 lè dú shàn jì,shēn zhī zhū fǎ yīn yuán,shì míng pì zhī fó chéng,

 乐独善寂,深知诸法因缘,是名辟支佛乘,

 rú bǐ zhū zǐ wèi qiú lù chē chū yú huǒ zhái;ruò yǒu zhòng shēng,

 如彼诸子为求鹿车出于火宅;若有众生,

 cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,qín xiū jīng jìn,qiú yí qiè zhì、fó zhì、

 从佛世尊闻法信受,勤修精进,求一切智、佛智、

 zì rán zhì、wú shī zhì,rú lái zhī jiàn、lì、wú suǒ wèi,mǐn niàn、

 自然智、无师智,如来知见、力、无所畏,愍念、

 ān lè wú liàng zhòng shēng,lì yì tiān rén,dù tuō yí qiè,

 安乐无量众生,利益天人,度脱一切,

 shì míng dà chéng,pú sà qiú cǐ chéng gù,míng wéi mó hē sà,

 是名大乘,菩萨求此乘故,名为摩诃萨,

 rú bǐ zhū zǐ wèi qiú niú chē、chū yú huǒ zhái。

 如彼诸子为求牛车、出于火宅。

 shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,jiàn zhū zǐ děng ān wěn dé chū huǒ zhái,

 舍利弗!如彼长者,见诸子等安隐得出火宅,

 dào wú wèi chù,zì wéi cái fù wú liàng,děng yǐ dà chē ér cì zhū zǐ。

 到无畏处,自惟财富无量,等以大车而赐诸子。

 rú lái yì fù rú shì,wéi yí qiè zhòng shēng zhī fù,

 如来亦复如是,为一切众生之父,

 ruò jiàn wú liàng yì qiān zhòng shēng,yǐ fó jiào mén chū sān jiè kǔ,

 若见无量亿千众生,以佛教门出三界苦,

 bù wèi xiǎn dào,dé niè pán lè。rú lái ěr shí biàn zuò shì niàn:

 怖畏险道,得涅槃乐。如来尔时便作是念:

 wǒ yǒu wú liàng wú biān zhì huì、lì、wú wèi děng zhū fó fǎ zàng,

 我有无量无边智慧、力、无畏等诸佛法藏,

 shì zhū zhòng shēng jiē shì wǒ zǐ,děng yǔ dà chéng,

 是诸众生皆是我子,等予大乘,

 bú lìng yǒu rén dú dé miè dù,jiē yǐ rú lái miè dù ér miè dù zh。

 不令有人独得灭度,皆以如来灭度而灭度之。

 shì zhū zhòng shēng tuō sān jiè zhě,xī yǔ zhū fó chán dìng、

 是诸众生脱三界者,悉予诸佛禅定、

 jiě tuō děng yú lè zhī jù,jiē shì yī xiàng、yī zhǒng,shèng suǒ chēng tàn,

 解脱等娱乐之具,皆是一相、一种,圣所称叹,

 néng shēng jìng miào dì yī zhī lè。

 能生净妙第一之乐。

 shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,chū yǐ sān chē yòu yǐn zhū zǐ,

 舍利弗!如彼长者,初以三车诱引诸子,

 rán hòu dàn yǔ dà chē,bǎo wù zhuāng yán,ān wěn dì yī;

 然后但予大车,宝物庄严,安隐第一;

 rán bǐ zhǎng zhě wú xū wàng zhī jiù。rú lái yì fù rú shì,

 然彼长者无虚妄之咎。如来亦复如是,

 wú yǒu xū wàng,chū shuō sān chéng yǐn dǎo zhòng shēng,

 无有虚妄,初说三乘引导众生,

 rán hòu dàn yǐ dà chéng ér dù tuō zhī。hé yǐ gù?

 然后但以大乘而度脱之。何以故?

 rú lái yǒu wú liàng zhì huì、lì、wú suǒ wèi zhū fǎ zhī zàng,

 如来有无量智慧、力、无所畏诸法之藏,

 néng yǔ yí qiè zhòng shēng dà chéng zhī fǎ,dàn bú jìn néng shòu。

 能与一切众生大乘之法,但不尽能受。

 shè lì fú!yǐ shì yīn yuán,dāng zhī zhū fó fāng biàn lì gù,

 舍利弗!以是因缘,当知诸佛方便力故,

 yú yī fó chéng fēn bié shuō sān。fó yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 于一佛乘分别说三。佛欲重宣此义,而说偈言:

 pì rú zhǎng zhě、yǒu yī dà zhái,

 譬如长者、有一大宅,

 qí zhái jiǔ gù,ér fù dùn bì,

 其宅久故,而复顿敝,

 táng shě gāo wēi,zhù gēn cuī xiǔ,

 堂舍高危,柱根摧朽,

 liáng dòng qīng xié,jī bì tuí huǐ,

 梁栋倾斜,基陛隤毁,

 qiáng bì yí chè,ní tú chǐ luò,

 墙壁圯坼,泥涂褫落,

 fù shān luàn zhuì,chuán lǚ chà tuō,

 覆苫乱坠,椽梠差脱,

 zhōu zhàng qū qǔ,zá huì chōng biàn。

 周障屈曲,杂秽充遍。

 yǒu wǔ bǎi rén,zhǐ zhù qí zhōng。

 有五百人,止住其中。

 chī xiāo diāo jiù、wū què jiū gē、

 鸱枭雕鹫、乌鹊鸠鸽、

 wán shé fù xiē,wú gōng yóu yán,

 蚖蛇蝮蝎,蜈蚣蚰蜒,

 shǒu gōng bǎi zú,yòu lí xī shǔ,

 守宫百足,狖狸鼷鼠,

 zhū è chóng bèi,jiāo héng chí zǒu。

 诸恶虫辈,交横驰走。

 shǐ niào chòu chù,bù jìng liú yì,

 屎尿臭处,不净流溢,

 qiāng láng zhū chóng、ér jí qí shàng。

 蜣螂诸虫、而集其上。

 hú láng yě gàn,jǔ jué jiàn tà,

 狐狼野干,咀嚼践蹋,

 jì niè sǐ shī、gǔ ròu láng jí。

 哜啮死尸、骨肉狼藉。

 yóu shì qún gǒu、jìng lái bó cuō,

 由是群狗、竞来搏撮,

 jī léi zhāng huáng,chù chù qiú shí。

 饥羸慞惶,处处求食。

 dòu zhèng □chè,ái chái háo fèi,

 斗诤□掣,啀喍嗥吠,

 qí shě kǒng bù,biàn zhuàng rú shì。

 其舍恐怖,变状如是。

 chù chù jiē yǒu,chī mèi wǎng liǎng,

 处处皆有,魑魅魍魉,

 yè chā è guǐ,shí dàn rén ròu,

 夜叉恶鬼,食啖人肉,

 dú chóng zhī shǔ,zhū è qín shòu,

 毒虫之属,诸恶禽兽,

 fú rǔ chǎn shēng,gè zì cáng hù。

 孚乳产生,各自藏护。

 yè chā jìng lái,zhēng qǔ shí zhī,

 夜叉竞来,争取食之,

 shí zhī jì bǎo,ě xin zhuǎn chì,

 食之既饱,恶心转炽,

 dòu zhèng zhī shēng,shèn kě bù wèi。

 斗诤之声,甚可怖畏。

 jiū pán tú guǐ、dūn jù tǔ duǒ,

 鸠槃荼鬼、蹲踞土埵,

 huò shí lí dì,yī chǐ èr chǐ,

 或时离地,一尺二尺,

 wǎng fǎn yóu xíng,zòng yì xī xì,

 往返游行,纵逸嬉戏,

 zhuō gǒu liǎng zú,pū lìng shī shēng,

 捉狗两足,扑令失声,

 yǐ jiǎo jiā jǐng,bù gǒu zì lè。

 以脚加颈,怖狗自乐。

 fù yǒu zhū guǐ,qí shēn cháng dà,

 复有诸鬼,其身长大,

 luǒ xíng hēi shòu,cháng zhù qí zhōng,

 裸形黑瘦,常住其中,

 fā dà è shēng,jiào hū qiú shí。

 发大恶声,叫呼求食。

 fù yǒu zhū guǐ,qí yān rú zhēn。

 复有诸鬼,其咽如针。

 fù yǒu zhū guǐ,shǒu rú niú tóu,

 复有诸鬼,首如牛头,

 huò shí rén ròu,huò fù dàn gǒu,

 或食人肉,或复啖狗,

 tóu fà péng luàn,cán hài xiōng xiǎn,

 头发蓬乱,残害凶险,

 jī kě suǒ bī,jiào huàn chí zǒu。

 饥渴所逼,叫唤驰走。

 yè chā è guǐ,zhū è niǎo shòu,

 夜叉饿鬼,诸恶鸟兽,

 jī jí sì xiàng,kuī kàn chuāng yǒu,

 饥急四向,窥看窗牖,

 rú shì zhū nán,kǒng wèi wú liàng。

 如是诸难,恐畏无量。

 shì xiǔ gù zhái,shǔ yú yī rén。

 是朽故宅,属于一人。

 qí rén jìn chū,wèi jiǔ zhī jiān,

 其人近出,未久之间,

 yú hòu shě zhái,hū rán huǒ qǐ,

 于后舍宅,忽然火起,

 sì miàn yì shí,qí yán jù chì。

 四面一时,其炎俱炽。

 dòng liáng chuán zhù、bào shēng zhèn liè,

 栋梁椽柱、爆声震裂,

 cuī zhé duò luò,qiáng bì bēng dǎo。

 摧折堕落,墙壁崩倒。

 zhū guǐ shén děng、yáng shēng dà jiào。

 诸鬼神等、扬声大叫。

 diāo jiù zhū niǎo,jiū pán tú děng,

 雕鹫诸鸟,鸠槃荼等,

 zhōu zhāng huáng bù,bù néng zì chū。

 周章惶怖,不能自出。

 è shòu dú chóng,cáng cuàn kǒng xué,

 恶兽毒虫,藏窜孔穴,

 pí shě dū guǐ、yì zhù qí zhōng,

 毗舍阇鬼、亦住其中,

 báo fú dé gù,wéi huǒ suǒ bī,

 薄福德故,为火所逼,

 gòng xiāng cán hài,yǐn xuè dàn ròu。

 共相残害,饮血啖肉。

 yě gàn zhī shǔ,bìng yǐ qián sǐ,

 野干之属,并已前死,

 zhū dà è shòu、jìng lái shí dàn,

 诸大恶兽、竞来食啖,

 chòu yān fēng fū,sì miàn chōng sè。

 臭烟烽烰,四面充塞。

 wú gōng yóu yán,dú shé zhī lèi,

 蜈蚣蚰蜒,毒蛇之类,

 wéi huǒ suǒ shāo,zhēng zǒu chū xué,

 为火所烧,争走出穴,

 jiū pán tú guǐ、suí qǔ ér shí。

 鸠槃荼鬼、随取而食。

 yòu zhū è guǐ,tóu shàng huǒ rán,

 又诸饿鬼,头上火燃,

 jī kě rè nǎo,zhōu zhāng mèn zǒu。

 饥渴热恼,周章闷走。

 qí zhái rú shì、shèn kě bù wèi,

 其宅如是、甚可怖畏,

 dú hài huǒ zāi,zhòng nán fēi yī。

 毒害火灾,众难非一。

 shì shí zhái zhǔ zài mén wài lì,

 是时宅主 在门外立,

 wén yǒu rén yán,rǔ zhū zǐ děng,

 闻有人言,汝诸子等,

 xiān yīn yóu xì、lái rù cǐ zhái,

 先因游戏、来入此宅,

 zhì xiǎo wú zhī,huān yú lè zhù。

 稚小无知,欢娱乐著。

 zhǎng zhě wén yǐ,jīng rù huǒ zhái,

 长者闻已,惊入火宅,

 fāng yí jiù jì,lìng wú shāo hài。

 方宜救济,令无烧害。

 gào yù zhū zǐ,shuō zhòng huàn nàn,

 告喻诸子,说众患难,

 è guǐ dú chóng,zāi huǒ màn yán,

 恶鬼毒虫,灾火蔓延,

 zhòng kǔ cì dì、xiāng xù bù jué。

 众苦次第、相续不绝。

 dú shé wán fù,jí zhū yè chā、

 毒蛇蚖蝮,及诸夜叉、

 jiū pán tú guǐ,yě gàn hú gǒu,

 鸠槃荼鬼,野干狐狗,

 diāo jiù chī xiāo,bǎi zú zhī shǔ,

 雕鹫鸱枭,百足之属,

 jī kě nǎo jí,shèn kě bù wèi,

 饥渴恼急,甚可怖畏,

 cǐ kǔ nàn chù,kuàng fù dà huǒ。

 此苦难处,况复大火。

 zhū zǐ wú zhī,suī wén fù huì,

 诸子无知,虽闻父诲,

 yóu gù lè zhù,xī xì bù yǐ。

 犹故乐著,嬉戏不已。

 shì shí zhǎng zhě,ér zuò shì niàn,

 是时长者,而作是念,

 zhū zǐ rú cǐ,yì wǒ chóu nǎo。

 诸子如此,益我愁恼。

 jīn cǐ shě zhái,wú yī kě lè,

 今此舍宅,无一可乐,

 ér zhū zǐ děng、dān miǎn xī xì,

 而诸子等、耽湎嬉戏,

 bù shòu wǒ jiào,jiāng wéi huǒ hài。

 不受我教,将为火害。

 jí biàn sī wéi,shè zhū fāng biàn、

 即便思惟,设诸方便、

 gào zhū zǐ děng,wǒ yǒu zhǒng zhǒng,

 告诸子等,我有种种,

 zhēn wán zhī jù,miào bǎo hǎo chē,

 珍玩之具,妙宝好车,

 yáng chē lù chē、dà niú zhī chē,

 羊车鹿车、大牛之车,

 jīn zài mén wài。rǔ děng chū lái,

 今在门外。汝等出来,

 wú wéi rǔ děng,zào zuò cǐ chē,

 吾为汝等,造作此车,

 suí yì suǒ lè,kě yǐ yóu xì。

 随意所乐,可以游戏。

 zhū zǐ wén shuō,rú cǐ zhū chē,

 诸子闻说,如此诸车,

 jí shí bēn jìng、chí zǒu ér chū,

 即时奔竞、驰走而出,

 dào yú kòng dì,lí zhū kǔ nàn。

 到于空地,离诸苦难。

 zhǎng zhě jiàn zǐ,dé chū huǒ zhái,

 长者见子,得出火宅,

 zhù yú sì qú,zuò shī zǐ zuò、

 住于四衢,坐师子座、

 ér zì qìng yán,wǒ jīn kuài lè。

 而自庆言,我今快乐。

 cǐ zhū zǐ děng,shēng yù shèn nán,

 此诸子等,生育甚难,

 yú xiǎo wú zhī,ér rù xiǎn zhái。

 愚小无知,而入险宅。

 duō zhū dú chóng,chī mèi kě wèi,

 多诸毒虫,魑魅可畏,

 dà huǒ měng yán、sì miàn jù qǐ,

 大火猛炎、四面俱起,

 ér cǐ zhū zǐ、tān zhù xī xì,

 而此诸子、贪著嬉戏,

 wǒ yǐ jiù zhī,lìng dé tuō nán。

 我已救之,令得脱难。

 shì gù zhū rén,wǒ jīn kuài lè。

 是故诸人,我今快乐。

 ěr shí zhū zǐ、zhī fù ān zuò,

 尔时诸子、知父安坐,

 jiē yì fù suǒ、ér bái fù yán,

 皆诣父所、而白父言,

 yuàn cì wǒ děng,sān zhǒng bǎo chē。

 愿赐我等,三种宝车。

 rú qián suǒ xǔ,zhū zǐ chū lái,

 如前所许,诸子出来,

 dāng yǐ sān chē、suí rǔ suǒ yù,

 当以三车、随汝所欲,

 jīn zhèng shì shí,wéi chuí gěi yǔ。

 今正是时,惟垂给与。

 zhǎng zhě dà fù,kù cáng zhòng duō,

 长者大富,库藏众多,

 jīn yín liú lí、chē qú mǎ nǎo,

 金银琉璃、砗磲玛瑙,

 yǐ zhòng bǎo wù、zào zhū dà chē。

 以众宝物、造诸大车。

 zhuāng xiào yán shì,zhōu zā lán dùn,

 庄校严饰,周匝栏楯,

 sì miàn xuán líng,jīn shéng jiāo luò。

 四面悬铃,金绳交络。

 zhēn zhū luó wǎng,zhāng shī qí shàng,

 真珠罗网,张施其上,

 jīn huá zhū yīng,chù chù chuí xià,

 金华诸璎,处处垂下,

 zhòng cǎi zá shì,zhōu zā wéi rào,

 众彩杂饰,周匝围绕,

 róu ruǎn zèng kuàng,yǐ wéi yīn rù。

 柔软缯纩,以为茵蓐。

 shàng miào xì dié,jià zhí qiān yì,

 上妙细迭,价值千亿,

 xiān bái jìng jié,yǐ fù qí shàng。

 鲜白净洁,以覆其上。

 yǒu dà bái niú,féi zhuàng duō lì,

 有大白牛,肥壮多力,

 xíng tǐ shū hǎo,yǐ jià bǎo chē。

 形体姝好,以驾宝车。

 duō zhū bīn cóng,ér shì wèi zhī。

 多诸傧从,而侍卫之。

 yǐ shì miào chē,děng cì zhū zǐ。

 以是妙车,等赐诸子。

 zhū zǐ shì shí,huān xǐ yǒng yuè,

 诸子是时,欢喜踊跃,

 chéng shì bǎo chē,you yú sì fāng,

 乘是宝车,游于四方,

 xī xì kuài lè,zì zài wú ài。

 嬉戏快乐,自在无碍。

 gào shè lì fú,wǒ yì rú shì,

 告舍利弗,我亦如是,

 zhòng shèng zhōng zūn,shì jiān zhī fù。

 众圣中尊,世间之父。

 yí qiè zhòng shēng,jiē shì wú zǐ,

 一切众生,皆是吾子,

 shēn zhù shì lè,wú yǒu huì xīn。

 深著世乐,无有慧心。

 sān jiè wú ān,yóu rú huǒ zhái,

 三界无安,犹如火宅,

 zhòng kǔ chōng mǎn,shèn kě bù wèi,

 众苦充满,甚可怖畏,

 cháng yǒu shēng lǎo,bìng sǐ yōu huàn,

 常有生老,病死忧患,

 rú shì děng huǒ,chì rán bù xī。

 如是等火,炽燃不息。

 rú lái yǐ lí,sān jiè huǒ zhái,

 如来已离,三界火宅,

 jì rán xián jū,ān chù lín yě。

 寂然闲居,安处林野。

 jīn cǐ sān jiè,jiē shì wǒ yǒu,

 今此三界,皆是我有,

 qí zhōng zhòng shēng,xī shì wú zǐ。

 其中众生,悉是吾子。

 ér jīn cǐ chù,duō zhū huàn nàn,

 而今此处,多诸患难,

 wéi wǒ yī rén,néng wéi jiù hù。

 唯我一人,能为救护。

 suī fù jiào zhào,ér bù xìn shòu,

 虽复教诏,而不信受,

 yú zhū yù rǎn,tān zhù shēn gù。

 于诸欲染,贪著深故。

 yǐ shì fāng biàn,wéi shuō sān chéng,

 以是方便,为说三乘,

 lìng zhū zhòng shēng,zhī sān jiè kǔ,

 令诸众生,知三界苦,

 kāi shì yǎn shuō、chū shì jiān dào。

 开示演说、出世间道。

 shì zhū zǐ děng,ruò xīn jué dìng,

 是诸子等,若心决定,

 jù zú sān míng、jí liù shén tōng,

 具足三明、及六神通,

 yǒu dé yuán jiào、bù tuì pú sà。

 有得缘觉、不退菩萨。

 rǔ shè lì fú,wǒ wéi zhòng shēng,

 汝舍利弗,我为众生,

 yǐ cǐ pì yù、shuō yī fó chéng,

 以此譬喻、说一佛乘,

 rǔ děng ruò néng、xìn shòu shì yǔ,

 汝等若能、信受是语,

 yí qiè jiē dāng,chéng dé fó dào。

 一切皆当,成得佛道。

 shì chéng wēi miào、qīng jìng dì yī,

 是乘微妙、清净第一,

 yú zhū shì jiān、wéi wú yǒu shàng,

 于诸世间、为无有上,

 fó suǒ yuè kě,yí qiè zhòng shēng、

 佛所悦可,一切众生、

 suǒ yìng chēng zàn、gōng yǎng lǐ bài。

 所应称赞、供养礼拜。

 wú liàng yì qiān、zhū lì jiě tuō,

 无量亿千、诸力解脱,

 chán dìng zhì huì,jí fó yú fǎ,

 禅定智慧,及佛余法,

 dé rú shì chéng。lìng zhū zǐ děng,

 得如是乘。令诸子等,

 rì yè jié shù、cháng dé yóu xì,

 日夜劫数、常得游戏,

 yǔ zhū pú sà、jí shēng wén zhòng,

 与诸菩萨、及声闻众,

 chéng cǐ bǎo chéng,zhí zhì dào chǎng。

 乘此宝乘,直至道场。

 yǐ shì yīn yuán,shí fāng dì qiú,

 以是因缘,十方谛求,

 gèng wú yú chéng,chú fó fāng biàn。

 更无余乘,除佛方便。

 gào shè lì fú,rǔ zhū rén děng,

 告舍利弗,汝诸人等,

 jiē shì wú zǐ,wǒ zé shì fù。

 皆是吾子,我则是父。

 rǔ děng lèi jié、zhòng kǔ suǒ shāo,

 汝等累劫、众苦所烧,

 wǒ jiē jì bá,lìng chū sān jiè。

 我皆济拔,令出三界。

 wǒ suī xiān shuō、rǔ děng miè dù,

 我虽先说、汝等灭度,

 dàn jìn shēng sǐ,ér shí bù miè,

 但尽生死,而实不灭,

 jīn suǒ yìng zuò,wéi fó zhì huì。

 今所应作,唯佛智慧。

 ruò yǒu pú sà,yú shì zhòng zhōng,

 若有菩萨,于是众中,

 néng yì xīn tīng、zhū fó shí fǎ,

 能一心听、诸佛实法,

 zhū fó shì zūn、suī yǐ fāng biàn,

 诸佛世尊、虽以方便,

 suǒ huà zhòng shēng,jiē shì pú sà。

 所化众生,皆是菩萨。

 ruò rén xiǎo zhì,shēn zhù ài yù,

 若人小智,深著爱欲,

 wèi cǐ děng gù、shuō yú kǔ dì。

 为此等故、说于苦谛。

 zhòng shēng xīn xǐ,dé wèi céng yǒu,

 众生心喜,得未曾有,

 fó shuō kǔ dì,zhēn shí wú yì。

 佛说苦谛,真实无异。

 ruò yǒu zhòng shēng,bù zhī kǔ běn,

 若有众生,不知苦本,

 shēn zhù kǔ yīn,bù néng zàn shě,

 深著苦因,不能暂舍,

 wéi shì děng gù、fāng biàn shuō dào。

 为是等故、方便说道。

 zhū kǔ suǒ yīn,tān yù wéi běn,

 诸苦所因,贪欲为本,

 ruò miè tān yù,wú suǒ yī zhǐ,

 若灭贪欲,无所依止,

 miè jìn zhū kǔ,míng dì sān dì。

 灭尽诸苦,名第三谛。

 wéi miè dì gù,xiū xíng yú dào,

 为灭谛故,修行于道,

 lí zhū kǔ fù,míng dé jiě tuō。

 离诸苦缚,名得解脱。

 shì rén yú hé,ér dé jiě tuō,

 是人于何,而得解脱,

 dàn lí xū wàng,míng wéi jiě tuō,

 但离虚妄,名为解脱,

 qí shí wèi dé、yí qiè jiě tuō。

 其实未得、一切解脱。

 fó shuō shì rén、wèi shí miè dù,

 佛说是人、未实灭度,

 sī rén wèi dé,wú shàng dào gù,

 斯人未得,无上道故,

 wǒ yì bù yù、lìng zhì miè dù。

 我意不欲、令至灭度。

 wǒ wéi fǎ wáng,yú fǎ zì zài,

 我为法王,于法自在,

 ān yǐn zhòng shēng,gù xiàn yú shì。

 安隐众生,故现于世。

 rǔ shè lì fú,wǒ cǐ fǎ yìn,

 汝舍利弗,我此法印,

 wéi yù lì yì,shì jiān gù shuō,

 为欲利益,世间故说,

 zài suǒ yóu fāng,wù wàng xuān chuán。

 在所游方,勿妄宣传。

 ruò yǒu wén zhě,suí xǐ dǐng shòu,

 若有闻者,随喜顶受,

 dāng zhī shì rén、ā bì bá zhì。

 当知是人、阿鞞跋致。

 ruò yǒu xìn shòu,cǐ jīng fǎ zhě,

 若有信受,此经法者,

 shì rén yǐ céng,jiàn guò qù fó,

 是人已曾,见过去佛,

 gōng jìng gōng yǎng,yì wén shì fǎ。

 恭敬供养,亦闻是法。

 ruò rén yǒu néng,xìn rǔ suǒ shuō,

 若人有能,信汝所说,

 zé wéi jiàn wǒ,yì jiàn yú rǔ、

 则为见我,亦见于汝、

 jí bǐ qiū sēng、bìng zhū pú sà。

 及比丘僧、并诸菩萨。

 sī fǎ huá jīng,wéi shēn zhì shuō,

 斯法华经,为深智说,

 qiǎn shí wén zhī,mí huò bù jiě,

 浅识闻之,迷惑不解,

 yí qiè shēng wén、jí pì zhī fó,

 一切声闻、及辟支佛,

 yú cǐ jīng zhōng,lì suǒ bù jí。

 于此经中,力所不及。

 rǔ shè lì fú,shàng yú cǐ jīng、

 汝舍利弗,尚于此经、

 yǐ xìn dé rù,kuàng yú shēng wén。

 以信得入,况余声闻。

 qí yú shēng wén,xìn fó yǔ gù,

 其余声闻,信佛语故,

 suí shùn cǐ jīng,fēi jǐ zhì fēn。

 随顺此经,非己智分。

 yòu shè lì fú,jiāo màn xiè dài、

 又舍利弗,憍慢懈怠、

 jì wǒ jiàn zhě,mò shuō cǐ jīng。

 计我见者,莫说此经。

 fán fū qiǎn shí,shēn zhù wǔ yù,

 凡夫浅识,深著五欲,

 wén bù néng jiě,yì wù wéi shuō。

 闻不能解,亦勿为说。

 ruò rén bù xìn,huǐ bàng cǐ jīng,

 若人不信,毁谤此经,

 zé duàn yí qiè,shì jiān fó zhǒng。

 则断一切,世间佛种。

 huò fù pín cù,ér huái yí huò,

 或复颦蹙,而怀疑惑,

 rǔ dāng tīng shuō,cǐ rén zuì bào。

 汝当听说,此人罪报。

 ruò fó zài shì,ruò miè dù hòu,

 若佛在世,若灭度后,

 qí yǒu fěi bàng,rú sī jīng diǎn,

 其有诽谤,如斯经典,

 jiàn yǒu dú sòng、shū chí jīng zhě,

 见有读诵、书持经者,

 qīng jiàn zēng jí、ér huái jié hèn,

 轻贱憎嫉、而怀结恨,

 cǐ rén zuì bào,rǔ jīn fù tīng,

 此人罪报,汝今复听,

 qí rén mìng zhōng,rù ā bí yù,

 其人命终,入阿鼻狱,

 jù zú yī jié,jié jìn gēng shēng,

 具足一劫,劫尽更生,

 rú shì zhǎn zhuǎn,zhì wú shù jié,

 如是展转,至无数劫,

 cóng dì yù chū,dāng duò chù shēng,

 从地狱出,当堕畜生,

 ruò gǒu yě gàn,qí xíng hàn shòu,

 若狗野干,其形颔瘦,

 lí dǎn jiè lài,rén suǒ chù ráo,

 黧黮疥癞,人所触娆,

 yòu fù wéi rén,zhī suǒ è jiàn,

 又复为人,之所恶贱,

 cháng kùn jī kě,gǔ ròu kū jié,

 常困饥渴,骨肉枯竭,

 shēng shòu chǔ dú,sǐ bèi wǎ shí,

 生受楚毒,死被瓦石,

 duàn fó zhǒng gù,shòu sī zuì bào。

 断佛种故,受斯罪报。

 ruò zuò luò tuó,huò shēng lǘ zhōng,

 若作骆驼,或生驴中,

 shēn cháng fù zhòng,jiā zhū zhàng chuí,

 身常负重,加诸杖捶,

 dàn niàn shuǐ cǎo,yú wú suǒ zhī,

 但念水草,余无所知,

 bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

 谤斯经故,获罪如是。

 yǒu zuò yě gàn,lái rù jù luò,

 有作野干,来入聚落,

 shēn tǐ jiè lài,yòu wú yī mù,

 身体疥癞,又无一目,

 wéi zhū tóng zǐ,zhī suǒ dǎ zhì,

 为诸童子,之所打掷,

 shòu zhū kǔ tòng,huò shí zhì sǐ。

 受诸苦痛,或时致死。

 yú cǐ sǐ yǐ,gèng shòu mǎng shēn,

 于此死已,更受蟒身,

 qí xíng zhǎng dà,wǔ bǎi yóu xún,

 其形长大,五百由旬,

 lóng ái wú zú,wǎn zhuǎn fù háng,

 聋騃无足,宛转腹行,

 wéi zhū xiǎo chóng,zhī suǒ zā shí,

 为诸小虫,之所咂食,

 zhòu yè shòu kǔ,wú yǒu xiū xī,

 昼夜受苦,无有休息,

 bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

 谤斯经故,获罪如是。

 ruò dé wéi rén,zhū gēn ān dùn,

 若得为人,诸根闇钝,

 cuó lòu luán bì,máng lóng bèi yǔ,

 矬陋挛躄,盲聋背伛,

 yǒu suǒ yán shuō,rén bù xìn shòu,

 有所言说,人不信受,

 kǒu qì cháng chòu,guǐ mèi suǒ zhù,

 口气常臭,鬼魅所著,

 pín qióng xià jiàn,wéi rén suǒ shǐ,

 贫穷下贱,为人所使,

 duō bìng xiāo shòu,wú suǒ yī hù,

 多病痟瘦,无所依怙,

 suī qīn fù rén,rén bù zài yì,

 虽亲附人,人不在意,

 ruò yǒu suǒ dé,xún fù wàng shī。

 若有所得,寻复忘失。

 ruò xiū yī dào,shùn fāng zhì bìng,

 若修医道,顺方治病,

 gèng zēng tā jí,huò fù zhì sǐ。

 更增他疾,或复致死。

 ruò zì yǒu bìng,wú rén jiù liáo,

 若自有病,无人救疗,

 shè fú liáng yào,ér fù zēng jù。

 设服良药,而复增剧。

 ruò tā fǎn nì、chāo jié qiè dào,

 若他反逆、抄劫窃盗,

 rú shì děng zuì,héng luó qí yāng。

 如是等罪,横罗其殃。

 rú sī zuì rén,yǒng bù jiàn fó,

 如斯罪人,永不见佛,

 zhòng shèng zhī wáng,shuō fǎ jiào huà,

 众圣之王,说法教化,

 rú sī zuì rén,cháng shēng nán chǔ,

 如斯罪人,常生难处,

 kuáng lóng xīn luàn,yǒng bù wén fǎ。

 狂聋心乱,永不闻法。

 yú wú shù jié、rú héng hé shā,

 于无数劫、如恒河沙,

 shēng zhé lóng yǎ,zhū gēn bù jù、

 生辄聋哑,诸根不具、

 cháng chù dì yù,rú yóu yuán guān,

 常处地狱,如游园观,

 zài yú è dào,rú jǐ shě zhái,

 在余恶道,如己舍宅,

 tuó lǘ zhū gǒu、shì qí háng chù,

 驼驴猪狗、是其行处,

 bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

 谤斯经故,获罪如是。

 ruò dé wéi rén,lóng máng yīn yǎ、

 若得为人,聋盲喑哑、

 pín qióng zhū shuāi、yǐ zì zhuāng yán,

 贫穷诸衰、以自庄严,

 shuǐ zhǒng gàn xiāo、jiè lài yōng jū、

 水肿干痟、疥癞痈疽、

 rú shì děng bìng,yǐ wéi yī fú,

 如是等病,以为衣服,

 shēn cháng chòu chù,gòu huì bù jìng,

 身常臭处,垢秽不净,

 shēn zhù wǒ jiàn,zēng yì chēn huì,

 深著我见,增益嗔恚,

 yín yù chì shèng,bù zé qín shòu,

 淫欲炽盛,不择禽兽,

 bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

 谤斯经故,获罪如是。

 gào shè lì fú,bàng sī jīng zhě,

 告舍利弗,谤斯经者,

 ruò shuō qí zuì,qióng jié bú jìn。

 若说其罪,穷劫不尽。

 yǐ shì yīn yuán,wǒ gù yǔ rǔ,

 以是因缘,我故语汝,

 wú zhì rén zhōng,mò shuō cǐ jīng。

 无智人中,莫说此经。

 ruò yǒu lì gēn,zhì huì míng liǎo,

 若有利根,智慧明了,

 duō wén qiáng shí,qiú fó dào zhě,

 多闻强识,求佛道者,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 ruò rén céng jiàn,yì bǎi qiān fó,

 若人曾见,亿百千佛,

 zhí zhū shàn běn,shēn xīn jiān gù,

 植诸善本,深心坚固,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 ruò rén jīng jìn,cháng xiū cí xīn,

 若人精进,常修慈心,

 bù xī shēn mìng,nǎi kě wéi shuō。

 不惜身命,乃可为说。

 ruò rén gōng jìng,wú yǒu yì xīn,

 若人恭敬,无有异心,

 lí zhū fán yú,dú chǔ shān zé,

 离诸凡愚,独处山泽,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 yòu shè lì fú,ruò jiàn yǒu rén,

 又舍利弗,若见有人,

 shě è zhī shi,qīn jìn shàn yǒu,

 舍恶知识,亲近善友,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 ruò jiàn fó zǐ,chí jiè qīng jié,

 若见佛子,持戒清洁,

 rú jìng míng zhū,qiú dà chéng jīng,

 如净明珠,求大乘经,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 ruò rén wú chēn,zhì zhí róu ruǎn,

 若人无嗔,质直柔软,

 cháng mǐn yí qiè,gōng jìng zhū fó,

 常愍一切,恭敬诸佛,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 fù yǒu fó zǐ,yú dà zhòng zhōng,

 复有佛子,于大众中,

 yǐ qīng jìng xīn,zhǒng zhǒng yīn yuán、

 以清净心,种种因缘、

 pì yù yán cí、shuō fǎ wú ài,

 譬喻言辞、说法无碍,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 ruò yǒu bǐ qiū,wéi yí qiè zhì,

 若有比丘,为一切智,

 sì fāng qiú fǎ,hé zhǎng dǐng shòu,

 四方求法,合掌顶受,

 dàn lè shòu chí,dà chéng jīng diǎn,

 但乐受持,大乘经典,

 nǎi zhì bù shòu,yú jīng yī jì,

 乃至不受,余经一偈,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 rú rén zhì xīn,qiú fó shè lì,

 如人至心,求佛舍利,

 rú shì qiú jīng,dé yǐ dǐng shòu,

 如是求经,得已顶受,

 qí rén bù fù,zhì qiú yú jīng,

 其人不复,志求余经,

 yì wèi céng niàn,wài dào diǎn jí,

 亦未曾念,外道典籍,

 rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

 如是之人,乃可为说。

 gào shè lì fú,wǒ shuō shì xiāng,

 告舍利弗,我说是相,

 qiú fó dào zhě、qióng jié bú jìn,

 求佛道者、穷劫不尽,

 rú shì děng rén,zé néng xìn jiě,

 如是等人,则能信解,

 rǔ dāng wéi shuō,miào fǎ huá jīng。

 汝当为说,妙法华经。

 卷二 信解品 第四

 ěr shí huì mìng xū pú tí、mó hē jiā zhān yán、mó hē jiā yè、

 尔时慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、

 mó hē mù jiān lián,cóng fó suǒ wén wèi céng yǒu fǎ,

 摩诃目犍连,从佛所闻未曾有法,

 shì zūn shòu shè lì fú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,fā xī yǒu xīn,

 世尊授舍利弗阿耨多罗三藐三菩提记,发希有心,

 huān xǐ yǒng yuè,jí cóng zuò qǐ,zhěng yī fu piān tǎn yòu jiān,

 欢喜踊跃,即从座起,整衣服偏袒右肩,

 yòu xī zhuó dì,yì xīn hé zhǎng,qǔ gōng gōng jìng,

 右膝著地,一心合掌,曲躬恭敬,

 zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:wǒ děng jū sēng zhī shǒu,

 瞻仰尊颜而白佛言:我等居僧之首,

 nián bìng xiǔ mài,zì wèi yǐ dé niè pán,wú suǒ kān rèn,

 年并朽迈,自谓已得涅槃,无所堪任,

 bú fù jìn qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 不复进求阿耨多罗三藐三菩提。

 shì zūn wǎng xī shuō fǎ jì jiǔ,wǒ shí zài zuò,shēn tǐ pí xiè,

 世尊往昔说法既久,我时在座,身体疲懈,

 dàn niàn kōng、wú xiàng、wú zuò,yú pú sà fǎ,you xì shén tōng、

 但念空、无相、无作,于菩萨法,游戏神通、

 jìng fó guó tǔ、chéng jiù zhòng shēng,xīn bù xǐ lè。suǒ yǐ zhě hé?

 净佛国土、成就众生,心不喜乐。所以者何?

 shì zūn lìng wǒ děng chū yú sān jiè,dé niè pán zhèng。

 世尊令我等出于三界,得涅槃证。

 yòu jīn wǒ děng nián yǐ xiǔ mài,

 又今我等年已朽迈,

 yú fó jiào huà pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 于佛教化菩萨阿耨多罗三藐三菩提,

 bù shēng yī niàn hào lè zhī xīn。wǒ děng jīn yú fó qián,

 不生一念好乐之心。我等今于佛前,

 wén shòu shēng wén ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

 闻授声闻阿耨多罗三藐三菩提记,

 xīn shèn huān xǐ,dé wèi céng yǒu。bú wèi yú jīn,

 心甚欢喜,得未曾有。不谓于今,

 hū rán dé wén xī yǒu zhī fǎ,shēn zì qìng xìng,huò dà shàn lì,

 忽然得闻希有之法,深自庆幸,获大善利,

 wú liàng zhēn bǎo、bù qiú zì dé。

 无量珍宝、不求自得。

 shì zūn!wǒ děng jīn zhě lè shuō pì yù yǐ míng sī yì。pì ruò yǒu rén,

 世尊!我等今者乐说譬喻以明斯义。譬若有人,

 nián jì yòu zhì,shè fù táo shì,jiǔ zhù tā guó,huò shí、èr shí,

 年既幼稚,舍父逃逝,久住他国,或十、二十,

 zhì wǔ shí suì,nián jì zhǎng dà,jiā fù qióng kùn,

 至五十岁,年既长大,加复穷困,

 chí chěng sì fāng yǐ qiú yī shí。jiàn jiàn you xíng,yù xiàng běn guó。

 驰骋四方以求衣食。渐渐游行,遇向本国。

 qí fù xiān lái,qiú zǐ bù dé,zhōng zhǐ yī chéng。qí jie dà fù,

 其父先来,求子不得,中止一城。其家大富,

 cái bǎo wú liàng,jīn、yín、liú lí、shān hú、hǔ pò、bō li、zhū děng,

 财宝无量,金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、玻瓈、珠等,

 qí zhū cāng kù,xī jiē yíng yì;duō yǒu tóng pú、chén zuǒ、lì mín;

 其诸仓库,悉皆盈溢;多有僮仆、臣佐、吏民;

 xiàng mǎ chē chéng,niú yáng wú shù,chū rù xī lì,nǎi biàn tā guó,

 象马车乘,牛羊无数,出入息利,乃遍他国,

 shāng gū gǔ kè yì shèn zhòng duō。shí pín qióng zǐ you zhū jù luò,

 商估贾客亦甚众多。时贫穷子游诸聚落,

 jīng lì guó yì,suì dào qí fù suǒ zhǐ zhī chéng。fù mǔ niàn zǐ,

 经历国邑,遂到其父所止之城。父母念子,

 yǔ zǐ lí bié wǔ shí yú nián,ér wèi céng xiàng rén shuō rú cǐ shì,

 与子离别五十余年,而未曾向人说如此事,

 dàn zì sī wéi,xīn huái huǐ hèn,zì niàn lǎo xiǔ,duō yǒu cái wù,

 但自思惟,心怀悔恨,自念老朽,多有财物,

 jīn yín zhēn bǎo,cāng kù yíng yì;wú yǒu zǐ xī,yí dàn zhōng mò,

 金银珍宝,仓库盈溢;无有子息,一旦终殁,

 cái wù sàn shī,wú suǒ wěi fù。shì yǐ yīn qín měi yì qí zǐ,fù zuò shì niàn:

 财物散失,无所委付。是以殷勤每忆其子,复作是念:

 wǒ ruò dé zǐ,wěi fù cái wù,tǎn rán kuài lè,wú fù yōu lǜ。

 我若得子,委付财物,坦然快乐,无复忧虑。

 shì zūn!ěr shí qióng zǐ yōng lìn zhǎn zhuǎn yù dào fù shè,zhù lì mén cè。

 世尊!尔时穷子佣赁展转遇到父舍,住立门侧。

 yáo jiàn qí fù、jù shī zǐ chuáng,bǎo jǐ chéng zú,zhū pó luó mén、

 遥见其父、踞师子床,宝几承足,诸婆罗门、

 chà lì、jū shì jiē gōng jìng wéi rào,yǐ zhēn zhū yīng luò,jià zhí qiān wàn,

 刹利、居士皆恭敬围绕,以真珠璎珞,价直千万,

 zhuāng yán qí shēn;lì mín、tóng pú,shǒu zhí bái fú,shì lì zuǒ yòu。

 庄严其身;吏民、僮仆,手执白拂,侍立左右。

 fù yǐ bǎo zhàng,chuí zhū huá fān,xiāng shuǐ sǎ dì,

 覆以宝帐,垂诸华幡,香水洒地,

 sàn zhòng míng huá,luó liè bǎo wù,chū nèi qǔ yǔ,

 散众名华,罗列宝物,出内取予,

 yǒu rú shì děng zhǒng zhǒng yán shì,wēi dé tè zūn。

 有如是等种种严饰,威德特尊。

 qióng zǐ jiàn fù yǒu dà lì shì,jí huái kǒng bù,huǐ lái zhì cǐ。

 穷子见父有大力势,即怀恐怖,悔来至此。

 qiè zuò shì niàn:cǐ huò shì wáng,huò shì wáng děng,

 窃作是念:此或是王,或是王等,

 fēi wǒ yōng lì dé wù zhī chù。bù rú wǎng zhì pín lǐ,sì lì yǒu dì,

 非我佣力得物之处。不如往至贫里,肆力有地,

 yī shí yì dé。ruò jiǔ zhù cǐ,huò jiàn bī pò,qiáng shǐ wǒ zuò。

 衣食易得。若久住此,或见逼迫,强使我作。

 zuò shì niàn yǐ,jí zǒu ér qù。

 作是念已,疾走而去。

 shí fù zhǎng zhě yú shī zǐ zuò,jiàn zǐ biàn shí,xīn dà huān xǐ,

 时富长者于师子座,见子便识,心大欢喜,

 jí zuò shì niàn:wǒ cái wù kù zàng,jīn yǒu suǒ fù。

 即作是念:我财物库藏,今有所付。

 wǒ cháng sī niàn cǐ zǐ,wú yóu jiàn zhī,ér hū zì lái,shèn shì wǒ yuàn。

 我常思念此子,无由见之,而忽自来,甚适我愿。

 wǒ suī nián xiǔ,yóu gù tān xī。jí qiǎn bàng rén,jí zhuī jiāng huán。

 我虽年朽,犹故贪惜。即遣傍人,急追将还。

 ěr shí shǐ zhě,jí zǒu wǎng zhuō。qióng zǐ jīng è,chēng yuàn dà huàn:

 尔时使者,疾走往捉。穷子惊愕,称怨大唤:

 wǒ bù xiāng fàn,hé wéi jiàn zhuō?shǐ zhě zhí zhī yù jí,

 我不相犯,何为见捉?使者执之愈急,

 qiáng qiān jiāng huán。yú shì qióng zǐ,zì niàn wú zuì,ér bèi qiú zhí,

 强牵将还。于是穷子,自念无罪,而被囚执,

 cǐ bì dìng sǐ;zhuǎn gèng huáng bù,mèn jué bì dì。fù yáo jiàn zhī,

 此必定死;转更惶怖,闷绝躃地。父遥见之,

 ér yǔ shǐ yán:bù xū cǐ rén,wù qiáng jiàng lái。yǐ lěng shuǐ sǎ miàn,

 而语使言:不需此人,勿强将来。以冷水洒面,

 lìng dé xǐng wù,mò fù yǔ yǔ。suǒ yǐ zhě hé?fù zhī qí zǐ zhì yì xià liè,

 令得醒悟,莫复与语。所以者何?父知其子志意下劣,

 zì zhī háo guì wéi zǐ suǒ nán,shěn zhī shì zǐ ér yǐ fāng biàn,

 自知豪贵为子所难,审知是子而以方便,

 bù yǔ tā rén yún shì wǒ zǐ。shǐ zhě yǔ zhī:wǒ jīn fàng rǔ,suí yì suǒ qù。

 不语他人云是我子。使者语之:我今放汝,随意所趣。

 qióng zǐ huān xǐ,dé wèi céng yǒu,cóng dì ér qǐ,wǎng zhì pín li、

 穷子欢喜,得未曾有,从地而起,往至贫里、

 yǐ qiú yī shí。ěr shí zhǎng zhě jiāng yù yòu yǐn qí zǐ ér shè fāng biàn,

 以求衣食。尔时长者将欲诱引其子而设方便,

 mì qiǎn èr rén,xíng sè qiáo cuì wú wēi dé zhě:rǔ kě yì bǐ,

 密遣二人,形色憔悴无威德者:汝可诣彼,

 xú yǔ qióng zǐ:cǐ yǒu zuò chù,bèi yǔ rǔ zhí。qióng zǐ ruò xǔ,

 徐语穷子:此有作处,倍予汝直。穷子若许,

 jiāng lái shǐ zuò。ruò yán:yù hé suǒ zuò?biàn kě yǔ zhī:

 将来使作。若言:欲何所作?便可语之:

 gù rǔ chú fèn。wǒ děng èr rén yì gòng rǔ zuò。

 雇汝除粪。我等二人亦共汝作。

 shí èr shǐ rén jí qiú qióng zǐ,jì yǐ dé zhī,jù chén shàng shì。

 时二使人即求穷子,既已得之,具陈上事。

 ěr shí qióng zǐ xiān qǔ qí jià,xún yǔ chú fèn。qí fù jiàn zǐ,

 尔时穷子先取其价,寻与除粪。其父见子,

 mǐn ér guài zhī。yòu yǐ tā rì,yú chuāng yǒu zhōng yáo jiàn zǐ shēn,

 愍而怪之。又以他日,于窗牖中遥见子身,

 léi shòu qiáo cuì,fèn tǔ chén bèn,wū huì bú jìng。jí tuō yīng luò、

 羸瘦憔悴,粪土尘坌,污秽不净。即脱璎珞、

 xì ruǎn shàng fú、yán shì zhī jù,gèng zhuó cū bì gòu nì zhī yī,

 细软上服、严饰之具,更著粗弊垢腻之衣,

 chén tǔ bèn shēn,yòu shǒu zhí chí chú fèn zhī qì,zhuàng yǒu suǒ wèi。

 尘土坌身,右手执持除粪之器,状有所畏。

 yǔ zhū zuò rén:rǔ děng qín zuò,wù dé xiè xī。yǐ fāng biàn gù,

 语诸作人:汝等勤作,勿得懈息。以方便故,

 dé jìn qí zǐ。hòu fù gào yán:duō,nán zǐ!rǔ cháng cǐ zuò,

 得近其子。后复告言:咄,男子!汝常此作,

 wù fù yú qù,dāng jiā rǔ jià。zhū yǒu suǒ xū pén qì mǐ miàn yán cù zhī shǔ,

 勿复余去,当加汝价。诸有所需盆器米面盐醋之属,

 mò zì yí nán,yì yǒu lǎo bì shǐ rén xū zhě xiāng jǐ,hǎo zì ān yì。

 莫自疑难,亦有老弊使人需者相给,好自安意。

 wǒ rú rǔ fù,wù fù yōu lǜ。suǒ yǐ zhě hé?wǒ nián lǎo dà,

 我如汝父,勿复忧虑。所以者何?我年老大,

 ér rǔ shǎo zhuàng,rǔ cháng zuò shí,wú yǒu qī dài chēn hèn yuàn yán,

 而汝少壮,汝常作时,无有欺怠嗔恨怨言,

 dū bú jiàn rǔ yǒu cǐ zhū è,rú yú zuò rén。zì jīn yǐ hòu,rú suǒ shēng zǐ。

 都不见汝有此诸恶,如余作人。自今已后,如所生子。

 jí shí zhǎng zhě、gèng yǔ zuò zì,míng zhī wéi ér。

 即时长者、更予作字,名之为儿。

 ěr shí qióng zǐ suī xīn cǐ yù,yóu gù zì wèi kè zuò jiàn rén。

 尔时穷子虽欣此遇,犹故自谓客作贱人。

 yóu shì zhī gù,yú èr shí nián zhōng cháng lìng chú fèn。guò shì yǐ hòu,

 由是之故,于二十年中常令除粪。过是已后,

 xīn xiàng tǐ xìn,rù chū wú nàn,rán qí suǒ zhǐ yóu zài běn chù。

 心相体信,入出无难,然其所止犹在本处。

 shì zūn,ěr shí zhǎng zhě yǒu jí,zì zhī jiāng sǐ bù jiǔ。yǔ qióng zǐ yán:

 世尊,尔时长者有疾,自知将死不久。语穷子言:

 wǒ jīn duō yǒu jīn yín zhēn bǎo,cāng kù yíng yì,qí zhōng duō shǎo、

 我今多有金银珍宝,仓库盈溢,其中多少、

 suǒ yīng qǔ yǔ,rǔ xī zhī zhī。wǒ xīn rú shì,dāng tǐ cǐ yì。suǒ yǐ zhě hé?

 所应取予,汝悉知之。我心如是,当体此意。所以者何?

 jīn wǒ yǔ rǔ,biàn wéi bú yì,yí jiā yòng xīn,wú lìng lòu shī。

 今我与汝,便为不异,宜加用心,无令漏失。

 ěr shí qióng zǐ,jí shòu jiào chì,lǐng zhī zhòng wù,

 尔时穷子,即受教敕,领知众物,

 jīn yín zhēn bǎo jí zhū kù zàng,ér wú xī qǔ yī cān zhī yì。

 金银珍宝及诸库藏,而无睎取一餐之意。

 rán qí suǒ zhǐ gù zài běn chù,xià liè zhī xīn yì wèi néng shè。

 然其所止故在本处,下劣之心亦未能舍。

 fù jīng shǎo shí,fù zhī zǐ yì jiàn yǐ tōng tài,chéng jiù dà zhì,zì bǐ xiān xīn。

 复经少时,父知子意渐已通泰,成就大志,自鄙先心。

 lín yù zhōng shí,ér mìng qí zǐ bìng huì qīn zú、guó wáng、dà chén、

 临欲终时,而命其子并会亲族、国王、大臣、

 chà lì、jū shì,jiē xī yǐ jí,jí zì xuān yán:zhū jūn dāng zhī!cǐ shì wǒ zǐ,

 刹利、居士,皆悉已集,即自宣言:诸君当知!此是我子,

 wǒ zhī suǒ shēng。yú mǒu chéng zhōng、shè wú táo zǒu,

 我之所生。于某城中、舍吾逃走,

 líng píng xīn kǔ wǔ shí yú nián,qí běn zì mǒu。wǒ míng mǒu jiǎ,

 竛竮辛苦五十余年,其本字某。我名某甲,

 xī zài běn chéng huái yōu tuī mì,hū yú cǐ jiān yù huì dé zhī。

 昔在本城怀忧推觅,忽于此间遇会得之。

 cǐ shí wǒ zǐ,wǒ shí qí fù。jīn wǒ suǒ yǒu yí qiè cái wù,jiē shì zǐ yǒu,

 此实我子,我实其父。今我所有一切财物,皆是子有,

 xiān suǒ chū nèi,shì zǐ suǒ zhī。shì zūn!shì shí qióng zǐ wén fù cǐ yán,

 先所出内,是子所知。世尊!是时穷子闻父此言,

 jí dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu,ér zuò shì niàn:

 即大欢喜,得未曾有,而作是念:

 wǒ běn wú xīn yǒu suǒ xī qiú,jīn cǐ bǎo zàng zì rán ér zhì。

 我本无心有所希求,今此宝藏自然而至。

 shì zūn!dà fù zhǎng zhě zé shì rú lái,wǒ děng jiē sì fó zǐ,

 世尊!大富长者则是如来,我等皆似佛子,

 rú lái cháng shuō wǒ děng wéi zǐ。shì zūn!wǒ děng yǐ sān kǔ gù,

 如来常说我等为子。世尊!我等以三苦故,

 yú shēng sǐ zhōng shòu zhū rè nǎo,mí huò wú zhī,lè zhuó xiǎo fǎ。

 于生死中受诸热恼,迷惑无知,乐著小法。

 jīn rì shì zūn lìng wǒ děng sī wéi,juān chú zhū fǎ xì lùn zhī fèn,

 今日世尊令我等思惟,捐除诸法戏论之粪,

 wǒ děng yú zhōng qín jiā jīng jìn,dé zhì niè pán yī rì zhī jià。

 我等于中勤加精进,得至涅槃一日之价。

 jì dé cǐ yǐ,xīn dà huān xǐ,zì yǐ wéi zú,biàn zì wèi yán:

 既得此已,心大欢喜,自以为足,便自谓言:

 yú fó fǎ zhōng qín jīng jìn gù,suǒ dé hóng duō。

 于佛法中勤精进故,所得宏多。

 rán shì zūn xiān zhī wǒ děng,xīn zhuó bì yù,lè yú xiǎo fǎ,

 然世尊先知我等,心著弊欲,乐于小法,

 biàn jiàn zòng shè,bù wéi fēn bié:

 便见纵舍,不为分别:

 rǔ děng dāng yǒu rú lái zhī jiàn bǎo zàng zhī fēn。shì zūn yǐ fāng biàn lì,

 汝等当有如来知见宝藏之分。世尊以方便力,

 shuō rú lái zhì huì。wǒ děng cóng fó,dé niè pán yī rì zhī jià,

 说如来智慧。我等从佛,得涅槃一日之价,

 yǐ wéi dà dé;yú cǐ dà chéng,wú yǒu zhì qiú。

 以为大得;于此大乘,无有志求。

 wǒ děng yòu yīn rú lái zhì huì,wèi zhū pú sà kāi shì yǎn shuō,

 我等又因如来智慧,为诸菩萨开示演说,

 ér zì yú cǐ wú yǒu zhì yuàn。suǒ yǐ zhě hé?fó zhī wǒ děng xīn lè xiǎo fǎ,

 而自于此无有志愿。所以者何?佛知我等心乐小法,

 yǐ fāng biàn lì、suí wǒ děng shuō;ér wǒ děng bù zhī zhēn shì fó zǐ。

 以方便力、随我等说;而我等不知真是佛子。

 jīn wǒ děng fāng zhī shì zūn,yú fó zhì huì wú suǒ lìn xī。suǒ yǐ zhě hé?

 今我等方知世尊,于佛智慧无所吝惜。所以者何?

 wǒ děng xī lái zhēn shì fó zǐ,ér dàn lè xiǎo fǎ,

 我等昔来真是佛子,而但乐小法,

 ruò wǒ děng yǒu lè dà zhī xīn,fó zé wèi wǒ shuō dà chéng fǎ。

 若我等有乐大之心,佛则为我说大乘法。

 jīn cǐ jīng zhōng wéi shuō yī chéng,ér xī yú pú sà qián,

 今此经中唯说一乘,而昔于菩萨前,

 huǐ zǐ shēng wén lè xiǎo fǎ zhě,rán fó shí yǐ dà chéng jiào huà。

 毁呰声闻乐小法者,然佛实以大乘教化。

 shì gù wǒ děng,shuō běn wú xīn yǒu suǒ xī qiú。

 是故我等,说本无心有所睎求。

 jīn fǎ wáng dà bǎo zì rán ér zhì,rú fó zǐ suǒ yīng dé zhě jiē yǐ dé zhī。

 今法王大宝自然而至,如佛子所应得者皆已得之。

 ěr shí mó hē jiā yè yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时摩诃迦叶欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ děng jīn rì、wén fó yīn jiào,

 我等今日、闻佛音教,

 huān xǐ yǒng yuè,dé wèi céng yǒu。

 欢喜踊跃,得未曾有。

 fó shuō shēng wén,dāng dé zuò fó,

 佛说声闻,当得作佛,

 wú shàng bǎo jù,bù qiú zì dé。

 无上宝聚,不求自得。

 pì rú tóng zǐ,yòu zhì wú shí,

 譬如童子,幼稚无识,

 shě fù táo shì,yuǎn dào tā tǔ,

 舍父逃逝,远到他土,

 zhōu liú zhū guó、wǔ shí yú nián。

 周流诸国、五十余年。

 qí fù yōu niàn,sì fāng tuī qiú,

 其父忧念,四方推求,

 qiú zhī jì pí,dùn zhǐ yī chéng,

 求之既疲,顿止一城,

 zào lì shě zhái,wǔ yù zì yú。

 造立舍宅,五欲自娱。

 qí jiā jù fù,duō zhū jīn yín、

 其家巨富,多诸金银、

 chē qú mǎ nǎo、zhēn zhū liú lí、

 砗磲玛瑙、真珠琉璃、

 xiàng mǎ niú yáng、niǎn yú chē chéng、

 象马牛羊、辇舆车乘、

 tián yè tóng pú,rén mín zhòng duō,

 田业僮仆,人民众多,

 chū rù xī lì、nǎi biàn tā guó,

 出入息利、乃遍他国,

 shāng gū gǔ rén、wú chù bù yǒu,

 商估贾人、无处不有,

 qiān wàn yì zhòng、wéi rào gōng jìng,

 千万亿众、围绕恭敬,

 cháng wéi wáng zhě,zhī suǒ ài niàn,

 常为王者,之所爱念,

 qún chén háo zú,jiē gòng zōng zhòng。

 群臣豪族,皆共宗重。

 yǐ zhū yuán gù,wǎng lái zhě zhòng,

 以诸缘故,往来者众,

 háo fù rú shì,yǒu dà lì shì。

 豪富如是,有大力势。

 ér nián xiǔ mài,yì yōu niàn zǐ,

 而年朽迈,益忧念子,

 sù yè wéi niàn,sǐ shí jiāng zhì,

 夙夜惟念,死时将至,

 chī zǐ shě wǒ,wǔ shí yú nián,

 痴子舍我,五十余年,

 kù cáng zhū wù、dāng rú zhī hé。

 库藏诸物、当如之何。

 ěr shí qióng zǐ,qiú suǒ yī shí,

 尔时穷子,求索衣食,

 cóng yì zhì yì、cóng guó zhì guó,

 从邑至邑、从国至国,

 huò yǒu suǒ dé,huò wú suǒ dé,

 或有所得,或无所得,

 jī è léi shòu,tǐ shēng chuāng xuǎn,

 饥饿羸瘦,体生疮癣,

 jiàn cì jīng lì,dào fù zhù chéng,

 渐次经历,到父住城,

 yōng lìn zhǎn zhuǎn,suì zhì fù shě。

 佣赁展转,遂至父舍。

 ěr shí zhǎng zhě,yú qí mén nèi、

 尔时长者,于其门内、

 shī dà bǎo zhàng,chù shī zǐ zuò,

 施大宝帐,处师子座,

 juàn shǔ wéi rào,zhū rén shì wèi,

 眷属围绕,诸人侍卫,

 huò yǒu jì suàn,jīn yín bǎo wù,

 或有计算,金银宝物,

 chū nèi cái chǎn,zhù jì quàn shū。

 出内财产,注记券疏。

 qióng zǐ jiàn fù,háo guì zūn yán,

 穷子见父,豪贵尊严,

 wèi shì guó wáng、ruò guó wáng děng,

 谓是国王、若国王等,

 jīng bù zì guài,hé gù zhì cǐ。

 惊怖自怪,何故至此。

 fù zì niàn yán,wǒ ruò jiǔ zhù,

 覆自念言,我若久住,

 huò jiàn bī pò,qiáng qū shǐ zuò。

 或见逼迫,强驱使作。

 sī wéi shì yǐ,chí zǒu ér qù,

 思惟是已,驰走而去,

 jiè wèn pín lǐ,yù wǎng yōng zuò。

 借问贫里,欲往佣作。

 zhǎng zhě shì shí、zài shī zǐ zuò,

 长者是时、在师子座,

 yáo jiàn qí zǐ,mò ér shí zhī,

 遥见其子,默而识之,

 jí chì shǐ zhě、zhuī zhuō jiāng lái。

 即敕使者、追捉将来。

 qióng zǐ jīng huàn,mí mèn bì dì,

 穷子惊唤,迷闷躄地,

 shì rén zhí wǒ,bì dāng jiàn shā,

 是人执我,必当见杀,

 hé yòng yī shí、shǐ wǒ zhì cǐ。

 何用衣食、使我至此。

 zhǎng zhě zhī zǐ,yú chī xiá liè,

 长者知子,愚痴狭劣,

 bù xìn wǒ yán,bù xìn shì fù。

 不信我言,不信是父。

 jí yǐ fāng biàn,gèng qiǎn yú rén,

 即以方便,更遣余人,

 miǎo mù cuó lòu、wú wēi dé zhě,

 眇目矬陋、无威德者,

 rǔ kě yǔ zhī,yún dāng xiāng gù,

 汝可语之,云当相雇,

 chú zhū fèn huì,bèi yǔ rǔ jià。

 除诸粪秽,倍与汝价。

 qióng zǐ wén zhī,huān xǐ suí lái,

 穷子闻之,欢喜随来,

 wéi chú fèn huì,jìng zhū fáng shè。

 为除粪秽,净诸房舍。

 zhǎng zhě yú yǒu、cháng jiàn qí zǐ,

 长者于牖、常见其子,

 niàn zǐ yú liè,lè wéi bǐ shì。

 念子愚劣,乐为鄙事。

 yú shì zhǎng zhě,zhù bì gòu yī,

 于是长者,著敝垢衣,

 zhí chú fèn qì,wǎng dào zǐ suǒ,

 执除粪器,往到子所,

 fāng biàn fù jìn,yǔ lìng qín zuò。

 方便附近,语令勤作。

 jì yì rǔ jià,bìng tú zú yóu,

 既益汝价,并涂足油,

 yǐn shí chōng zú,jiàn xí hòu nuǎn,

 饮食充足,荐席厚暖,

 rú shì kǔ yán、rǔ dāng qín zuò,

 如是苦言、汝当勤作,

 yòu yǐ ruǎn yǔ、ruò rú wǒ zǐ。

 又以软语、若如我子。

 zhǎng zhě yǒu zhì,jiàn lìng rù chū,

 长者有智,渐令入出,

 jīng èr shí nián,zhí zuò jiā shì,

 经二十年,执作家事,

 shì qí jīn yín、zhēn zhū bō lí、

 示其金银、真珠玻璃、

 zhū wù chū rù,jiē shǐ lìng zhī。

 诸物出入,皆使令知。

 yóu chù mén wài,zhǐ xiǔ cǎo ān,

 犹处门外,止宿草庵,

 zì niàn pín shì,wǒ wú cǐ wù。

 自念贫事,我无此物。

 fù zhī zǐ xīn,jiàn yǐ guǎng dà,

 父知子心,渐已广大,

 yù yǔ cái wù,jí jù qīn zú、

 欲与财物,即聚亲族、

 guó wáng dà chén、shā lì jū shì。

 国王大臣、刹利居士。

 yú cǐ dà zhòng,shuō shì wǒ zǐ,

 于此大众,说是我子,

 shě wǒ tā háng、jīng wǔ shí suì,

 舍我他行、经五十岁,

 zì jiàn zǐ lái、yǐ èr shí nián,

 自见子来、已二十年,

 xī yú mǒu chéng,ér shī shì zǐ,

 昔于某城,而失是子,

 zhōu háng qiú suǒ,suì lái zhì cǐ。

 周行求索,遂来至此。

 fán wǒ suǒ yǒu、shě zhái rén mín,

 凡我所有、舍宅人民,

 xī yǐ fù zhī,zì qí suǒ yòng。

 悉以付之,恣其所用。

 zǐ niàn xī pín,zhì yì xià liè,

 子念昔贫,志意下劣,

 jīn yú fù suǒ、dà huò zhēn bǎo,

 今于父所、大获珍宝,

 bìng jí shě zhái、yí qiè cái wù,

 并及舍宅、一切财物,

 shèn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。

 甚大欢喜,得未曾有。

 fó yì rú shì,zhī wǒ lè xiǎo,

 佛亦如是,知我乐小,

 wèi céng shuō yán,rǔ děng zuò fó,

 未曾说言,汝等作佛,

 ér shuō wǒ děng,dé zhū wú lòu,

 而说我等,得诸无漏,

 chéng jiù xiǎo chéng、shēng wén dì zǐ。

 成就小乘、声闻弟子。

 fó chì wǒ děng,shuō zuì shàng dào,

 佛敕我等,说最上道,

 xiū xí cǐ zhě,dāng dé chéng fó。

 修习此者,当得成佛。

 wǒ chéng fó jiào,wéi dà pú sà,

 我承佛教,为大菩萨,

 yǐ zhū yīn yuán、zhǒng zhǒng pì yù、

 以诸因缘、种种譬喻、

 ruò gān yán cí、shuō wú shàng dào。

 若干言辞、说无上道。

 zhū fó zǐ děng、cóng wǒ wén fǎ,

 诸佛子等、从我闻法,

 rì yè sī wéi,jīng qín xiū xí。

 日夜思惟,精勤修习。

 shì shí zhū fó,jí shòu qí jì,

 是时诸佛,即授其记,

 rǔ yú lái shì、dāng dé zuò fó,

 汝于来世、当得作佛,

 yí qiè zhū fó,mì cáng zhī fǎ,

 一切诸佛,秘藏之法,

 dàn wéi pú sà,yǎn qí shí shì,

 但为菩萨,演其实事,

 ér bù wéi wǒ,shuō sī zhēn yào。

 而不为我,说斯真要。

 rú bǐ qióng zǐ、dé jìn qí fù,

 如彼穷子、得近其父,

 suī zhī zhū wù,xīn bù xī qǔ。

 虽知诸物,心不希取。

 wǒ děng suī shuō,fó fǎ bǎo zàng,

 我等虽说,佛法宝藏,

 zì wú zhì yuàn,yì fù rú shì。

 自无志愿,亦复如是。

 wǒ děng nèi miè,zì wèi wéi zú,

 我等内灭,自谓为足,

 wéi le cǐ shì,gèng wú yú shì。

 唯了此事,更无余事。

 wǒ děng ruò wén,jìng fó guó tǔ,

 我等若闻,净佛国土,

 jiào huà zhòng shēng,dōu wú xīn lè。

 教化众生,都无欣乐。

 suǒ yǐ zhě hé,yí qiè zhū fǎ,

 所以者何,一切诸法,

 jiē xī kōng jì,wú shēng wú miè,

 皆悉空寂,无生无灭,

 wú dà wú xiǎo,wú lòu wú wéi,

 无大无小,无漏无为,

 rú shì sī wéi,bù shēng xǐ lè。

 如是思惟,不生喜乐。

 wǒ děng cháng yè,yú fó zhì huì,

 我等长夜,于佛智慧,

 wú tān wú zhù,wú fù zhì yuàn,

 无贪无著,无复志愿,

 ér zì yú fǎ、wèi shì jiū jìng。

 而自于法、谓是究竟。

 wǒ děng cháng yè、xiū xí kōng fǎ,

 我等长夜、修习空法,

 dé tuō sān jiè,kǔ nǎo zhī huàn,

 得脱三界,苦恼之患,

 zhù zuì hòu shēn、yǒu yú niè pán。

 住最后身、有余涅槃。

 fó suǒ jiào huà,dé dào bù xū,

 佛所教化,得道不虚,

 zé wéi yǐ dé,bào fó zhī ēn。

 则为已得,报佛之恩。

 wǒ děng suī wéi,zhū fó zǐ děng,

 我等虽为,诸佛子等,

 shuō pú sà fǎ、yǐ qiú fó dào,

 说菩萨法、以求佛道,

 ér yú shì fǎ、yǒng wú yuàn lè。

 而于是法、永无愿乐。

 dǎo shī jiàn shě,guān wǒ xīn gù,

 导师见舍,观我心故,

 chū bù quàn jìn、shuō yǒu shí lì。

 初不劝进、说有实利。

 rú fù zhǎng zhě,zhī zǐ zhì liè,

 如富长者,知子志劣,

 yǐ fāng biàn lì、róu fú qí xīn,

 以方便力、柔伏其心,

 rán hòu nǎi fù,yí qiè cái wù。

 然后乃付,一切财物。

 fó yì rú shì、xiàn xī yǒu shì,

 佛亦如是、现稀有事,

 zhī lè xiǎo zhě,yǐ fāng biàn lì、

 知乐小者,以方便力、

 tiáo fú qí xīn,nǎi jiào dà zhì。

 调伏其心,乃教大智。

 wǒ děng jīn rì、dé wèi céng yǒu,

 我等今日、得未曾有,

 fēi xiān suǒ wàng,ér jīn zì dé,

 非先所望,而今自得,

 rú bǐ qióng zǐ,dé wú liàng bǎo。

 如彼穷子,得无量宝。

 shì zūn wǒ jīn,dé dào dé guǒ,

 世尊我今,得道得果,

 yú wú lòu fǎ、dé qīng jìng yǎn。

 于无漏法、得清净眼。

 wǒ děng cháng yè、chí fó jìng jiè,

 我等长夜、持佛净戒,

 shǐ yú jīn rì,dé qí guǒ bào,

 始于今日,得其果报,

 fǎ wáng fǎ zhōng、jiǔ xiū fàn háng,

 法王法中、久修梵行,

 jīn dé wú lòu、wú shàng dà guǒ。

 今得无漏、无上大果。

 wǒ děng jīn zhě、zhēn shì shēng wén,

 我等今者、真是声闻,

 yǐ fó dào shēng、lìng yí qiè wén。

 以佛道声、令一切闻。

 wǒ děng jīn zhě、zhēn ā luó hàn,

 我等今者、真阿罗汉,

 yú zhū shì jiān、tiān rén mó fàn,

 于诸世间、天人魔梵,

 pǔ yú qí zhōng、yìng shòu gōng yǎng。

 普于其中、应受供养。

 shì zūn dà ēn,yǐ xī yǒu shì,

 世尊大恩,以稀有事,

 lián mǐn jiào huà、lì yì wǒ děng,

 怜愍教化、利益我等,

 wú liàng yì jié、shuí néng bào zhě。

 无量亿劫、谁能报者。

 shǒu zú gōng jǐ,tóu dǐng lǐ jìng,

 手足供给,头顶礼敬,

 yí qiè gōng yǎng,jiē bù néng bào。

 一切供养,皆不能报。

 ruò yǐ dǐng dài,liǎng jiān hé fù,

 若以顶戴,两肩荷负,

 yú héng shā jié、jìn xīn gōng jìng,

 于恒沙劫、尽心恭敬,

 yòu yǐ měi shàn、wú liàng bǎo yī、

 又以美膳、无量宝衣、

 jí zhū wò jù、zhǒng zhǒng tāng yào,

 及诸卧具、种种汤药,

 niú tóu zhān tán、jí zhū zhēn bǎo、

 牛头栴檀、及诸珍宝、

 yǐ qǐ tǎ miào,bǎo yī bù dì,

 以起塔庙,宝衣布地,

 rú sī děng shì,yǐ yòng gōng yǎng,

 如斯等事,以用供养,

 yú héng shā jié,yì bù néng bào。

 于恒沙劫,亦不能报。

 zhū fó xī yǒu、wú liàng wú biān、

 诸佛稀有、无量无边、

 bù kě sī yì、dà shén tōng lì,

 不可思议、大神通力,

 wú lòu wú wéi,zhū fǎ zhī wáng,

 无漏无为,诸法之王,

 néng wéi xià liè、rěn yú sī shì,

 能为下劣、忍于斯事,

 qǔ xiāng fán fū,suí yí wéi shuō。

 取相凡夫,随宜为说。

 zhū fó yú fǎ,dé zuì zì zài,

 诸佛于法,得最自在,

 zhī zhū zhòng shēng,zhǒng zhǒng yù lè、

 知诸众生,种种欲乐、

 jí qí zhì lì,suí suǒ kān rèn,

 及其志力,随所堪任,

 yǐ wú liàng yù、ér wéi shuō fǎ,

 以无量喻、而为说法,

 suí zhū zhòng shēng,xiǔ shì shàn gēn,

 随诸众生,宿世善根,

 yòu zhī chéng shú、wèi chéng shú zhě,

 又知成熟、未成熟者,

 zhǒng zhǒng chóu liàng,fēn bié zhī yǐ,

 种种筹量,分别知已,

 yú yī chéng dào、suí yí shuō sān。

 于一乘道、随宜说三。

 卷三 药草喻品 第五

 ěr shí shì zūn gào mó hē jiā yè jí zhū dà dì zǐ:shàn zāi,shàn zāi!

 尔时世尊告摩诃迦叶及诸大弟子:善哉,善哉!

 jiā yè shàn shuō rú lái zhēn shí gōng dé。chéng rú suǒ yán,

 迦叶善说如来真实功德。诚如所言,

 rú lái fù yǒu wú liàng wú biān ā sēng qí gōng dé,

 如来复有无量无边阿僧祇功德,

 rǔ děng ruò yú wú liàng yì jié shuō bù néng jìn。jiā yè!

 汝等若于无量亿劫说不能尽。迦叶!

 dāng zhī rú lái shì zhū fǎ zhī wáng,ruò yǒu suǒ shuō jiē bù xū yě。

 当知如来是诸法之王,若有所说皆不虚也。

 yú yí qiè fǎ,yǐ zhì fāng biàn ér yǎn shuō zhī,qí suǒ shuō fǎ,

 于一切法,以智方便而演说之,其所说法,

 jiē xī dào yú yí qiè zhì dì。rú lái guān zhī yí qiè zhū fǎ zhī suǒ guī qù,

 皆悉到于一切智地。如来观知一切诸法之所归趣,

 yì zhī yí qiè zhòng shēng shēn xīn suǒ xíng,tōng dá wú ài;

 亦知一切众生深心所行,通达无碍;

 yòu yú zhū fǎ jiū jìn míng liǎo,shì zhū zhòng shēng yí qiè zhì huì。

 又于诸法究尽明了,示诸众生一切智慧。

 jiā yè!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè,

 迦叶!譬如三千大千世界,

 shān chuān xī yù tǔ dì suǒ shēng huì mù cóng lín jí zhū yào cǎo,

 山川溪谷土地所生卉木丛林及诸药草,

 zhǒng lèi ruò gān,míng sè gè yì。mì yún mí bù,

 种类若干,名色各异。密云弥布,

 biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,yī shí děng shù,qí zé pǔ qià。

 遍覆三千大千世界,一时等澍,其泽普洽。

 huì mù cóng lín jí zhū yào cǎo,xiǎo gēn xiǎo jīng、xiǎo zhī xiǎo yè,

 卉木丛林及诸药草,小根小茎、小枝小叶,

 zhōng gēn zhōng jīng、zhōng zhī zhōng yè,dà gēn dà jīng、

 中根中茎、中枝中叶,大根大茎、

 dà zhī dà yè,zhū shù dà xiǎo,suí shàng zhōng xià gè yǒu suǒ shòu。

 大枝大叶,诸树大小,随上中下各有所受。

 yī yún suǒ yǔ,chēng qí zhǒng xìng ér dé shēng zhǎng huá guǒ fū shí。

 一云所雨,称其种性而得生长华果敷实。

 suī yī dì suǒ shēng,yī yǔ suǒ rùn,ér zhū cǎo mù,gè yǒu chà bié。

 虽一地所生,一雨所润,而诸草木,各有差别。

 jiā yè!dāng zhī rú lái yì fù rú shì,chū xiàn yú shì,rú dà yún qǐ,

 迦叶!当知如来亦复如是,出现于世,如大云起,

 yǐ dà yīn shēng、pǔ biàn shì jiè tiān、rén、ā xiū luó,

 以大音声、普遍世界天、人、阿修罗,

 rú bǐ dà yún biàn fù sān qiān dà qiān guó tǔ。yú dà zhòng zhōng、

 如彼大云遍覆三千大千国土。于大众中、

 ér chàng shì yán:wǒ shì rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 而唱是言:我是如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn,wèi dù zhě lìng dù,wèi jiě zhě lìng jiě,

 天人师、佛、世尊,未度者令度,未解者令解,

 wèi ān zhě lìng ān,wèi niè pán zhě lìng dé niè pán,jīn shì hòu shì,

 未安者令安,未涅槃者令得涅槃,今世后世,

 rú shí zhī zhī。wǒ shì yí qiè zhī zhě、yí qiè jiàn zhě、zhī dào zhě、

 如实知之。我是一切知者、一切见者、知道者、

 kāi dào zhě、shuō dào zhě,rǔ děng tiān、rén、ā xiū luó zhòng,

 开道者、说道者,汝等天、人、阿修罗众,

 jiē yīng dào cǐ,wèi tīng fǎ gù。ěr shí wú shù qiān wàn yì zhǒng zhòng shēng,

 皆应到此,为听法故。尔时无数千万亿种众生,

 lái zhì fó suǒ ér tīng fǎ。rú lái yú shí,guān shì zhòng shēng zhū gēn lì dùn、

 来至佛所而听法。如来于时,观是众生诸根利钝、

 jīng jìn xiè dài,suí qí suǒ kān ér wèi shuō fǎ,zhǒng zhǒng wú liàng,

 精进懈怠,随其所堪而为说法,种种无量,

 jiē lìng huān xǐ,kuài dé shàn lì。shì zhū zhòng shēng wén shì fǎ yǐ,

 皆令欢喜,快得善利。是诸众生闻是法已,

 xiàn shì ān yǐn,hòu shēng shàn chù,yǐ dào shòu lè,yì dé wén fǎ。

 现世安隐,后生善处,以道受乐,亦得闻法。

 jì wén fǎ yǐ,lí zhū zhàng ài,yú zhū fǎ zhōng,rèn lì suǒ néng,

 既闻法已,离诸障碍,于诸法中,任力所能,

 jiàn dé rù dào。rú bǐ dà yún,yǔ yú yí qiè huì mù cóng lín jí zhū yào cǎo,

 渐得入道。如彼大云,雨于一切卉木丛林及诸药草,

 rú qí zhǒng xìng,jù zú měng rùn,gè dé shēng zhǎng。rú lái shuō fǎ,

 如其种性,具足蒙润,各得生长。如来说法,

 yī xiàng yí wèi,suǒ wèi:jiě tuō xiàng、lí xiàng、miè xiàng,

 一相一味,所谓:解脱相、离相、灭相,

 jiū jìng zhì yú yí qiè zhǒng zhì。qí yǒu zhòng shēng wén rú lái fǎ,

 究竟至于一切种智。其有众生闻如来法,

 ruò chí dú sòng,rú shuō xiū xíng,suǒ dé gōng dé,bú zì jué zhī。

 若持读诵,如说修行,所得功德,不自觉知。

 suǒ yǐ zhě hé?wéi yǒu rú lái zhī cǐ zhòng shēng zhǒng xiàng tǐ xìng,

 所以者何?唯有如来知此众生种相体性,

 niàn hé shì、sī hé shì、xiū hé shì,yún hé niàn、yún hé sī、yún hé xiū,

 念何事、思何事、修何事,云何念、云何思、云何修,

 yǐ hé fǎ niàn、yǐ hé fǎ sī、yǐ hé fǎ xiū,yǐ hé fǎ dé hé fǎ。

 以何法念、以何法思、以何法修,以何法得何法。

 zhòng shēng zhù yú zhǒng zhǒng zhī dì,wéi yǒu rú lái rú shí jiàn zhī,

 众生住于种种之地,唯有如来如实见之,

 míng liǎo wú ài。rú bǐ huì mù cóng lín zhū yào cǎo děng,

 明了无碍。如彼卉木丛林诸药草等,

 ér bú zì zhī shàng zhōng xià xìng。rú lái zhī shì yī xiàng yí wèi zhī fǎ,

 而不自知上中下性。如来知是一相一味之法,

 suǒ wèi:jiě tuō xiàng、lí xiàng、miè xiàng,

 所谓:解脱相、离相、灭相,

 jiū jìng niè pán cháng jì miè xiàng,zhōng guī yú kōng。fó zhī shì yǐ,

 究竟涅槃常寂灭相,终归于空。佛知是已,

 guān zhòng shēng xīn yù ér jiāng hù zhī,

 观众生心欲而将护之,

 shì gù bù jí wèi shuō yí qiè zhǒng zhì。rǔ děng jiā yè!

 是故不即为说一切种智。汝等迦叶!

 shèn wéi xī yǒu,néng zhī rú lái suí yí shuō fǎ,néng xìn néng shòu。

 甚为希有,能知如来随宜说法,能信能受。

 suǒ yǐ zhě hé?zhū fó shì zūn suí yí shuō fǎ,nán jiě nán zhī。

 所以者何?诸佛世尊随宜说法,难解难知。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 pò yǒu fǎ wáng、chū xiàn shì jiān,

 破有法王、出现世间,

 suí zhòng shēng yù,zhǒng zhǒng shuō fǎ。

 随众生欲,种种说法。

 rú lái zūn zhòng,zhì huì shēn yuǎn,

 如来尊重,智慧深远,

 jiǔ mò sī yào,bù wù sù shuō。

 久默斯要,不务速说。

 yǒu zhì ruò wén,zé néng xìn jiě,

 有智若闻,则能信解,

 wú zhì yí huǐ,zé wéi yǒng shī。

 无智疑悔,则为永失。

 shì gù jiā yè,suí lì wéi shuō,

 是故迦叶,随力为说,

 yǐ zhǒng zhǒng yuán、lìng dé zhèng jiàn。

 以种种缘、令得正见。

 jiā yè dāng zhī,pì rú dà yún,

 迦叶当知,譬如大云,

 qǐ yú shì jiān,biàn fù yí qiè,

 起于世间,遍覆一切,

 huì yún hán rùn,diàn guāng huǎng yào,

 慧云含润,电光晃曜,

 léi shēng yuǎn zhèn,lìng zhòng yuè yù。

 雷声远震,令众悦豫。

 rì guāng yǎn bì,dì shàng qīng liáng,

 日光掩蔽,地上清凉,

 ài dài chuí bù、rú kě chéng lǎn。

 叆叇垂布、如可承揽。

 qí yǔ pǔ děng,sì fāng jù xià,

 其雨普等,四方俱下,

 liú shù wú liàng,lǜ tǔ chōng qià。

 流澍无量,率土充洽。

 shān chuān xiǎn gǔ、yōu suì suǒ shēng,

 山川险谷、幽邃所生,

 huì mù yào cǎo,dà xiǎo zhū shù,

 卉木药草,大小诸树,

 bǎi gǔ miáo jià,gān zhè pú táo,

 百谷苗稼,甘蔗葡萄,

 yǔ zhī suǒ rùn,wú bù fēng zú,

 雨之所润,无不丰足,

 gàn dì pǔ qià,yào mù bìng mào。

 干地普洽,药木并茂。

 qí yún suǒ chū,yí wèi zhī shuǐ,

 其云所出,一味之水,

 cǎo mù cóng lín,suí fēn shòu rùn。

 草木丛林,随分受润。

 yí qiè zhū shù,shàng zhōng xià děng,

 一切诸树,上中下等,

 chēng qí dà xiǎo,gè dé shēng zhǎng,

 称其大小,各得生长,

 gēn jīng zhī yè,huá guǒ guāng sè,

 根茎枝叶,华果光色,

 yī yǔ suǒ jí,jiē dé xiān zé。

 一雨所及,皆得鲜泽。

 rú qí tǐ xiāng、xìng fēn dà xiǎo,

 如其体相、性分大小,

 suǒ rùn shì yī,ér gè zī mào。

 所润是一,而各滋茂。

 fó yì rú shì,chū xiàn yú shì,

 佛亦如是,出现于世,

 pì rú dà yún、pǔ fù yí qiè。

 譬如大云、普覆一切。

 jì chū yú shì,wéi zhū zhòng shēng、

 既出于世,为诸众生、

 fēn bié yǎn shuō、zhū fǎ zhī shí。

 分别演说、诸法之实。

 dà shèng shì zūn,yú zhū tiān rén、

 大圣世尊,于诸天人、

 yí qiè zhòng zhōng、ér xuān shì yán,

 一切众中、而宣是言,

 wǒ wéi rú lái,liǎng zú zhī zūn,

 我为如来,两足之尊,

 chū yú shì jiān,yóu rú dà yún、

 出于世间,犹如大云、

 chōng rùn yí qiè,kū gǎo zhòng shēng,

 充润一切,枯藁众生,

 jiē lìng lí kǔ,dé ān yǐn lè、

 皆令离苦,得安隐乐、

 shì jiān zhī lè、jí niè pán lè。

 世间之乐、及涅槃乐。

 zhū tiān rén zhòng,yì xīn shàn tīng,

 诸天人众,一心善听,

 jiē yìng dào cǐ、jìn wú shàng zūn。

 皆应到此、觐无上尊。

 wǒ wéi shì zūn,wú néng jí zhě,

 我为世尊,无能及者,

 ān yǐn zhòng shēng,gù xiàn yú shì,

 安隐众生,故现于世,

 wéi dà zhòng shuō,gān lù jìng fǎ。

 为大众说,甘露净法。

 qí fǎ yí wèi,jiě tuō niè pán,

 其法一味,解脱涅槃,

 yǐ yī miào yīn、yǎn chàng sī yì,

 以一妙音、演畅斯义,

 cháng wéi dà chéng,ér zuò yīn yuán。

 常为大乘,而作因缘。

 wǒ guān yí qiè,pǔ jiē píng děng,

 我观一切,普皆平等,

 wú yǒu bǐ cǐ、ài zēng zhī xīn。

 无有彼此、爱憎之心。

 wǒ wú tān zhuó,yì wú xiàn ài,

 我无贪着,亦无限碍,

 héng wéi yí qiè、píng děng shuō fǎ,

 恒为一切、平等说法,

 rú wéi yī rén,zhòng duō yì rán。

 如为一人,众多亦然。

 cháng yǎn shuō fǎ,céng wú tā shì,

 常演说法,曾无他事,

 qù lái zuò lì、zhōng bù pí yàn,

 去来坐立、终不疲厌,

 chōng zú shì jiān,rú yǔ pǔ rùn。

 充足世间,如雨普润。

 guì jiàn shàng xià,chí jiè huǐ jiè,

 贵贱上下,持戒毁戒,

 wēi yí jù zú、jí bù jù zú,

 威仪具足、及不具足,

 zhèng jiàn xié jiàn,lì gēn dùn gēn,

 正见邪见,利根钝根,

 děng yǔ fǎ yǔ,ér wú xiè juàn。

 等雨法雨,而无懈倦。

 yí qiè zhòng shēng、wén wǒ fǎ zhě,

 一切众生、闻我法者,

 suí lì suǒ shòu,zhù yú zhū dì。

 随力所受,住于诸地。

 huò chù rén tiān,zhuàn lún shèng wáng,

 或处人天,转轮圣王,

 shì fàn zhū wáng,shì xiǎo yào cǎo。

 释梵诸王,是小药草。

 zhī wú lòu fǎ,néng dé niè pán,

 知无漏法,能得涅槃,

 qǐ liù shén tōng,jí dé sān míng,

 起六神通,及得三明,

 dú chǔ shān lín,cháng xíng chán dìng,

 独处山林,常行禅定,

 dé yuán jiào zhèng,shì zhōng yào cǎo。

 得缘觉证,是中药草。

 qiú shì zūn chù,wǒ dāng zuò fó,

 求世尊处,我当作佛,

 xíng jīng jìn dìng,shì shàng yào cǎo。

 行精进定,是上药草。

 yòu zhū fó zǐ、zhuān xīn fó dào,

 又诸佛子、专心佛道,

 cháng xíng cí bēi,zì zhī zuò fó,

 常行慈悲,自知作佛,

 jué dìng wú yí,shì míng xiǎo shù。

 决定无疑,是名小树。

 ān zhù shén tōng,zhuǎn bù tuì lún,

 安住神通,转不退轮,

 dù wú liàng yì、bǎi qiān zhòng shēng,

 度无量亿、百千众生,

 rú shì pú sà,míng wéi dà shù。

 如是菩萨,名为大树。

 fó píng děng shuō,rú yí wèi yǔ,

 佛平等说,如一味雨,

 suí zhòng shēng xìng、suǒ shòu bù tóng,

 随众生性、所受不同,

 rú bǐ cǎo mù,suǒ bǐng gè yì,

 如彼草木,所禀各异,

 fó yǐ cǐ yù、fāng biàn kāi shì,

 佛以此喻、方便开示,

 zhǒng zhǒng yán cí,yǎn shuō yī fǎ,

 种种言辞,演说一法,

 yú fó zhì huì,rú hǎi yī dī。

 于佛智慧,如海一滴。

 wǒ yǔ fǎ yǔ,chōng mǎn shì jiān,

 我雨法雨,充满世间,

 yí wèi zhī fǎ,suí lì xiū xíng,

 一味之法,随力修行,

 rú bǐ cóng lín、yào cǎo zhū shù,

 如彼丛林、药草诸树,

 suí qí dà xiǎo,jiàn zēng mào hǎo。

 随其大小,渐增茂好。

 zhū fó zhī fǎ,cháng yǐ yí wèi,

 诸佛之法,常以一味,

 lìng zhū shì jiān、pǔ dé jù zú,

 令诸世间、普得具足,

 jiàn cì xiū xíng,jiē dé dào guǒ。

 渐次修行,皆得道果。

 shēng wén yuán jiào,chǔ yú shān lín,

 声闻缘觉,处于山林,

 zhù zuì hòu shēn,wén fǎ dé guǒ,

 住最后身,闻法得果,

 shì míng yào cǎo,gè dé zēng zhǎng。

 是名药草,各得增长。

 ruò zhū pú sà,zhì huì jiān gù,

 若诸菩萨,智慧坚固,

 liǎo dá sān jiè,qiú zuì shàng chéng,

 了达三界,求最上乘,

 shì míng xiǎo shù、ér dé zēng zhǎng。

 是名小树、而得增长。

 fù yǒu zhù chán,dé shén tōng lì,

 复有住禅,得神通力,

 wén zhū fǎ kōng,xīn dà huān xǐ,

 闻诸法空,心大欢喜,

 fàng wú shù guāng,dù zhū zhòng shēng,

 放无数光,度诸众生,

 shì míng dà shù、ér dé zēng zhǎng。

 是名大树、而得增长。

 rú shì jiā yè,fó suǒ shuō fǎ,

 如是迦叶,佛所说法,

 pì rú dà yún,yǐ yí wèi yǔ、

 譬如大云,以一味雨、

 rùn yú rén huá,gè dé chéng shí。

 润于人华,各得成实。

 jiā yè dāng zhī,yǐ zhū yīn yuán、

 迦叶当知,以诸因缘、

 zhǒng zhǒng pì yù、kāi shì fó dào,

 种种譬喻、开示佛道,

 shì wǒ fāng biàn,zhū fó yì rán。

 是我方便,诸佛亦然。

 jīn wéi rǔ děng,shuō zuì shí shì,

 今为汝等,说最实事,

 zhū shēng wén zhòng、jiē fēi miè dù,

 诸声闻众、皆非灭度,

 rǔ děng suǒ xíng,shì pú sà dào,

 汝等所行,是菩萨道,

 jiàn jiàn xiū xué,xī dāng chéng fó。

 渐渐修学,悉当成佛。

 卷三 授记品 第六

 ěr shí shì zūn shuō shì jì yǐ,gào zhū dà zhòng,chàng rú shì yán:

 尔时世尊说是偈已,告诸大众,唱如是言:

 wǒ cǐ dì zǐ mó hē jiā yè,yú wèi lái shì,

 我此弟子摩诃迦叶,于未来世,

 dāng dé fèng jìn sān bǎi wàn yì zhū fó shì zūn,gòng yǎng gōng jìng,

 当得奉觐三百万亿诸佛世尊,供养恭敬,

 zūn zhòng zàn tàn,guǎng xuān zhū fó wú liàng dà fǎ。yú zuì hòu shēn,

 尊重赞叹,广宣诸佛无量大法。于最后身,

 dé chéng wéi fó,míng yuē guāng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 得成为佛,名曰光明如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。guó míng guāng dé,jié míng dà zhuāng yán。

 天人师、佛、世尊。国名光德,劫名大庄严。

 fó shòu shí èr xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì èr shí xiǎo jié,

 佛寿十二小劫,正法住世二十小劫,

 xiàng fǎ yì zhù èr shí xiǎo jié。guó jiè yán shì,wú zhū huì è、

 像法亦住二十小劫。国界严饰,无诸秽恶、

 wǎ lì jīng jí、biàn lì bú jìng。qí tǔ píng zhèng,wú yǒu gāo xià、

 瓦砾荆棘、便利不净。其土平正,无有高下、

 kēng kǎn duī fù。liú lí wéi dì,bǎo shù háng liè,huáng jīn wéi shéng,

 坑坎堆阜。琉璃为地,宝树行列,黄金为绳,

 yǐ jiè dào cè,sàn zhū bǎo huá,zhōu biàn qīng jìng。

 以界道侧,散诸宝华,周遍清净。

 qí guó pú sà wú liàng qiān yì,zhū shēng wén zhòng yì fù wú shù,

 其国菩萨无量千亿,诸声闻众亦复无数,

 wú yǒu mó shì,suī yǒu mó jí mó mín,jiē hù fó fǎ。

 无有魔事,虽有魔及魔民,皆护佛法。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 gào zhū bǐ qiū,wǒ yǐ fó yǎn,

 告诸比丘,我以佛眼,

 jiàn shì jiā yè。yú wèi lái shì、

 见是迦叶。于未来世、

 guò wú shù jié,dāng dé zuò fó。

 过无数劫,当得作佛。

 ér yú lái shì、gōng yǎng fèng jìn,

 而于来世、供养奉觐,

 sān bǎi wàn yì、zhū fó shì zūn,

 三百万亿、诸佛世尊,

 wéi fó zhì huì,jìng xiū fàn háng。

 为佛智慧,净修梵行。

 gōng yǎng zuì shàng、èr zú zūn yǐ,

 供养最上、二足尊已,

 xiū xí yí qiè、wú shàng zhī huì,

 修习一切、无上之慧,

 yú zuì hòu shēn、dé chéng wéi fó。

 于最后身、得成为佛。

 qí tǔ qīng jìng,liú lí wéi dì,

 其土清净,琉璃为地,

 duō zhū bǎo shù、háng liè dào cè、

 多诸宝树、行列道侧、

 jīn shéng jiè dào,jiàn zhě huān xǐ。

 金绳界道,见者欢喜。

 cháng chū hǎo xiāng,sàn zhòng míng huá,

 常出好香,散众名华,

 zhǒng zhǒng qí miào、yǐ wéi zhuāng yán。

 种种奇妙、以为庄严。

 qí dì píng zhèng,wú yǒu qiū kēng。

 其地平正,无有丘坑。

 zhū pú sà zhòng、bù kě chēng jì,

 诸菩萨众、不可称计,

 qí xīn tiáo róu,dǎi dà shén tōng,

 其心调柔,逮大神通,

 fèng chí zhū fó、dà chéng jīng diǎn。

 奉持诸佛、大乘经典。

 zhū shēng wén zhòng、wú lòu hòu shēn,

 诸声闻众、无漏后身,

 fǎ wáng zhī zǐ,yì bù kě jì,

 法王之子,亦不可计,

 nǎi yǐ tiān yǎn、bù néng shù zhī。

 乃以天眼、不能数知。

 qí fó dāng shòu、shí èr xiǎo jié,

 其佛当寿、十二小劫,

 zhèng fǎ zhù shì、èr shí xiǎo jié,

 正法住世、二十小劫,

 xiàng fǎ yì zhù,èr shí xiǎo jié。

 像法亦住,二十小劫。

 guāng míng shì zūn,qí shì rú shì。

 光明世尊,其事如是。

 ěr shí dà mù jiān lián、xū pú tí、mó hē jiā zhān yán děng,jiē xī sǒng lì,

 尔时大目犍连、须菩提、摩诃迦栴延等,皆悉悚慄,

 yì xīn hé zhǎng,zhān yǎng shì zūn,mù bú zàn shè,

 一心合掌,瞻仰世尊,目不暂舍,

 jí gòng tóng shēng ér shuō jì yán:

 即共同声而说偈言:

 dà xióng měng shì zūn,zhū shì zhī fǎ wáng,

 大雄猛世尊,诸释之法王,

 āi mǐn wǒ děng gù,ér cì fó yīn shēng。

 哀愍我等故,而赐佛音声。

 ruò zhī wǒ shēn xīn,jiàn wéi shòu jì zhě,

 若知我深心,见为授记者,

 rú yǐ gān lù sǎ,chú rè dé qīng liáng。

 如以甘露洒,除热得清凉。

 rú cóng jī guó lái,hū yù dà wáng shàn,

 如从饥国来,忽遇大王膳,

 xīn yóu huái yí jù,wèi gǎn jí biàn shí,

 心犹怀疑惧,未敢即便食,

 ruò fù dé wáng jiào,rán hòu nǎi gǎn shí。

 若复得王教,然后乃敢食。

 wǒ děng yì rú shì,měi wéi xiǎo chéng guò,

 我等亦如是,每惟小乘过,

 bù zhī dāng yún hé、dé fó wú shàng huì。

 不知当云何、得佛无上慧。

 suī wén fó yīn shēng,yán wǒ děng zuò fó,

 虽闻佛音声,言我等作佛,

 xīn shàng huái yōu jù,rú wèi gǎn biàn shí,

 心尚怀忧惧,如未敢便食,

 ruò méng fó shòu jì,ěr nǎi kuài ān lè。

 若蒙佛授记,尔乃快安乐。

 dà xióng měng shì zūn,cháng yù ān shì jiān,

 大雄猛世尊,常欲安世间,

 yuàn cì wǒ děng jì,rú jī xū jiào shí。

 愿赐我等记,如饥需教食。

 ěr shí shì zūn zhī zhū dà dì zǐ xīn zhī suǒ niàn,gào zhū bǐ qiū:

 尔时世尊知诸大弟子心之所念,告诸比丘:

 shì xū pú tí,yú dāng lái shì,fèng jìn sān bǎi wàn yì nuō yóu tuō fó,

 是须菩提,于当来世,奉觐三百万亿那由他佛,

 gòng yǎng gōng jìng,zūn zhòng zàn tàn,cháng xiū fàn xíng,jù pú sà dào。

 供养恭敬,尊重赞叹,常修梵行,具菩萨道。

 yú zuì hòu shēn、dé chéng wéi fó,hào yuē míng xiàng rú lái、yìng gòng、

 于最后身、得成为佛,号曰名相如来、应供、

 zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、

 正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、

 tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn。jié míng yǒu bǎo。

 调御丈夫、天人师、佛、世尊。劫名有宝。

 guó míng bǎo shēng。qí tǔ píng zhèng,bō lí wéi dì,bǎo shù zhuāng yán,

 国名宝生。其土平正,玻璃为地,宝树庄严,

 wú zhū qiū kēng、shā lì、jīng jí、biàn lì zhī huì,bǎo huá fù dì,

 无诸丘坑、沙砾、荆棘、便利之秽,宝华覆地,

 zhōu biàn qīng jìng。qí tǔ rén mín,jiē chù bǎo tái、zhēn miào lóu gé。

 周遍清净。其土人民,皆处宝台、珍妙楼阁。

 shēng wén dì zǐ,wú liàng wú biān,suàn shù pì yù suǒ bù néng zhī。

 声闻弟子,无量无边,算数譬喻所不能知。

 zhū pú sà zhòng,wú shù qiān wàn yì nuō yóu tuō。

 诸菩萨众,无数千万亿那由他。

 fó shòu shí èr xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì èr shí xiǎo jié,

 佛寿十二小劫,正法住世二十小劫,

 xiàng fǎ yì zhù èr shí xiǎo jié。qí fó cháng chù xū kōng wèi zhòng shuō fǎ,

 像法亦住二十小劫。其佛常处虚空为众说法,

 dù tuō wú liàng pú sà jí shēng wén zhòng。

 度脱无量菩萨及声闻众。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 zhū bǐ qiū zhòng,jīn gào rǔ děng,

 诸比丘众,今告汝等,

 jiē dāng yì xīn,tīng wǒ suǒ shuō。

 皆当一心,听我所说。

 wǒ dà dì zǐ、xū pú tí zhě,

 我大弟子、须菩提者,

 dāng dé zuò fó,hào yuē míng xiāng。

 当得作佛,号曰名相。

 dāng gòng wú shù、wàn yì zhū fó,

 当供无数、万亿诸佛,

 suí fó suǒ háng,jiàn jù dà dào。

 随佛所行,渐具大道。

 zuì hòu shēn dé,sān shí èr xiāng,

 最后身得,三十二相,

 duān zhèng shū miào,yóu rú bǎo shān。

 端正姝妙,犹如宝山。

 qí fó guó tǔ,yán jìng dì yī,

 其佛国土,严净第一,

 zhòng shēng jiàn zhě,wú bù ài lè,

 众生见者,无不爱乐,

 fó yú qí zhōng、dù wú liàng zhòng。

 佛于其中、度无量众。

 qí fó fǎ zhōng,duō zhū pú sà,

 其佛法中,多诸菩萨,

 jiē xī lì gēn,zhuǎn bù tuì lún。

 皆悉利根,转不退轮。

 bǐ guó cháng yǐ、pú sà zhuāng yán,

 彼国常以、菩萨庄严,

 zhū shēng wén zhòng、bù kě chēng shù,

 诸声闻众、不可称数,

 jiē dé sān míng,jù liù shén tōng,

 皆得三明,具六神通,

 zhù bā jiě tuō,yǒu dà wēi dé。

 住八解脱,有大威德。

 qí fó shuō fǎ,xiàn yú wú liàng,

 其佛说法,现于无量,

 shén tōng biàn huà、bù kě sī yì。

 神通变化、不可思议。

 zhū tiān rén mín,shù rú héng shā,

 诸天人民,数如恒沙,

 jiē gòng hé zhǎng,tīng shòu fó yǔ。

 皆共合掌,听受佛语。

 qí fó dāng shòu、shí èr xiǎo jié,

 其佛当寿、十二小劫,

 zhèng fǎ zhù shì、èr shí xiǎo jié,

 正法住世、二十小劫,

 xiàng fǎ yì zhù,èr shí xiǎo jié。

 像法亦住,二十小劫。

 ěr shí shì zūn fù gào zhū bǐ qiū zhòng:wǒ jīn yǔ rǔ,shì dà jiā zhān yán,

 尔时世尊复告诸比丘众:我今语汝,是大迦旃延,

 yú dāng lái shì,yǐ zhū gòng jù,gòng yǎng fèng shì bā qiān yì fó,

 于当来世,以诸供具,供养奉事八千亿佛,

 gōng jìng zūn zhòng。zhū fó miè hòu,gè qǐ tǎ miào,gāo qiān yóu xún,

 恭敬尊重。诸佛灭后,各起塔庙,高千由旬,

 zòng guǎng zhèng děng wǔ bǎi yóu xún,jiē yǐ jīn、yín、liú lí、chē qú、

 纵广正等五百由旬,皆以金、银、琉璃、砗磲、

 mǎ nǎo、zhēn zhū、méi guī、qī bǎo hé chéng,zhòng huá、yīng luò、

 玛瑙、真珠、玫瑰、七宝合成,众华、璎珞、

 tú xiāng、mò xiāng、shāo xiāng、zèng gài、chuáng fān,gòng yǎng tǎ miào。

 涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡,供养塔庙。

 guò shì yǐ hòu,dāng fù gòng yǎng èr wàn yì fó,yì fù rú shì。

 过是已后,当复供养二万亿佛,亦复如是。

 gòng yǎng shì zhū fó yǐ,jù pú sà dào,dāng dé zuò fó。

 供养是诸佛已,具菩萨道,当得作佛。

 hào yuē yán fú nà tí jīn guāng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 号曰阎浮那提金光如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。qí tǔ píng zhèng,bō li wéi dì,

 天人师、佛、世尊。其土平正,玻瓈为地,

 bǎo shù zhuāng yán,huáng jīn wéi shéng yǐ jiè dào cè,miào huá fù dì,

 宝树庄严,黄金为绳以界道侧,妙华覆地,

 zhōu biàn qīng jìng,jiàn zhě huān xǐ。wú sì è dào:dì yù、è guǐ、

 周遍清净,见者欢喜。无四恶道:地狱、饿鬼、

 chù shēng、ā xiū luó dào,duō yǒu tiān、rén、

 畜生、阿修罗道,多有天、人、

 zhū shēng wén zhòng jí zhū pú sà,wú liàng wàn yì zhuāng yán qí guó。

 诸声闻众及诸菩萨,无量万亿庄严其国。

 fó shòu shí èr xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì èr shí xiǎo jié,

 佛寿十二小劫,正法住世二十小劫,

 xiàng fǎ yì zhù èr shí xiǎo jié。

 像法亦住二十小劫。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 zhū bǐ qiū zhòng、jiē yì xīn tīng,

 诸比丘众、皆一心听,

 rú wǒ suǒ shuō,zhēn shí wú yì。

 如我所说,真实无异。

 shì jiā zhān yán,dāng yǐ zhǒng zhǒng,

 是迦栴延,当以种种,

 miào hǎo gòng jù、gōng yǎng zhū fó。

 妙好供具、供养诸佛。

 zhū fó miè hòu,qǐ qī bǎo tǎ,

 诸佛灭后,起七宝塔,

 yì yǐ huá xiāng、gōng yǎng shè lì。

 亦以华香、供养舍利。

 qí zuì hòu shēn,dé fó zhì huì,

 其最后身,得佛智慧,

 chéng děng zhèng jiào。guó tǔ qīng jìng,

 成等正觉。国土清净,

 dù tuō wú liàng,wàn yì zhòng shēng,

 度脱无量,万亿众生,

 jiē wéi shí fāng,zhī suǒ gōng yǎng,

 皆为十方,之所供养,

 fó zhī guāng míng,wú néng shèng zhě。

 佛之光明,无能胜者。

 qí fó hào yuē,yán fú jīn guāng。

 其佛号曰,阎浮金光。

 pú sà shēng wén,duàn yí qiè yǒu,

 菩萨声闻,断一切有,

 wú liàng wú shù,zhuāng yán qí guó。

 无量无数,庄严其国。

 ěr shí shì zūn fù gào dà zhòng:wǒ jīn yǔ rǔ,shì dà mù jiān lián,

 尔时世尊复告大众:我今语汝,是大目犍连,

 dāng yǐ zhǒng zhǒng gòng jù gòng yǎng bā qiān zhū fó,gōng jìng zūn zhòng。

 当以种种供具供养八千诸佛,恭敬尊重。

 zhū fó miè hòu,gè qǐ tǎ miào,gāo qiān yóu xún,

 诸佛灭后,各起塔庙,高千由旬,

 zòng guǎng zhèng děng wǔ bǎi yóu xún,jiē yǐ jīn、yín、liú lí、

 纵广正等五百由旬,皆以金、银、琉璃、

 chē qú、mǎ nǎo、zhēn zhū、méi guī、qī bǎo hé chéng,zhòng huá、yīng luò、

 砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰、七宝合成,众华、璎珞、

 tú xiāng、mò xiāng、shāo xiāng、zèng gài、chuáng fān,yǐ yòng gòng yǎng。

 涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡,以用供养。

 guò shì yǐ hòu,dāng fù gòng yǎng èr bǎi wàn yì zhū fó,yì fù rú shì。

 过是已后,当复供养二百万亿诸佛,亦复如是。

 dāng dé chéng fó,hào yuē duō mó luó bá zhān tán xiāng rú lái、

 当得成佛,号曰多摩罗跋栴檀香如来、

 yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、

 应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、

 wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn。

 无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

 jié míng xǐ mǎn,guó míng yì lè。qí tǔ píng zhèng,bō li wéi dì,

 劫名喜满,国名意乐。其土平正,玻瓈为地,

 bǎo shù zhuāng yán,sàn zhēn zhū huá,zhōu biàn qīng jìng,

 宝树庄严,散真珠华,周遍清净,

 jiàn zhě huān xǐ。duō zhū tiān、rén、pú sà、shēng wén,qí shù wú liàng。

 见者欢喜。多诸天、人、菩萨、声闻,其数无量。

 fó shòu èr shí sì xiǎo jié,zhèng fǎ zhù shì sì shí xiǎo jié,

 佛寿二十四小劫,正法住世四十小劫,

 xiàng fǎ yì zhù sì shí xiǎo jié。

 像法亦住四十小劫。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ cǐ dì zǐ、dà mù jiān lián,

 我此弟子、大目犍连,

 shě shì shēn yǐ,dé jiàn bā qiān,

 舍是身已,得见八千,

 èr bǎi wàn yì,zhū fó shì zūn,

 二百万亿,诸佛世尊,

 wéi fó dào gù,gōng yǎng gōng jìng。

 为佛道故,供养恭敬。

 yú zhū fó suǒ、cháng xiū fàn háng,

 于诸佛所、常修梵行,

 yú wú liàng jié、fèng chí fó fǎ。

 于无量劫、奉持佛法。

 zhū fó miè hòu,qǐ qī bǎo tǎ,

 诸佛灭后,起七宝塔,

 cháng biǎo jīn shā,huá xiāng jì lè,

 长表金刹,华香伎乐,

 ér yǐ gōng yǎng,zhū fó tǎ miào。

 而以供养,诸佛塔庙。

 jiàn jiàn jù zú,pú sà dào yǐ,

 渐渐具足,菩萨道已,

 yú yì lè guó、ér dé zuò fó,

 于意乐国、而得作佛,

 hào duō mó luó、zhān tán zhī xiāng。

 号多摩罗、栴檀之香。

 qí fó shòu mìng、èr shí sì jié,

 其佛寿命、二十四劫,

 cháng wéi tiān rén,yǎn shuō fó dào。

 常为天人,演说佛道。

 shēng wén wú liàng,rú héng hé shā,

 声闻无量,如恒河沙,

 sān míng liù tōng,yǒu dà wēi dé。

 三明六通,有大威德。

 pú sà wú shù,zhì gù jīng jìn,

 菩萨无数,志固精进,

 yú fó zhì huì、jiē bù tuì zhuǎn。

 于佛智慧、皆不退转。

 fó miè dù hòu,zhèng fǎ dāng zhù,

 佛灭度后,正法当住,

 sì shí xiǎo jié,xiàng fǎ yì ěr。

 四十小劫,像法亦尔。

 wǒ zhū dì zǐ,wēi dé jù zú,

 我诸弟子,威德具足,

 qí shù wǔ bǎi,jiē dāng shòu jì。

 其数五百,皆当授记。

 yú wèi lái shì、xián dé chéng fó。

 于未来世、咸得成佛。

 wǒ jí rǔ děng、xiǔ shì yīn yuán,

 我及汝等、宿世因缘,

 wú jīn dāng shuō,rǔ děng shàn tīng。

 吾今当说,汝等善听。

 卷三 化城喻品 第七

 fó gào zhū bǐ qiū:nǎi wǎng guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

 佛告诸比丘:乃往过去无量无边不可思议阿僧祇劫,

 ěr shí yǒu fó,míng dà tōng zhì shèng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 尔时有佛,名大通智胜如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。qí guó míng hǎo chéng,jié míng dà xiàng。

 天人师、佛、世尊。其国名好成,劫名大相。

 zhū bǐ qiū!bǐ fó miè dù yǐ lái,shèn dà jiǔ yuǎn,

 诸比丘!彼佛灭度已来,甚大久远,

 pì rú sān qiān dà qiān shì jiè suǒ yǒu dì zhǒng,jiǎ shǐ yǒu rén mó yǐ wéi mò,

 譬如三千大千世界所有地种,假使有人磨以为墨,

 guò yú dōng fāng qiān guó tǔ nǎi xià yī diǎn,dà rú wēi chén,

 过于东方千国土乃下一点,大如微尘,

 yòu guò qiān guó tǔ fù xià yī diǎn,rú shì zhǎn zhuǎn jìn dì zhǒng mò。

 又过千国土复下一点,如是展转尽地种墨。

 yú rǔ děng yì yún hé?shì zhū guó tǔ,ruò suàn shī,ruò suàn shī dì zǐ,

 于汝等意云何?是诸国土,若算师,若算师弟子,

 néng dé biān jì,zhī qí shù fǒu?fǒu yě,shì zūn!zhū bǐ qiū!

 能得边际,知其数不?不也,世尊!诸比丘!

 shì rén suǒ jīng guó tǔ,ruò diǎn bù diǎn,jìn mǒ wéi chén,yī chén yī jié;

 是人所经国土,若点不点,尽抹为尘,一尘一劫;

 bǐ fó miè dù yǐ lái,fù guò shì shù wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié。

 彼佛灭度已来,复过是数无量无边百千万亿阿僧祇劫。

 wǒ yǐ rú lái zhī jiàn lì gù,guān bǐ jiǔ yuǎn、yóu ruò jīn rì。

 我以如来知见力故,观彼久远、犹若今日。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ niàn guò qù shì、wú liàng wú biān jié,

 我念过去世、无量无边劫,

 yǒu fó liǎng zú zūn,míng dà tōng zhì shèng。

 有佛两足尊,名大通智胜。

 rú rén yǐ lì mó,sān qiān dà qiān tǔ,

 如人以力磨,三千大千土,

 jìn cǐ zhū dì zhǒng,jiē xī yǐ wéi mò,

 尽此诸地种,皆悉以为墨,

 guò yú qiān guó tǔ,nǎi xià yī chén diǎn,

 过于千国土,乃下一尘点,

 rú shì zhǎn zhuǎn diǎn,jìn cǐ zhū chén mò。

 如是展转点,尽此诸尘墨。

 rú shì zhū guó tǔ,diǎn yǔ bù diǎn děng、

 如是诸国土,点与不点等、

 fù jìn mǒ wéi chén,yī chén wéi yī jié。

 复尽抹为尘,一尘为一劫。

 cǐ zhū wēi chén shù,qí jié fù guò shì,

 此诸微尘数,其劫复过是,

 bǐ fó miè dù lái,rú shì wú liàng jié。

 彼佛灭度来,如是无量劫。

 rú lái wú ài zhì,zhī bǐ fó miè dù,

 如来无碍智,知彼佛灭度,

 jí shēng wén pú sà,rú jiàn jīn miè dù。

 及声闻菩萨,如见今灭度。

 zhū bǐ qiū dāng zhī,fó zhì jìng wēi miào,

 诸比丘当知,佛智净微妙,

 wú lòu wú suǒ ài,tōng dá wú liàng jié。

 无漏无所碍,通达无量劫。

 fó gào zhū bǐ qiū:

 佛告诸比丘:

 dà tōng zhì shèng fó shòu wǔ bǎi sì shí wàn yì nuō yóu tuō jié。

 大通智胜佛寿五百四十万亿那由他劫。

 qí fó běn zuò dào chǎng,pò mó jūn yǐ,

 其佛本坐道场,破魔军已,

 chuí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,ér zhū fó fǎ bú xiàn zài qián。

 垂得阿耨多罗三藐三菩提,而诸佛法不现在前。

 rú shì yī xiǎo jié nǎi zhì shí xiǎo jié,jié jiā fū zuò,shēn xīn bú dòng,

 如是一小劫乃至十小劫,结跏趺坐,身心不动,

 ér zhū fó fǎ yóu bú zài qián。ěr shí dāo lì zhū tiān,

 而诸佛法犹不在前。尔时忉利诸天,

 xiān wèi bǐ fó yú pú tí shù xià fū shī zǐ zuò,gāo yī yóu xún,

 先为彼佛于菩提树下敷师子座,高一由旬,

 fó yú cǐ zuò dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。shì zuò cǐ zuò shí,

 佛于此座当得阿耨多罗三藐三菩提。适坐此座时,

 zhū fàn tiān wáng yǔ zhòng tiān huá,miàn bǎi yóu xún,xiāng fēng shí lái,

 诸梵天王雨众天华,面百由旬,香风时来,

 chuī qù wěi huá,gèng yǔ xīn zhě。rú shì bù jué,

 吹去萎华,更雨新者。如是不绝,

 mǎn shí xiǎo jié gòng yǎng yú fó,nǎi zhì miè dù,cháng yǔ cǐ huá。

 满十小劫供养于佛,乃至灭度,常雨此华。

 sì wáng zhū tiān wèi gòng yǎng fó,cháng jī tiān gǔ,

 四王诸天为供养佛,常击天鼓,

 qí yú zhū tiān zuò tiān jì yuè,mǎn shí xiǎo jié,zhì yú miè dù yì fù rú shì。

 其余诸天作天伎乐,满十小劫,至于灭度亦复如是。

 zhū bǐ qiū!dà tōng zhì shèng fó guò shí xiǎo jié,

 诸比丘!大通智胜佛过十小劫,

 zhū fó zhī fǎ nǎi xiàn zài qián,chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 诸佛之法乃现在前,成阿耨多罗三藐三菩提。

 qí fó wèi chū jiā shí,yǒu shí liù zǐ,qí dì yī zhě míng yuē zhì jī。

 其佛未出家时,有十六子,其第一者名曰智积。

 zhū zǐ gè yǒu zhǒng zhǒng zhēn yì wán hào zhī jù,

 诸子各有种种珍异玩好之具,

 wén fù dé chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,jiē shè suǒ zhēn,

 闻父得成阿耨多罗三藐三菩提,皆舍所珍,

 wǎng yì fó suǒ。zhū mǔ tì qì ér suí sòng zhī。qí zǔ zhuàn lún shèng wáng,

 往诣佛所。诸母涕泣而随送之。其祖转轮圣王,

 yǔ yī bǎi dà chén jí yú bǎi qiān wàn yì rén mín,jiē gòng wéi rào,

 与一百大臣及余百千万亿人民,皆共围绕,

 suí zhì dào chǎng。xián yù qīn jìn dà tōng zhì shèng rú lái,

 随至道场。咸欲亲近大通智胜如来,

 gòng yǎng gōng jìng,zūn zhòng zàn tàn。dào yǐ,tóu miàn lǐ zú,

 供养恭敬,尊重赞叹。到已,头面礼足,

 rào fó bì yǐ,yì xīn hé zhǎng,zhān yǎng shì zūn,yǐ jì sòng yuē:

 绕佛毕已,一心合掌,瞻仰世尊,以偈颂曰:

 dà wēi dé shì zūn,wéi dù zhòng shēng gù,

 大威德世尊,为度众生故,

 yú wú liàng yì jié,ěr nǎi dé chéng fó,

 于无量亿劫,尔乃得成佛,

 zhū yuàn yǐ jù zú,shàn zāi jí wú shàng。

 诸愿已具足,善哉吉无上。

 shì zūn shèn xī yǒu,yī zuò shí xiǎo jié,

 世尊甚稀有,一坐十小劫,

 shēn tǐ jí shǒu zú、jìng rán ān bù dòng。

 身体及手足、静然安不动。

 qí xīn cháng dàn pà,wèi céng yǒu sǎn luàn,

 其心常惔怕,未曾有散乱,

 jiū jìng yǒng jì miè,ān zhù wú lòu fǎ。

 究竟永寂灭,安住无漏法。

 jīn zhě jiàn shì zūn,ān yǐn chéng fó dào,

 今者见世尊,安隐成佛道,

 wǒ děng dé shàn lì,chēng qìng dà huān xǐ。

 我等得善利,称庆大欢喜。

 zhòng shēng cháng kǔ nǎo、máng míng wú dǎo shī,

 众生常苦恼、盲瞑无导师,

 bù shí kǔ jìn dào,bù zhī qiú jiě tuō。

 不识苦尽道,不知求解脱。

 cháng yè zēng è qù,jiǎn sǔn zhū tiān zhòng,

 长夜增恶趣,减损诸天众,

 cóng míng rù yú míng,yǒng bù wén fó míng。

 从冥入于冥,永不闻佛名。

 jīn fó dé zuì shàng、ān yǐn wú lòu dào,

 今佛得最上、安隐无漏道,

 wǒ děng jí tiān rén,wéi dé zuì dà lì,

 我等及天人,为得最大利,

 shì gù xián jī shǒu、guī mìng wú shàng zūn。

 是故咸稽首、归命无上尊。

 ěr shí shí liù wáng zǐ jì zàn fó yǐ,quàn qǐng shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,

 尔时十六王子偈赞佛已,劝请世尊转于法轮,

 xián zuò shì yán:shì zūn shuō fǎ,duō suǒ ān yǐn、lián mǐn、

 咸作是言:世尊说法,多所安隐、怜愍、

 ráo yì zhū tiān rén mín。chóng shuō jì yán:

 饶益诸天人民。重说偈言:

 shì xióng wú děng lún,bǎi fú zì zhuāng yán,

 世雄无等伦,百福自庄严,

 dé wú shàng zhì huì。yuàn wéi shì jiān shuō,

 得无上智慧。愿为世间说,

 dù tuō yú wǒ děng、jí zhū zhòng shēng lèi,

 度脱于我等、及诸众生类,

 wéi fēn bié xiǎn shì,lìng dé shì zhì huì。

 为分别显示,令得是智慧。

 ruò wǒ děng dé fó,zhòng shēng yì fù rán。

 若我等得佛,众生亦复然。

 shì zūn zhī zhòng shēng、shēn xīn zhī suǒ niàn,

 世尊知众生、深心之所念,

 yì zhī suǒ háng dào,yòu zhī zhì huì lì,

 亦知所行道,又知智慧力,

 yù lè jí xiū fú,sù mìng suǒ háng yè。

 欲乐及修福,宿命所行业。

 shì zūn xī zhī yǐ,dāng zhuǎn wú shàng lún。

 世尊悉知已,当转无上轮。

 fó gào zhū bǐ qiū:dà tōng zhì shèng fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí,

 佛告诸比丘:大通智胜佛得阿耨多罗三藐三菩提时,

 shí fāng gè wǔ bǎi wàn yì zhū fó shì jiè,liù zhǒng zhèn dòng,

 十方各五百万亿诸佛世界,六种震动,

 qí guó zhōng jiān yōu míng zhī chù,rì yuè wēi guāng suǒ bù néng zhào,

 其国中间幽冥之处,日月威光所不能照,

 ér jiē dà míng。qí zhōng zhòng shēng,gè dé xiāng jiàn,xián zuò shì yán:

 而皆大明。其中众生,各得相见,咸作是言:

 cǐ zhōng yún hé hū shēng zhòng shēng,yòu qí guó jiè、zhū tiān gōng diàn、

 此中云何忽生众生,又其国界、诸天宫殿、

 nǎi zhì fàn gōng,liù zhǒng zhèn dòng ;dà guāng pǔ zhào,biàn mǎn shì jiè,

 乃至梵宫,六种震动;大光普照,遍满世界,

 shèng zhū tiān guāng。ěr shí dōng fāng wǔ bǎi wàn yì zhū guó tǔ zhōng,

 胜诸天光。尔时东方五百万亿诸国土中,

 fàn tiān gōng diàn guāng míng zhào yào,bèi yú cháng míng。

 梵天宫殿光明照曜,倍于常明。

 zhū fàn tiān wáng gè zuò shì niàn:jīn zhě gōng diàn guāng míng,

 诸梵天王各作是念:今者宫殿光明,

 xī suǒ wèi yǒu。yǐ hé yīn yuán ér xiàn cǐ xiàng?shì shí zhū fàn tiān wáng,

 昔所未有。以何因缘而现此相?是时诸梵天王,

 jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì。shí bǐ zhòng zhōng、yǒu yī dà fàn tiān wáng,

 即各相诣,共议此事。时彼众中、有一大梵天王,

 míng jiù yí qiè,wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

 名救一切,为诸梵众而说偈言:

 wǒ děng zhū gōng diàn,guāng míng xī wèi yǒu,

 我等诸宫殿,光明昔未有,

 cǐ shì hé yīn yuán,yí gè gòng qiú zhī。

 此是何因缘,宜各共求之。

 wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān,

 为大德天生,为佛出世间,

 ér cǐ dà guāng míng、biàn zhào yú shí fāng。

 而此大光明、遍照于十方。

 ěr shí wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū fàn tiān wáng,yǔ gōng diàn jù,

 尔时五百万亿国土诸梵天王,与宫殿俱,

 gè yǐ yī gé,chéng zhū tiān huá,gòng yì xī fāng tuī xún shì xiàng。

 各以衣裓,盛诸天华,共诣西方推寻是相。

 jiàn dà tōng zhì shèng rú lái chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

 见大通智胜如来处于道场菩提树下,

 zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

 坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

 mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

 摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

 jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

 及见十六王子请佛转法轮。

 jí shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

 即时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

 jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。qí suǒ sàn huá rú xū mí shān;

 即以天华而散佛上。其所散华如须弥山;

 bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù,qí pú tí shù gāo shí yóu xún。

 并以供养佛菩提树,其菩提树高十由旬。

 huá gòng yǎng yǐ,gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:

 华供养已,各以宫殿奉上彼佛,而作是言:

 wéi jiàn āi mǐn,ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà shòu。

 惟见哀愍,饶益我等。所献宫殿,愿垂纳受。

 shí zhū fàn tiān wáng,jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

 时诸梵天王,即于佛前,一心同声以偈颂曰:

 shì zūn shèn xī yǒu,nán kě dé zhí yù,

 世尊甚稀有,难可得值遇,

 jù wú liàng gōng dé,néng jiù hù yí qiè。

 具无量功德,能救护一切。

 tiān rén zhī dà shī,āi mǐn yú shì jiān,

 天人之大师,哀愍于世间,

 shí fāng zhū zhòng shēng,pǔ jiē méng ráo yì。

 十方诸众生,普皆蒙饶益。

 wǒ děng suǒ cóng lái、wǔ bǎi wàn yì guó,

 我等所从来、五百万亿国,

 shě shēn chán dìng lè,wéi gōng yǎng fó gù。

 舍深禅定乐,为供养佛故。

 wǒ děng xiān shì fú,gōng diàn shèn yán shì,

 我等先世福,宫殿甚严饰,

 jīn yǐ fèng shì zūn,wéi yuàn āi nà shòu。

 今以奉世尊,唯愿哀纳受。

 ěr shí zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,gè zuò shì yán:

 尔时诸梵天王偈赞佛已,各作是言:

 wéi yuàn shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,dù tuō zhòng shēng,kāi niè pán dào。

 惟愿世尊转于法轮,度脱众生,开涅槃道。

 shí zhū fàn tiān wáng,yì xīn tóng shēng ér shuō jì yán:

 时诸梵天王,一心同声而说偈言:

 shì xióng liǎng zú zūn,wéi yuàn yǎn shuō fǎ,

 世雄两足尊,惟愿演说法,

 yǐ dà cí bēi lì、dù kǔ nǎo zhòng shēng。

 以大慈悲力、度苦恼众生。

 ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái,mò rán xǔ zhī。

 尔时大通智胜如来,默然许之。

 yòu,zhū bǐ qiū!dōng nán fāng wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū dà fàn wáng,

 又,诸比丘!东南方五百万亿国土诸大梵王,

 gè zì jiàn gōng diàn guāng míng zhào yào,xī suǒ wèi yǒu。

 各自见宫殿光明照曜,昔所未有。

 huān xǐ yǒng yuè,shēng xī yǒu xīn,jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì。

 欢喜踊跃,生希有心,即各相诣,共议此事。

 shí bǐ zhòng zhōng yǒu yī dà fàn tiān wáng,míng yuē dà bēi,

 时彼众中有一大梵天王,名曰大悲,

 wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

 为诸梵众而说偈言:

 shì shì hé yīn yuán、ér xiàn rú cǐ xiāng,

 是事何因缘、而现如此相,

 wǒ děng zhū gōng diàn,guāng míng xī wèi yǒu。

 我等诸宫殿,光明昔未有。

 wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān,

 为大德天生,为佛出世间,

 wèi céng jiàn cǐ xiāng,dāng gòng yì xīn qiú。

 未曾见此相,当共一心求。

 guò qiān wàn yì tǔ,xún guāng gòng tuī zhī,

 过千万亿土,寻光共推之,

 duō shì fó chū shì,dù tuō kǔ zhòng shēng。

 多是佛出世,度脱苦众生。

 ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng yǔ gōng diàn jù,

 尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱,

 gè yǐ yī gé chéng zhū tiān huá,gòng yì xī běi fāng tuī xún shì xiàng。

 各以衣裓盛诸天华,共诣西北方推寻是相。

 jiàn dà tōng zhì shèng rú lái,chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

 见大通智胜如来,处于道场菩提树下,

 zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

 坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

 mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

 摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

 jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

 及见十六王子请佛转法轮。

 shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

 时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

 jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。suǒ sàn zhī huá rú xū mí shān,

 即以天华而散佛上。所散之华如须弥山,

 bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù。huá gòng yǎng yǐ,

 并以供养佛菩提树。华供养已,

 gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:wéi jiàn āi mǐn,

 各以宫殿奉上彼佛,而作是言:惟见哀愍,

 ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà chù。

 饶益我等。所献宫殿,愿垂纳处。

 ěr shí zhū fàn tiān wáng jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

 尔时诸梵天王即于佛前,一心同声以偈颂曰:

 shèng zhǔ tiān zhōng wáng,jiā líng pín gā shēng,

 圣主天中王,迦陵频伽声,

 āi mǐn zhòng shēng zhě,wǒ děng jīn jìng lǐ。

 哀愍众生者,我等今敬礼。

 shì zūn shèn xī yǒu,jiǔ yuǎn nǎi yī xiàn,

 世尊甚稀有,久远乃一现,

 yī bǎi bā shí jié、kōng guò wú yǒu fó,

 一百八十劫、空过无有佛,

 sān è dào chōng mǎn,zhū tiān zhòng jiǎn shǎo,

 三恶道充满,诸天众减少,

 jīn fó chū yú shì,wéi zhòng shēng zuò yǎn,

 今佛出于世,为众生作眼,

 shì jiān suǒ guī qū,jiù hù yú yí qiè,

 世间所归趋,救护于一切,

 wéi zhòng shēng zhī fù,āi mǐn ráo yì zhě。

 为众生之父,哀愍饶益者。

 wǒ děng xiǔ fú qìng,jīn dé zhí shì zūn。

 我等宿福庆,今得值世尊。

 ěr shí zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,gè zuò shì yán:

 尔时诸梵天王偈赞佛已,各作是言:

 wéi yuàn shì zūn āi mǐn yí qiè,zhuǎn yú fǎ lún,dù tuō zhòng shēng。

 惟愿世尊哀愍一切,转于法轮,度脱众生。

 shí zhū fàn tiān wáng,yì xīn tóng shēng ér shuō jì yán:

 时诸梵天王,一心同声而说偈言:

 dà shèng zhuǎn fǎ lún,xiǎn shì zhū fǎ xiāng,

 大圣转法轮,显示诸法相,

 dù kǔ nǎo zhòng shēng,lìng dé dà huān xǐ。

 度苦恼众生,令得大欢喜。

 zhòng shēng wén cǐ fǎ,dé dào ruò shēng tiān,

 众生闻此法,得道若生天,

 zhū è dào jiǎn shǎo,rěn shàn zhě zēng yì。

 诸恶道减少,忍善者增益。

 ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái mò rán xǔ zhī。

 尔时大通智胜如来默然许之。

 yòu,zhū bǐ qiū!nán fāng wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū dà fàn wáng,

 又,诸比丘!南方五百万亿国土诸大梵王,

 gè zì jiàn gōng diàn guāng míng zhào yào,xī suǒ wèi yǒu。

 各自见宫殿光明照曜,昔所未有。

 huān xǐ yǒng yuè,shēng xī yǒu xīn,jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì:

 欢喜踊跃,生希有心,即各相诣,共议此事:

 yǐ hé yīn yuán,wǒ děng gōng diàn yǒu cǐ guāng yào?

 以何因缘,我等宫殿有此光曜?

 shí bǐ zhòng zhōng yǒu yī dà fàn tiān wáng,míng yuē miào fǎ,

 时彼众中有一大梵天王,名曰妙法,

 wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

 为诸梵众而说偈言:

 wǒ děng zhū gōng diàn,guāng míng shèn wēi yào,

 我等诸宫殿,光明甚威曜,

 cǐ fēi wú yīn yuán,shì xiāng yí qiú zhī。

 此非无因缘,是相宜求之。

 guò yú bǎi qiān jié,wèi céng jiàn shì xiāng,

 过于百千劫,未曾见是相,

 wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān。

 为大德天生,为佛出世间。

 ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng yǔ gōng diàn jù,

 尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱,

 gè yǐ yī gé chéng zhū tiān huá,gòng yì běi fāng tuī xún shì xiàng。

 各以衣裓盛诸天华,共诣北方推寻是相。

 jiàn dà tōng zhì shèng rú lái,chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

 见大通智胜如来,处于道场菩提树下,

 zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

 坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

 mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

 摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

 jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

 及见十六王子请佛转法轮。

 shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

 时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

 jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。suǒ sàn zhī huá rú xū mí shān,

 即以天华而散佛上。所散之华如须弥山,

 bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù。huá gòng yǎng yǐ,

 并以供养佛菩提树。华供养已,

 gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:wéi jiàn āi mǐn,

 各以宫殿奉上彼佛,而作是言:惟见哀愍,

 ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà chù。

 饶益我等。所献宫殿,愿垂纳处。

 ěr shí zhū fàn tiān wáng,jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

 尔时诸梵天王,即于佛前,一心同声以偈颂曰:

 shì zūn shèn nán jiàn,pò zhū fán nǎo zhě,

 世尊甚难见,破诸烦恼者,

 guò bǎi sān shí jié ,jīn nǎi dé yī jiàn。

 过百三十劫 ,今乃得一见。

 zhū jī kě zhòng shēng,yǐ fǎ yǔ chōng mǎn,

 诸饥渴众生,以法雨充满,

 xī suǒ wèi céng dǔ、wú liàng zhì huì zhě,

 昔所未曾睹、无量智慧者,

 rú yōu tán bō huá,jīn rì nǎi zhí yù。

 如优昙钵华,今日乃值遇。

 wǒ děng zhū gōng diàn,méng guāng gù yán shì,

 我等诸宫殿,蒙光故严饰,

 shì zūn dà cí mǐn,wéi yuàn chuí nà shòu。

 世尊大慈愍,惟愿垂纳受。

 ěr shí zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,gè zuò shì yán:

 尔时诸梵天王偈赞佛已,各作是言:

 wéi yuàn shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,lìng yí qiè shì jiān zhū tiān、mó、fàn、

 惟愿世尊转于法轮,令一切世间诸天、魔、梵、

 shā mén、pó luó mén,jiē huò ān yǐn ér dé dù tuō。

 沙门、婆罗门,皆获安隐而得度脱。

 shí zhū fàn tiān wáng,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

 时诸梵天王,一心同声以偈颂曰:

 wéi yuàn tiān rén zūn、zhuǎn wú shàng fǎ lún,

 惟愿天人尊、转无上法轮,

 jī yú dà fǎ gǔ,ér chuī dà fǎ luó,

 击于大法鼓,而吹大法螺,

 pǔ yǔ dà fǎ yǔ,dù wú liàng zhòng shēng。

 普雨大法雨,度无量众生。

 wǒ děng xián guī qǐng,dāng yǎn shēn yuǎn yīn。

 我等咸归请,当演深远音。

 ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái mò rán xǔ zhī。xī nán fāng nǎi zhì xià fāng,

 尔时大通智胜如来默然许之。西南方乃至下方,

 yì fù rú shì。ěr shí shàng fāng wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū dà fàn wáng,

 亦复如是。尔时上方五百万亿国土诸大梵王,

 jiē xī zì dǔ suǒ zhǐ gōng diàn guāng míng wēi yào,xī suǒ wèi yǒu。

 皆悉自睹所止宫殿光明威曜,昔所未有。

 huān xǐ yǒng yuè,shēng xī yǒu xīn,jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì:

 欢喜踊跃,生希有心,即各相诣,共议此事:

 yǐ hé yīn yuán,wǒ děng gōng diàn,yǒu sī guāng míng?

 以何因缘,我等宫殿,有斯光明?

 shí bǐ zhòng zhōng yǒu yī dà fàn tiān wáng,míng yuē shī qì,

 时彼众中有一大梵天王,名曰尸弃,

 wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

 为诸梵众而说偈言:

 jīn yǐ hé yīn yuán,wǒ děng zhū gōng diàn、

 今以何因缘,我等诸宫殿、

 wēi dé guāng míng yào,yán shì wèi céng yǒu。

 威德光明曜,严饰未曾有。

 rú shì zhī miào xiāng,xī suǒ wèi wén jiàn,

 如是之妙相,昔所未闻见,

 wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān。

 为大德天生,为佛出世间。

 ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng yǔ gōng diàn jù,

 尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱,

 gè yǐ yī gé chéng zhū tiān huá,gòng yì xià fāng tuī xún shì xiàng。

 各以衣裓盛诸天华,共诣下方推寻是相。

 jiàn dà tōng zhì shèng rú lái,chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

 见大通智胜如来,处于道场菩提树下,

 zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

 坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

 mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

 摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

 jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

 及见十六王子请佛转法轮。

 shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

 时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

 jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。suǒ sàn zhī huá rú xū mí shān,

 即以天华而散佛上。所散之华如须弥山,

 bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù。huá gòng yǎng yǐ,

 并以供养佛菩提树。华供养已,

 gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:wéi jiàn āi mǐn,

 各以宫殿奉上彼佛,而作是言:惟见哀愍,

 ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà chù。

 饶益我等。所献宫殿,愿垂纳处。

 shí zhū fàn tiān wáng,jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

 时诸梵天王,即于佛前,一心同声以偈颂曰:

 shàn zāi jiàn zhū fó,jiù shì zhī shèng zūn,

 善哉见诸佛,救世之圣尊,

 néng yú sān jiè yù,miǎn chū zhū zhòng shēng。

 能于三界狱,勉出诸众生。

 pǔ zhì tiān rén zūn,āi mǐn qún méng lèi,

 普智天人尊,哀愍群萌类,

 néng kāi gān lù mén,guǎng dù yú yí qiè。

 能开甘露门,广度于一切。

 yú xī wú liàng jié,kōng guò wú yǒu fó,

 于昔无量劫,空过无有佛,

 shì zūn wèi chū shí,shí fāng cháng àn míng,

 世尊未出时,十方常暗冥,

 sān è dào zēng zhǎng,ā xiū luó yì shèng,

 三恶道增长,阿修罗亦盛,

 zhū tiān zhòng zhuǎn jiǎn,sǐ duō duò è dào。

 诸天众转减,死多堕恶道。

 bù cóng fó wén fǎ,cháng háng bù shàn shì,

 不从佛闻法,常行不善事,

 sè lì jí zhì huì,sī děng jiē jiǎn shǎo,

 色力及智慧,斯等皆减少,

 zuì yè yīn yuán gù,shī lè jí lè xiǎng,

 罪业因缘故,失乐及乐想,

 zhù yú xié jiàn fǎ,bù shí shàn yí zé,

 住于邪见法,不识善仪则,

 bù méng fó suǒ huà,cháng duò yú è dào。

 不蒙佛所化,常堕于恶道。

 fó wéi shì jiān yǎn,jiǔ yuǎn shí nǎi chū,

 佛为世间眼,久远时乃出,

 āi mǐn zhū zhòng shēng,gù xiàn yú shì jiān。

 哀愍诸众生,故现于世间。

 chāo chū chéng zhèng jiào,wǒ děng shèn xīn qìng,

 超出成正觉,我等甚欣庆,

 jí yú yí qiè zhòng,xǐ tàn wèi céng yǒu。

 及余一切众,喜叹未曾有。

 wǒ děng zhū gōng diàn,méng guāng gù yán shì,

 我等诸宫殿,蒙光故严饰,

 jīn yǐ fèng shì zūn,wéi chuí āi nà shòu。

 今以奉世尊,惟垂哀纳受。

 yuàn yǐ cǐ gōng dé,pǔ jí yú yí qiè,

 愿以此功德,普及于一切,

 wǒ děng yǔ zhòng shēng、jiē gòng chéng fó dào。

 我等与众生、皆共成佛道。

 ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,

 尔时五百万亿诸梵天王偈赞佛已,

 gè bái fó yán:wéi yuàn shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,duō suǒ ān yǐn,

 各白佛言:惟愿世尊转于法轮,多所安隐,

 duō suǒ dù tuō。shí zhū fàn tiān wáng ér shuō jì yán:

 多所度脱。时诸梵天王而说偈言:

 shì zūn zhuǎn fǎ lún,jī gān lù fǎ gǔ,

 世尊转法轮,击甘露法鼓,

 dù kǔ nǎo zhòng shēng,kāi shì niè pán dào。

 度苦恼众生,开示涅槃道。

 wéi yuàn shòu wǒ qǐng,yǐ dà wēi miào yīn,

 惟愿受我请,以大微妙音,

 āi mǐn ér fū yǎn、wú liàng jié jí fǎ。

 哀愍而敷演、无量劫集法。

 ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái,

 尔时大通智胜如来,

 shòu shí fāng zhū fàn tiān wáng jí shí liù wáng zǐ qǐng,

 受十方诸梵天王及十六王子请,

 jí shí sān zhuǎn shí èr xíng fǎ lún,ruò shā mén、pó luó mén,

 即时三转十二行法轮,若沙门、婆罗门,

 ruò tiān、mó、fàn jí yú shì jiān suǒ bù néng zhuǎn,wèi shì kǔ,shì kǔ jí,

 若天、魔、梵及余世间所不能转,谓是苦,是苦集,

 shì kǔ miè,shì kǔ miè dào ;jí guǎng shuō shí èr yīn yuán fǎ,

 是苦灭,是苦灭道;及广说十二因缘法,

 wú míng yuán xíng,xíng yuán shí,shí yuán míng sè,míng sè yuán liù rù,

 无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,

 liù rù yuán chù,chù yuán shòu,shòu yuán ài,ài yuán qǔ,qǔ yuán yǒu,

 六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,

 yǒu yuán shēng,shēng yuán lǎo,sǐ yōu bēi kǔ nǎo。

 有缘生,生缘老,死忧悲苦恼。

 wú míng miè zé xíng miè,xíng miè zé shí miè,shí miè zé míng sè miè,

 无明灭则行灭,行灭则识灭,识灭则名色灭,

 míng sè miè zé liù rù miè,liù rù miè zé chù miè,chù miè zé shòu miè,

 名色灭则六入灭,六入灭则触灭,触灭则受灭,

 shòu miè zé ài miè,ài miè zé qǔ miè,qǔ miè zé yǒu miè,

 受灭则爱灭,爱灭则取灭,取灭则有灭,

 yǒu miè zé shēng miè,shēng miè zé lǎo sǐ yōu bēi kǔ nǎo miè。

 有灭则生灭,生灭则老死忧悲苦恼灭。

 fó yú tiān rén dà zhòng zhī zhōng shuō shì fǎ shí,

 佛于天人大众之中说是法时,

 liù bǎi wàn yì nuō yóu tuō rén,yǐ bú shòu yí qiè fǎ gù,

 六百万亿那由他人,以不受一切法故,

 ér yú zhū lòu xīn dé jiě tuō,jiē dé shēn miào chán dìng,sān míng、

 而于诸漏心得解脱,皆得深妙禅定,三明、

 liù tōng,jù bā jiě tuō。dì èr、dì sān、dì sì shuō fǎ shí,

 六通,具八解脱。第二、第三、第四说法时,

 qiān wàn yì héng hé shā nuō yóu tuō děng zhòng shēng,

 千万亿恒河沙那由他等众生,

 yì yǐ bú shòu yí qiè fǎ gù,ér yú zhū lòu xīn dé jiě tuō。

 亦以不受一切法故,而于诸漏心得解脱。

 cóng shì yǐ hòu,zhū shēng wén zhòng、wú liàng wú biān bù kě chēng shù。

 从是已后,诸声闻众、无量无边不可称数。

 ěr shí shí liù wáng zǐ,jiē yǐ tóng zǐ chū jie ér wéi shā mí,

 尔时十六王子,皆以童子出家而为沙弥,

 zhū gēn tōng lì,zhì huì míng liǎo,yǐ céng gòng yǎng bǎi qiān wàn yì zhū fó,

 诸根通利,智慧明了,已曾供养百千万亿诸佛,

 jìng xiū fàn xíng,qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。jù bái fó yán:

 净修梵行,求阿耨多罗三藐三菩提。俱白佛言:

 shì zūn!shì zhū wú liàng qiān wàn yì dà dé shēng wén,jiē yǐ chéng jiù。

 世尊!是诸无量千万亿大德声闻,皆已成就。

 shì zūn yì dāng wèi wǒ děng shuō ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,

 世尊亦当为我等说阿耨多罗三藐三菩提法,

 wǒ děng wén yǐ,jiē gòng xiū xué。shì zūn!wǒ děng zhì yuàn rú lái zhī jiàn,

 我等闻已,皆共修学。世尊!我等志愿如来知见,

 shēn xīn suǒ niàn,fó zì zhèng zhī。

 深心所念,佛自证知。

 ěr shí zhuàn lún shèng wáng suǒ jiāng zhòng zhōng bā wàn yì rén,

 尔时转轮圣王所将众中八万亿人,

 jiàn shí liù wáng zǐ chū jiā,yì qiú chū jiā。wáng jí tīng xǔ。

 见十六王子出家,亦求出家。王即听许。

 ěr shí bǐ fó,shòu shā mí qǐng,guò èr wàn jié yǐ,

 尔时彼佛,受沙弥请,过二万劫已,

 nǎi yú sì zhòng zhī zhōng shuō shì dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,

 乃于四众之中说是大乘经,名妙法莲华,

 jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。shuō shì jīng yǐ,

 教菩萨法,佛所护念。说是经已,

 shí liù shā mí wèi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù,jiē gòng shòu chí,

 十六沙弥为阿耨多罗三藐三菩提故,皆共受持,

 fěng sòng tōng lì。shuō shì jīng shí,shí liù pú sà shā mí jiē xī xìn shòu;

 讽诵通利。说是经时,十六菩萨沙弥皆悉信受;

 shēng wén zhòng zhōng,yì yǒu xìn jiě ;

 声闻众中,亦有信解;

 qí yú zhòng shēng qiān wàn yì zhǒng,jiē shēng yí huò。

 其余众生千万亿种,皆生疑惑。

 fó shuō shì jīng,yú bā qiān jié wèi céng xiū fèi。shuō cǐ jīng yǐ,

 佛说是经,于八千劫未曾休废。说此经已,

 jí rù jìng shì,zhù yú chán dìng bā wàn sì qiān jié。

 即入静室,住于禅定八万四千劫。

 shì shí shí liù pú sà shā mí,zhī fó rù shì jì rán chán dìng,

 是时十六菩萨沙弥,知佛入室寂然禅定,

 gè shēng fǎ zuò,yì yú bā wàn sì qiān jié,wèi sì bù zhòng,

 各升法座,亦于八万四千劫,为四部众,

 guǎng shuō fēn bié miào fǎ huá jīng。

 广说分别妙法华经。

 yī yī jiē dù liù bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhòng shēng,

 一一皆度六百万亿那由他恒河沙等众生,

 shì jiào lì xǐ,lìng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 示教利喜,令发阿耨多罗三藐三菩提心。

 dà tōng zhì shèng fó guò bā wàn sì qiān jié yǐ,cóng sān mèi qǐ,

 大通智胜佛过八万四千劫已,从三昧起,

 wǎng yì fǎ zuò ān xiáng ér zuò,pǔ gào dà zhòng:shì shí liù pú sà shā mí,

 往诣法座安详而坐,普告大众:是十六菩萨沙弥,

 shèn wéi xī yǒu,zhū gēn tōng lì,zhì huì míng liǎo,

 甚为希有,诸根通利,智慧明了,

 yǐ céng gòng yǎng wú liàng qiān wàn yì shù zhū fó。yú zhū fó suǒ,

 已曾供养无量千万亿数诸佛。于诸佛所,

 cháng xiū fàn xíng,shòu chí fó zhì,kāi shì zhòng shēng,lìng rù qí zhōng。

 常修梵行,受持佛智,开示众生,令入其中。

 rǔ děng jiē dāng shù shù qīn jìn ér gòng yǎng zhī。suǒ yǐ zhě hé?

 汝等皆当数数亲近而供养之。所以者何?

 ruò shēng wén、pì zhī fó jí zhū pú sà,

 若声闻、辟支佛及诸菩萨,

 néng xìn shì shí liù pú sà suǒ shuō jīng fǎ,shòu chí bù huǐ zhě,

 能信是十六菩萨所说经法,受持不毁者,

 shì rén jiē dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí、rú lái zhī huì。

 是人皆当得阿耨多罗三藐三菩提、如来之慧。

 fó gào zhū bǐ qiū:shì shí liù pú sà,cháng lè shuō shì miào fǎ lián huá jīng,

 佛告诸比丘:是十六菩萨,常乐说是妙法莲华经,

 yī yī pú sà suǒ huà liù bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhòng shēng,

 一一菩萨所化六百万亿那由他恒河沙等众生,

 shì shì suǒ shēng yǔ pú sà jù,cóng qí wén fǎ,xī jiē xìn jiě,

 世世所生与菩萨俱,从其闻法,悉皆信解,

 yǐ cǐ yīn yuán,dé zhí sì wàn yì zhū fó shì zūn,yú jīn bú jìn。

 以此因缘,得值四万亿诸佛世尊,于今不尽。

 zhū bǐ qiū!wǒ jīn yǔ rǔ:bǐ fó dì zǐ shí liù shā mí,

 诸比丘!我今语汝:彼佛弟子十六沙弥,

 jīn jiē dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 今皆得阿耨多罗三藐三菩提,

 yú shí fāng guó tǔ xiàn zài shuō fǎ,yǒu wú liàng bǎi qiān wàn yì pú sà、

 于十方国土现在说法,有无量百千万亿菩萨、

 shēng wén,yǐ wéi juàn shǔ。qí èr shā mí,dōng fāng zuò fó,yī míng ā chù,

 声闻,以为眷属。其二沙弥,东方作佛,一名阿閦,

 zài huān xǐ guó,èr míng xū mí dǐng;dōng nán fāng èr fó,

 在欢喜国,二名须弥顶;东南方二佛,

 yī míng shī zǐ yīn,èr míng shī zǐ xiàng;nán fāng èr fó,

 一名师子音,二名师子相;南方二佛,

 yī míng xū kōng zhù,èr míng cháng miè ;xī nán fāng èr fó,

 一名虚空住,二名常灭;西南方二佛,

 yī míng dì xiàng,èr míng fàn xiàng;xī fāng èr fó,yī míng ā mí tuó,

 一名帝相,二名梵相;西方二佛,一名阿弥陀,

 èr míng dù yí qiè shì jiān kǔ nǎo;xī běi fāng èr fó,

 二名度一切世间苦恼;西北方二佛,

 yī míng duō mó luó bá zhān tán xiāng shén tōng,èr míng xū mí xiàng;

 一名多摩罗跋栴檀香神通,二名须弥相;

 běi fāng èr fó,yī míng yún zì zài,èr míng yún zì zài wáng;

 北方二佛,一名云自在,二名云自在王;

 dōng běi fāng fó,míng huài yí qiè shì jiān bù wèi,dì shí liù、

 东北方佛,名坏一切世间怖畏,第十六、

 wǒ shì jiā móu ní fó,yú suō pó guó tǔ chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 我释迦牟尼佛,于娑婆国土成阿耨多罗三藐三菩提。

 zhū bǐ qiū!wǒ děng wéi shā mí shí,

 诸比丘!我等为沙弥时,

 gè gè jiào huà wú liàng bǎi qiān wàn yì héng hé shā děng zhòng shēng,

 各各教化无量百千万亿恒河沙等众生,

 cóng wǒ wén fǎ,wéi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 从我闻法,为阿耨多罗三藐三菩提。

 cǐ zhū zhòng shēng,yú jīn yǒu zhù shēng wén dì zhě,

 此诸众生,于今有住声闻地者,

 wǒ cháng jiào huà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。shì zhū rén děng,

 我常教化阿耨多罗三藐三菩提。是诸人等,

 yīng yǐ shì fǎ jiàn rù fó dào。suǒ yǐ zhě hé?rú lái zhì huì,

 应以是法渐入佛道。所以者何?如来智慧,

 nán xìn nán jiě。ěr shí suǒ huà wú liàng héng hé shā děng zhòng shēng zhě,

 难信难解。尔时所化无量恒河沙等众生者,

 rǔ děng zhū bǐ qiū,jí wǒ miè dù hòu wèi lái shì zhōng shēng wén dì zǐ shì yě。

 汝等诸比丘,及我灭度后未来世中声闻弟子是也。

 wǒ miè dù hòu,fù yǒu dì zǐ bù wén shì jīng,bù zhī bù jué pú sà suǒ xíng,

 我灭度后,复有弟子不闻是经,不知不觉菩萨所行,

 zì yú suǒ dé gōng dé shēng miè dù xiǎng:dāng rù niè pán。

 自于所得功德生灭度想:当入涅槃。

 wǒ yú yú guó zuò fó,gèng yǒu yì míng。

 我于余国作佛,更有异名。

 shì rén suī shēng miè dù zhī xiǎng rù yú niè pán,ér yú bǐ tǔ qiú fó zhì huì,

 是人虽生灭度之想入于涅槃,而于彼土求佛智慧,

 dé wén shì jīng,wéi yǐ fó chéng ér dé miè dù,gèng wú yú chéng,

 得闻是经,唯以佛乘而得灭度,更无余乘,

 chú zhū rú lái fāng biàn shuō fǎ。

 除诸如来方便说法。

 zhū bǐ qiū!ruò rú lái zì zhī niè pán shí dào,zhòng yòu qīng jìng,

 诸比丘!若如来自知涅槃时到,众又清净,

 xìn jiě jiān gù、liǎo dá kōng fǎ、shēn rù chán dìng,

 信解坚固、了达空法、深入禅定,

 biàn jí zhū pú sà jí shēng wén zhòng,wèi shuō shì jīng。

 便集诸菩萨及声闻众,为说是经。

 shì jiān wú yǒu èr chéng ér dé miè dù,wéi yī fó chéng dé miè dù ěr。

 世间无有二乘而得灭度,惟一佛乘得灭度耳。

 bǐ qiū dāng zhī!rú lái fāng biàn,shēn rù zhòng shēng zhī xìng,

 比丘当知!如来方便,深入众生之性,

 rú qí zhì lè xiǎo fǎ,shēn zhuó wǔ yù,wèi shì děng gù shuō yú niè pán。

 如其志乐小法,深着五欲,为是等故说于涅槃。

 shì rén ruò wén,zé biàn xìn shòu。

 是人若闻,则便信受。

 pì rú wǔ bǎi yóu xún xiǎn nàn è dào,kuàng jué wú rén、bù wèi zhī chù。

 譬如五百由旬险难恶道,旷绝无人、怖畏之处。

 ruò yǒu duō zhòng,yù guò cǐ dào zhì zhēn bǎo chù。yǒu yī dǎo shī,

 若有多众,欲过此道至珍宝处。有一导师,

 cōng huì míng dá,shàn zhī xiǎn dào tōng sāi zhī xiàng,

 聪慧明达,善知险道通塞之相,

 jiāng dǎo zhòng rén yù guò cǐ nàn。suǒ jiāng rén zhòng zhōng lù xiè tuì,

 将导众人欲过此难。所将人众中路懈退,

 bái dǎo shī yán:wǒ děng pí jí,ér fù bù wèi,bù néng fù jìn;

 白导师言:我等疲极,而复怖畏,不能复进;

 qián lù yóu yuǎn,jīn yù tuì huán。dǎo shī duō zhū fāng biàn ér zuò shì niàn:

 前路犹远,今欲退还。导师多诸方便而作是念:

 cǐ děng kě mǐn,yún hé shè dà zhēn bǎo ér yù tuì huán?zuò shì niàn yǐ,

 此等可愍,云何舍大珍宝而欲退还?作是念已,

 yǐ fāng biàn lì,yú xiǎn dào zhōng guò sān bǎi yóu xún,huà zuò yī chéng,

 以方便力,于险道中过三百由旬,化作一城,

 gào zhòng rén yán:rǔ děng wù bù,mò dé tuì huán。jīn cǐ dà chéng,

 告众人言:汝等勿怖,莫得退还。今此大城,

 kě yú zhōng zhǐ,suí yì suǒ zuò。ruò rù shì chéng,kuài dé ān yǐn。

 可于中止,随意所作。若入是城,快得安隐。

 ruò néng qián zhì bǎo suǒ,yì kě dé qù。shì shí pí jí zhī zhòng,

 若能前至宝所,亦可得去。是时疲极之众,

 xīn dà huān xǐ,tàn wèi céng yǒu:wǒ děng jīn zhě miǎn sī è dào,

 心大欢喜,叹未曾有:我等今者免斯恶道,

 kuài dé ān yǐn。yú shì zhòng rén qián rù huà chéng,shēng yǐ dù xiǎng、

 快得安隐。于是众人前入化城,生已度想、

 shēng ān yǐn xiǎng。ěr shí dǎo shī,zhī cǐ rén zhòng jì dé zhǐ xī,

 生安隐想。尔时导师,知此人众既得止息,

 wú fù pí juàn。jí miè huà chéng,yǔ zhòng rén yán:rǔ děng qù lái,

 无复疲倦。即灭化城,语众人言:汝等去来,

 bǎo chǔ zài jìn。xiàng zhě dà chéng,wǒ suǒ huà zuò,wèi zhǐ xī ěr。

 宝处在近。向者大城,我所化作,为止息耳。

 zhū bǐ qiū!rú lái yì fù rú shì,jīn wèi rǔ děng zuò dà dǎo shī,

 诸比丘!如来亦复如是,今为汝等作大导师,

 zhī zhū shēng sǐ fán nǎo è dào xiǎn nàn cháng yuǎn,yīng qù yīng dù。

 知诸生死烦恼恶道险难长远,应去应度。

 ruò zhòng shēng dàn wén yī fó chéng zhě,zé bú yù jiàn fó,bú yù qīn jìn,

 若众生但闻一佛乘者,则不欲见佛,不欲亲近,

 biàn zuò shì niàn:fó dào cháng yuǎn,jiǔ shòu qín kǔ nǎi kě dé chéng。

 便作是念:佛道长远,久受勤苦乃可得成。

 fó zhī shì xīn qiè ruò xià liè,yǐ fāng biàn lì,ér yú zhōng dào wéi zhǐ xī gù,

 佛知是心怯弱下劣,以方便力,而于中道为止息故,

 shuō èr niè pán。ruò zhòng shēng zhù yú èr dì,

 说二涅槃。若众生住于二地,

 rú lái ěr shí jí biàn wèi shuō:rǔ děng suǒ zuò wèi bàn,rǔ suǒ zhù dì,

 如来尔时即便为说:汝等所作未办,汝所住地,

 jìn yú fó huì,dāng guān chá chóu liàng suǒ dé niè pán fēi zhēn shí yě。

 近于佛慧,当观察筹量所得涅槃非真实也。

 dàn shì rú lái fāng biàn zhī lì,yú yī fó chéng fēn bié shuō sān。

 但是如来方便之力,于一佛乘分别说三。

 rú bǐ dǎo shī,wèi zhǐ xī gù,huà zuò dà chéng。jì zhī xī yǐ,

 如彼导师,为止息故,化作大城。既知息已,

 ér gào zhī yán:bǎo chǔ zài jìn,cǐ chéng fēi shí,wǒ huà zuò ěr。

 而告之言:宝处在近,此城非实,我化作耳。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 dà tōng zhì shèng fó,shí jié zuò dào chǎng,

 大通智胜佛,十劫坐道场,

 fó fǎ bù xiàn qián,bù dé chéng fó dào。

 佛法不现前,不得成佛道。

 zhū tiān shén lóng wáng、ā xiū luó zhòng děng,

 诸天神龙王、阿修罗众等,

 cháng yǔ yú tiān huá,yǐ gōng yǎng bǐ fó,

 常雨于天华,以供养彼佛,

 zhū tiān jī tiān gǔ,bìng zuò zhòng jì lè,

 诸天击天鼓,并作众伎乐,

 xiāng fēng chuī wěi huá,gèng yǔ xīn hǎo zhě。

 香风吹萎华,更雨新好者。

 guò shí xiǎo jié yǐ,nǎi dé chéng fó dào,

 过十小劫已,乃得成佛道,

 zhū tiān jí shì rén,xīn jiē huái yǒng yuè。

 诸天及世人,心皆怀踊跃。

 bǐ fó shí liù zǐ,jiē yǔ qí juàn shǔ、

 彼佛十六子,皆与其眷属、

 qiān wàn yì wéi rào,jù háng zhì fó suǒ,

 千万亿围绕,俱行至佛所,

 tóu miàn lǐ fó zú,ér qǐng zhuǎn fǎ lún。

 头面礼佛足,而请转法轮。

 shèng shī zǐ fǎ yǔ,chōng wǒ jí yí qiè,

 圣师子法雨,充我及一切,

 shì zūn shèn nán zhí,jiǔ yuǎn shí yī xiàn,

 世尊甚难值,久远时一现,

 wéi jué wù qún shēng,zhèn dòng yú yí qiè。

 为觉悟群生,震动于一切。

 dōng fāng zhū shì jiè、wǔ bǎi wàn yì guó,

 东方诸世界、五百万亿国,

 fàn gōng diàn guāng yào,xī suǒ wèi céng yǒu。

 梵宫殿光曜,昔所未曾有。

 zhū fàn jiàn cǐ xiāng,xún lái zhì fó suǒ,

 诸梵见此相,寻来至佛所,

 sàn huā yǐ gōng yǎng,bìng fèng shàng gōng diàn,

 散花以供养,并奉上宫殿,

 qǐng fó zhuǎn fǎ lún,yǐ jì ér zàn tàn。

 请佛转法轮,以偈而赞叹。

 fó zhī shí wèi zhì,shòu qǐng mò rán zuò。

 佛知时未至,受请默然坐。

 sān fāng jí sì wéi、shàng xià yì fù ěr,

 三方及四维、上下亦复尔,

 sàn huá fèng gōng diàn,qǐng fó zhuǎn fǎ lún,

 散华奉宫殿,请佛转法轮,

 shì zūn shèn nán zhí,yuàn yǐ dà cí bēi、

 世尊甚难值,愿以大慈悲、

 guǎng kāi gān lù mén,zhuǎn wú shàng fǎ lún。

 广开甘露门,转无上法轮。

 wú liàng huì shì zūn,shòu bǐ zhòng rén qǐng,

 无量慧世尊,受彼众人请,

 wéi xuān zhǒng zhǒng fǎ,sì dì shí èr yuán,

 为宣种种法,四谛十二缘,

 wú míng zhì lǎo sǐ、jiē cóng shēng yuán yǒu。

 无明至老死、皆从生缘有。

 rú shì zhòng guò huàn,rǔ děng yīng dāng zhī。

 如是众过患,汝等应当知。

 xuān chàng shì fǎ shí,liù bǎi wàn yì gāi、

 宣畅是法时,六百万亿垓、

 dé jìn zhū kǔ jì,jiē chéng ā luó hàn。

 得尽诸苦际,皆成阿罗汉。

 dì èr shuō fǎ shí,qiān wàn héng shā zhòng,

 第二说法时,千万恒沙众,

 yú zhū fǎ bù shòu,yì dé ā luó hàn。

 于诸法不受,亦得阿罗汉。

 cóng shì hòu dé dào,qí shù wú yǒu liàng,

 从是后得道,其数无有量,

 wàn yì jié suàn shù、bù néng dé qí biān。

 万亿劫算数、不能得其边。

 shí shí liù wáng zǐ、chū jiā zuò shā mí,

 时十六王子、出家作沙弥,

 jiē gòng qǐng bǐ fó、yǎn shuō dà chéng fǎ。

 皆共请彼佛、演说大乘法。

 wǒ děng jí yíng cóng,jiē dāng chéng fó dào,

 我等及营从,皆当成佛道,

 yuàn dé rú shì zūn、huì yǎn dì yī jìng。

 愿得如世尊、慧眼第一净。

 fó zhī tóng zǐ xīn,xiǔ shì zhī suǒ háng,

 佛知童子心,宿世之所行,

 yǐ wú liàng yīn yuán、zhǒng zhǒng zhū pì yù,

 以无量因缘、种种诸譬喻,

 shuō liù bō luó mì、jí zhū shén tōng shì。

 说六波罗蜜、及诸神通事。

 fēn bié zhēn shí fǎ、pú sà suǒ háng dào,

 分别真实法、菩萨所行道,

 shuō shì fǎ huá jīng,rú héng hé shā jì。

 说是法华经,如恒河沙偈。

 bǐ fó shuō jīng yǐ,jìng shì rù chán dìng,

 彼佛说经已,静室入禅定,

 yì xīn yī chù zuò、bā wàn sì qiān jié。

 一心一处坐、八万四千劫。

 shì zhū shā mí děng,zhī fó chán wèi chū,

 是诸沙弥等,知佛禅未出,

 wéi wú liàng yì zhòng、shuō fó wú shàng huì,

 为无量亿众、说佛无上慧,

 gè gè zuò fǎ zuò,shuō shì dà chéng jīng,

 各各坐法座,说是大乘经,

 yú fó yàn jì hòu,xuān yáng zhù fǎ huà。

 于佛宴寂后,宣扬助法化。

 yī yī shā mí děng、suǒ dù zhū zhòng shēng,

 一一沙弥等、所度诸众生,

 yǒu liù bǎi wàn yì,héng hé shā děng zhòng。

 有六百万亿,恒河沙等众。

 bǐ fó miè dù hòu,shì zhū wén fǎ zhě,

 彼佛灭度后,是诸闻法者,

 zài zài zhū fó tǔ、cháng yǔ shī jù shēng。

 在在诸佛土、常与师俱生。

 shì shí liù shā mí,jù zú háng fó dào,

 是十六沙弥,具足行佛道,

 jīn xiàn zài shí fāng,gè dé chéng zhèng jiào。

 今现在十方,各得成正觉。

 ěr shí wén fǎ zhě,gè zài zhū fó suǒ,

 尔时闻法者,各在诸佛所,

 qí yǒu zhù shēng wén,jiàn jiào yǐ fó dào。

 其有住声闻,渐教以佛道。

 wǒ zài shí liù shù,céng yì wéi rǔ shuō,

 我在十六数,曾亦为汝说,

 shì gù yǐ fāng biàn、yǐn rǔ qū fó huì。

 是故以方便、引汝趋佛慧。

 yǐ shì běn yīn yuán,jīn shuō fǎ huá jīng,

 以是本因缘,今说法华经,

 lìng rǔ rù fó dào,shèn wù huái jīng jù。

 令汝入佛道,慎勿怀惊惧。

 pì rú xiǎn è dào,jiǒng jué duō dú shòu,

 譬如险恶道,迥绝多毒兽,

 yòu fù wú shuǐ cǎo,rén suǒ bù wèi chù。

 又复无水草,人所怖畏处。

 wú shù qiān wàn zhòng、yù guò cǐ xiǎn dào,

 无数千万众、欲过此险道,

 qí lù shèn kuàng yuǎn,jīng wǔ bǎi yóu xún。

 其路甚旷远,经五百由旬。

 shí yǒu yī dǎo shī,qiáng shí yǒu zhì huì,

 时有一导师,强识有智慧,

 míng liǎo xīn jué dìng,zài xiǎn jì zhòng nán。

 明了心决定,在险济众难。

 zhòng rén jiē pí juàn、ér bái dǎo shī yán,

 众人皆疲倦、而白导师言,

 wǒ děng jīn dùn fá,yú cǐ yù tuì huán。

 我等今顿乏,于此欲退还。

 dǎo shī zuò shì niàn,cǐ bèi shèn kě mǐn,

 导师作是念,此辈甚可愍,

 rú hé yù tuì huán,ér shī dà zhēn bǎo。

 如何欲退还,而失大珍宝。

 xún shí sī fāng biàn,dāng shè shén tōng lì,

 寻时思方便,当设神通力,

 huà zuò dà chéng guō,zhuāng yán zhū shě zhái,

 化作大城郭,庄严诸舍宅,

 zhōu zā yǒu yuán lín、qú liú jí yù chí,

 周匝有园林、渠流及浴池,

 zhòng mén gāo lóu gé,nán nǚ jiē chōng mǎn。

 重门高楼阁,男女皆充满。

 jí zuò shì huà yǐ,wèi zhòng yán wù jù,

 即作是化已,慰众言勿惧,

 rǔ děng rù cǐ chéng,gè kě suí suǒ lè。

 汝等入此城,各可随所乐。

 zhū rén jì rù chéng,xīn jiē dà huān xǐ,

 诸人既入城,心皆大欢喜,

 jiē shēng ān yǐn xiǎng,zì wèi yǐ dé dù。

 皆生安隐想,自谓已得度。

 dǎo shī zhī xī yǐ,jí zhòng ér gào yán,

 导师知息已,集众而告言,

 rǔ děng dāng qián jìn,cǐ shì huà chéng ěr。

 汝等当前进,此是化城耳。

 wǒ jiàn rǔ pí jí,zhōng lù yù tuì huán,

 我见汝疲极,中路欲退还,

 gù yǐ fāng biàn lì、quán huà zuò cǐ chéng,

 故以方便力、权化作此城,

 rǔ jīn qín jīng jìn,dāng gòng zhì bǎo suǒ。

 汝今勤精进,当共至宝所。

 wǒ yì fù rú shì,wéi yí qiè dǎo shī。

 我亦复如是,为一切导师。

 jiàn zhū qiú dào zhě、zhōng lù ér xiè fèi,

 见诸求道者、中路而懈废,

 bù néng dù shēng sǐ、fán nǎo zhū xiǎn dào。

 不能度生死、烦恼诸险道。

 gù yǐ fāng biàn lì,wéi xī shuō niè pán,

 故以方便力,为息说涅槃,

 yán rǔ děng kǔ miè,suǒ zuò jiē yǐ bàn。

 言汝等苦灭,所作皆已办。

 jì zhī dào niè pán,jiē dé ā luó hàn,

 既知到涅槃,皆得阿罗汉,

 ěr nǎi jí dà zhòng,wéi shuō zhēn shí fǎ。

 尔乃集大众,为说真实法。

 zhū fó fāng biàn lì,fēn bié shuō sān chéng,

 诸佛方便力,分别说三乘,

 wéi yǒu yī fó chéng,xī chù gù shuō èr。

 唯有一佛乘,息处故说二。

 jīn wéi rǔ shuō shí,rǔ suǒ dé fēi miè,

 今为汝说实,汝所得非灭,

 wéi fó yí qiè zhì,dāng fā dà jīng jìn。

 为佛一切智,当发大精进。

 rǔ zhèng yí qiè zhì,shí lì děng fó fǎ,

 汝证一切智,十力等佛法,

 jù sān shí èr xiāng,nǎi shì zhēn shí miè。

 具三十二相,乃是真实灭。

 zhū fó zhī dǎo shī,wéi xī shuō niè pán,

 诸佛之导师,为息说涅槃,

 jì zhī shì xī yǐ,yǐn rù yú fó huì。

 既知是息已,引入于佛慧。

 卷四 五百弟子受记品 第八

 ěr shí fù lóu nà mí duō luó ní zǐ,

 尔时富楼那弥多罗尼子,

 cóng fó wén shì zhì huì fāng biàn suí yí shuō fǎ,

 从佛闻是智慧方便随宜说法,

 yòu wén shòu zhū dà dì zǐ ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

 又闻授诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记,

 fù wén sù shì yīn yuán zhī shì,fù wén zhū fó yǒu dà zì zài shén tōng zhī lì,

 复闻宿世因缘之事,复闻诸佛有大自在神通之力,

 dé wèi céng yǒu,xīn jìng yǒng yuè。jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,

 得未曾有,心净踊跃。即从座起,到于佛前,

 tóu miàn lǐ zú,què zhù yí miàn,zhān yǎng zūn yán mù bú zàn shě,

 头面礼足,却住一面,瞻仰尊颜目不暂舍,

 ér zuò shì niàn:shì zūn shèn qí tè,suǒ wéi xī yǒu!

 而作是念:世尊甚奇特,所为希有!

 suí shùn shì jiān ruò gān zhǒng xìng,yǐ fāng biàn zhī jiàn ér wèi shuō fǎ,

 随顺世间若干种性,以方便知见而为说法,

 bá chū zhòng shēng chù chù tān zhuó。wǒ děng yú fó gōng dé,

 拔出众生处处贪著。我等于佛功德,

 yán bù néng xuān,wéi fó shì zūn néng zhī wǒ děng shēn xīn běn yuàn。

 言不能宣,惟佛世尊能知我等深心本愿。

 ěr shí fó gào zhū bǐ qiū:rǔ děng jiàn shì fù lóu nà mí duō luó ní zǐ fǒu?

 尔时佛告诸比丘:汝等见是富楼那弥多罗尼子不?

 wǒ cháng chēng qí yú shuō fǎ rén zhōng zuì wéi dì yī,

 我常称其于说法人中最为第一,

 yì cháng tàn qí zhǒng zhǒng gōng dé,jīng qín hù chí zhù xuān wǒ fǎ,

 亦常叹其种种功德,精勤护持助宣我法,

 néng yú sì zhòng shì jiào lì xǐ,jù zú jiě shì fó zhī zhèng fǎ,

 能于四众示教利喜,具足解释佛之正法,

 ér dà ráo yì tóng fàn xíng zhě。zì shě rú lái,wú néng jìn qí yán lùn zhī biàn。

 而大饶益同梵行者。自舍如来,无能尽其言论之辩。

 rǔ děng wù wèi fù lóu nà dàn néng hù chí zhù xuān wǒ fǎ,

 汝等勿谓富楼那但能护持助宣我法,

 yì yú guò qù jiǔ shí yì zhū fó suǒ,hù chí zhù xuān fó zhī zhèng fǎ,

 亦于过去九十亿诸佛所,护持助宣佛之正法,

 yú bǐ shuō fǎ rén zhōng yì zuì dì yī。yòu yú zhū fó suǒ shuō kōng fǎ,

 于彼说法人中亦最第一。又于诸佛所说空法,

 míng liǎo tōng dá,dé sì wú ài zhì,cháng néng shěn dì qīng jìng shuō fǎ,

 明了通达,得四无碍智,常能审谛清净说法,

 wú yǒu yí huò,jù zú pú sà shén tōng zhī lì。suí qí shòu mìng,

 无有疑惑,具足菩萨神通之力。随其寿命,

 cháng xiū fàn xíng,bǐ fó shì rén xián jiē wèi zhī shí shì shēng wén;

 常修梵行,彼佛世人咸皆谓之实是声闻;

 ér fù lóu nà yǐ sī fāng biàn,ráo yì wú liàng bǎi qiān zhòng shēng,

 而富楼那以斯方便,饶益无量百千众生,

 yòu huà wú liàng ā sēng qí rén,lìng lì ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 又化无量阿僧祇人,令立阿耨多罗三藐三菩提。

 wèi jìng fó tǔ gù,cháng zuò fó shì,jiào huà zhòng shēng。

 为净佛土故,常作佛事,教化众生。

 zhū bǐ qiū!fù lóu nà yì yú qī fó shuō fǎ rén zhōng ér dé dì yī,

 诸比丘!富楼那亦于七佛说法人中而得第一,

 jīn yú wǒ suǒ shuō fǎ rén zhōng yì wéi dì yī,

 今于我所说法人中亦为第一,

 yú xián jié zhōng dāng lái zhū fó,shuō fǎ rén zhōng yì fù dì yī,

 于贤劫中当来诸佛,说法人中亦复第一,

 ér jiē hù chí zhù xuān fó fǎ。yì yú wèi lái,

 而皆护持助宣佛法。亦于未来,

 hù chí zhù xuān wú liàng wú biān zhū fó zhī fǎ,

 护持助宣无量无边诸佛之法,

 jiào huà ráo yì wú liàng zhòng shēng,lìng lì ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 教化饶益无量众生,令立阿耨多罗三藐三菩提。

 wèi jìng fó tǔ gù,cháng qín jīng jìn jiào huà zhòng shēng,

 为净佛土故,常勤精进教化众生,

 jiàn jiàn jù zú pú sà zhī dào。guò wú liàng ā sēng qí jié,dāng yú cǐ tǔ,

 渐渐具足菩萨之道。过无量阿僧祇劫,当于此土,

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,hào yuē fǎ míng rú lái、yìng gòng、

 得阿耨多罗三藐三菩提,号曰法明如来、应供、

 zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、

 正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、

 tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn。

 调御丈夫、天人师、佛、世尊。

 qí fó yǐ héng hé shā děng sān qiān dà qiān shì jiè wéi yī fó tǔ,

 其佛以恒河沙等三千大千世界为一佛土,

 qī bǎo wéi dì,dì píng rú zhǎng,wú yǒu shān líng xī jiàn gōu hè,

 七宝为地,地平如掌,无有山陵溪涧沟壑,

 qī bǎo tái guān chōng mǎn qí zhōng,zhū tiān gōng diàn jìn chù xū kōng,

 七宝台观充满其中,诸天宫殿近处虚空,

 rén tiān jiāo jiē,liǎng dé xiāng jiàn。wú zhū è dào,yì wú nǚ rén,

 人天交接,两得相见。无诸恶道,亦无女人,

 yí qiè zhòng shēng,jiē yǐ huà shēng,wú yǒu yín yù。dé dà shén tōng,

 一切众生,皆以化生,无有淫欲。得大神通,

 shēn chū guāng míng,fēi xíng zì zài,zhì niàn jiān gù,jīng jìn zhì huì,

 身出光明,飞行自在,志念坚固,精进智慧,

 pǔ jiē jīn sè,sān shí èr xiàng ér zì zhuāng yán。qí guó zhòng shēng,

 普皆金色,三十二相而自庄严。其国众生,

 cháng yǐ èr shí:yī zhě、fǎ xǐ shí,èr zhě、chán yuè shí。

 常以二食:一者、法喜食,二者、禅悦食。

 yǒu wú liàng ā sēng qí qiān wàn yì nuō yóu tuō zhū pú sà zhòng,

 有无量阿僧祇千万亿那由他诸菩萨众,

 dé dà shén tōng、sì wú ài zhì,shàn néng jiào huà zhòng shēng zhī lèi。

 得大神通、四无碍智,善能教化众生之类。

 qí shēng wén zhòng,suàn shù jiào jì suǒ bù néng zhī,

 其声闻众,算数校计所不能知,

 jiē dé jù zú liù tōng、sān míng jí bā jiě tuō。

 皆得具足六通、三明及八解脱。

 qí fó guó tǔ yǒu rú shì děng wú liàng gōng dé zhuāng yán chéng jiù。

 其佛国土有如是等无量功德庄严成就。

 jié míng bǎo míng,guó míng shàn jìng。qí fó shòu mìng wú liàng ā sēng qí jié,

 劫名宝明,国名善净。其佛寿命无量阿僧祇劫,

 fǎ zhù shèn jiǔ。fó miè dù hòu,qǐ qī bǎo tǎ biàn mǎn qí guó。

 法住甚久。佛灭度后,起七宝塔遍满其国。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 zhū bǐ qiū dì tīng,fó zǐ suǒ háng dào,

 诸比丘谛听,佛子所行道,

 shàn xué fāng biàn gù,bù kě dé sī yì。

 善学方便故,不可得思议。

 zhī zhòng lè xiǎo fǎ、ér wèi yú dà zhì,

 知众乐小法、而畏于大智,

 shì gù zhū pú sà,zuò shēng wén yuán jiào,

 是故诸菩萨,作声闻缘觉,

 yǐ wú shù fāng biàn、huà zhū zhòng shēng lèi。

 以无数方便、化诸众生类。

 zì shuō shì shēng wén,qù fó dào shèn yuǎn,

 自说是声闻,去佛道甚远,

 dù tuō wú liàng zhòng,jiē xī dé chéng jiù,

 度脱无量众,皆悉得成就,

 suī xiǎo yù xiè dài,jiàn dāng lìng zuò fó。

 虽小欲懈怠,渐当令作佛。

 nèi mì pú sà háng,wài xiàn shì shēng wén,

 内秘菩萨行,外现是声闻,

 shǎo yù yàn shēng sǐ,shí zì jìng fó tǔ。

 少欲厌生死,实自净佛土。

 shì zhòng yǒu sān dú,yòu xiàn xié jiàn xiāng,

 示众有三毒,又现邪见相,

 wǒ dì zǐ rú shì,fāng biàn dù zhòng shēng。

 我弟子如是,方便度众生。

 ruò wǒ jù zú shuō、zhǒng zhǒng xiàn huà shì,

 若我具足说、种种现化事,

 zhòng shēng wén shì zhě,xīn zé huái yí huò。

 众生闻是者,心则怀疑惑。

 jīn cǐ fù lóu nà,yú xī qiān yì fó、

 今此富楼那,于昔千亿佛、

 qín xiū suǒ háng dào,xuān hù zhū fó fǎ。

 勤修所行道,宣护诸佛法。

 wéi qiú wú shàng huì,ér yú zhū fó suǒ,

 为求无上慧,而于诸佛所,

 xiàn jū dì zǐ shàng。duō wén yǒu zhì huì,

 现居弟子上。多闻有智慧,

 suǒ shuō wú suǒ wèi,néng lìng zhòng huān xǐ,

 所说无所畏,能令众欢喜,

 wèi céng yǒu pí juàn,ér yǐ zhù fó shì。

 未曾有疲倦,而以助佛事。

 yǐ dù dà shén tōng,jù sì wú ài zhì,

 已度大神通,具四无碍智,

 zhī zhū gēn lì dùn,cháng shuō qīng jìng fǎ,

 知诸根利钝,常说清净法,

 yǎn chàng rú shì yì,jiào zhū qiān yì zhòng,

 演畅如是义,教诸千亿众,

 lìng zhù dà chéng fǎ,ér zì jìng fó tǔ。

 令住大乘法,而自净佛土。

 wèi lái yì gōng yǎng、wú liàng wú shù fó,

 未来亦供养、无量无数佛,

 hù zhù xuān zhèng fǎ,yì zì jìng fó tǔ。

 护助宣正法,亦自净佛土。

 cháng yǐ zhū fāng biàn,shuō fǎ wú suǒ wèi,

 常以诸方便,说法无所畏,

 dù bù kě jì zhòng、chéng jiù yí qiè zhì。

 度不可计众、成就一切智。

 gōng yǎng zhū rú lái,hù chí fǎ bǎo zàng,

 供养诸如来,护持法宝藏,

 qí hòu dé chéng fó,hào míng yuē fǎ míng。

 其后得成佛,号名曰法明。

 qí guó míng shàn jìng,qī bǎo suǒ hé chéng,

 其国名善净,七宝所合成,

 jié míng wéi bǎo míng。pú sà zhòng shèn duō,

 劫名为宝明。菩萨众甚多,

 qí shù wú liàng yì,jiē dù dà shén tōng,

 其数无量亿,皆度大神通,

 wēi dé lì jù zú,chōng mǎn qí guó tǔ。

 威德力具足,充满其国土。

 shēng wén yì wú shù,sān míng bā jiě tuō,

 声闻亦无数,三明八解脱,

 dé sì wú ài zhì,yǐ shì děng wéi sēng。

 得四无碍智,以是等为僧。

 qí guó zhū zhòng shēng,yín yù jiē yǐ duàn,

 其国诸众生,淫欲皆已断,

 chún yī biàn huà shēng,jù xiāng zhuāng yán shēn。

 纯一变化生,具相庄严身。

 fǎ xǐ chán yuè shí,gèng wú yú shí xiǎng。

 法喜禅悦食,更无余食想。

 wú yǒu zhū nǚ rén,yì wú zhū è dào。

 无有诸女人,亦无诸恶道。

 fù lóu nà bǐ qiū,gōng dé xī chéng mǎn,

 富楼那比丘,功德悉成满,

 dāng dé sī jìng tǔ,xián shèng zhòng shèn duō。

 当得斯净土,贤圣众甚多。

 rú shì wú liàng shì,wǒ jīn dàn lüè shuō。

 如是无量事,我今但略说。

 ěr shí qiān èr bǎi ā luó hàn,xīn zì zài zhě,zuò shì niàn:

 尔时千二百阿罗汉,心自在者,作是念:

 wǒ děng huān xǐ,dé wèi céng yǒu。ruò shì zūn gè jiàn shòu jì,

 我等欢喜,得未曾有。若世尊各见授记,

 rú yú dà dì zǐ zhě,bú yì kuài hū!

 如余大弟子者,不亦快乎!

 fó zhī cǐ děng xīn zhī suǒ niàn,gào mó hē jiā yè:shì qiān èr bǎi ā luó hàn,

 佛知此等心之所念,告摩诃迦叶:是千二百阿罗汉,

 wǒ jīn dāng xiàn qián cì dì yǔ shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

 我今当现前次第予授阿耨多罗三藐三菩提记。

 yú cǐ zhòng zhōng,wǒ dà dì zǐ jiāo chén rú bǐ qiū,

 于此众中,我大弟子憍陈如比丘,

 dāng gōng yǎng liù wàn èr qiān yì fó,rán hòu dé chéng wéi fó,

 当供养六万二千亿佛,然后得成为佛,

 hào yuē pǔ míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、

 号曰普明如来、应供、正遍知、明行足、善逝、

 shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、tiān rén shī、fó、shì zūn。

 世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

 qí wǔ bǎi ā luó hàn:yōu lóu pín luó jiā yè、qié yē jiā yè、nà tí jiā yè、

 其五百阿罗汉:优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶、

 jiā liú tuó yí、yōu tuó yí、ā nòu lóu tuó、lí pó duō、jié bīn nà、

 迦留陀夷、优陀夷、阿冕楼驮、离婆多、劫宾那、

 báo jū luó、zhōu tuó、shā qié tuó děng,

 薄拘罗、周陀、莎伽陀等,

 jiē dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,jìn tóng yī hào,

 皆当得阿耨多罗三藐三菩提,尽同一号,

 míng yuē pǔ míng。ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 名曰普明。尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 jiāo chén rú bǐ qiū,dāng jiàn wú liàng fó,

 憍陈如比丘,当见无量佛,

 guò ā sēng chí jié,nǎi chéng děng zhèng jiào。

 过阿僧祇劫,乃成等正觉。

 cháng fàng dà guāng míng,jù zú zhū shén tōng,

 常放大光明,具足诸神通,

 míng wén biàn shí fāng,yí qiè zhī suǒ jìng,

 名闻遍十方,一切之所敬,

 cháng shuō wú shàng dào,gù hào wéi pǔ míng。

 常说无上道,故号为普明。

 qí guó tǔ qīng jìng,pú sà jiē yǒng měng,

 其国土清净,菩萨皆勇猛,

 xián shēng miào lóu gé,you zhū shí fāng guó,

 咸升妙楼阁,游诸十方国,

 yǐ wú shàng gòng jù、fèng xiàn yú zhū fó。

 以无上供具、奉献于诸佛。

 zuò shì gōng yǎng yǐ,xīn huái dà huān xǐ,

 作是供养已,心怀大欢喜,

 xū yú hái běn guó,yǒu rú shì shén lì。

 须臾还本国,有如是神力。

 fó shòu liù wàn jié,zhèng fǎ zhù bèi shòu,

 佛寿六万劫,正法住倍寿,

 xiàng fǎ fù bèi shì,fǎ miè tiān rén yōu。

 像法复倍是,法灭天人忧。

 qí wǔ bǎi bǐ qiū,cì dì dāng zuò fó,

 其五百比丘,次第当作佛,

 tóng hào yuē pǔ míng,zhuǎn cì ér shòu jì。

 同号曰普明,转次而授记。

 miè dù zhī hòu,mǒu jiǎ dāng zuò fó,

 我灭度之后,某甲当作佛,

 qí suǒ huà shì jiān,yì rú wǒ jīn rì。

 其所化世间,亦如我今日。

 guó tǔ zhī yán jìng,jí zhū shén tōng lì,

 国土之严净,及诸神通力,

 pú sà shēng wén zhòng,zhèng fǎ jí xiàng fǎ,

 菩萨声闻众,正法及像法,

 shòu mìng jié duō shǎo,jiē rú shàng suǒ shuō。

 寿命劫多少,皆如上所说。

 jiā yè rǔ yǐ zhī,wǔ bǎi zì zài zhě,

 迦叶汝已知,五百自在者,

 yú zhū shēng wén zhòng,yì dāng fù rú shì。

 余诸声闻众,亦当复如是。

 qí bù zài cǐ huì,rǔ dāng wéi xuān shuō。

 其不在此会,汝当为宣说。

 ěr shí wǔ bǎi ā luó hàn yú fó qián dé shòu jì yǐ,huān xǐ yǒng yuè,

 尔时五百阿罗汉于佛前得授记已,欢喜踊跃,

 jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,tóu miàn lǐ zú,huǐ guò zì zé:shì zūn!

 即从座起,到于佛前,头面礼足,悔过自责:世尊!

 wǒ děng cháng zuò shì niàn,zì wèi yǐ dé jiū jìng miè dù,jīn nǎi zhī zhī,

 我等常作是念,自谓已得究竟灭度,今乃知之,

 rú wú zhì zhě。suǒ yǐ zhě hé?wǒ děng yīng dé rú lái zhì huì,

 如无智者。所以者何?我等应得如来智慧,

 ér biàn zì yǐ xiǎo zhì wéi zú。

 而便自以小智为足。

 shì zūn!pì rú yǒu rén zhì qīn yǒu jiā,zuì jiǔ ér wò。

 世尊!譬如有人至亲友家,醉酒而卧。

 shì shí qīn yǒu guān shì dāng xíng,yǐ wú jià bǎo zhū jì qí yī lǐ,

 是时亲友官事当行,以无价宝珠系其衣里,

 yǔ zhī ér qù。qí rén zuì wò,dū bù jué zhī。qǐ yǐ yóu xíng,dào yú tā guó。

 予之而去。其人醉卧,都不觉知。起已游行,到于他国。

 wèi yī shí gù,qín lì qiú suǒ,shèn dà jiān nán;ruò shǎo yǒu suǒ dé,

 为衣食故,勤力求索,甚大艰难;若少有所得,

 biàn yǐ wéi zú。yú hòu qīn yǒu huì yù jiàn zhī,ér zuò shì yán:duō zāi,

 便以为足。于后亲友会遇见之,而作是言:咄哉,

 zhàng fū!hé wèi yī shí nǎi zhì rú shì。wǒ xī yù lìng rǔ dé ān lè、

 丈夫!何为衣食乃至如是。我昔欲令汝得安乐、

 wǔ yù zì zì,yú mǒu nián yuè rì,yǐ wú jià bǎo zhū jì rǔ yī lǐ。

 五欲自恣,于某年月日,以无价宝珠系汝衣里。

 jīn gù xiàn zài,ér rǔ bù zhī。qín kǔ yōu nǎo,yǐ qiú zì huó,

 今故现在,而汝不知。勤苦忧恼,以求自活,

 shèn wéi chī yě。rǔ jīn kě yǐ cǐ bǎo mào yì suǒ xū,cháng kě rú yì,

 甚为痴也。汝今可以此宝贸易所需,常可如意,

 wú suǒ fá duǎn。fó yì rú shì,wéi pú sà shí,jiào huà wǒ děng,

 无所乏短。佛亦如是,为菩萨时,教化我等,

 lìng fā yí qiè zhì xīn。ér xún fèi wàng,bù zhī bù jué。

 令发一切智心。而寻废忘,不知不觉。

 jì dé ā luó hàn dào,zì wèi miè dù,zī shēng jiān nán,dé shǎo wéi zú。

 既得阿罗汉道,自谓灭度,资生艰难,得少为足。

 yí qiè zhì yuàn,yóu zài bù shī。jīn zhě shì zūn jué wù wǒ děng,

 一切智愿,犹在不失。今者世尊觉悟我等,

 zuò rú shì yán:zhū bǐ qiū!rǔ děng suǒ dé,fēi jiū jìng miè。

 作如是言:诸比丘!汝等所得,非究竟灭。

 wǒ jiǔ lìng rǔ děng zhòng fó shàn gēn,yǐ fāng biàn gù,

 我久令汝等种佛善根,以方便故,

 shì niè pán xiàng,ér rǔ wèi wéi shí dé miè dù。

 示涅槃相,而汝谓为实得灭度。

 shì zūn!wǒ jīn nǎi zhī shí shì pú sà,

 世尊!我今乃知实是菩萨,

 dé shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。yǐ shì yīn yuán,

 得受阿耨多罗三藐三菩提记。以是因缘,

 shèn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。

 甚大欢喜,得未曾有。

 ěr shí ā ruò jiāo chén rú děng,yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时阿若憍陈如等,欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ děng wén wú shàng、ān yǐn shòu jì shēng,

 我等闻无上、安隐授记声,

 huān xǐ wèi céng yǒu,lǐ wú liàng zhì fó。

 欢喜未曾有,礼无量智佛。

 jīn yú shì zūn qián、zì huǐ zhū guò jiù,

 今于世尊前、自悔诸过咎,

 yú wú liàng fó bǎo,dé shǎo niè pán fēn,

 于无量佛宝,得少涅槃分,

 rú wú zhì yú rén,biàn zì yǐ wéi zú。

 如无智愚人,便自以为足。

 pì rú pín qióng rén、wǎng zhì qīn yǒu jiā,

 譬如贫穷人、往至亲友家,

 qí jiā shèn dà fù,jù shè zhū yáo shàn。

 其家甚大富,具设诸肴膳。

 yǐ wú jià bǎo zhū、xì zhù nèi yī lǐ,

 以无价宝珠、系著内衣里,

 mò yǔ ér shě qù,shí wò bù jué zhī。

 默与而舍去,时卧不觉知。

 shì rén jì yǐ qǐ,yóu xíng yì tā guó,

 是人既已起,游行诣他国,

 qiú yī shí zì jì,zī shēng shèn jiān nán,

 求衣食自济,资生甚艰难,

 dé shǎo biàn wéi zú,gèng bú yuàn hǎo zhě。

 得少便为足,更不愿好者。

 bù jué nèi yī lǐ、yǒu wú jià bǎo zhū。

 不觉内衣里、有无价宝珠。

 yǔ zhū zhī qīn yǒu,hòu jiàn cǐ pín rén,

 与珠之亲友,后见此贫人,

 kǔ qiē zé zhī yǐ,shì yǐ suǒ xì zhū。

 苦切责之已,示以所系珠。

 pín rén jiàn cǐ zhū,qí xīn dà huān xǐ,

 贫人见此珠,其心大欢喜,

 fù yǒu zhū cái wù,wǔ yù ér zì zì。

 富有诸财物,五欲而自恣。

 wǒ děng yì rú shì,shì zūn yú cháng yè,

 我等亦如是,世尊于长夜,

 cháng mǐn jiàn jiào huà,lìng zhǒng wú shàng yuàn。

 常愍见教化,令种无上愿。

 wǒ děng wú zhì gù,bù jué yì bù zhī,

 我等无智故,不觉亦不知,

 dé shǎo niè pán fēn,zì zú bù qiú yú。

 得少涅槃分,自足不求余。

 jīn fó jué wù wǒ,yán fēi shí miè dù,

 今佛觉悟我,言非实灭度,

 dé fó wú shàng huì,ěr nǎi wéi zhēn miè。

 得佛无上慧,尔乃为真灭。

 wǒ jīn cóng fó wén,shòu jì zhuāng yán shì,

 我今从佛闻 授记庄严事,

 jí zhuǎn cì shòu jué,shēn xīn biàn huān xǐ。

 及转次受决,身心遍欢喜。

 卷四 授学无学人记品 第九

 ěr shí ā nán、luó hóu luó ér zuò shì niàn:wǒ děng měi zì sī wéi:

 尔时阿难、罗睺罗而作是念:我等每自思惟:

 shè dé shòu jì,bú yì kuài hū。jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,

 设得授记,不亦快乎。即从座起,到于佛前,

 tóu miàn lǐ zú,jù bái fó yán:shì zūn!wǒ děng yú cǐ yì yīng yǒu fēn,

 头面礼足,俱白佛言:世尊!我等于此亦应有分,

 wéi yǒu rú lái,wǒ děng suǒ guī。yòu wǒ děng wéi yí qiè shì jiān tiān、

 惟有如来,我等所归。又我等为一切世间天、

 rén、ā xiū luó suǒ jiàn zhī shi,ā nán cháng wéi shì zhě,hù chí fǎ zàng;

 人、阿修罗所见知识,阿难常为侍者,护持法藏;

 luó hóu luó shì fó zhī zǐ,

 罗睺罗是佛之子,

 ruò fó jiàn shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì zhě,wǒ yuàn jì mǎn,

 若佛见授阿耨多罗三藐三菩提记者,我愿既满,

 zhòng wàng yì zú。ěr shí,xué、wú xué shēng wén dì zǐ èr qiān rén,

 众望亦足。尔时,学、无学声闻弟子二千人,

 jiē cóng zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,dào yú fó qián,yì xīn hé zhǎng,

 皆从座起,偏袒右肩,到于佛前,一心合掌,

 zhān yǎng shì zūn,rú ā nán、luó hóu luó suǒ yuàn,zhù lì yí miàn。

 瞻仰世尊,如阿难、罗睺罗所愿,住立一面。

 ěr shí fó gào ā nán:rǔ yú lái shì dāng dé zuò fó,

 尔时佛告阿难:汝于来世当得作佛,

 hào shān hǎi huì zì zài tōng wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 号山海慧自在通王如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。dāng gōng yǎng liù shí èr yì zhū fó,

 天人师、佛、世尊。当供养六十二亿诸佛,

 hù chí fǎ zàng,rán hòu dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 护持法藏,然后得阿耨多罗三藐三菩提。

 jiào huà èr shí qiān wàn yì héng hé shā zhū pú sà děng,

 教化二十千万亿恒河沙诸菩萨等,

 lìng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。guó míng cháng lì shèng fān,

 令成阿耨多罗三藐三菩提。国名常立胜幡,

 qí tǔ qīng jìng,liú lí wéi dì。jié míng miào yīn biàn mǎn。

 其土清净,琉璃为地。劫名妙音遍满。

 qí fó shòu mìng wú liàng qiān wàn yì ā sēng qí jié,

 其佛寿命无量千万亿阿僧祇劫,

 ruò rén yú qiān wàn yì wú liàng ā sēng qí jié zhōng suàn shù jiào jì,

 若人于千万亿无量阿僧祇劫中算数校计,

 bù néng dé zhī。zhèng fǎ zhù shì bèi yú shòu mìng,

 不能得知。正法住世倍于寿命,

 xiàng fǎ zhù shì fù bèi zhèng fǎ。ā nán!shì shān hǎi huì zì zài tōng wáng fó,

 像法住世复倍正法。阿难!是山海慧自在通王佛,

 wéi shí fāng wú liàng qiān wàn yì héng hé shā,

 为十方无量千万亿恒河沙,

 děng zhū fó rú lái suǒ gòng zàn tàn,

 等诸佛如来所共赞叹,

 chēng qí gōng dé。ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 称其功德。尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ jīn sēng zhōng shuō,ā nán chí fǎ zhě,

 我今僧中说,阿难持法者,

 dāng gōng yǎng zhū fó,rán hòu chéng zhèng jiào,

 当供养诸佛,然后成正觉,

 hào yuē shān hǎi huì,zì zài tōng wáng fó。

 号曰山海慧 自在通王佛。

 qí guó tǔ qīng jìng,míng cháng lì shèng fān,

 其国土清净,名常立胜幡,

 jiào huà zhū pú sà,qí shù rú héng shā。

 教化诸菩萨,其数如恒沙。

 fó yǒu dà wēi dé,míng wén mǎn shí fāng。

 佛有大威德,名闻满十方。

 shòu mìng wú yǒu liàng,yǐ mǐn zhòng shēng gù。

 寿命无有量,以愍众生故。

 zhèng fǎ bèi shòu mìng,xiàng fǎ fù bèi shì。

 正法倍寿命,像法复倍是。

 rú héng hé shā děng、wú shù zhū zhòng shēng,

 如恒河沙等、无数诸众生,

 yú cǐ fó fǎ zhōng,zhǒng fó dào yīn yuán。

 于此佛法中,种佛道因缘。

 ěr shí huì zhōng xīn fā yì pú sà bā qiān rén,xián zuò shì niàn:

 尔时会中新发意菩萨八千人,咸作是念:

 wǒ děng shàng bù wén zhū dà pú sà dé rú shì jì,

 我等尚不闻诸大菩萨得如是记,

 yǒu hé yīn yuán ér zhū shēng wén dé rú shì jué?

 有何因缘而诸声闻得如是决?

 ěr shí shì zūn zhī zhū pú sà xīn zhī suǒ niàn,ér gào zhī yuē:

 尔时世尊知诸菩萨心之所念,而告之曰:

 zhū shàn nán zǐ!wǒ yǔ ā nán děng,yú kōng wáng fó suǒ,

 诸善男子!我与阿难等,于空王佛所,

 tóng shí fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。ā nán cháng lè duō wén,

 同时发阿耨多罗三藐三菩提心。阿难常乐多闻,

 wǒ cháng qín jīng jìn,shì gù wǒ yǐ dé chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 我常勤精进,是故我已得成阿耨多罗三藐三菩提,

 ér ā nán hù chí wǒ fǎ,yì hù jiāng lái zhū fó fǎ zàng,

 而阿难护持我法,亦护将来诸佛法藏,

 jiào huà chéng jiù zhū pú sà zhòng,qí běn yuàn rú shì,gù huò sī jì。

 教化成就诸菩萨众,其本愿如是,故获斯记。

 ā nán miàn yú fó qián,zì wén shòu jì jí guó tǔ zhuāng yán,

 阿难面于佛前,自闻授记及国土庄严,

 suǒ yuàn jù zú,xīn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。

 所愿具足,心大欢喜,得未曾有。

 jí shí yì niàn guò qù wú liàng qiān wàn yì zhū fó fǎ zàng,tōng dá wú ài,

 即时忆念过去无量千万亿诸佛法藏,通达无碍,

 rú jīn suǒ wén,yì shí běn yuàn。ěr shí ā nán ér shuō jì yán:

 如今所闻,亦识本愿。尔时阿难而说偈言:

 shì zūn shèn xī yǒu,lìng wǒ niàn guò qù,

 世尊甚稀有,令我念过去,

 wú liàng zhū fó fǎ,rú jīn rì suǒ wén。

 无量诸佛法,如今日所闻。

 wǒ jīn wú fù yí,ān zhù yú fó dào,

 我今无复疑,安住于佛道,

 fāng biàn wéi shì zhě,hù chí zhū fó fǎ。

 方便为侍者,护持诸佛法。

 ěr shí fó gào luó hóu luó:rǔ yú lái shì dāng dé zuò fó,

 尔时佛告罗睺罗:汝于来世当得作佛,

 hào dǎo qī bǎo huá rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

 号蹈七宝华如来、应供、正遍知、明行足、

 shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、

 善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、

 fó、shì zūn。dāng gōng yǎng shí shì jiè wēi chén děng shù zhū fó rú lái,

 佛、世尊。当供养十世界微尘等数诸佛如来,

 cháng wéi zhū fó ér zuò zhǎng zǐ,yóu rú jīn yě。shì dǎo qī bǎo huá fó,

 常为诸佛而作长子,犹如今也。是蹈七宝华佛,

 guó tǔ zhuāng yán,shòu mìng jié shù,suǒ huà dì zǐ,zhèng fǎ、xiàng fǎ,

 国土庄严,寿命劫数,所化弟子,正法、像法,

 yì rú shān hǎi huì zì zài tōng wáng rú lái wú yì,yì wèi cǐ fó ér zuò zhǎng zǐ。

 亦如山海慧自在通王如来无异,亦为此佛而作长子。

 guò shì yǐ hòu,dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 过是已后,当得阿耨多罗三藐三菩提。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ wéi tài zǐ shí,luó hóu wéi zhǎng zǐ,

 我为太子时,罗侯为长子,

 wǒ jīn chéng fó dào,shòu fǎ wéi fǎ zi,

 我今成佛道,受法为法子,

 yú wèi lái shì zhōng,jiàn wú liàng yì fó,

 于未来世中,见无量亿佛,

 jiē wéi qí zhǎng zǐ,yì xīn qiú fó dào。

 皆为其长子,一心求佛道。

 luó hóu luó mì háng,wéi wǒ néng zhī zhī,

 罗侯罗密行,惟我能知之,

 xiàn wéi wǒ zhǎng zǐ,yǐ shì zhū zhòng shēng。

 现为我长子,以示诸众生。

 wú liàng yì qiān wàn,gōng dé bù kě shǔ,

 无量亿千万,功德不可数,

 ān zhù yú fó fǎ,yǐ qiú wú shàng dào。

 安住于佛法,以求无上道。

 ěr shí shì zūn jiàn xué、wú xué èr qiān rén,qí yì róu ruǎn,

 尔时世尊见学、无学二千人,其意柔软,

 jì rán qīng jìng,yì xīn guān fó。fó gào ā nán:rǔ jiàn shì xué、

 寂然清净,一心观佛。佛告阿难:汝见是学、

 wú xué èr qiān rén fǒu?wéi rán,yǐ jiàn。ā nán!shì zhū rén děng,

 无学二千人不?唯然,已见。阿难!是诸人等,

 dāng gōng yǎng wǔ shí shì jiè wēi chén shù zhū fó rú lái,

 当供养五十世界微尘数诸佛如来,

 gōng jìng zūn zhòng,hù chí fǎ zàng。

 恭敬尊重,护持法藏。

 mò hòu tóng shí yú shí fāng guó gè dé chéng fó,jiē tóng yī hào,

 末后同时于十方国各得成佛,皆同一号,

 míng yuē bǎo xiàng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

 名曰宝相如来、应供、正遍知、明行足、

 shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、

 善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、

 fó、shì zūn。shòu mìng yī jié。guó tǔ zhuāng yán,shēng wén、pú sà,

 佛、世尊。寿命一劫。国土庄严,声闻、菩萨,

 zhèng fǎ、xiàng fǎ、jiē xī tóng děng。

 正法、像法、皆悉同等。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 shì èr qiān shēng wén,jīn yú wǒ qián zhù,

 是二千声闻,今于我前住,

 xī jiē yǔ shòu jì,wèi lái dāng chéng fó。

 悉皆与授记,未来当成佛。

 suǒ gōng yǎng zhū fó,rú shàng shuō chén shù,

 所供养诸佛,如上说尘数,

 hù chí qí fǎ cáng,hòu dāng chéng zhèng jiào。

 护持其法藏,后当成正觉。

 gè yú shí fāng guó,xī tóng yī míng hào,

 各于十方国,悉同一名号,

 jù shí zuò dào chǎng,yǐ zhèng wú shàng huì,

 俱时坐道场,以证无上慧,

 jiē míng wéi bǎo xiāng。guó tǔ jí dì zǐ,

 皆名为宝相。国土及弟子,

 zhèng fǎ yǔ xiàng fǎ,xī děng wú yǒu yì。

 正法与像法,悉等无有异。

 xián yǐ zhū shén tōng、dù shí fāng zhòng shēng,

 咸以诸神通、度十方众生,

 míng wén pǔ zhōu biàn,jiàn rù yú niè pán。

 名闻普周遍,渐入于涅槃。

 ěr shí xué、wú xué èr qiān rén,

 尔时学、无学二千人,

 wén fó shòu jì,huān xǐ yǒng yuè、ér shuō jì yán:

 闻佛授记,欢喜踊跃、而说偈言:

 shì zūn huì dēng míng,wǒ wén shòu jì yīn,

 世尊慧灯明,我闻授记音,

 xīn huān xǐ chōng mǎn,rú gān lù jiàn guàn。

 心欢喜充满,如甘露见灌。

 卷四 法师品 第十

 ěr shí shì zūn yīn yào wáng pú sà,gào bā wàn dà shì:yào wáng!

 尔时世尊因药王菩萨,告八万大士:药王!

 rǔ jiàn shì dà zhòng zhōng,wú liàng zhū tiān、lóng wáng、yè chā、

 汝见是大众中,无量诸天、龙王、夜叉、

 qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

 乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

 rén yǔ fēi rén,jí bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

 人与非人,及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

 qiú shēng wén zhě、qiú pì zhī fó zhě、qiú fó dào zhě,rú shì děng lèi,

 求声闻者、求辟支佛者、求佛道者,如是等类,

 xián yú fó qián,wén miào fǎ huá jīng yī jì yī jù,nǎi zhì yī niàn suí xǐ zhě,

 咸于佛前,闻妙法华经一偈一句,乃至一念随喜者,

 wǒ jiē yǔ shòu jì,dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 我皆予授记,当得阿耨多罗三藐三菩提。

 fó gào yào wáng:yòu rú lái miè dù zhī hòu,ruò yǒu rén wén miào fǎ huá jīng,

 佛告药王:又如来灭度之后,若有人闻妙法华经,

 nǎi zhì yī jì yī jù,yī niàn suí xǐ zhě,

 乃至一偈一句,一念随喜者,

 wǒ yì yǔ shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。ruò fù yǒu rén,

 我亦予授阿耨多罗三藐三菩提记。若复有人,

 shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě miào fǎ huá jīng,nǎi zhì yī jì,

 受持、读诵、解说、书写妙法华经,乃至一偈,

 yú cǐ jīng juàn jìng shì rú fó,zhǒng zhǒng gōng yǎng,huá、xiāng、

 于此经卷敬视如佛,种种供养,华、香、

 yīng luò、mò xiāng、tú xiāng、shāo xiāng,zèng gài、chuáng fān、

 璎珞、末香、涂香、烧香,缯盖、幢幡、

 yī fú、jì yuè,nǎi zhì hé zhǎng gōng jìng。yào wáng!

 衣服、伎乐,乃至合掌恭敬。药王!

 dāng zhī shì zhū rén děng,yǐ céng gōng yǎng shí wàn yì fó,

 当知是诸人等,已曾供养十万亿佛,

 yú zhū fó suǒ chéng jiù dà yuàn,mǐn zhòng shēng gù,shēng cǐ rén jiān。

 于诸佛所成就大愿,愍众生故,生此人间。

 yào wáng!ruò yǒu rén wèn:hé děng zhòng shēng,

 药王!若有人问:何等众生,

 yú wèi lái shì dāng dé zuò fó?yīng shì:shì zhū rén děng,

 于未来世当得作佛?应示:是诸人等,

 yú wèi lái shì bì dé zuò fó。hé yǐ gù?ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 于未来世必得作佛。何以故?若善男子、善女人,

 yú fǎ huá jīng,nǎi zhì yī jù,shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě,

 于法华经,乃至一句,受持、读诵、解说、书写,

 zhǒng zhǒng gōng yǎng jīng juàn,huá、xiāng、yīng luò、mò xiāng、

 种种供养经卷,华、香、璎珞、末香、

 tú xiāng、shāo xiāng、zèng gài、chuáng fān、yī fú、jì yuè,

 涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、伎乐,

 hé zhǎng gōng jìng;shì rén,yí qiè shì jiān suǒ yīng zhān fèng,

 合掌恭敬;是人,一切世间所应瞻奉,

 yīng yǐ rú lái gōng yǎng ér gōng yǎng zhī。dāng zhī cǐ rén shì dà pú sà,

 应以如来供养而供养之。当知此人是大菩萨,

 chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,āi mǐn zhòng shēng,

 成就阿耨多罗三藐三菩提,哀愍众生,

 yuàn shēng cǐ jiān,guǎng yǎn fēn bié miào fǎ huá jīng。

 愿生此间,广演分别妙法华经。

 hé kuàng jìn néng shòu chí、zhǒng zhǒng gōng yǎng zhě?

 何况尽能受持、种种供养者?

 yào wáng!dāng zhī shì rén,zì shě qīng jìng yè bào,yú wǒ miè dù hòu,

 药王!当知是人,自舍清净业报,于我灭度后,

 mǐn zhòng shēng gù,shēng yú è shì,guǎng yǎn cǐ jīng。

 愍众生故,生于恶世,广演此经。

 ruò shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,wǒ miè dù hòu,

 若是善男子、善女人,我灭度后,

 néng qiè wèi yī rén shuō fǎ huá jīng,nǎi zhì yī jù;

 能窃为一人说法华经,乃至一句;

 dāng zhī shì rén zé rú lái shǐ,rú lái suǒ qiǎn,xíng rú lái shì。

 当知是人则如来使,如来所遣,行如来事。

 hé kuàng yú dà zhòng zhōng guǎng wèi rén shuō?

 何况于大众中广为人说?

 yào wáng!ruò yǒu è rén,yǐ bú shàn xīn,yú yī jié zhōng xiàn yú fó qián,

 药王!若有恶人,以不善心,于一劫中现于佛前,

 cháng huǐ mà fó,qí zuì shàng qīng;ruò rén yǐ yī è yán,huǐ zǐ zài jiā、

 常毁骂佛,其罪尚轻;若人以一恶言,毁呰在家、

 chū jiā dú sòng fǎ huá jīng zhě,qí zuì shèn zhòng。

 出家读诵法华经者,其罪甚重。

 yào wáng!qí yǒu dú sòng fǎ huá jīng zhě,

 药王!其有读诵法华经者,

 dāng zhī shì rén yǐ fó zhuāng yán ér zì zhuāng yán,

 当知是人以佛庄严而自庄严,

 zé wéi rú lái jiān suǒ hé dān。qí suǒ zhì fāng,yīng suí xiàng lǐ,

 则为如来肩所荷担。其所至方,应随向礼,

 yì xīn hé zhǎng,gōng jìng gōng yǎng,zūn zhòng zàn tàn,huá、xiāng、

 一心合掌,恭敬供养,尊重赞叹,华、香、

 yīng luò,mò xiāng、tú xiāng、shāo xiāng,zèng gài、chuáng fān,

 璎珞,末香、涂香、烧香,缯盖、幢幡,

 yī fú、yáo zhuàn,zuò zhū jì yuè,rén zhōng shàng gòng,ér gōng yǎng zhī,

 衣服、肴馔,作诸伎乐,人中上供,而供养之,

 yīng chí tiān bǎo ér yǐ sàn zhī,tiān shàng bǎo jù yīng yǐ fèng xiàn。

 应持天宝而以散之,天上宝聚应以奉献。

 suǒ yǐ zhě hé?shì rén huān xǐ shuō fǎ,xū yú wén zhī,

 所以者何?是人欢喜说法,须臾闻之,

 jí dé jiū jìng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù。

 即得究竟阿耨多罗三藐三菩提故。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò yù zhù fó dào,chéng jiù zì rán zhì,

 若欲住佛道,成就自然智,

 cháng dāng qín gōng yǎng,shòu chí fǎ huá zhě。

 常当勤供养,受持法华者。

 qí yǒu yù jí dé,yí qiè zhǒng zhì huì,

 其有欲疾得,一切种智慧,

 dāng shòu chí shì jīng,bìng gōng yǎng chí zhě。

 当受持是经,并供养持者。

 ruò yǒu néng shòu chí,miào fǎ huá jīng zhě,

 若有能受持,妙法华经者,

 dāng zhī fó suǒ shǐ,mǐn niàn zhū zhòng shēng。

 当知佛所使,愍念诸众生。

 zhū yǒu néng shòu chí,miào fǎ huá jīng zhě,

 诸有能受持,妙法华经者,

 shě yú qīng jìng tǔ,mǐn zhòng gù shēng cǐ。

 舍于清净土,愍众故生此。

 dāng zhī rú shì rén,zì zài suǒ yù shēng,

 当知如是人,自在所欲生,

 néng yú cǐ è shì,guǎng shuō wú shàng fǎ。

 能于此恶世,广说无上法。

 yìng yǐ tiān huá xiāng,jí tiān bǎo yī fú,

 应以天华香,及天宝衣服,

 tiān shàng miào bǎo jù,gōng yǎng shuō fǎ zhě。

 天上妙宝聚,供养说法者。

 wú miè hòu è shì、néng chí shì jīng zhě,

 吾灭后恶世、能持是经者,

 dāng hé zhǎng lǐ jìng,rú gōng yǎng shì zūn,

 当合掌礼敬,如供养世尊,

 shàng zhuàn zhòng gān měi、jí zhǒng zhǒng yī fú、

 上馔众甘美、及种种衣服、

 gōng yǎng shì fó zǐ,jì dé xū yú wén。

 供养是佛子,冀得须臾闻。

 ruò néng yú hòu shì、shòu chí shì jīng zhě,

 若能于后世、受持是经者,

 wǒ qiǎn zài rén zhōng,háng yú rú lái shì。

 我遣在人中,行于如来事。

 ruò yú yī jié zhōng,cháng huái bù shàn xīn,

 若于一劫中,常怀不善心,

 zuò sè ér mà fó,huò wú liàng zhòng zuì,

 作色而骂佛,获无量重罪,

 qí yǒu dú sòng chí、shì fǎ huá jīng zhě,

 其有读诵持、是法华经者,

 xū yú jiā è yán,qí zuì fù guò bǐ。

 须臾加恶言,其罪复过彼。

 yǒu rén qiú fó dào,ér yú yī jié zhōng,

 有人求佛道,而于一劫中,

 hé zhǎng zài wǒ qián,yǐ wú shù jì zàn。

 合掌在我前,以无数偈赞。

 yóu shì zàn fó gù,dé wú liàng gōng dé,

 由是赞佛故,得无量功德,

 tàn měi chí jīng zhě、qí fú fù guò bǐ。

 叹美持经者、其福复过彼。

 yú bā shí yì jié,yǐ zuì miào sè shēng、

 于八十亿劫,以最妙色声、

 jí yǔ xiāng wèi chù、gōng yǎng chí jīng zhě,

 及与香味触、供养持经者,

 rú shì gōng yǎng yǐ,ruò dé xū yú wén,

 如是供养已,若得须臾闻,

 zé yìng zì xīn qìng、wǒ jīn huò dà lì。

 则应自欣庆、我今获大利。

 yào wáng jīn gào rǔ,wǒ suǒ shuō zhū jīng,

 药王今告汝,我所说诸经,

 ér yú cǐ jīng zhōng,fǎ huá zuì dì yī。

 而于此经中,法华最第一。

 ěr shí fó fù gào yào wáng pú sà mó hē sà:

 尔时佛复告药王菩萨摩诃萨:

 wǒ suǒ shuō jīng diǎn wú liàng qiān wàn yì,yǐ shuō、jīn shuō、dāng shuō,

 我所说经典无量千万亿,已说、今说、当说,

 ér yú qí zhōng,cǐ fǎ huá jīng zuì wéi nán xìn nán jiě。

 而于其中,此法华经最为难信难解。

 yào wáng!cǐ jīng shì zhū fó mì yào zhī zàng,bù kě fēn bù wàng shòu yǔ rén。

 药王!此经是诸佛秘要之藏,不可分布妄授予人。

 zhū fó shì zūn zhī suǒ shǒu hù,cóng xī yǐ lái,wèi céng xiǎn shuō。

 诸佛世尊之所守护,从昔已来,未曾显说。

 ér cǐ jīng zhě,rú lái xiàn zài,yóu duō yuàn jí,kuàng miè dù hòu?

 而此经者,如来现在,犹多怨嫉,况灭度后?

 yào wáng!dāng zhī rú lái miè hòu,qí néng shū、chí、dú、sòng、

 药王!当知如来灭后,其能书、持、读、诵、

 gōng yǎng、wèi tā rén shuō zhě,rú lái zé wéi yǐ yī fù zhī,

 供养、为他人说者,如来则为以衣覆之,

 yòu wéi tā fāng xiàn zài zhū fó zhī suǒ hù niàn。shì rén yǒu dà xìn lì,

 又为他方现在诸佛之所护念。是人有大信力,

 jí zhì yuàn lì、zhū shàn gēn lì。dāng zhī shì rén yǔ rú lái gòng sù,

 及志愿力、诸善根力。当知是人与如来共宿,

 zé wéi rú lái shǒu mó qí tóu。yào wáng!zài zài chù chù,ruò shuō、

 则为如来手摩其头。药王!在在处处,若说、

 ruò dú、ruò sòng、ruò shū,ruò jīng juàn suǒ zhù chù,

 若读、若诵、若书,若经卷所住处,

 jiē yīng qǐ qī bǎo tǎ,jí lìng gāo guǎng yǎn shì,bù xū fù ān shè lì。

 皆应起七宝塔,极令高广严饰,不需复安舍利。

 suǒ yǐ zhě hé?cǐ zhōng yǐ yǒu rú lái quán shēn。cǐ tǎ,

 所以者何?此中已有如来全身。此塔,

 yīng yǐ yí qiè huá、xiāng、yīng luò,zèng gài、chuáng fān,jì yuè、

 应以一切华、香、璎珞,缯盖、幢幡,伎乐、

 gē sòng,gōng yǎng gōng jìng,zūn zhòng zàn tàn。

 歌颂,供养恭敬,尊重赞叹。

 ruò yǒu rén dé jiàn cǐ tǎ,lǐ bài、gōng yǎng,

 若有人得见此塔,礼拜、供养,

 dāng zhī shì děng jiē jìn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 当知是等皆近阿耨多罗三藐三菩提。

 yào wáng!duō yǒu rén zài jiā、chū jiā xíng pú sà dào,

 药王!多有人在家、出家行菩萨道,

 ruò bù néng dé jiàn、wén、dú、sòng、shū、chí、

 若不能得见、闻、读、诵、书、持、

 gōng yǎng shì fǎ huá jīng zhě,dāng zhī shì rén wèi shàn xíng pú sà dào;

 供养是法华经者,当知是人未善行菩萨道;

 ruò yǒu dé wén shì jīng diǎn zhě,nǎi néng shàn xíng pú sà zhī dào。

 若有得闻是经典者,乃能善行菩萨之道。

 qí yǒu zhòng shēng qiú fó dào zhě,ruò jiàn、ruò wén shì fǎ huá jīng,

 其有众生求佛道者,若见、若闻是法华经,

 wén yǐ xìn jiě shòu chí zhě,

 闻已信解受持者,

 dāng zhī shì rén dé jìn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 当知是人得近阿耨多罗三藐三菩提。

 yào wáng!pì rú yǒu rén kě fá xū shuǐ,yú bǐ gāo yuán chuān záo qiú zhī,

 药王!譬如有人渴乏需水,于彼高原穿凿求之,

 yóu jiàn gàn tǔ,zhī shuǐ shàng yuǎn;shī gōng bù yǐ,zhuǎn jiàn shī tǔ,

 犹见干土,知水尚远;施功不已,转见湿土,

 suì jiàn zhì ní,qí xīn jué dìng、zhī shuǐ bì jìn。pú sà yì fù rú shì,

 遂渐至泥,其心决定、知水必近。菩萨亦复如是,

 ruò wèi wén、wèi jiě、wèi néng xiū xí shì fǎ huá jīng zhě,

 若未闻、未解、未能修习是法华经者,

 dāng zhī shì rén qù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shàng yuǎn;

 当知是人去阿耨多罗三藐三菩提尚远;

 ruò dé wén、jiě、sī wéi、xiū xí,

 若得闻、解、思惟、修习,

 bì zhī dé jìn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。suǒ yǐ zhě hé?

 必知得近阿耨多罗三藐三菩提。所以者何?

 yí qiè pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,jiē shǔ cǐ jīng,

 一切菩萨阿耨多罗三藐三菩提,皆属此经,

 cǐ jīng kāi fāng biàn mén,shì zhēn shí xiàng。shì fǎ huá jīng zàng,

 此经开方便门,示真实相。是法华经藏,

 shēn gù yōu yuǎn,wú rén néng dào,

 深固幽远,无人能到,

 jīn fó jiào huà chéng jiù pú sà ér wèi kāi shì。yào wáng!

 今佛教化成就菩萨而为开示。药王!

 ruò yǒu pú sà wén shì fǎ huá jīng,jīng yí、bù wèi,

 若有菩萨闻是法华经,惊疑、怖畏,

 dāng zhī shì wéi xīn fā yì pú sà;ruò shēng wén rén wén shì jīng,

 当知是为新发意菩萨;若声闻人闻是经,

 jīng yí、bù wèi,dāng zhī shì wéi zēng shàng màn zhě。

 惊疑、怖畏,当知是为增上慢者。

 yào wáng!ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,rú lái miè hòu,

 药王!若有善男子、善女人,如来灭后,

 yù wèi sì zhòng shuō shì fǎ huá jīng zhě,yún hé yīng shuō?

 欲为四众说是法华经者,云何应说?

 shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,rù rú lái shì,zhuó rú lái yī,

 是善男子、善女人,入如来室,著如来衣,

 zuò rú lái zuò,ěr nǎi yīng wèi sì zhòng guǎng shuō sī jīng。

 坐如来座,尔乃应为四众广说斯经。

 rú lái shì zhě,yí qiè zhòng shēng zhōng dà cí bēi xīn shì;

 如来室者,一切众生中大慈悲心是;

 rú lái yī zhě,róu hé rěn rǔ xīn shì;rú lái zuò zhě,yí qiè fǎ kōng shì。

 如来衣者,柔和忍辱心是;如来座者,一切法空是。

 ān zhù shì zhōng,rán hòu yǐ bú xiè dài xīn,

 安住是中,然后以不懈怠心,

 wèi zhū pú sà jí sì zhòng guǎng shuō shì fǎ huá jīng。

 为诸菩萨及四众广说是法华经。

 yào wáng!wǒ yú yú guó,qiǎn huà rén wéi qí jí tīng fǎ zhòng,

 药王!我于余国,遣化人为其集听法众,

 yì qiǎn huà bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí tīng qí shuō fǎ,

 亦遣化比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷听其说法,

 shì zhū huà rén,wén fǎ xìn shòu,suí shùn bú nì。

 是诸化人,闻法信受,随顺不逆。

 ruò shuō fǎ zhě zài kòng xián chù,wǒ shí guǎng qiǎn tiān lóng、

 若说法者在空闲处,我时广遣天龙、

 guǐ shén、qián tà pó、ā xiū luó děng,tīng qí shuō fǎ。

 鬼神、乾闼婆、阿修罗等,听其说法。

 wǒ suī zài yì guó,shí shí lìng shuō fǎ zhě dé jiàn wǒ shēn。

 我虽在异国,时时令说法者得见我身。

 ruò yú cǐ jīng wàng shī jù dú,wǒ hái wèi shuō,lìng dé jù zú。

 若于此经忘失句读,我还为说,令得具足。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 yù shě zhū xiè dài,yīng dāng tīng cǐ jīng,

 欲舍诸懈怠,应当听此经,

 shì jīng nán dé wén,xìn shòu zhě yì nán。

 是经难得闻,信受者亦难。

 rú rén kě xū shuǐ,zhǎi záo yú gāo yuán,

 如人渴需水,窄凿于高原,

 yóu jiàn gān zào tǔ,zhī qù shuǐ shàng yuǎn,

 犹见干燥土,知去水尚远,

 jiàn jiàn shī tǔ ní,jué dìng zhī jìn shuǐ。

 渐见湿土泥,决定知近水。

 yào wáng rǔ dāng zhī,rú shì zhū rén děng,

 药王汝当知,如是诸人等,

 bù wén fǎ huá jīng,qù fó zhì shèn yuǎn,

 不闻法华经,去佛智甚远,

 ruò wén shì shēn jīng,jué le shēng wén fǎ。

 若闻是深经,决了声闻法。

 shì zhū jīng zhī wáng,wén yǐ dì sī wéi,

 是诸经之王,闻已谛思惟,

 dāng zhī cǐ rén děng、jìn yú fó zhì huì。

 当知此人等、近于佛智慧。

 ruò rén shuō cǐ jīng,yìng rù rú lái shì,

 若人说此经,应入如来室,

 zhù yú rú lái yī,ér zuò rú lái zuò,

 著于如来衣,而坐如来座,

 chù zhòng wú suǒ wèi,guǎng wéi fēn bié shuō。

 处众无所畏,广为分别说。

 dà cí bēi wéi shì,róu hé rěn rǔ yī,

 大慈悲为室,柔和忍辱衣,

 zhū fǎ kōng wéi zuò,chù cǐ wéi shuō fǎ。

 诸法空为座,处此为说法。

 ruò shuō cǐ jīng shí,yǒu rén è kǒu mà,

 若说此经时,有人恶口骂,

 jiā dāo zhàng wǎ shí,niàn fó gù yìng rěn。

 加刀杖瓦石,念佛故应忍。

 wǒ qiān wàn yì tǔ、xiàn jìng jiān gù shēn,

 我千万亿土、现净坚固身,

 yú wú liàng yì jié、wéi zhòng shēng shuō fǎ。

 于无量亿劫、为众生说法。

 ruò wǒ miè dù hòu、néng shuō cǐ jīng zhě,

 若我灭度后、能说此经者,

 wǒ qiǎn huà sì zhòng、bǐ qiū bǐ qiū ní、

 我遣化四众、比丘比丘尼、

 jí qīng xìn shì nǚ、gōng yǎng yú fǎ shī,

 及清信士女、供养于法师,

 yǐn dǎo zhū zhòng shēng,jí zhī lìng tīng fǎ。

 引导诸众生,集之令听法。

 ruò rén yù jiā è、dāo zhàng jí wǎ shí,

 若人欲加恶、刀杖及瓦石,

 zé qiǎn biàn huà rén、wéi zhī zuò wèi hù。

 则遣变化人、为之作卫护。

 ruò shuō fǎ zhī rén,dú zài kòng xián chù,

 若说法之人,独在空闲处,

 jì mò wú rén shēng,dú sòng cǐ jīng diǎn,

 寂寞无人声,读诵此经典,

 wǒ ěr shí wéi xiàn qīng jìng guāng míng shēn。

 我尔时为现 清净光明身。

 ruò wàng shī zhāng jù,wéi shuō lìng tōng lì。

 若忘失章句,为说令通利。

 ruò rén jù shì dé,huò wéi sì zhòng shuō,

 若人具是德,或为四众说,

 kōng chù dú sòng jīng,jiē dé jiàn wǒ shēn。

 空处读诵经,皆得见我身。

 ruò rén zài kòng xián,wǒ qiǎn tiān lóng wáng、

 若人在空闲,我遣天龙王、

 yè chā guǐ shén děng,wéi zuò tīng fǎ zhòng。

 夜叉鬼神等,为作听法众。

 shì rén lè shuō fǎ,fēn bié wú guà ài,

 是人乐说法,分别无挂碍,

 zhū fó hù niàn gù,néng lìng dà zhòng xǐ。

 诸佛护念故,能令大众喜。

 ruò qīn jìn fǎ shī,sù dé pú sà dào,

 若亲近法师,速得菩萨道,

 suí shùn shì shī xué,dé jiàn héng shā fó。

 随顺是师学,得见恒沙佛。

 卷四 见宝塔品 第十一

 ěr shí fó qián yǒu qī bǎo tǎ,gāo wǔ bǎi yóu xún,

 尔时佛前有七宝塔,高五百由旬,

 zòng guǎng èr bǎi wǔ shí yóu xún,cóng dì yǒng chū,zhù zài kōng zhōng,

 纵广二百五十由旬,从地涌出,住在空中,

 zhǒng zhǒng bǎo wù ér zhuāng jiào zhī。wǔ qiān lán shǔn,

 种种宝物而庄校之。五千栏楯,

 kān shì qiān wàn,wú shù chuáng fān yǐ wéi yǎn shì,

 龛室千万,无数幢幡以为严饰,

 chuí bǎo yīng luò bǎo líng wàn yì ér xuán qí shàng。

 垂宝璎珞宝铃万亿而悬其上。

 sì miàn jiē chū duō mó luó bá zhān tán zhī xiāng,chōng biàn shì jiè。

 四面皆出多摩罗跋栴檀之香,充遍世界。

 qí zhū fān gài,yǐ jīn、yín、liú lí、chē qú、mǎ nǎo、zhēn zhū、méi guī、

 其诸幡盖,以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰、

 qī bǎo hé chéng,gāo zhì sì tiān wáng gōng。

 七宝合成,高至四天王宫。

 sān shí sān tiān yǔ tiān màn tuó luó huá,gōng yǎng bǎo tǎ。

 三十三天雨天曼陀罗华,供养宝塔。

 yú zhū tiān lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 余诸天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,qiān wàn yì zhòng,

 紧那罗、摩睺罗伽、人非人等,千万亿众,

 yǐ yí qiè huá、xiāng、yīng luò、fān gài、jì yuè,gōng yǎng bǎo tǎ,

 以一切华、香、璎珞、幡盖、伎乐,供养宝塔,

 gōng jìng、zūn zhòng、zàn tàn。ěr shí bǎo tǎ zhōng chū dà yīn shēng tàn yán:

 恭敬、尊重、赞叹。尔时宝塔中出大音声叹言:

 shàn zāi,shàn zāi!shì jiā móu ní shì zūn!néng yǐ píng děng dà huì,

 善哉,善哉!释迦牟尼世尊!能以平等大慧,

 jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn,miào fǎ huá jīng,wèi dà zhòng shuō。

 教菩萨法,佛所护念,妙法华经,为大众说。

 rú shì,rú shì!shì jiā móu ní shì zūn!rú suǒ shuō zhě,jiē shì zhēn shí。

 如是,如是!释迦牟尼世尊!如所说者,皆是真实。

 ěr shí sì zhòng,jiàn dà bǎo tǎ zhù zài kōng zhōng,

 尔时四众,见大宝塔住在空中,

 yòu wén tǎ zhōng suǒ chū yīn shēng,jiē dé fǎ xǐ,guài wèi céng yǒu,

 又闻塔中所出音声,皆得法喜,怪未曾有,

 cóng zuò ér qǐ,gōng jìng hé zhǎng,què zhù yí miàn。

 从座而起,恭敬合掌,却住一面。

 ěr shí yǒu pú sà mó hē sà,míng dà lè shuō,zhī yí qiè shì jiān tiān、

 尔时有菩萨摩诃萨,名大乐说,知一切世间天、

 rén、ā xiū luó、děng xīn zhī suǒ yí,ér bái fó yán:shì zūn!

 人、阿修罗、等心之所疑,而白佛言:世尊!

 yǐ hé yīn yuán,yǒu cǐ bǎo tǎ cóng dì yǒng chū,

 以何因缘,有此宝塔从地涌出,

 yòu yú qí zhōng fā shì yīn shēng?

 又于其中发是音声?

 ěr shí fó gào dà lè shuō pú sà:cǐ bǎo tǎ zhōng yǒu rú lái quán shēn,

 尔时佛告大乐说菩萨:此宝塔中有如来全身,

 nǎi wǎng guò qù dōng fāng wú liàng qiān wàn yì ā sēng qí shì jiè,

 乃往过去东方无量千万亿阿僧祇世界,

 guó míng bǎo jìng,bǐ zhōng yǒu fó,hào yuē duō bǎo。

 国名宝净,彼中有佛,号曰多宝。

 qí fó xíng pú sà dào shí,zuò dà shì yuàn:ruò wǒ chéng fó、

 其佛行菩萨道时,作大誓愿:若我成佛、

 miè dù zhī hòu,yú shí fāng guó tǔ yǒu shuō fǎ huá jīng chù,

 灭度之后,于十方国土有说法华经处,

 wǒ zhī tǎ miào,wèi tīng shì jīng gù,yǒng xiàn qí qián,

 我之塔庙,为听是经故,涌现其前,

 wéi zuò zhèng míng,zàn yán shàn zāi。

 为作证明,赞言善哉。

 bǐ fó chéng dào yǐ,lín miè dù shí,yú tiān rén dà zhòng zhōng gào zhū bǐ qiū:

 彼佛成道已,临灭度时,于天人大众中告诸比丘:

 wǒ miè dù hòu,yù gōng yǎng wǒ quán shēn zhě,yīng qǐ yī dà tǎ。

 我灭度后,欲供养我全身者,应起一大塔。

 qí fó yǐ shén tōng yuàn lì,shí fāng shì jiè,zài zài chù chù,

 其佛以神通愿力,十方世界,在在处处,

 ruò yǒu shuō fǎ huá jīng zhě,bǐ zhī bǎo tǎ jiē yǒng chū qí qián,

 若有说法华经者,彼之宝塔皆涌出其前,

 quán shēn zài yú tǎ zhōng,zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!

 全身在于塔中,赞言:善哉,善哉!

 dà lè shuō!jīn duō bǎo rú lái tǎ,wén shuō fǎ huá jīng gù,

 大乐说!今多宝如来塔,闻说法华经故,

 cóng dì yǒng chū,zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!

 从地涌出,赞言:善哉,善哉!

 shì shí dà lè shuō pú sà,yǐ rú lái shén lì gù,bái fó yán:shì zūn!

 是时大乐说菩萨,以如来神力故,白佛言:世尊!

 wǒ děng yuàn yù jiàn cǐ fó shēn。

 我等愿欲见此佛身。

 fó gào dà lè shuō pú sà mó hē sà:shì duō bǎo fó,yǒu shēn zhòng yuàn:

 佛告大乐说菩萨摩诃萨:是多宝佛,有深重愿:

 ruò wǒ bǎo tǎ,wèi tīng fǎ huá jīng gù,chū yú zhū fó qián shí,

 若我宝塔,为听法华经故,出于诸佛前时,

 qí yǒu yù yǐ wǒ shēn shì sì zhòng zhě,bǐ fó fēn shēn zhū fó,

 其有欲以我身示四众者,彼佛分身诸佛,

 zài yú shí fāng shì jiè shuō fǎ,jìn huán jí yī chù,

 在于十方世界说法,尽还集一处,

 rán hòu wǒ shēn nǎi chū xiàn ěr。

 然后我身乃出现耳。

 dà lè shuō!wǒ fēn shēn zhū fó,zài yú shí fāng shì jiè shuō fǎ zhě,

 大乐说!我分身诸佛,在于十方世界说法者,

 jīn yīng dāng jí。dà lè shuō bái fó yán:shì zūn!

 今应当集。大乐说白佛言:世尊!

 wǒ děng yì yuàn yù jiàn shì zūn fēn shēn zhū fó,lǐ bài gōng yǎng。

 我等亦愿欲见世尊分身诸佛,礼拜供养。

 ěr shí fó fàng bái háo yī guāng,

 尔时佛放白毫一光,

 jí jiàn dōng fāng wǔ bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng guó tǔ zhū fó,

 即见东方五百万亿那由他恒河沙等国土诸佛,

 bǐ zhū guó tǔ,jiē yǐ bō lí wéi dì,bǎo shù、bǎo yī yǐ wéi zhuāng yán,

 彼诸国土,皆以玻璃为地,宝树、宝衣以为庄严,

 wú shù qiān wàn yì pú sà chōng mǎn qí zhōng,biàn zhāng bǎo màn,

 无数千万亿菩萨充满其中,遍张宝幔,

 bǎo wǎng luó shàng。bǐ guó zhū fó,yǐ dà miào yīn ér shuō zhū fǎ,

 宝网罗上。彼国诸佛,以大妙音而说诸法,

 jí jiàn wú liàng qiān wàn yì pú sà,biàn mǎn zhū guó,wèi zhòng shuō fǎ。

 及见无量千万亿菩萨,遍满诸国,为众说法。

 nán xī běi fāng、sì wéi shàng xià,bái háo xiàng guāng suǒ zhào zhī chù,

 南西北方、四维上下,白毫相光所照之处,

 yì fù rú shì。ěr shí shí fāng zhū fó,gè gào zhòng pú sà yán:

 亦复如是。尔时十方诸佛,各告众菩萨言:

 shàn nán zǐ!wǒ jīn yīng wǎng suō pó shì jiè,shì jiā móu ní fó suǒ,

 善男子!我今应往娑婆世界,释迦牟尼佛所,

 bìng gōng yǎng duō bǎo rú lái bǎo tǎ。

 并供养多宝如来宝塔。

 shí suō pó shì jiè jí biàn qīng jìng,liú lí wéi dì,

 时娑婆世界即变清净,琉璃为地,

 bǎo shù zhuāng yán,huáng jīn wéi shéng yǐ jiè bā dào,wú zhū jù luò、

 宝树庄严,黄金为绳以界八道,无诸聚落、

 cūn yíng、chéng yì、dà hǎi、jiāng hé、shān chuān、lín sǒu。

 村营、城邑、大海、江河、山川、林薮。

 shāo dà bǎo xiāng,màn tuó luó huá biàn bù qí dì,yǐ bǎo wǎng màn,

 烧大宝香,曼陀罗华遍布其地,以宝网幔,

 luó fù qí shàng,xuán zhū bǎo líng。wéi liú cǐ huì zhòng,

 罗覆其上,悬诸宝铃。惟留此会众,

 yí zhū tiān rén zhì yú tā tǔ。

 移诸天人置于他土。

 shì shí,zhū fó gè jiāng yī dà pú sà yǐ wéi shì zhě,zhì suō pó shì jiè,

 是时,诸佛各将一大菩萨以为侍者,至娑婆世界,

 gè dào bǎo shù xià。yī yī bǎo shù gāo wǔ bǎi yóu xún,zhī、yè、huá、

 各到宝树下。一一宝树高五百由旬,枝、叶、华、

 guǒ cì dì zhuāng yán,zhū bǎo shù xià jiē yǒu shī zǐ zhī zuò,

 果次第庄严,诸宝树下皆有师子之座,

 gāo wǔ yóu xún,yì yǐ dà bǎo ér jiào shì zhī。ěr shí zhū fó,

 高五由旬,亦以大宝而校饰之。尔时诸佛,

 gè yú cǐ zuò jié jiā fū zuò。rú shì zhǎn zhuǎn biàn mǎn sān qiān dà qiān shì jiè,

 各于此座结跏趺坐。如是展转遍满三千大千世界,

 ér yú shì jiā móu ní fó yī fāng suǒ fēn zhī shēn yóu gù wèi jìn。

 而于释迦牟尼佛一方所分之身犹故未尽。

 shí shì jiā móu ní fó,yù róng shòu suǒ fēn shēn zhū fó gù,

 时释迦牟尼佛,欲容受所分身诸佛故,

 bā fāng gè gēng biàn èr bǎi wàn yì nuō yóu tuō guó,jiē lìng qīng jìng,

 八方各更变二百万亿那由他国,皆令清净,

 wú yǒu dì yù、è guǐ、chù sheng jí ā xiū luó,yòu yí zhū tiān、

 无有地狱、饿鬼、畜生及阿修罗,又移诸天、

 rén zhì yú tā tǔ。suǒ huà zhī guó,yì yǐ liú lí wéi dì,

 人置于他土。所化之国,亦以琉璃为地,

 bǎo shù zhuāng yán,shù gāo wǔ bǎi yóu xún,zhī、yè、huá、

 宝树庄严,树高五百由旬,枝、叶、华、

 guǒ cì dì yǎn shì,shù xià jiē yǒu bǎo shī zǐ zuò,gāo wǔ yóu xún,

 果次第严饰,树下皆有宝师子座,高五由旬,

 zhǒng zhǒng zhū bǎo yǐ wéi zhuāng jiào。yì wú dà hǎi、jiāng hé,

 种种诸宝以为庄校。亦无大海、江河,

 jí mù zhēn lín tuó shān、mó hē mù zhēn lín tuó shān、tiě wéi shān、

 及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、

 dà tiě wéi shān、xū mí shān děng zhū shān wáng,tōng wéi yī fó guó tǔ。

 大铁围山、须弥山等诸山王,通为一佛国土。

 bǎo dì píng zhèng,bǎo jiāo lù màn biàn fù qí shàng;xuán zhū fān gài,

 宝地平正,宝交露幔遍覆其上;悬诸幡盖,

 shāo dà bǎo xiāng,zhū tiān bǎo huá biàn bù qí dì。

 烧大宝香,诸天宝华遍布其地。

 shì jiā móu ní fó wèi zhū fó dāng lái zuò gù,

 释迦牟尼佛为诸佛当来坐故,

 fù yú bā fāng gè gēng biàn èr bǎi wàn yì nuō yóu tuō guó,

 复于八方各更变二百万亿那由他国,

 jiē lìng qīng jìng,wú yǒu dì yù、è guǐ、chù sheng jí ā xiū luó,

 皆令清净,无有地狱、饿鬼、畜生及阿修罗,

 yòu yí zhū tiān、rén zhì yú tā tǔ。suǒ huà zhī guó,yì yǐ liú lí wéi dì,

 又移诸天、人置于他土。所化之国,亦以琉璃为地,

 bǎo shù zhuāng yán,shù gāo wǔ bǎi yóu xún,zhī、yè、huá、

 宝树庄严,树高五百由旬,枝、叶、华、

 guǒ cì dì zhuāng yán,shù xià jiē yǒu bǎo shī zǐ zuò,gāo wǔ yóu xún,

 果次第庄严,树下皆有宝师子座,高五由旬,

 yì yǐ dà bǎo ér jiào shì zhī。yì wú dà hǎi、jiāng hé,

 亦以大宝而校饰之。亦无大海、江河,

 jí mù zhēn lín tuó shān、mó hē mù zhēn lín tuó shān、tiě wéi shān、

 及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、

 dà tiě wéi shān、xū mí shān děng zhū shān wáng,tōng wéi yī fó guó tǔ。

 大铁围山、须弥山等诸山王,通为一佛国土。

 bǎo dì píng zhèng,bǎo jiāo lù màn、biàn fù qí shàng;

 宝地平正,宝交露幔、遍覆其上;

 xuán zhū fān gài,shāo dà bǎo xiāng,zhū tiān bǎo huá biàn bù qí dì。

 悬诸幡盖,烧大宝香,诸天宝华遍布其地。

 ěr shí dōng fāng shì jiā móu ní fó suǒ fēn zhī shēn,

 尔时东方释迦牟尼佛所分之身,

 bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng guó tǔ zhōng zhū fó,

 百千万亿那由他恒河沙等国土中诸佛,

 gè gè shuō fǎ,lái jí yú cǐ;rú shì cì dì shí fāng zhū fó jiē xī lái jí,

 各各说法,来集于此;如是次第十方诸佛皆悉来集,

 zuò yú bā fāng。ěr shí yī yī fāng,

 坐于八方。尔时一一方,

 sì bǎi wàn yì nuō yóu tuō guó tǔ zhū fó rú lái biàn mǎn qí zhōng。shì shí,

 四百万亿那由他国土诸佛如来遍满其中。是时,

 zhū fó gè zài bǎo shù xià,zuò shī zǐ zuò,

 诸佛各在宝树下,坐师子座,

 jiē qiǎn shì zhě wèn xùn shì jiā móu ní fó,

 皆遣侍者问讯释迦牟尼佛,

 gè jī bǎo huá mǎn jū ér gào zhī yán:shàn nán zǐ!

 各赍宝华满掬而告之言:善男子!

 rǔ wǎng yì qí shé jué shān shì jiā móu ní fó suǒ,rú wǒ cí yuē:

 汝往诣耆阇崛山释迦牟尼佛所,如我辞曰:

 shǎo bìng、shǎo nǎo,qì lì ān lè,jí pú sà、shēng wén zhòng xī ān wěn fǒu?

 少病、少恼,气力安乐,及菩萨、声闻众悉安隐不?

 yǐ cǐ bǎo huá sàn fó gōng yǎng,ér zuò shì yán:

 以此宝华散佛供养,而作是言:

 bǐ mǒu jiǎ fó,yǔ yù kāi cǐ bǎo tǎ。zhū fó qiǎn shǐ,yì fù rú shì。

 彼某甲佛,与欲开此宝塔。诸佛遣使,亦复如是。

 ěr shí shì jiā móu ní fó,jiàn suǒ fēn shēn fó xī yǐ lái jí,

 尔时释迦牟尼佛,见所分身佛悉已来集,

 gè gè zuò yú shī zǐ zhī zuò,jiē wén zhū fó yǔ yù tóng kāi bǎo tǎ。

 各各坐于师子之座,皆闻诸佛与欲同开宝塔。

 jí cóng zuò qǐ,zhù xū kōng zhōng。yí qiè sì zhòng,qǐ lì hé zhǎng,

 即从座起,住虚空中。一切四众,起立合掌,

 yì xīn guān fó。yú shì shì jiā móu ní fó,yǐ yòu zhǐ kāi qī bǎo tǎ hù,

 一心观佛。于是释迦牟尼佛,以右指开七宝塔户,

 chū dà yīn shēng,rú què guān yào kāi dà chéng mén。

 出大音声,如却关钥开大城门。

 jí shí yí qiè zhòng huì,jiē jiàn duō bǎo rú lái yú bǎo tǎ zhōng zuò shī zǐ zuò,

 即时一切众会,皆见多宝如来于宝塔中坐师子座,

 quán shēn bú sàn,rú rù chán dìng。yòu wén qí yán:shàn zāi,shàn zāi!

 全身不散,如入禅定。又闻其言:善哉,善哉!

 shì jiā móu ní fó!kuài shuō shì fǎ huá jīng,

 释迦牟尼佛!快说是法华经,

 wǒ wèi tīng shì jīng gù ér lái zhì cǐ。ěr shí sì zhòng děng、

 我为听是经故而来至此。尔时四众等、

 jiàn guò qù wú liàng qiān wàn yì jié miè dù fó shuō rú shì yán,

 见过去无量千万亿劫灭度佛说如是言,

 tàn wèi céng yǒu,yǐ tiān bǎo huá jù,sàn duō bǎo fó jí shì jiā móu ní fó shàng。

 叹未曾有,以天宝华聚,散多宝佛及释迦牟尼佛上。

 ěr shí duō bǎo fó,yú bǎo tǎ zhōng fēn bàn zuò yǔ shì jiā móu ní fó,

 尔时多宝佛,于宝塔中分半座与释迦牟尼佛,

 ér zuò shì yán:shì jiā móu ní fó!kě jiù cǐ zuò。

 而作是言:释迦牟尼佛!可就此座。

 jí shí shì jiā móu ní fó rù qí tǎ zhōng,zuò qí bàn zuò,jié jiā fū zuò。

 即时释迦牟尼佛入其塔中,坐其半座,结跏趺坐。

 ěr shí,dà zhòng jiàn èr rú lái zài qī bǎo tǎ zhōng shī zǐ zuò shàng、

 尔时,大众见二如来在七宝塔中师子座上、

 jié jiā fū zuò,gè zuò shì niàn:fó zuò gāo yuǎn,

 结跏趺坐,各作是念:佛座高远,

 wéi yuàn rú lái yǐ shén tōng lì,lìng wǒ děng bèi jù chù xū kōng。

 惟愿如来以神通力,令我等辈俱处虚空。

 jí shí shì jiā móu ní fó、yǐ shén tōng lì,jiē zhū dà zhòng jiē zài xū kōng,

 即时释迦牟尼佛、以神通力,接诸大众皆在虚空,

 yǐ dà yīn shēng pǔ gào sì zhòng:

 以大音声普告四众:

 shuí néng yú cǐ suō pó guó tǔ guǎng shuō miào fǎ huá jīng,jīn zhèng shì shí。

 谁能于此娑婆国土广说妙法华经,今正是时。

 rú lái bù jiǔ dāng rù niè pán,fó yù yǐ cǐ miào fǎ huá jīng fù zhǔ yǒu zài。

 如来不久当入涅槃,佛欲以此妙法华经付嘱有在。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 shèng zhǔ shì zūn、suī jiǔ miè dù,

 圣主世尊、虽久灭度,

 zài bǎo tǎ zhōng,shàng wéi fǎ lái,

 在宝塔中,尚为法来,

 zhū rén yún hé,bù qín wéi fǎ。

 诸人云何,不勤为法。

 cǐ fó miè dù,wú yāng shù jié,

 此佛灭度,无央数劫,

 chù chù tīng fǎ,yǐ nán yù gù。

 处处听法,以难遇故。

 bǐ fó běn yuàn,wǒ miè dù hòu,

 彼佛本愿,我灭度后,

 zài zài suǒ wǎng,cháng wéi tīng fǎ。

 在在所往,常为听法。

 yòu wǒ fēn shēn,wú liàng zhū fó,

 又我分身,无量诸佛,

 rú héng shā děng,lái yù tīng fǎ。

 如恒沙等,来欲听法。

 jí jiàn miè dù,duō bǎo rú lái,

 及见灭度,多宝如来,

 gè shě miào tǔ,jí dì zǐ zhòng、

 各舍妙土,及弟子众、

 tiān rén lóng shén、zhū gōng yǎng shì,

 天人龙神、诸供养事,

 lìng fǎ jiǔ zhù,gù lái zhì cǐ。

 令法久住,故来至此。

 wéi zuò zhū fó,yǐ shén tōng lì、

 为坐诸佛,以神通力、

 yí wú liàng zhòng,lìng guó qīng jìng。

 移无量众,令国清净。

 zhū fó gè gè,yì bǎo shù xià,

 诸佛各各,诣宝树下,

 rú qīng jìng chí、lián huá zhuāng yán。

 如清净池、莲华庄严。

 qí bǎo shù xià、zhū shī zǐ zuò,

 其宝树下、诸师子座,

 fó zuò qí shàng,guāng míng yán shì,

 佛坐其上,光明严饰,

 rú yè ān zhōng、rán dà jù huǒ。

 如夜闇中、燃大炬火。

 shēn chū miào xiāng,biàn shí fāng guó,

 身出妙香,遍十方国,

 zhòng shēng méng xūn,xǐ bú zì shèng,

 众生蒙薰,喜不自胜,

 pì rú dà fēng、chuī xiǎo shù zhī。

 譬如大风、吹小树枝。

 yǐ shì fāng biàn,lìng fǎ jiǔ zhù。

 以是方便,令法久住。

 gào zhū dà zhòng,wǒ miè dù hòu,

 告诸大众,我灭度后,

 shuí néng hù chí、dú shuō sī jīng,

 谁能护持、读说斯经,

 jīn yú fó qián、zì shuō shì yán。

 今于佛前、自说誓言。

 qí duō bǎo fó,suī jiǔ miè dù,

 其多宝佛,虽久灭度,

 yǐ dà shì yuàn、ér shī zǐ hǒu。

 以大誓愿、而师子吼。

 duō bǎo rú lái,jí yǔ wǒ shēn,

 多宝如来,及与我身,

 suǒ jí huà fó,dāng zhī cǐ yì。

 所集化佛,当知此意。

 zhū fó zǐ děng,shuí néng hù fǎ,

 诸佛子等,谁能护法,

 dāng fā dà yuàn,lìng dé jiǔ zhù。

 当发大愿,令得久住。

 qí yǒu néng hù,cǐ jīng fǎ zhě,

 其有能护,此经法者,

 zé wéi gōng yǎng,wǒ jí duō bǎo。

 则为供养,我及多宝。

 cǐ duō bǎo fó,chǔ yú bǎo tǎ,

 此多宝佛,处于宝塔,

 cháng you shí fāng,wéi shì jīng gù,

 常游十方,为是经故,

 yì fù gōng yǎng,zhū lái huà fó,

 亦复供养,诸来化佛,

 zhuāng yán guāng shì、zhū shì jiè zhě,

 庄严光饰、诸世界者,

 ruò shuō cǐ jīng,zé wéi jiàn wǒ,

 若说此经,则为见我,

 duō bǎo rú lái、jí zhū huà fó。

 多宝如来、及诸化佛。

 zhū shàn nán zǐ,gè dì sī wéi,

 诸善男子,各谛思惟,

 cǐ wéi nán shì,yí fā dà yuàn。

 此为难事,宜发大愿。

 zhū yú jīng diǎn,shù rú héng shā,

 诸余经典,数如恒沙,

 suī shuō cǐ děng,wèi zú wéi nán。

 虽说此等,未足为难。

 ruò jiē xū mí,zhì zhì tā fāng,

 若接须弥,掷置他方,

 wú shù fó tǔ,yì wèi wéi nán。

 无数佛土,亦未为难。

 ruò yǐ zú zhǐ,dòng dà qiān jiè,

 若以足指,动大千界,

 yuǎn zhì tā guó,yì wèi wéi nán。

 远掷他国,亦未为难。

 ruò lì yǒu dǐng,wéi zhòng yǎn shuō,

 若立有顶,为众演说,

 wú liàng yú jīng,yì wèi wéi nán。

 无量余经,亦未为难。

 ruò fó miè hòu,yú è shì zhōng、

 若佛灭后,于恶世中、

 néng shuō cǐ jīng,shì zé wéi nán。

 能说此经,是则为难。

 jiǎ shǐ yǒu rén,shǒu bǎ xū kōng、

 假使有人,手把虚空、

 ér yǐ yóu xíng,yì wèi wéi nán。

 而以游行,亦未为难。

 yú wǒ miè hòu,ruò zì shū chí,

 于我灭后,若自书持,

 ruò shǐ rén shū,shì zé wéi nán。

 若使人书,是则为难。

 ruò yǐ dà dì,zhì zú jiǎ shàng,

 若以大地,置足甲上,

 shēng yú fàn tiān,yì wèi wéi nán。

 升于梵天,亦未为难。

 fó miè dù hòu,yú è shì zhōng、

 佛灭度后,于恶世中、

 zàn dú cǐ jīng,shì zé wéi nán。

 暂读此经,是则为难。

 jiǎ shǐ jié shāo,dān fù gān cǎo、

 假使劫烧,担负干草、

 rù zhōng bù shāo,yì wèi wéi nán。

 入中不烧,亦未为难。

 wǒ miè dù hòu,ruò chí cǐ jīng、

 我灭度后,若持此经、

 wéi yī rén shuō,shì zé wéi nán。

 为一人说,是则为难。

 ruò chí bā wàn、sì qiān fǎ cáng、

 若持八万、四千法藏、

 shí èr bù jīng、wéi rén yǎn shuō,

 十二部经、为人演说,

 lìng zhū tīng zhě,dé liù shén tōng,

 令诸听者,得六神通,

 suī néng rú shì,yì wèi wéi nán。

 虽能如是,亦未为难。

 yú wǒ miè hòu,tīng shòu cǐ jīng,

 于我灭后,听受此经,

 wèn qí yì qù,shì zé wéi nán。

 问其义趣,是则为难。

 ruò rén shuō fǎ,lìng qiān wàn yì、

 若人说法,令千万亿、

 wú liàng wú shù,héng shā zhòng shēng、

 无量无数,恒沙众生、

 dé ā luó hàn,jù liù shén tōng,

 得阿罗汉,具六神通,

 suī yǒu shì yì,yì wèi wéi nán。

 虽有是益,亦未为难。

 yú wǒ miè hòu,ruò néng fèng chí,

 于我灭后,若能奉持,

 rú sī jīng diǎn,shì zé wéi nán。

 如斯经典,是则为难。

 wǒ wéi fó dào,yú wú liàng tǔ,

 我为佛道,于无量土,

 cóng shǐ zhì jīn、guǎng shuō zhū jīng,

 从始至今、广说诸经,

 ér yú qí zhōng,cǐ jīng dì yī。

 而于其中,此经第一。

 ruò yǒu néng chí,zé chí fó shēn。

 若有能持,则持佛身。

 zhū shàn nán zǐ,yú wǒ miè hòu,

 诸善男子,于我灭后,

 shuí néng shòu chí、dú sòng cǐ jīng,

 谁能受持、读诵此经,

 jīn yú fó qián、zì shuō shì yán。

 今于佛前、自说誓言。

 cǐ jīng nán chí,ruò zàn chí zhě,

 此经难持,若暂持者,

 wǒ zé huān xǐ,zhū fó yì rán,

 我则欢喜,诸佛亦然,

 rú shì zhī rén,zhū fó suǒ tàn。

 如是之人,诸佛所叹。

 shì zé yǒng měng,shì zé jīng jìn,

 是则勇猛,是则精进,

 shì míng chí jiè、háng tóu tuó zhě,

 是名持戒、行头陀者,

 zé wéi jí dé,wú shàng fó dào。

 则为疾得,无上佛道。

 néng yú lái shì,dú chí cǐ jīng,

 能于来世,读持此经,

 shì zhēn fó zǐ,zhù chún shàn dì。

 是真佛子,住淳善地。

 fó miè dù hòu,néng jiě qí yì,

 佛灭度后,能解其义,

 shì zhū tiān rén、shì jiān zhī yǎn。

 是诸天人、世间之眼。

 yú kǒng wèi shì,néng xū yú shuō,

 于恐畏世,能须臾说,

 yí qiè tiān rén、jiē yìng gōng yǎng。

 一切天人、皆应供养。

 卷四 提婆达多品 第十二

 ěr shí fó gào zhū pú sà jí tiān rén sì zhòng:wú yú guò qù wú liàng jié zhōng,

 尔时佛告诸菩萨及天人四众:吾于过去无量劫中,

 qiú fǎ huá jīng,wú yǒu xiè juàn。yú duō jié zhōng cháng zuò guó wáng,

 求法华经,无有懈倦。于多劫中常作国王,

 fā yuàn qiú yú wú shàng pú tí,xīn bú tuì zhuǎn。

 发愿求于无上菩提,心不退转。

 wèi yù mǎn zú liù bō luó mì,qín xíng bù shī,xīn wú lìn xī,

 为欲满足六波罗蜜,勤行布施,心无吝惜,

 xiàng、mǎ、qī zhēn、guó、chéng、qī、zǐ,nú bì、pú cóng,tóu、mù、

 象、马、七珍、国、城、妻、子,奴婢、仆从,头、目、

 suǐ、nǎo,shēn、ròu、shǒu、zú,bù xī qū mìng。

 髓、脑,身、肉、手、足,不惜躯命。

 shí shì rén mín shòu mìng wú liàng,wèi yú fǎ gù,juān shě guó wèi,

 时世人民寿命无量,为于法故,捐舍国位,

 wěi zhèng tài zǐ,jī gǔ xuān lìng sì fāng qiú fǎ:

 委政太子,击鼓宣令四方求法:

 shuí néng wèi wǒ shuō dà chéng zhě,wú dāng zhōng shēn gōng jǐ zǒu shǐ。

 谁能为我说大乘者,吾当终身供给走使。

 shí yǒu xiān rén lái bái wáng yán:wǒ yǒu dà chéng,míng miào fǎ huá jīng。

 时有仙人来白王言:我有大乘,名妙法华经。

 ruò bù wéi wǒ,dāng wèi xuān shuō。wáng wén xiān yán,huān xǐ yǒng yuè,

 若不违我,当为宣说。王闻仙言,欢喜踊跃,

 jí suí xiān rén,gōng jǐ suǒ xū,cǎi guǒ、jí shuǐ、shí xīn、shè shí,

 即随仙人,供给所需,采果、汲水、拾薪、设食,

 nǎi zhì yǐ shēn ér wéi chuáng zuò,shēn xīn wú juàn,yú shí fèng shì。

 乃至以身而为床座,身心无倦,于时奉事。

 jīng yú qiān suì,wèi yú fǎ gù,jīng qín jǐ shì,lìng wú suǒ fá。

 经于千岁,为于法故,精勤给侍,令无所乏。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 wǒ niàn guò qù jié,wéi qiú dà fǎ gù,

 我念过去劫,为求大法故,

 suī zuò shì guó wáng,bù tān wǔ yù lè。

 虽作世国王,不贪五欲乐。

 chuí zhōng gào sì fāng,shuí yǒu dà fǎ zhě,

 捶钟告四方,谁有大法者,

 ruò wéi wǒ jiě shuō,shēn dāng wéi nú pú。

 若为我解说,身当为奴仆。

 shí yǒu ā sī xiān,lái bái yú dà wáng,

 时有阿私仙,来白于大王,

 wǒ yǒu wēi miào fǎ,shì jiān suǒ xī yǒu,

 我有微妙法,世间所稀有,

 ruò néng xiū xíng zhě,wú dāng wéi rǔ shuō。

 若能修行者,吾当为汝说。

 shí wáng wén xiān yán,xīn shēng dà xǐ yuè,

 时王闻仙言,心生大喜悦,

 jí biàn suí xiān rén,gōng jǐ yú suǒ xū。

 即便随仙人,供给于所需。

 cǎi xīn jí guǒ luǒ,suí shí gōng jìng yǔ,

 采薪及果蓏,随时恭敬与,

 qíng cún miào fǎ gù,shēn xīn wú xiè juàn。

 情存妙法故,身心无懈倦。

 pǔ wéi zhū zhòng shēng,qín qiú yú dà fǎ,

 普为诸众生,勤求于大法,

 yì bù wéi jǐ shēn、jí yǐ wǔ yù lè。

 亦不为己身、及以五欲乐。

 gù wéi dà guó wáng,qín qiú huò cǐ fǎ,

 故为大国王,勤求获此法,

 suì zhì dé chéng fó,jīn gù wéi rǔ shuō。

 遂致得成佛,今故为汝说。

 fó gào zhū bǐ qiū:ěr shí wáng zhě,zé wǒ shēn shì;shí xiān rén zhě,

 佛告诸比丘:尔时王者,则我身是;时仙人者,

 jīn tí pó dá duō shì。yóu tí pó dá duō shàn zhī shi gù,

 今提婆达多是。由提婆达多善知识故,

 lìng wǒ jù zú liù bō luó mì,cí bēi xǐ shě,sān shí èr xiàng,

 令我具足六波罗蜜,慈悲喜舍,三十二相,

 bā shí zhǒng hǎo,zǐ mó jīn sè,shí lì、sì wú suǒ wèi、sì shè fǎ、

 八十种好,紫磨金色,十力、四无所畏、四摄法、

 shí bā bú gòng shén tōng dào lì,chéng děng zhèng jué,

 十八不共神通道力,成等正觉,

 guǎng dù zhòng shēng,jiē yīn tí pó dá duō shàn zhī shi gù。

 广度众生,皆因提婆达多善知识故。

 gào zhū sì zhòng:tí pó dá duō què hòu guò wú liàng jié,

 告诸四众:提婆达多却后过无量劫,

 dāng dé chéng fó,hào yuē tiān wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 当得成佛,号曰天王如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。shì jiè míng tiān dào。

 天人师、佛、世尊。世界名天道。

 shí tiān wáng fó zhù shì èr shí zhōng jié,

 时天王佛住世二十中劫,

 guǎng wèi zhòng shēng shuō yú miào fǎ,

 广为众生说于妙法,

 héng hé shā zhòng shēng dé ā luó hàn guǒ,

 恒河沙众生得阿罗汉果,

 wú liàng zhòng shēng fā yuán jué xīn,

 无量众生发缘觉心,

 héng hé shā zhòng shēng fā wú shàng dào xīn,dé wú shēng rěn,

 恒河沙众生发无上道心,得无生忍,

 zhì bú tuì zhuǎn。shí tiān wáng fó bān niè pán hòu,

 至不退转。时天王佛般涅槃后,

 zhèng fǎ zhù shì èr shí zhōng jié。quán shēn shè lì qǐ qī bǎo tǎ,

 正法住世二十中劫。全身舍利起七宝塔,

 gāo liù shí yóu xún,zòng guǎng sì shí yóu xún,zhū tiān rén mín,

 高六十由旬,纵广四十由旬,诸天人民,

 xī yǐ zá huá、mò xiāng、shāo xiāng、tú xiāng,yī fú、yīng luò、

 悉以杂华、末香、烧香、涂香,衣服、璎珞、

 chuáng fān、bǎo gài,jì yuè、gē sòng,lǐ bài gōng yǎng qī bǎo miào tǎ。

 幢幡、宝盖,伎乐、歌颂,礼拜供养七宝妙塔。

 wú liàng zhòng shēng dé ā luó hàn guǒ,wú liàng zhòng shēng wù pì zhī fó,

 无量众生得阿罗汉果,无量众生悟辟支佛,

 bù kě sī yì zhòng shēng fā pú tí xīn,zhì bú tuì zhuǎn。

 不可思议众生发菩提心,至不退转。

 fó gào zhū bǐ qiū:wèi lái shì zhōng,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 佛告诸比丘:未来世中,若有善男子、善女人,

 wén miào fǎ huá jīng tí pó dá duō pǐn,jìng xīn xìn jìng bù shēng yí huò zhě,

 闻妙法华经提婆达多品,净心信敬不生疑惑者,

 bú duò dì yù、è guǐ、chù sheng,shēng shí fāng fó qián,suǒ shēng zhī chù,

 不堕地狱、饿鬼、畜生,生十方佛前,所生之处,

 cháng wén cǐ jīng。ruò shēng rén tiān zhōng,shòu shèng miào lè,

 常闻此经。若生人天中,受胜妙乐,

 ruò zài fó qián,lián huá huà shēng。

 若在佛前,莲华化生。

 yú shí xià fāng duō bǎo shì zūn suǒ cóng pú sà,míng yuē zhì jī,

 于时下方多宝世尊所从菩萨,名曰智积,

 bái duō bǎo fó:dāng huán běn tǔ。shì jiā móu ní fó gào zhì jī yuē:

 白多宝佛:当还本土。释迦牟尼佛告智积曰:

 shàn nán zǐ!qiě dài xū yú。cǐ yǒu pú sà,míng wén shū shī lì,

 善男子!且待须臾。此有菩萨,名文殊师利,

 kě yǔ xiāng jiàn,lùn shuō miào fǎ,kě huán běn tǔ。

 可与相见,论说妙法,可还本土。

 ěr shí wén shū shī lì,zuò qiān yè lián huá,dà rú chē lún,

 尔时文殊师利,坐千叶莲华,大如车轮,

 jù lái pú sà yì zuò bǎo lián huá,

 俱来菩萨亦坐宝莲华,

 cóng yú dà hǎi suō jié luó lóng gōng zì rán yǒng chū,zhù xū kōng zhōng,

 从于大海娑竭罗龙宫自然涌出,住虚空中,

 yì líng jiù shān,cóng lián huá xià,zhì yú fó suǒ,

 诣灵鹫山,从莲华下,至于佛所,

 tóu miàn jìng lǐ èr shì zūn zú。xiū jìng yǐ bì,wǎng zhì jī suǒ,

 头面敬礼二世尊足。修敬已毕,往智积所,

 gòng xiāng wèi wèn,què zuò yí miàn。

 共相慰问,却坐一面。

 zhì jī pú sà wèn wén shū shī lì:rén wǎng lóng gōng,

 智积菩萨问文殊师利:仁往龙宫,

 suǒ huà zhòng shēng,qí shù jǐ hé?

 所化众生,其数几何?

 wén shū shī lì yán:qí shù wú liàng,bù kě chēng jì,fēi kǒu suǒ xuān,

 文殊师利言:其数无量,不可称计,非口所宣,

 fēi xīn suǒ cè,qiě dài xū yú,zì dāng yǒu zhèng。suǒ yán wèi jìng,

 非心所测,且待须臾,自当有证。所言未竟,

 wú shù pú sà zuò bǎo lián huá,cóng hǎi yǒng chū,yì líng jiù shān,

 无数菩萨坐宝莲华,从海涌出,诣灵鹫山,

 zhù zài xū kōng。cǐ zhū pú sà,jiē shì wén shū shī lì zhī suǒ huà dù,

 住在虚空。此诸菩萨,皆是文殊师利之所化度,

 jù pú sà xíng,jiē gòng lùn shuō liù bō luó mì。běn shēng wén rén,

 具菩萨行,皆共论说六波罗蜜。本声闻人,

 zài xū kōng zhōng shuō shēng wén xíng,jīn jiē xiū xíng dà chéng kōng yì。

 在虚空中说声闻行,今皆修行大乘空义。

 wén shū shī lì wèi zhì jī yuē:yú hǎi jiào huà,qí shì rú shì。

 文殊师利谓智积曰:于海教化,其事如是。

 ěr shí zhì jī pú sà,yǐ jì zàn yuē:

 尔时智积菩萨,以偈赞曰:

 dà zhì dé yǒng jiàn,huà dù wú liàng zhòng,

 大智德勇健,化度无量众,

 jīn cǐ zhū dà huì、jí wǒ jiē yǐ jiàn。

 今此诸大会、及我皆已见。

 yǎn chàng shí xiāng yì,kāi chǎn yī chéng fǎ,

 演畅实相义,开阐一乘法,

 guǎng dǎo zhū zhòng shēng,lìng sù chéng pú tí。

 广导诸众生,令速成菩提。

 wén shū shī lì yán:wǒ yú hǎi zhōng,wéi cháng xuān shuō miào fǎ huá jīng。

 文殊师利言:我于海中,惟常宣说妙法华经。

 zhì jī wèn wén shū shī lì yán:cǐ jīng shèn shēn wēi miào,

 智积问文殊师利言:此经甚深微妙,

 zhū jīng zhōng bǎo,shì suǒ xī yǒu。pō yǒu zhòng shēng,

 诸经中宝,世所希有。颇有众生,

 qín jiā jīng jìn,xiū xíng cǐ jīng,sù dé fó fǒu?

 勤加精进,修行此经,速得佛不?

 wén shū shī lì yán:yǒu suō jié luó lóng wáng nǚ,nián shǐ bā suì,

 文殊师利言:有娑竭罗龙王女,年始八岁,

 zhì huì lì gēn,shàn zhī zhòng shēng zhū gēn xíng yè,dé tuó luó ní,

 智慧利根,善知众生诸根行业,得陀罗尼,

 zhū fó suǒ shuō shèn shēn mì zàng,xī néng shòu chí。shēn rù chán dìng,

 诸佛所说甚深秘藏,悉能受持。深入禅定,

 liǎo dá zhū fǎ,yú chà nà qǐng fā pú tí xīn,dé bú tuì zhuǎn,

 了达诸法,于刹那顷发菩提心,得不退转,

 biàn cái wú ài。cí niàn zhòng shēng、yóu rú chì zǐ,gōng dé jù zú,

 辩才无碍。慈念众生、犹如赤子,功德具足,

 xīn niàn kǒu yǎn,wēi miào guǎng dà,cí bēi rén ràng,

 心念口演,微妙广大,慈悲仁让,

 zhì yì hé yǎ,néng zhì pú tí。

 志意和雅,能至菩提。

 zhì jī pú sà yán:wǒ jiàn shì jiā rú lái,yú wú liàng jié nán xíng kǔ xíng,

 智积菩萨言:我见释迦如来,于无量劫难行苦行,

 jī gōng lèi dé,qiú pú tí dào,wèi céng zhǐ xī。guān sān qiān dà qiān shì jiè,

 积功累德,求菩提道,未曾止息。观三千大千世界,

 nǎi zhì wú yǒu rú jiè zǐ hǔ fēi shì pú sà shě shēn mìng chù,

 乃至无有如芥子许非是菩萨舍身命处,

 wèi zhòng shēng gù,rán hòu nǎi dé chéng pú tí dào。

 为众生故,然后乃得成菩提道。

 bú xìn cǐ nǚ yú xū yú qǐng、biàn chéng zhèng jué。

 不信此女于须臾顷、便成正觉。

 yán lùn wèi qì,shí lóng wáng nǚ hū xiàn yú qián,tóu miàn lǐ jìng,

 言论未讫,时龙王女忽现于前,头面礼敬,

 què zhù yí miàn,yǐ jì zàn yuē:

 却住一面,以偈赞曰:

 shēn dá zuì fú xiàng,biàn zhào yú shí fāng,

 深达罪福相,遍照于十方,

 wēi miào jìng fǎ shēn,jù xiāng sān shí èr,

 微妙净法身,具相三十二,

 yǐ bā shí zhǒng hǎo、yòng zhuāng yán fǎ shēn。

 以八十种好、用庄严法身。

 tiān rén suǒ dài yǎng,lóng shén xián gōng jìng,

 天人所戴仰,龙神咸恭敬,

 yí qiè zhòng shēng lèi,wú bù zōng fèng zhě。

 一切众生类,无不宗奉者。

 yòu wén chéng pú tí,wéi fó dāng zhèng zhī,

 又闻成菩提,唯佛当证知,

 wǒ chǎn dà chéng jiào,dù tuō kǔ zhòng shēng。

 我阐大乘教,度脱苦众生。

 shí shè lì fú yǔ lóng nǚ yán:rǔ wèi bù jiǔ dé wú shàng dào,

 时舍利弗语龙女言:汝谓不久得无上道,

 shì shì nán xìn。suǒ yǐ zhě hé?nǚ shēn gòu huì,fēi shì fǎ qì,

 是事难信。所以者何?女身垢秽,非是法器,

 yún hé néng dé wú shàng pú tí。fó dào xuán kuàng,

 云何能得无上菩提。佛道悬旷,

 jīng wú liàng jié qín kǔ jī xíng,jù xiū zhū dù,rán hòu nǎi chéng。

 经无量劫勤苦积行,具修诸度,然后乃成。

 yòu nǚ rén shēn yóu yǒu wǔ zhàng:yī zhě、bù dé zuò fàn tiān wáng,

 又女人身犹有五障:一者、不得作梵天王,

 èr zhě、dì shì,sān zhě、mó wáng,sì zhě、zhuàn lún shèng wáng,

 二者、帝释,三者、魔王,四者、转轮圣王,

 wǔ zhě、fó shēn。yún hé nǚ shēn sù dé chéng fó?

 五者、佛身。云何女身速得成佛?

 ěr shí lóng nǚ yǒu yī bǎo zhū,jià zhí sān qiān dà qiān shì jiè,

 尔时龙女有一宝珠,价直三千大千世界,

 chí yǐ shàng fó。fó jí shòu zhī。lóng nǚ wèi zhì jī pú sà、

 持以上佛。佛即受之。龙女谓智积菩萨、

 zūn zhě shè lì fú yán:wǒ xiàn bǎo zhū,shì zūn nà shòu,shì shì jí fǒu?

 尊者舍利弗言:我献宝珠,世尊纳受,是事疾不?

 dā yán:shèn jí。nǚ yán:yǐ rǔ shén lì,guān wǒ chéng fó,fù sù yú cǐ。

 答言:甚疾。女言:以汝神力,观我成佛,复速于此。

 dāng shí zhòng huì,jiē jiàn lóng nǚ hū rán zhī jiān biàn chéng nán zǐ,

 当时众会,皆见龙女忽然之间变成男子,

 jù pú sà xíng,jí wǎng nán fāng wú gòu shì jiè,zuò bǎo lián huá,

 具菩萨行,即往南方无垢世界,坐宝莲华,

 chéng děng zhèng jué,sān shí èr xiàng、bā shí zhǒng hǎo,

 成等正觉,三十二相、八十种好,

 pǔ wèi shí fāng yí qiè zhòng shēng yǎn shuō miào fǎ。

 普为十方一切众生演说妙法。

 ěr shí suō pó shì jiè,pú sà、shēng wén、tiān lóng bā bù、rén yǔ fēi rén,

 尔时娑婆世界,菩萨、声闻、天龙八部、人与非人,

 jiē yáo jiàn bǐ lóng nǚ chéng fó,pǔ wèi shí huì rén tiān shuō fǎ,

 皆遥见彼龙女成佛,普为时会人天说法,

 xīn dà huān xǐ,xī yáo jìng lǐ。wú liàng zhòng shēng,wén fǎ jiě wù,

 心大欢喜,悉遥敬礼。无量众生,闻法解悟,

 dé bú tuì zhuǎn;wú liàng zhòng shēng,dé shòu dào jì。wú gòu shì jiè,

 得不退转;无量众生,得受道记。无垢世界,

 liù fǎn zhèn dòng;suō pó shì jiè,sān qiān zhòng shēng zhù bú tuì dì,

 六反震动;娑婆世界,三千众生住不退地,

 sān qiān zhòng shēng fā pú tí xīn ér dé shòu jì。

 三千众生发菩提心而得受记。

 zhì jī pú sà jí shè lì fú,yí qiè zhòng huì,mò rán xìn shòu。

 智积菩萨及舍利弗,一切众会,默然信受。

 卷四 劝持品 第十三

 ěr shí yào wáng pú sà mó hē sà jí dà lè shuō pú sà mó hē sà,

 尔时药王菩萨摩诃萨及大乐说菩萨摩诃萨,

 yǔ èr wàn pú sà juàn shǔ jù,jiē yú fó qián zuò shì shì yán:

 与二万菩萨眷属俱,皆于佛前作是誓言:

 wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ。wǒ děng yú fó miè hòu,dāng fèng chí、

 惟愿世尊不以为虑。我等于佛灭后,当奉持、

 dú sòng、shuō cǐ jīng diǎn。hòu è shì zhòng shēng,shàn gēn zhuǎn shǎo,

 读诵、说此经典。后恶世众生,善根转少,

 duō zēng shàng màn,tān lì gōng yǎng,zēng bú shàn gēn,yuǎn lí jiě tuō。

 多增上慢,贪利供养,增不善根,远离解脱。

 suī nán kě jiào huà,wǒ děng dāng qǐ dà rěn lì,dú sòng cǐ jīng,

 虽难可教化,我等当起大忍力,读诵此经,

 chí shuō、shū xiě、zhǒng zhǒng gōng yǎng,bù xī shēn mìng。

 持说、书写、种种供养,不惜身命。

 ěr shí zhòng zhōng wǔ bǎi ā luó hàn dé shòu jì zhě、bái fó yán:

 尔时众中五百阿罗汉得受记者、白佛言:

 shì zūn!wǒ děng yì zì shì yuàn,yú yì guó tǔ、guǎng shuō cǐ jīng。

 世尊!我等亦自誓愿,于异国土、广说此经。

 fù yǒu xué、wú xué bā qiān rén、dé shòu jì zhě,cóng zuò ér qǐ,

 复有学、无学八千人、得受记者,从座而起,

 hé zhǎng xiàng fó zuò shì shì yán:shì zūn!

 合掌向佛作是誓言:世尊!

 wǒ děng yì dāng yú tā guó tǔ guǎng shuō cǐ jīng。suǒ yǐ zhě hé?

 我等亦当于他国土广说此经。所以者何?

 shì suō pó guó zhōng,rén duō bì è,huái zēng shàng màn,

 是娑婆国中,人多弊恶,怀增上慢,

 gōng dé qiǎn bó、chēn zhuó chǎn qǔ,xīn bù shí gù。

 功德浅薄、嗔浊谄曲,心不实故。

 ěr shí fó yí mǔ mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní,yǔ xué、

 尔时佛姨母摩诃波阇波提比丘尼,与学、

 wú xué bǐ qiū ní liù qiān rén jù,cóng zuò ér qǐ,yì xīn hé zhǎng,

 无学比丘尼六千人俱,从座而起,一心合掌,

 zhān yǎng zūn yán,mù bú zàn shě。yú shí shì zūn gào jiāo tán mí:

 瞻仰尊颜,目不暂舍。于时世尊告憍昙弥:

 hé gù yōu sè ér shì rú lái,rǔ xīn jiāng wú wèi wǒ bù shuō rǔ míng,

 何故忧色而视如来,汝心将无谓我不说汝名,

 shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì yē?jiāo tán mí!

 授阿耨多罗三藐三菩提记耶?憍昙弥!

 wǒ xiān zǒng shuō yí qiè shēng wén jiē yǐ shòu jì,jīn rǔ yù zhī jì zhě,

 我先总说一切声闻皆已授记,今汝欲知记者,

 jiāng lái zhī shì,dāng yú liù wàn bā qiān yì zhū fó fǎ zhōng wéi dà fǎ shī,

 将来之世,当于六万八千亿诸佛法中为大法师,

 jí liù qiān xué、wú xué bǐ qiū ní jù wéi fǎ shī。

 及六千学、无学比丘尼俱为法师。

 rǔ rú shì jiàn jiàn jù pú sà dào,dāng dé zuò fó,

 汝如是渐渐具菩萨道,当得作佛,

 hào yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 号一切众生喜见如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。jiāo tán mí!

 天人师、佛、世尊。憍昙弥!

 shì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn fó jí liù qiān pú sà,

 是一切众生喜见佛及六千菩萨,

 zhuǎn cì shòu jì de ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 转次授记得阿耨多罗三藐三菩提。

 ěr shí luó hóu luó mǔ yē shū tuó luó bǐ qiū ní zuò shì niàn:

 尔时罗睺罗母耶输陀罗比丘尼作是念:

 shì zūn yú shòu jì zhōng,dú bù shuō wǒ míng。

 世尊于授记中,独不说我名。

 fó gào yē shū tuó luó:

 佛告耶输陀罗:

 rǔ yú lái shì bǎi qiān wàn yì zhū fó fǎ zhōng xiū pú sà xíng,wéi dà fǎ shī,

 汝于来世百千万亿诸佛法中修菩萨行,为大法师,

 jiàn jù fó dào。yú shàn guó zhōng dāng dé zuò fó,

 渐具佛道。于善国中当得作佛,

 hào jù zú qiān wàn guāng xiàng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 号具足千万光相如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。fó shòu wú liàng ā sēng qí jié。

 天人师、佛、世尊。佛寿无量阿僧祇劫。

 ěr shí mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní jí yē shū tuó luó bǐ qiū ní,bìng qí juàn shǔ,

 尔时摩诃波阇波提比丘尼及耶输陀罗比丘尼,并其眷属,

 jiē dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu,jí yú fó qián ér shuō jì yán:

 皆大欢喜,得未曾有,即于佛前而说偈言:

 shì zūn dǎo shī,ān yǐn tiān rén,wǒ děng wén jì,xīn ān jù zú。

 世尊导师,安隐天人,我等闻记,心安具足。

 zhū bǐ qiū ní shuō shì jì yǐ,bái fó yán:shì zūn!

 诸比丘尼说是偈已,白佛言:世尊!

 wǒ děng yì néng yú tā fāng guó tǔ guǎng xuān cǐ jīng。

 我等亦能于他方国土广宣此经。

 ěr shí shì zūn shì bā shí wàn yì nuō yóu tuō zhū pú sà mó hē sà。

 尔时世尊视八十万亿那由他诸菩萨摩诃萨。

 shì zhū pú sà,jiē shì ā wéi yuè zhì,zhuǎn bú tuì fǎ lún,

 是诸菩萨,皆是阿惟越致,转不退法轮,

 dé zhū tuó luó ní,jí cóng zuò qǐ,zhì yú fó qián,yì xīn hé zhǎng,

 得诸陀罗尼,即从座起,至于佛前,一心合掌,

 ér zuò shì niàn:ruò shì zūn gào chì wǒ děng chí shuō cǐ jīng zhě,

 而作是念:若世尊告敕我等持说此经者,

 dāng rú fó jiào,guǎng xuān sī fǎ。fù zuò shì niàn:fó jīn mò rán,

 当如佛教,广宣斯法。复作是念:佛今默然,

 bú jiàn gào chì,wǒ dāng yún hé?shí zhū pú sà jìng shùn fó yì,

 不见告敕,我当云何?时诸菩萨敬顺佛意,

 bìng yù zì mǎn běn yuàn,biàn yú fó qián,zuò shī zǐ hǒu ér fā shì yán:

 并欲自满本愿,便于佛前,作师子吼而发誓言:

 shì zūn!wǒ děng yú rú lái miè hòu,zhōu xuán wǎng fǎn shí fāng shì jiè,

 世尊!我等于如来灭后,周旋往返十方世界,

 néng lìng zhòng shēng shū xiě cǐ jīng,shòu chí、dú sòng,jiě shuō qí yì,

 能令众生书写此经,受持、读诵,解说其义,

 rú fǎ xiū xíng,zhèng yì niàn,jiē shì fó zhī wēi lì。

 如法修行,正忆念,皆是佛之威力。

 wéi yuàn shì zūn,zài yú tā fāng yáo jiàn shǒu hù。

 惟愿世尊,在于他方遥见守护。

 jí shí zhū pú sà jù tóng fā shēng、ér shuō jì yán:

 即时诸菩萨俱同发声、而说偈言:

 wéi yuàn bù wéi lǜ,yú fó miè dù hòu,

 惟愿不为虑,于佛灭度后,

 kǒng bù è shì zhōng,wǒ děng dāng guǎng shuō。

 恐怖恶世中,我等当广说。

 yǒu zhū wú zhì rén,è kǒu mà lì děng,

 有诸无智人,恶口骂詈等,

 jí jiā dāo zhàng zhě,wǒ děng jiē dāng rěn。

 及加刀杖者,我等皆当忍。

 è shì zhōng bǐ qiū,xié zhì xīn chǎn qǔ,

 恶世中比丘,邪智心谄曲,

 wèi dé wèi wéi dé,wǒ màn xīn chōng mǎn。

 未得谓为得,我慢心充满。

 huò yǒu ā liàn ruò,nà yī zài kòng xián,

 或有阿练若,纳衣在空闲,

 zì wèi háng zhēn dào,qīng jiàn rén jiān zhě。

 自谓行真道,轻贱人间者。

 tān zhù lì yǎng gù,yǔ bái yī shuō fǎ,

 贪著利养故,与白衣说法,

 wéi shì suǒ gōng jìng、rú liù tōng luó hàn。

 为世所恭敬、如六通罗汉。

 shì rén huái ě xin,cháng niàn shì sú shì,

 是人怀恶心,常念世俗事,

 jiǎ míng ā liàn ruò,hǎo chū wǒ děng guò,

 假名阿练若,好出我等过,

 ér zuò rú shì yán,cǐ zhū bǐ qiū děng,

 而作如是言,此诸比丘等,

 wéi tān lì yǎng gù、shuō wài dào lùn yì,

 为贪利养故、说外道论议,

 zì zuò cǐ jīng diǎn,kuáng huò shì jiān rén,

 自作此经典,诳惑世间人,

 wéi qiú míng wén gù。fēn bié yú shì jīng,

 为求名闻故。分别于是经,

 cháng zài dà zhòng zhōng、yù huǐ wǒ děng gù,

 常在大众中、欲毁我等故,

 xiàng guó wáng dà chén、pó luó mén jū shì、

 向国王大臣、婆罗门居士、

 jí yú bǐ qiū zhòng,fěi bàng shuō wǒ è,

 及余比丘众,诽谤说我恶,

 wèi shì xié jiàn rén、shuō wài dào lùn yì。

 谓是邪见人、说外道论议。

 wǒ děng jìng fó gù,xī rěn shì zhū è。

 我等敬佛故,悉忍是诸恶。

 wéi sī suǒ qīng yán、rǔ děng jiē shì fó,

 为斯所轻言、汝等皆是佛,

 rú cǐ qīng màn yán,jiē dāng rěn shòu zhī。

 如此轻慢言,皆当忍受之。

 zhuó jié è shì zhōng,duō yǒu zhū kǒng bù,

 浊劫恶世中,多有诸恐怖,

 è guǐ rù qí shēn,mà lì huǐ rǔ wǒ。

 恶鬼入其身,骂詈毁辱我。

 wǒ děng jìng xìn fó,dāng zhù rěn rǔ kǎi,

 我等敬信佛,当著忍辱铠,

 wéi shuō shì jīng gù,rěn cǐ zhū nán shì。

 为说是经故,忍此诸难事。

 wǒ bù ài shēn mìng,dàn xī wú shàng dào,

 我不爱身命,但惜无上道,

 wǒ děng yú lái shì,hù chí fó suǒ zhǔ,

 我等于来世,护持佛所嘱,

 shì zūn zì dāng zhī。zhuó shì è bǐ qiū,

 世尊自当知。浊世恶比丘,

 bù zhī fó fāng biàn、suí yí suǒ shuō fǎ,

 不知佛方便、随宜所说法,

 è kǒu ér pín cù,shù shù jiàn bìn chū,

 恶口而颦蹙,数数见摈出,

 yuǎn lí yú tǎ sì。rú shì děng zhòng è,

 远离于塔寺。如是等众恶,

 niàn fó gào chì gù,jiē dāng rěn shì shì。

 念佛告敕故,皆当忍是事。

 zhū jù luò chéng yì,qí yǒu qiú fǎ zhě,

 诸聚落城邑,其有求法者,

 wǒ jiē dào qí suǒ,shuō fó suǒ zhǔ fǎ。

 我皆到其所,说佛所嘱法。

 wǒ shì shì zūn shǐ,chù zhòng wú suǒ wèi,

 我是世尊使,处众无所畏,

 wǒ dāng shàn shuō fǎ,yuàn fó ān yǐn zhù。

 我当善说法,愿佛安隐住。

 wǒ yú shì zūn qián、zhū lái shí fāng fó,

 我于世尊前、诸来十方佛,

 fā rú shì shì yán,fó zì zhī wǒ xīn。

 发如是誓言,佛自知我心。

 卷五 安乐行品 第十四

 ěr shí wén shū shī lì fǎ wáng zǐ pú sà mó hē sà bái fó yán:shì zūn!

 尔时文殊师利法王子菩萨摩诃萨白佛言:世尊!

 shì zhū pú sà,shèn wéi nán yǒu,jìng shùn fó gù,fā dà shì yuàn,

 是诸菩萨,甚为难有,敬顺佛故,发大誓愿,

 yú hòu è shì,hù chí dú shuō shì fǎ huá jīng。shì zūn!

 于后恶世,护持读说是法华经。世尊!

 pú sà mó hē sà yú hòu è shì,yún hé néng shuō shì jīng?

 菩萨摩诃萨于后恶世,云何能说是经?

 fó gào wén shū shī lì:ruò pú sà mó hē sà,yú hòu è shì yù shuō shì jīng,

 佛告文殊师利:若菩萨摩诃萨,于后恶世欲说是经,

 dāng ān zhù sì fǎ。yī zhě、ān zhù pú sà xíng chù jí qīn jìn chù,

 当安住四法。一者、安住菩萨行处及亲近处,

 néng wèi zhòng shēng yǎn shuō shì jīng。

 能为众生演说是经。

 wén shū shī lì!yún hé míng pú sà mó hē sà xíng chù?

 文殊师利!云何名菩萨摩诃萨行处?

 ruò pú sà mó hē sà zhù rěn rǔ dì,róu hé shàn shùn ér bù zú bào,

 若菩萨摩诃萨住忍辱地,柔和善顺而不卒暴,

 xīn yì bù jīng;yòu fù yú fǎ wú suǒ xíng,ér guān zhū fǎ rú shí xiàng,

 心亦不惊;又复于法无所行,而观诸法如实相,

 yì bù xíng bù fēn bié,shì míng pú sà mó hē sà xíng chù。

 亦不行不分别,是名菩萨摩诃萨行处。

 yún hé míng pú sà mó hē sà qīn jìn chù?pú sà mó hē sà bù qīn jìn guó wáng、

 云何名菩萨摩诃萨亲近处?菩萨摩诃萨不亲近国王、

 wáng zǐ、dà chén、guān zhǎng,bù qīn jìn zhū wài dào fàn zhì、

 王子、大臣、官长,不亲近诸外道梵志、

 ní jiān zǐ děng,jí zào shì sú wén bǐ、zàn yǒng wài shū,

 尼犍子等,及造世俗文笔、赞咏外书,

 jí lù qié yē tuó、nì lù qié yē tuó zhě;yì bù qīn jìn zhū yǒu xiōng xì、

 及路伽耶陀、逆路伽耶陀者;亦不亲近诸有凶戏、

 xiāng chā xiāng pū,jí nà luó děng zhǒng zhǒng biàn xiàn zhī xì;

 相叉相扑,及那罗等种种变现之戏;

 yòu bù qīn jìn zhān tuó luó,jí chù zhū yáng jī gǒu,

 又不亲近旃陀罗,及畜猪羊鸡狗,

 tián liè yú bǔ zhū è lǜ yí。rú shì rén děng,huò shí lái zhě,

 畋猎渔捕诸恶律仪。如是人等,或时来者,

 zé wèi shuō fǎ,wú suǒ xī wàng。yòu bù qīn jìn qiú shēng wén bǐ qiū、

 则为说法,无所睎望。又不亲近求声闻比丘、

 bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,yì bú wèn xùn。ruò yú fáng zhōng,

 比丘尼、优婆塞、优婆夷,亦不问讯。若于房中,

 ruò jīng xíng chù,ruò zài jiǎng táng zhōng,bú gòng zhù zhǐ。

 若经行处,若在讲堂中,不共住止。

 huò shí lái zhě,suí yí shuō fǎ,wú suǒ xī qiú。

 或时来者,随宜说法,无所睎求。

 wén shū shī lì!yòu pú sà mó hē sà bù yīng yú nǚ rén shēn,

 文殊师利!又菩萨摩诃萨不应于女人身,

 qǔ néng shēng yù xiǎng xiàng ér wéi shuō fǎ,yì bú lè jiàn。

 取能生欲想相而为说法,亦不乐见。

 ruò rù tā jiā,bù yǔ xiǎo nǚ、chǔ nǚ、guǎ nǚ děng gòng yǔ。

 若入他家,不与小女、处女、寡女等共语。

 yì fù bú jìn wǔ zhǒng bù nán zhī rén yǐ wéi qīn hòu,bù dú rù tā jiā,

 亦复不近五种不男之人以为亲厚,不独入他家,

 ruò yǒu yīn yuán xū dú rù shí,dàn yì xīn niàn fó。ruò wèi nǚ rén shuō fǎ,

 若有因缘须独入时,但一心念佛。若为女人说法,

 bú lù chǐ xiào,bú xiàn xiōng yì,nǎi zhì wèi fǎ yóu bù qīn hòu,

 不露齿笑,不现胸臆,乃至为法犹不亲厚,

 kuàng fù yú shì。bú lè chù nián shào dì zǐ、shā mí、xiǎo ér,

 况复余事。不乐畜年少弟子、沙弥、小儿,

 yì bú lè yǔ tóng shī。cháng hào zuò chán,zài yú xián chù,

 亦不乐与同师。常好坐禅,在于闲处,

 xiū shè qí xīn。wén shū shī lì!shì míng chū qīn jìn chù。

 修摄其心。文殊师利!是名初亲近处。

 fù cì,pú sà mó hē sà guān yí qiè fǎ kōng,rú shí xiàng,bù diān dǎo、

 复次,菩萨摩诃萨观一切法空,如实相,不颠倒、

 bú dòng、bú tuì、bù zhuǎn,rú xū kōng,wú suǒ yǒu xìng。

 不动、不退、不转,如虚空,无所有性。

 yí qiè yǔ yán dào duàn,bù shēng、bù chū、bù qǐ,wú míng、wú xiàng,

 一切语言道断,不生、不出、不起,无名、无相,

 shí wú suǒ yǒu,wú liàng、wú biān,wú ài、wú zhàng,

 实无所有,无量、无边,无碍、无障,

 dàn yǐ yīn yuán yǒu,cóng diān dǎo shēng gù shuō。

 但以因缘有,从颠倒生故说。

 cháng lè guān rú shì fǎ xiàng,shì míng pú sà mó hē sà dì èr qīn jìn chù。

 常乐观如是法相,是名菩萨摩诃萨第二亲近处。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò yǒu pú sà,yú hòu è shì,

 若有菩萨,于后恶世,

 wú bù wèi xīn,yù shuō shì jīng,

 无怖畏心,欲说是经,

 yìng rù háng chù、jí qīn jìn chù。

 应入行处、及亲近处。

 cháng lí guó wáng、jí guó wáng zǐ、

 常离国王、及国王子、

 dà chén guān zhǎng,xiōng xiǎn xì zhě,

 大臣官长,凶险戏者,

 jí zhān tuó luó、wài dào fàn zhì。

 及旃陀罗、外道梵志。

 yì bù qīn jìn,zēng shàng màn rén,

 亦不亲近,增上慢人,

 tān zhù xiǎo chéng、sān zàng xué zhě,

 贪著小乘、三藏学者,

 pò jiè bǐ qiū,míng zì luó hàn。

 破戒比丘,名字罗汉。

 jí bǐ qiū ní,hǎo xì xiào zhě,

 及比丘尼,好戏笑者,

 shēn zhù wǔ yù,qiú xiàn miè dù,

 深著五欲,求现灭度,

 zhū yōu pó yí,jiē wù qīn jìn。

 诸优婆夷,皆勿亲近。

 ruò shì rén děng、yǐ hǎo xīn lái,

 若是人等、以好心来,

 dào pú sà suǒ、wéi wén fó dào、

 到菩萨所、为闻佛道、

 pú sà zé yǐ,wú suǒ wèi xīn,

 菩萨则以,无所畏心,

 bù huái xī wàng、ér wéi shuō fǎ。

 不怀希望、而为说法。

 guǎ nǚ chǔ nǚ、jí zhū bù nán,

 寡女处女、及诸不男,

 jiē wù qīn jìn、yǐ wéi qīn hòu。

 皆勿亲近、以为亲厚。

 yì mò qīn jìn,tú ér kuí kuài,

 亦莫亲近,屠儿魁脍,

 tián liè yú bǔ,wéi lì shā hài,

 畋猎渔捕,为利杀害,

 fàn ròu zì huó,xuàn mài nǚ sè,

 贩肉自活,炫卖女色,

 rú shì zhī rén,jiē wù qīn jìn。

 如是之人,皆勿亲近。

 xiōng xiǎn xiàng pū,zhǒng zhǒng xī xì,

 凶险相扑,种种嬉戏,

 zhū yín nǚ děng,jìn wù qīn jìn。

 诸淫女等,尽勿亲近。

 mò dú píng chù、wéi nǚ shuō fǎ,

 莫独屏处、为女说法,

 ruò shuō fǎ shí,wú dé xì xiào。

 若说法时,无得戏笑。

 rù lǐ qǐ shí,jiāng yī bǐ qiū,

 入里乞食,将一比丘,

 ruò wú bǐ qiū,yì xīn niàn fó。

 若无比丘,一心念佛。

 shì zé míng wéi,háng chù jìn chù,

 是则名为,行处近处,

 yǐ cǐ èr chù,néng ān lè shuō。

 以此二处,能安乐说。

 yòu fù bù xíng,shàng zhōng xià fǎ,

 又复不行,上中下法,

 yǒu wéi wú wéi,shí bù shí fǎ,

 有为无为,实不实法,

 yì bù fēn bié,shì nán shì nǚ,

 亦不分别,是男是女,

 bù dé zhū fǎ,bù zhī bú jiàn,

 不得诸法,不知不见,

 shì zé míng wéi,pú sà háng chù。

 是则名为,菩萨行处。

 yí qiè zhū fǎ,kōng wú suǒ yǒu,

 一切诸法,空无所有,

 wú yǒu cháng zhù,yì wú qǐ miè,

 无有常住,亦无起灭,

 shì míng zhì zhě,suǒ qīn jìn chù。

 是名智者,所亲近处。

 diān dǎo fēn bié,zhū fǎ yǒu wú,

 颠倒分别,诸法有无,

 shì shí fēi shí,shì shēng fēi shēng。

 是实非实,是生非生。

 zài yú xián chù、xiū shè qí xīn,

 在于闲处、修摄其心,

 ān zhù bù dòng,rú xū mí shān。

 安住不动,如须弥山。

 guān yí qiè fǎ、jiē wú suǒ yǒu、

 观一切法、皆无所有、

 yóu rú xū kōng,wú yǒu jiān gù、

 犹如虚空,无有坚固、

 bù shēng bù chū,bù dòng bù tuì,

 不生不出,不动不退,

 cháng zhù yī xiāng,shì míng jìn chù。

 常住一相,是名近处。

 ruò yǒu bǐ qiū,yú wǒ miè hòu,

 若有比丘,于我灭后,

 rù shì háng chù、jí qīn jìn chù,

 入是行处、及亲近处,

 shuō sī jīng shí,wú yǒu qiè ruò。

 说斯经时,无有怯弱。

 pú sà yǒu shí、rù yú jìng shì,

 菩萨有时、入于静室,

 yǐ zhèng yì niàn、suí yì guān fǎ。

 以正忆念、随义观法。

 cóng chán dìng qǐ。wéi zhū guó wáng、

 从禅定起。为诸国王、

 wáng zǐ chén mín、pó luó mén děng,

 王子臣民、婆罗门等,

 kāi huà yǎn chàng,shuō sī jīng diǎn,

 开化演畅,说斯经典,

 qí xīn ān yǐn,wú yǒu qiè ruò。

 其心安隐,无有怯弱。

 wén shū shī lì,shì míng pú sà,

 文殊师利,是名菩萨,

 ān zhù chū fǎ,néng yú hòu shì、shuō fǎ huá jīng。

 安住初法,能于后世、说法华经。

 yòu,wén shū shī lì!rú lái miè hòu,yú mò fǎ zhōng yù shuō shì jīng,

 又,文殊师利!如来灭后,于末法中欲说是经,

 yīng zhù ān lè xíng。ruò kǒu xuān shuō、ruò dú jīng shí,

 应住安乐行。若口宣说、若读经时,

 bú lè shuō rén jí jīng diǎn guò。yì bù qīng màn zhū yú fǎ shī,

 不乐说人及经典过。亦不轻慢诸余法师,

 bù shuō tā rén hào wù、cháng duǎn。yú shēng wén rén,

 不说他人好恶、长短。于声闻人,

 yì bù chēng míng shuō qí guò è,yì bù chēng míng zàn tàn qí měi,

 亦不称名说其过恶,亦不称名赞叹其美,

 yòu yì bù shēng yuàn xián zhī xīn。shàn xiū rú shì ān lè xīn gù,

 又亦不生怨嫌之心。善修如是安乐心故,

 zhū yǒu tīng zhě bú nì qí yì,yǒu suǒ nán wèn,bù yǐ xiǎo chéng fǎ dá,

 诸有听者不逆其意,有所难问,不以小乘法答,

 dàn yǐ dà chéng ér wèi jiě shuō,lìng dé yí qiè zhǒng zhì。

 但以大乘而为解说,令得一切种智。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 pú sà cháng lè,ān yǐn shuō fǎ,yú qīng jìng dì、ér shī chuáng zuò,

 菩萨常乐,安隐说法,于清净地、而施床座,

 yǐ yóu tú shēn,zǎo yù chén huì,zhù xīn jìng yī,nèi wài jù jìng。

 以油涂身,澡浴尘秽,著新净衣,内外俱净。

 ān chù fǎ zuò,suí wèn wéi shuō。ruò yǒu bǐ qiū、jí bǐ qiū ní,

 安处法座,随问为说。若有比丘、及比丘尼,

 zhū yōu pó sāi、jí yōu pó yí,guó wáng wáng zǐ、qún chén shì mín,

 诸优婆塞、及优婆夷,国王王子、群臣士民,

 yǐ wēi miào yì,hé yán wéi shuō。ruò yǒu nán wèn,suí yì ér dá。

 以微妙义,和颜为说。若有难问,随义而答。

 yīn yuán pì yù,fū yǎn fēn bié、yǐ shì fāng biàn,jiē shǐ fā xīn,

 因缘譬喻,敷演分别、以是方便,皆使发心,

 jiàn jiàn zēng yì、rù yú fó dào。chú lǎn duò yì、jí xiè dài xiǎng,

 渐渐增益、入于佛道。除懒惰意、及懈怠想,

 lí zhū yōu nǎo,cí xīn shuō fǎ。zhòu yè cháng shuō,wú shàng dào jiào,

 离诸忧恼,慈心说法。昼夜常说,无上道教,

 yǐ zhū yīn yuán、wú liàng pì yù、kāi shì zhòng shēng,xián lìng huān xǐ。

 以诸因缘、无量譬喻、开示众生,咸令欢喜。

 yī fu wò jù,yǐn shí yī yào,ér yú qí zhōng,wú suǒ xī wàng。

 衣服卧具,饮食医药,而于其中,无所希望。

 dàn yì xīn niàn,shuō fǎ yīn yuán、yuàn chéng fó dào,lìng zhòng yì ěr,

 但一心念,说法因缘、愿成佛道,令众亦尔,

 shì zé dà lì、ān lè gōng yǎng。wǒ miè dù hòu,ruò yǒu bǐ qiū、

 是则大利、安乐供养。我灭度后,若有比丘、

 néng yǎn shuō sī,miào fǎ huá jīng,xīn wú jí huì、zhū nǎo zhàng ài,

 能演说斯,妙法华经,心无嫉恚、诸恼障碍,

 yì wú yōu chóu、jí mà lì zhě,yòu wú bù wèi,jiā dāo zhàng děng,

 亦无忧愁、及骂詈者,又无怖畏,加刀杖等,

 yì wú bìn chū,ān zhù rěn gù。zhì zhě rú shì,shàn xiū qí xīn,

 亦无摈出,安住忍故。智者如是,善修其心,

 néng zhù ān lè,rú wǒ shàng shuō。qí rén gōng dé,qiān wàn yì jié、

 能住安乐,如我上说。其人功德,千万亿劫、

 suàn shù pì yù、shuō bù néng jìn。

 算数譬喻、说不能尽。

 yòu,wén shū shī lì pú sà mó hē sà!yú hòu mò shì fǎ yù miè shí,

 又,文殊师利菩萨摩诃萨!于后末世法欲灭时,

 shòu chí、dú sòng sī jīng diǎn zhě,wú huái jí dù tāo kuáng zhī xīn,

 受持、读诵斯经典者,无怀嫉妒謟诳之心,

 yì wù qīng mà xué fó dào zhě,qiú qí cháng duǎn。ruò bǐ qiū、bǐ qiū ní、

 亦勿轻骂学佛道者,求其长短。若比丘、比丘尼、

 yōu pó sāi、yōu pó yí,qiú shēng wén zhě、qiú pì zhī fó zhě、

 优婆塞、优婆夷,求声闻者、求辟支佛者、

 qiú pú sà dào zhě,wú dé nǎo zhī,lìng qí yí huǐ,yǔ qí rén yán:

 求菩萨道者,无得恼之,令其疑悔,语其人言:

 rǔ děng qù dào shèn yuǎn,zhōng bù néng dé yí qiè zhǒng zhì。

 汝等去道甚远,终不能得一切种智。

 suǒ yǐ zhě hé?rǔ shì fàng yì zhī rén,yú dào xiè dài gù。

 所以者何?汝是放逸之人,于道懈怠故。

 yòu yì bù yīng xì lùn zhū fǎ,yǒu suǒ zhèng jìng。

 又亦不应戏论诸法,有所诤竞。

 dāng yú yí qiè zhòng shēng qǐ dà bēi xiǎng,yú zhū rú lái qǐ cí fù xiǎng,

 当于一切众生起大悲想,于诸如来起慈父想,

 yú zhū pú sà qǐ dà shī xiǎng,yú shí fāng zhū dà pú sà,

 于诸菩萨起大师想,于十方诸大菩萨,

 cháng yīng shēn xīn gōng jìng lǐ bài。yú yí qiè zhòng shēng,

 常应深心恭敬礼拜。于一切众生,

 píng děng shuō fǎ,yǐ shùn fǎ gù,bù duō bù shǎo,

 平等说法,以顺法故,不多不少,

 nǎi zhì shēn ài fǎ zhě,yì bú wèi duō shuō。

 乃至深爱法者,亦不为多说。

 wén shū shī lì!shì pú sà mó hē sà,yú hòu mò shì fǎ yù miè shí,

 文殊师利!是菩萨摩诃萨,于后末世法欲灭时,

 yǒu chéng jiù shì dì sān ān lè xíng zhě,shuō shì fǎ shí,

 有成就是第三安乐行者,说是法时,

 wú néng nǎo luàn,dé hào tóng xué gòng dú sòng shì jīng,

 无能恼乱,得好同学共读诵是经,

 yì dé dà zhòng ér lái tīng shòu,tīng yǐ néng chí,chí yǐ néng sòng,

 亦得大众而来听受,听已能持,持已能诵,

 sòng yǐ néng shuō,shuō yǐ néng shū、ruò shǐ rén shū,

 诵已能说,说已能书、若使人书,

 gōng yǎng jīng juàn,gōng jìng、zūn zhòng、zàn tàn。

 供养经卷,恭敬、尊重、赞叹。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò yù shuō shì jīng,dāng shě jí huì màn、

 若欲说是经,当舍嫉恚慢、

 chǎn kuáng xié wěi xīn,cháng xiū zhì zhí háng,

 谄诳邪伪心,常修质直行,

 bù qīng miè yú rén,yì bù xì lùn fǎ,

 不轻蔑于人,亦不戏论法,

 bù lìng tā yí huǐ,yún rǔ bù dé fó。

 不令他疑悔,云汝不得佛。

 shì fó zǐ shuō fǎ,cháng róu hé néng rěn,

 是佛子说法,常柔和能忍,

 cí bēi yú yí qiè,bù shēng xiè dài xīn。

 慈悲于一切,不生懈怠心。

 shí fāng dà pú sà,mǐn zhòng gù háng dào,

 十方大菩萨,愍众故行道,

 yìng shēng gōng jìng xīn,shì zé wǒ dà shī。

 应生恭敬心,是则我大师。

 yú zhū fó shì zūn,shēng wú shàng fù xiǎng,

 于诸佛世尊,生无上父想,

 pò yú jiāo màn xīn,shuō fǎ wú zhàng ài,

 破于憍慢心,说法无障碍,

 dì sān fǎ rú shì,zhì zhě yìng shǒu hù,

 第三法如是,智者应守护,

 yì xīn ān lè háng,wú liàng zhòng suǒ jìng。

 一心安乐行,无量众所敬。

 yòu,wén shū shī lì!pú sà mó hē sà,yú hòu mò shì fǎ yù miè shí,

 又,文殊师利!菩萨摩诃萨,于后末世法欲灭时,

 yǒu chí shì fǎ huá jīng zhě,yú zài jiā、chū jiā rén zhōng shēng dà cí xīn,

 有持是法华经者,于在家、出家人中生大慈心,

 yú fēi pú sà rén zhōng shēng dà bēi xīn,yīng zuò shì niàn:

 于非菩萨人中生大悲心,应作是念:

 rú shì zhī rén,zé wéi dà shī。rú lái fāng biàn suí yí shuō fǎ,

 如是之人,则为大失。如来方便随宜说法,

 bù wén bù zhī bù jué、bú wèn bú xìn bù jiě,

 不闻不知不觉、不问不信不解,

 qí rén suī bú wèn bú xìn bù jiě shì jīng,

 其人虽不问不信不解是经,

 wǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí,suí zài hé dì,

 我得阿耨多罗三藐三菩提时,随在何地,

 yǐ shén tōng lì、zhì huì lì yǐn zhī,lìng dé zhù shì fǎ zhōng。

 以神通力、智慧力引之,令得住是法中。

 wén shū shī lì!shì pú sà mó hē sà,yú rú lái miè hòu、

 文殊师利!是菩萨摩诃萨,于如来灭后、

 yǒu chéng jiù cǐ dì sì fǎ zhě,shuō shì fǎ shí,wú yǒu guò shī,

 有成就此第四法者,说是法时,无有过失,

 cháng wéi bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí、guó wáng、wáng zǐ、

 常为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、王子、

 dà chén、rén mín、pó luó mén、jū shì děng,gōng yǎng gōng jìng、

 大臣、人民、婆罗门、居士等,供养恭敬、

 zūn zhòng zàn tàn。xū kōng zhū tiān,wèi tīng fǎ gù yì cháng suí shì。

 尊重赞叹。虚空诸天,为听法故亦常随侍。

 ruò zài jù luò、chéng yì、kòng xián lín zhōng,yǒu rén lái yù nán wèn zhě,

 若在聚落、城邑、空闲林中,有人来欲难问者,

 zhū tiān zhòu yè cháng wèi fǎ gù ér wèi hù zhī,

 诸天昼夜常为法故而卫护之,

 néng lìng tīng zhě jiē dé huān xǐ。suǒ yǐ zhě hé?

 能令听者皆得欢喜。所以者何?

 cǐ jīng shì yí qiè guò qù、wèi lái、xiàn zài zhū fó shén lì suǒ hù gù。

 此经是一切过去、未来、现在诸佛神力所护故。

 wén shū shī lì!shì fǎ huá jīng,yú wú liàng guó zhōng,

 文殊师利!是法华经,于无量国中,

 nǎi zhì míng zì bù kě dé wén,hé kuàng dé jiàn shòu chí dú sòng?

 乃至名字不可得闻,何况得见受持读诵?

 wén shū shī lì!pì rú qiáng lì zhuàn lún shèng wáng,

 文殊师利!譬如强力转轮圣王,

 yù yǐ wēi shì xiáng fú zhū guó,ér zhū xiǎo wáng bú shùn qí mìng,

 欲以威势降伏诸国,而诸小王不顺其命,

 shí zhuàn lún wáng qǐ zhǒng zhǒng bīng ér wǎng tǎo fá。

 时转轮王起种种兵而往讨罚。

 wáng jiàn bīng zhòng zhàn yǒu gōng zhě,jí dà huān xǐ,

 王见兵众战有功者,即大欢喜,

 suí gōng shǎng cì,huò yǔ tián zhái、jù luò、chéng yì;huò yǔ yī fú、

 随功赏赐,或予田宅、聚落、城邑;或予衣服、

 yǎn shēn zhī jù;huò yǔ zhǒng zhǒng zhēn bǎo:jīn、yín、liú lí、

 严身之具;或予种种珍宝:金、银、琉璃、

 chē qú、mǎ nǎo、shān hú、hǔ pò,xiàng mǎ chē chéng,nú bì rén mín。

 砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀,象马车乘,奴婢人民。

 wéi jì zhōng míng zhū,bù yǐ yǔ zhī。suǒ yǐ zhě hé?

 惟髻中明珠,不以予之。所以者何?

 dú wáng dǐng shàng yǒu cǐ yī zhū,ruò yǐ yǔ zhī,

 独王顶上有此一珠,若以予之,

 wáng zhū juàn shǔ bì dà jīng guài。

 王诸眷属必大惊怪。

 wén shū shī lì!rú lái yì fù rú shì,yǐ chán dìng zhì huì lì dé fǎ guó tǔ,

 文殊师利!如来亦复如是,以禅定智慧力得法国土,

 wáng yú sān jiè,ér zhū mó wáng bù kěn shùn fú。

 王于三界,而诸魔王不肯顺伏。

 rú lái xián shèng zhū jiāng yǔ zhī gòng zhàn,qí yǒu gōng zhě,

 如来贤圣诸将与之共战,其有功者,

 xīn yì huān xǐ,yú sì zhòng zhōng wèi shuō zhū jīng,lìng qí xīn yuè,

 心亦欢喜,于四众中为说诸经,令其心悦,

 cì yǐ chán dìng、jiě tuō、wú lòu gēn lì、zhū fǎ zhī cái,

 赐以禅定、解脱、无漏根力、诸法之财,

 yòu fù cì yǔ niè pán zhī chéng,yán dé miè dù,yǐn dǎo qí xīn,

 又复赐予涅槃之城,言得灭度,引导其心,

 lìng jiē huān xǐ,ér bú wèi shuō shì fǎ huá jīng。

 令皆欢喜,而不为说是法华经。

 wén shū shī lì!rú zhuàn lún wáng,jiàn zhū bīng zhòng yǒu dà gōng zhě,

 文殊师利!如转轮王,见诸兵众有大功者,

 xīn shèn huān xǐ,yǐ cǐ nán xìn zhī zhū,jiǔ zài jì zhōng bú wàng yǔ rén,

 心甚欢喜,以此难信之珠,久在髻中不妄予人,

 ér jīn yǔ zhī。rú lái yì fù rú shì,yú sān jiè zhōng wéi dà fǎ wáng,

 而今予之。如来亦复如是,于三界中为大法王,

 yǐ fǎ jiào huà yí qiè zhòng shēng。jiàn xián shèng jūn,yǔ wǔ yīn mó、

 以法教化一切众生。见贤圣军,与五阴魔、

 fán nǎo mó、sǐ mó gòng zhàn,yǒu dà gōng xūn,miè sān dú,chū sān jiè,

 烦恼魔、死魔共战,有大功勋,灭三毒,出三界,

 pò mó wǎng,ěr shí rú lái yì dà huān xǐ。cǐ fǎ huá jīng,

 破魔网,尔时如来亦大欢喜。此法华经,

 néng lìng zhòng shēng zhì yí qiè zhì,yí qiè shì jiān duō yuàn nán xìn,

 能令众生至一切智,一切世间多怨难信,

 xiān suǒ wèi shuō ér jīn shuō zhī。wén shū shī lì!cǐ fǎ huá jīng,

 先所未说而今说之。文殊师利!此法华经,

 shì zhū rú lái dì yī zhī shuō,yú zhū shuō zhōng zuì wéi shèn shēn,

 是诸如来第一之说,于诸说中最为甚深,

 mò hòu cì yǔ,rú bǐ qiáng lì zhī wáng jiǔ hù míng zhū,jīn nǎi yǔ zhī。

 末后赐予,如彼强力之王久护明珠,今乃予之。

 wén shū shī lì!cǐ fǎ huá jīng,zhū fó rú lái mì mì zhī zàng,

 文殊师利!此法华经,诸佛如来秘密之藏,

 yú zhū jīng zhōng zuì zài qí shàng,cháng yè shǒu hù bú wàng xuān shuō,

 于诸经中最在其上,长夜守护不妄宣说,

 shǐ yú jīn rì nǎi yǔ rǔ děng ér fū yǎn zhī。

 始于今日乃予汝等而敷演之。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 cháng háng rěn rǔ,āi mǐn yí qiè,

 常行忍辱,哀愍一切,

 nǎi néng yǎn shuō,fó suǒ zàn jīng。

 乃能演说,佛所赞经。

 hòu mò shì shí、chí cǐ jīng zhě,

 后末世时、持此经者,

 yú jiā chū jiā、jí fēi pú sà,

 于家出家、及非菩萨,

 yìng shēng cí bēi,sī děng bù wén,

 应生慈悲,斯等不闻,

 bù xìn shì jīng,zé wéi dà shī。

 不信是经,则为大失。

 wǒ dé fó dào,yǐ zhū fāng biàn、

 我得佛道,以诸方便、

 wéi shuō cǐ fǎ,lìng zhù qí zhōng。

 为说此法,令住其中。

 pì rú qiáng lì zhuàn lún zhī wáng,

 譬如强力 转轮之王,

 bīng zhàn yǒu gōng,shǎng cì zhū wù,

 兵战有功,赏赐诸物,

 xiàng mǎ chē chéng,yán shēn zhī jù,

 象马车乘,严身之具,

 jí zhū tián zhái,jù luò chéng yì,

 及诸田宅,聚落城邑,

 huò yǔ yī fu、zhǒng zhǒng zhēn bǎo,

 或与衣服、种种珍宝,

 nú bì cái wù,huān xǐ cì yǔ。

 奴婢财物,欢喜赐与。

 rú yǒu yǒng jiàn、néng wéi nán shì,

 如有勇健、能为难事,

 wáng jiě jì zhōng,míng zhū cì zhī。

 王解髻中,明珠赐之。

 rú lái yì ěr,wéi zhū fǎ wáng,

 如来亦尔,为诸法王,

 rěn rǔ dà lì,zhì huì bǎo zàng,

 忍辱大力,智慧宝藏,

 yǐ dà cí bēi、rú fǎ huà shì。

 以大慈悲、如法化世。

 jiàn yí qiè rén、shòu zhū kǔ nǎo,

 见一切人、受诸苦恼,

 yù qiú jiě tuō,yǔ zhū mó zhàn。

 欲求解脱,与诸魔战。

 wéi shì zhòng shēng,shuō zhǒng zhǒng fǎ,

 为是众生,说种种法,

 yǐ dà fāng biàn、shuō cǐ zhū jīng。

 以大方便、说此诸经。

 jì zhī zhòng shēng,dé qí lì yǐ,

 既知众生,得其力已,

 mò hòu nǎi wéi,shuō shì fǎ huá,

 末后乃为,说是法华,

 rú wáng jiě jì,míng zhū yǔ zhī。

 如王解髻,明珠与之。

 cǐ jīng wéi zūn,zhòng jīng zhōng shàng,

 此经为尊,众经中上,

 wǒ cháng shǒu hù,bù wàng kāi shì,

 我常守护,不妄开示,

 jīn zhèng shì shí,wéi rǔ děng shuō,

 今正是时,为汝等说,

 wǒ miè dù hòu,qiú fó dào zhě、

 我灭度后,求佛道者、

 yù dé ān yǐn,yǎn shuō sī jīng,

 欲得安隐,演说斯经,

 yīng dāng qīn jìn,rú shì sì fǎ。

 应当亲近,如是四法。

 dú shì jīng zhě,cháng wú yōu nǎo,

 读是经者,常无忧恼,

 yòu wú bìng tòng,yán sè xiān bái,

 又无病痛,颜色鲜白,

 bù shēng pín qióng、bēi jiàn chǒu lòu。

 不生贫穷、卑贱丑陋。

 zhòng shēng lè jiàn,rú mù xián shèng,

 众生乐见,如慕贤圣,

 tiān zhū tóng zǐ、yǐ wéi gěi shǐ。

 天诸童子、以为给使。

 dāo zhàng bù jiā,dú bù néng hài,

 刀杖不加,毒不能害,

 ruò rén è mà,kǒu zé bì sè。

 若人恶骂,口则闭塞。

 yóu xíng wú wèi,rú shī zǐ wáng,

 游行无畏,如师子王,

 zhì huì guāng míng,rú rì zhī zhào。

 智慧光明,如日之照。

 ruò yú mèng zhōng,dàn jiàn miào shì。

 若于梦中,但见妙事。

 jiàn zhū rú lái,zuò shī zǐ zuò,

 见诸如来,坐师子座,

 zhū bǐ qiū zhòng、wéi rào shuō fǎ。

 诸比丘众、围绕说法。

 yòu jiàn lóng shén、ā xiū luó děng,

 又见龙神、阿修罗等,

 shù rú héng shā,gōng jìng hé zhǎng、

 数如恒沙,恭敬合掌、

 zì jiàn qí shēn,ér wéi shuō fǎ。

 自见其身,而为说法。

 yòu jiàn zhū fó、shēn xiāng jīn sè,

 又见诸佛、身相金色,

 fàng wú liàng guāng、zhào yú yí qiè,

 放无量光、照于一切,

 yǐ fàn yīn shēng、yǎn shuō zhū fǎ。

 以梵音声、演说诸法。

 fó wéi sì zhòng,shuō wú shàng fǎ,

 佛为四众,说无上法,

 jiàn shēn chù zhōng,hé zhǎng zàn fó,

 见身处中,合掌赞佛,

 wén fǎ huān xǐ、ér wéi gōng yǎng,

 闻法欢喜、而为供养,

 dé tuó luó ní,zhèng bù tuì zhì。

 得陀罗尼,证不退智。

 fó zhī qí xīn,shēn rù fó dào,

 佛知其心,深入佛道,

 jí wéi shòu jì、chéng zuì zhèng jiào。

 即为授记、成最正觉。

 rǔ shàn nán zǐ,dāng yú lái shì,

 汝善男子,当于来世,

 dé wú liàng zhì、fó zhī dà dào,

 得无量智、佛之大道,

 guó tǔ yán jìng,guǎng dà wú bǐ,

 国土严净,广大无比,

 yì yǒu sì zhòng、hé zhǎng tīng fǎ。

 亦有四众、合掌听法。

 yòu jiàn zì shēn、zài shān lín zhōng,

 又见自身、在山林中,

 xiū xí shàn fǎ,zhèng zhū shí xiāng,

 修习善法,证诸实相,

 shēn rù chán dìng,jiàn shí fāng fó。

 深入禅定,见十方佛。

 zhū fó shēn jīn sè,bǎi fú xiàng zhuāng yán,

 诸佛身金色,百福相庄严,

 wén fǎ wéi rén shuō,cháng yǒu shì hǎo mèng。

 闻法为人说,常有是好梦。

 yòu mèng zuò guó wáng,shě gōng diàn juàn shǔ、

 又梦作国王,舍宫殿眷属、

 jí shàng miào wǔ yù,háng yì yú dào chǎng。

 及上妙五欲,行诣于道场。

 zài pú tí shù xià、ér chù shī zǐ zuò,

 在菩提树下、而处师子座,

 qiú dào guò qī rì,dé zhū fó zhī zhì。

 求道过七日,得诸佛之智。

 chéng wú shàng dào yǐ,qǐ ér zhuǎn fǎ lún,

 成无上道已,起而转法轮,

 wéi sì zhòng shuō fǎ、jīng qiān wàn yì jié,

 为四众说法、经千万亿劫,

 shuō wú lòu miào fǎ,dù wú liàng zhòng shēng。

 说无漏妙法,度无量众生。

 hòu dāng rù niè pán,rú yān jìn dēng miè。

 后当入涅槃,如烟尽灯灭。

 ruò hòu è shì zhōng、shuō shì dì yī fǎ,

 若后恶世中、说是第一法,

 shì rén dé dà lì ,rú shàng zhū gōng dé。

 是人得大利 ,如上诸功德。

 卷五 从地涌出品 第十五

 ěr shí tā fāng guó tǔ zhū lái pú sà mó hē sà,guò bā héng hé shā shù,

 尔时他方国土诸来菩萨摩诃萨,过八恒河沙数,

 yú dà zhòng zhōng qǐ lì,hé zhǎng zuò lǐ ér bái fó yán:shì zūn!

 于大众中起立,合掌作礼而白佛言:世尊!

 ruò tīng wǒ děng,yú fó miè hòu,zài cǐ suō pó shì jiè,qín jiā jīng jìn,

 若听我等,于佛灭后,在此娑婆世界,勤加精进,

 hù chí、dú sòng、shū xiě、gōng yǎng shì jīng diǎn zhě,

 护持、读诵、书写、供养是经典者,

 dāng yú cǐ tǔ ér guǎng shuō zhī。

 当于此土而广说之。

 ěr shí fó gào zhū pú sà mó hē sà zhòng:zhǐ,shàn nán zǐ!

 尔时佛告诸菩萨摩诃萨众:止,善男子!

 bù xū rǔ děng hù chí cǐ jīng。suǒ yǐ zhě hé?

 不需汝等护持此经。所以者何?

 wǒ suō pó shì jiè zì yǒu liù wàn héng hé shā děng pú sà mó hē sà,

 我娑婆世界自有六万恒河沙等菩萨摩诃萨,

 yī yī pú sà gè yǒu liù wàn héng hé shā juàn shǔ,shì zhū rén děng,

 一一菩萨各有六万恒河沙眷属,是诸人等,

 néng yú wǒ miè hòu,hù chí、dú sòng、guǎng shuō cǐ jīng。

 能于我灭后,护持、读诵、广说此经。

 fó shuō shì shí,suō pó shì jiè sān qiān dà qiān guó tǔ dì jiē zhèn liè,

 佛说是时,娑婆世界三千大千国土地皆震裂,

 ér yú qí zhōng,yǒu wú liàng qiān wàn yì pú sà mó hē sà tóng shí yǒng chū。

 而于其中,有无量千万亿菩萨摩诃萨同时涌出。

 shì zhū pú sà,shēn jiē jīn sè,sān shí èr xiàng,wú liàng guāng míng,

 是诸菩萨,身皆金色,三十二相,无量光明,

 xiān jìn zài cǐ suō pó shì jiè zhī xià、cǐ jiè xū kōng zhōng zhù。

 先尽在此娑婆世界之下、此界虚空中住。

 shì zhū pú sà,wén shì jiā móu ní fó suǒ shuō yīn shēng,cóng xià fā lái。

 是诸菩萨,闻释迦牟尼佛所说音声,从下发来。

 yī yī pú sà jiē shì dà zhòng chàng dǎo zhī shǒu,

 一一菩萨皆是大众唱导之首,

 gè jiāng liù wàn héng hé shā juàn shǔ;kuàng jiāng wǔ wàn、sì wàn、

 各将六万恒河沙眷属;况将五万、四万、

 sān wàn、èr wàn、yī wàn héng hé shā děng juàn shǔ zhě;

 三万、二万、一万恒河沙等眷属者;

 kuàng fù nǎi zhì yī héng hé shā、bàn héng hé shā、sì fēn zhī yī、

 况复乃至一恒河沙、半恒河沙、四分之一、

 nǎi zhì qiān wàn yì nuō yóu tuō fēn zhī yī;

 乃至千万亿那由他分之一;

 kuàng fù qiān wàn yì nuō yóu tuō juàn shǔ;kuàng fù yì wàn juàn shǔ;

 况复千万亿那由他眷属;况复亿万眷属;

 kuàng fù qiān wàn、bǎi wàn、nǎi zhì yī wàn;kuàng fù yī qiān、yī bǎi、

 况复千万、百万、乃至一万;况复一千、一百、

 nǎi zhì yī shí;kuàng fù jiāng wǔ、sì、sān、èr、yī dì zǐ zhě;

 乃至一十;况复将五、四、三、二、一弟子者;

 kuàng fù dān jǐ,lè yuǎn lí xíng。rú shì děng bǐ,wú liàng wú biān,

 况复单己,乐远离行。如是等比,无量无边,

 suàn shù pì yù suǒ bù néng zhī。

 算数譬喻所不能知。

 shì zhū pú sà cóng dì chū yǐ,gè yì xū kōng qī bǎo miào tǎ duō bǎo rú lái、

 是诸菩萨从地出已,各诣虚空七宝妙塔多宝如来、

 shì jiā móu ní fó suǒ。dào yǐ,xiàng èr shì zūn tóu miàn lǐ zú,

 释迦牟尼佛所。到已,向二世尊头面礼足,

 jí zhì zhū bǎo shù xià shī zǐ zuò shàng fó suǒ,yì jiē zuò lǐ,yòu rào sān zā,

 及至诸宝树下师子座上佛所,亦皆作礼,右绕三匝,

 hé zhǎng gōng jìng,yǐ zhū pú sà zhǒng zhǒng zàn fǎ ér yǐ zàn tàn,

 合掌恭敬,以诸菩萨种种赞法而以赞叹,

 zhù zài yí miàn,xīn lè zhān yǎng yú èr shì zūn。shì zhū pú sà mó hē sà,

 住在一面,欣乐瞻仰于二世尊。是诸菩萨摩诃萨,

 cóng chū yǒng chū,yǐ zhū pú sà zhǒng zhǒng zàn fǎ ér zàn yú fó,

 从初涌出,以诸菩萨种种赞法而赞于佛,

 rú shì shí jiān,jīng wǔ shí xiǎo jié。shì shí shì jiā móu ní fó mò rán ér zuò,

 如是时间,经五十小劫。是时释迦牟尼佛默然而坐,

 jí zhū sì zhòng yì jiē mò rán wǔ shí xiǎo jié;fó shén lì gù,

 及诸四众亦皆默然五十小劫;

 lìng zhū dà zhòng wèi rú bàn rì。

 佛神力故,令诸大众谓如半日。

 ěr shí sì zhòng,yì yǐ fó shén lì gù,

 尔时四众,亦以佛神力故,

 jiàn zhū pú sà biàn mǎn wú liàng bǎi qiān wàn yì guó tǔ xū kōng。

 见诸菩萨遍满无量百千万亿国土虚空。

 shì pú sà zhòng zhōng yǒu sì dǎo shī:yī míng shàng xíng,

 是菩萨众中有四导师:一名上行,

 èr míng wú biān xíng,sān míng jìng xíng,sì míng ān lì xíng。

 二名无边行,三名净行,四名安立行。

 shì sì pú sà,yú qí zhòng zhōng zuì wéi shàng shǒu chàng dǎo zhī shī,

 是四菩萨,于其众中最为上首唱导之师,

 zài dà zhòng qián,gè gòng hé zhǎng,guān shì jiā móu ní fó ér wèn xùn yán:

 在大众前,各共合掌,观释迦牟尼佛而问讯言:

 shì zūn!shǎo bìng、shǎo nǎo,ān lè xíng fǒu?suǒ yīng dù zhě,

 世尊!少病、少恼,安乐行不?所应度者,

 shòu jiào yì fǒu?bú lìng shì zūn shēng pí láo yē?

 受教易不?不令世尊生疲劳耶?

 ěr shí sì dà pú sà ér shuō jì yán:

 尔时四大菩萨而说偈言:

 shì zūn ān lè,shǎo bìng shǎo nǎo,jiào huà zhòng shēng,dé wú pí juàn。

 世尊安乐,少病少恼,教化众生,得无疲倦。

 yòu zhū zhòng shēng、shòu huà yì fǒu,bù lìng shì zūn,shēng pí láo yē。

 又诸众生、受化易否,不令世尊,生疲劳耶。

 ěr shí shì zūn,yú pú sà dà zhòng zhōng ér zuò shì yán:rú shì,rú shì!

 尔时世尊,于菩萨大众中而作是言:如是,如是!

 zhū shàn nán zǐ!rú lái ān lè,shǎo bìng、shǎo nǎo;zhū zhòng shēng děng,

 诸善男子!如来安乐,少病、少恼;诸众生等,

 yì kě huà dù,wú yǒu pí láo。suǒ yǐ zhě hé?shì zhū zhòng shēng,

 易可化度,无有疲劳。所以者何?是诸众生,

 shì shì yǐ lái cháng shòu wǒ huà,yì yú guò qù zhū fó gōng yǎng zūn zhòng,

 世世已来常受我化,亦于过去诸佛供养尊重,

 zhòng zhū shàn gēn。cǐ zhū zhòng shēng,shǐ jiàn wǒ shēn,

 种诸善根。此诸众生,始见我身,

 wén wǒ suǒ shuō,jí jiē xìn shòu rù rú lái huì;

 闻我所说,即皆信受入如来慧;

 chú xiān xiū xí xué xiǎo chéng zhě。rú shì zhī rén,

 除先修习学小乘者。如是之人,

 wǒ jīn yì lìng dé wén shì jīng,rù yú fó huì。

 我今亦令得闻是经,入于佛慧。

 ěr shí zhū dà pú sà ér shuō jì yán:

 尔时诸大菩萨而说偈言:

 shàn zāi shàn zāi,dà xióng shì zūn,zhū zhòng shēng děng,yì kě huà dù。

 善哉善哉,大雄世尊,诸众生等,易可化度。

 néng wèn zhū fó,shèn shēn zhì huì,wén yǐ xìn háng,wǒ děng suí xǐ。

 能问诸佛,甚深智慧,闻已信行,我等随喜。

 yú shí shì zūn zàn tàn shàng shǒu zhū dà pú sà:shàn zāi,shàn zāi!

 于时世尊赞叹上首诸大菩萨:善哉,善哉!

 shàn nán zǐ!rǔ děng néng yú rú lái fā suí xǐ xīn。

 善男子!汝等能于如来发随喜心。

 ěr shí mí lè pú sà jí bā qiān héng hé shā zhū pú sà zhòng,

 尔时弥勒菩萨及八千恒河沙诸菩萨众,

 jiē zuò shì niàn:wǒ děng cóng xī yǐ lái,

 皆作是念:我等从昔已来,

 bú jiàn bù wén rú shì dà pú sà mó hē sà zhòng,cóng dì yǒng chū,

 不见不闻如是大菩萨摩诃萨众,从地涌出,

 zhù shì zūn qián,hé zhǎng、gōng yǎng,wèn xùn rú lái。

 住世尊前,合掌、供养,问讯如来。

 shí mí lè pú sà mó hē sà,

 时弥勒菩萨摩诃萨,

 zhī bā qiān héng hé shā zhū pú sà děng xīn zhī suǒ niàn,

 知八千恒河沙诸菩萨等心之所念,

 bìng yù zì jué suǒ yí,hé zhǎng xiàng fó,yǐ jì wèn yuē:

 并欲自决所疑,合掌向佛,以偈问曰:

 wú liàng qiān wàn yì、dà zhòng zhū pú sà,

 无量千万亿、大众诸菩萨,

 xī suǒ wèi céng jiàn,yuàn liǎng zú zūn shuō,

 昔所未曾见,愿两足尊说,

 shì cóng hé suǒ lái,yǐ hé yīn yuán jí。

 是从何所来,以何因缘集。

 jù shēn dà shén tōng,zhì huì pǒ sī yì、

 巨身大神通,智慧叵思议、

 qí zhì niàn jiān gù,yǒu dà rěn rǔ lì,

 其志念坚固,有大忍辱力,

 zhòng shēng suǒ lè jiàn,wéi cóng hé suǒ lái。

 众生所乐见,为从何所来。

 yī yī zhū pú sà、suǒ jiāng zhū juàn shǔ,

 一一诸菩萨、所将诸眷属,

 qí shù wú yǒu liàng,rú héng hé shā děng。

 其数无有量,如恒河沙等。

 huò yǒu dà pú sà,jiāng liù wàn héng shā,

 或有大菩萨,将六万恒沙,

 rú shì zhū dà zhòng,yì xīn qiú fó dào。

 如是诸大众,一心求佛道。

 shì zhū dà shī děng,liù wàn héng hé shā,

 是诸大师等,六万恒河沙,

 jù lái gōng yǎng fó、jí hù chí shì jīng。

 俱来供养佛、及护持是经。

 jiāng wǔ wàn héng shā,qí shù guò yú shì。

 将五万恒沙,其数过于是。

 sì wàn jí sān wàn、èr wàn zhì yī wàn、

 四万及三万、二万至一万、

 yī qiān yī bǎi děng,nǎi zhì yī héng shā、

 一千一百等,乃至一恒沙、

 bàn jí sān sì fēn、yì wàn fēn zhī yī,

 半及三四分、亿万分之一,

 qiān wàn nà yóu tā,wàn yì zhū dì zǐ,

 千万那由他,万亿诸弟子,

 nǎi zhì yú bàn yì,qí shù fù guò shàng。

 乃至于半亿,其数复过上。

 bǎi wàn zhì yī wàn、yī qiān jí yī bǎi、

 百万至一万、一千及一百、

 wǔ shí yǔ yī shí、nǎi zhì sān èr yī、

 五十与一十、乃至三二一、

 dān jǐ wú juàn shǔ,lè yú dú chǔ zhě,

 单己无眷属,乐于独处者,

 jù lái zhì fó suǒ,qí shù zhuǎn guò shàng。

 俱来至佛所,其数转过上。

 rú shì zhū dà zhòng,ruò rén háng chóu shù,

 如是诸大众,若人行筹数,

 guò yú héng shā jié,yóu bù néng jìn zhī。

 过于恒沙劫,犹不能尽知。

 shì zhū dà wēi dé、jīng jìn pú sà zhòng,

 是诸大威德、精进菩萨众,

 shuí wéi qí shuō fǎ,jiào huà ér chéng jiù。

 谁为其说法,教化而成就。

 cóng shuí chū fā xīn,chēng yáng hé fó fǎ,

 从谁初发心,称扬何佛法,

 shòu chí háng shuí jīng,xiū xí hé fó dào。

 受持行谁经,修习何佛道。

 rú shì zhū pú sà,shén tōng dà zhì lì,

 如是诸菩萨,神通大智力,

 sì fāng dì zhèn liè,jiē cóng zhōng yǒng chū。

 四方地震裂,皆从中涌出。

 shì zūn wǒ xī lái,wèi céng jiàn shì shì,

 世尊我昔来,未曾见是事,

 yuàn shuō qí suǒ cóng,guó tǔ zhī míng hào。

 愿说其所从,国土之名号。

 wǒ cháng you zhū guó,wèi céng jiàn shì zhòng,

 我常游诸国,未曾见是众,

 wǒ yú cǐ zhòng zhōng、nǎi bù shí yī rén,

 我于此众中、乃不识一人,

 hū rán cóng dì chū,yuàn shuō qí yīn yuán。

 忽然从地出,愿说其因缘。

 jīn cǐ zhī dà huì,wú liàng bǎi qiān yì,

 今此之大会,无量百千亿,

 shì zhū pú sà děng,jiē yù zhī cǐ shì。

 是诸菩萨等,皆欲知此事。

 shì zhū pú sà zhòng、běn mò zhī yīn yuán,

 是诸菩萨众、本末之因缘,

 wú liàng dé shì zūn,wéi yuàn jué zhòng yí。

 无量德世尊,惟愿决众疑。

 ěr shí shì jiā móu ní fēn shēn zhū fó,

 尔时释迦牟尼分身诸佛,

 cóng wú liàng qiān wàn yì tā fāng guó tǔ lái zhě,

 从无量千万亿他方国土来者,

 zài yú bā fāng zhū bǎo shù xià,shī zǐ zuò shàng,jié jiā fū zuò。

 在于八方诸宝树下,师子座上,结跏趺坐。

 qí fó shì zhě,gè gè jiàn shì pú sà dà zhòng,

 其佛侍者,各各见是菩萨大众,

 yú sān qiān dà qiān shì jiè sì fāng,cóng dì yǒng chū,zhù yú xū kōng。

 于三千大千世界四方,从地涌出,住于虚空。

 gè bái qí fó yán:shì zūn!cǐ zhū wú liàng wú biān ā sēng qí pú sà dà zhòng,

 各白其佛言:世尊!此诸无量无边阿僧祇菩萨大众,

 cóng hé suǒ lái?ěr shí zhū fó gè gào shì zhě:zhū shàn nán zǐ!

 从何所来?尔时诸佛各告侍者:诸善男子!

 qiě dài xū yú,yǒu pú sà mó hē sà,míng yuē mí lè,

 且待须臾,有菩萨摩诃萨,名曰弥勒,

 shì jiā móu ní fó zhī suǒ shòu jì,cì hòu zuò fó,yǐ wèn sī shì,

 释迦牟尼佛之所授记,次后作佛,以问斯事,

 fó jīn dá zhī,rǔ děng zì dāng yīn shì dé wén。

 佛今答之,汝等自当因是得闻。

 ěr shí shì jiā móu ní fó gào mí lè pú sà:shàn zāi,shàn zāi!ā yì duō!

 尔时释迦牟尼佛告弥勒菩萨:善哉,善哉!阿逸多!

 nǎi néng wèn fó rú shì dà shì。rǔ děng dāng gòng yì xīn,

 乃能问佛如是大事。汝等当共一心,

 bèi jīng jìn kǎi,fā jiān gù yì,rú lái jīn yù xiǎn fā xuān shì zhū fó zhì huì、

 被精进铠,发坚固意,如来今欲显发宣示诸佛智慧、

 zhū fó zì zài shén tōng zhī lì、zhū fó shī zǐ fèn xùn zhī lì、

 诸佛自在神通之力、诸佛师子奋迅之力、

 zhū fó wēi měng dà shì zhī lì。

 诸佛威猛大势之力。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 dāng jīng jìn yì xīn,wǒ yù shuō cǐ shì,

 当精进一心,我欲说此事,

 wù dé yǒu yí huǐ,fó zhì pǒ sī yì。

 勿得有疑悔,佛智叵思议。

 rǔ jīn chū xìn lì,zhù yú rěn shàn zhōng,

 汝今出信力,住于忍善中,

 xī suǒ wèi wén fǎ,jīn jiē dāng dé wén。

 昔所未闻法,今皆当得闻。

 wǒ jīn ān wèi rǔ,wù dé huái yí jù,

 我今安慰汝,勿得怀疑惧,

 fó wú bù shí yǔ,zhì huì bù kě liàng。

 佛无不实语,智慧不可量。

 suǒ dé dì yī fǎ,shèn shēn pǒ fēn bié,

 所得第一法,甚深叵分别,

 rú shì jīn dāng shuō,rǔ děng yì xīn tīng。

 如是今当说,汝等一心听。

 ěr shí shì zūn shuō cǐ jì yǐ,gào mí lè pú sà:wǒ jīn yú cǐ dà zhòng,

 尔时世尊说此偈已,告弥勒菩萨:我今于此大众,

 xuān gào rǔ děng。ā yì duō!shì zhū dà pú sà mó hē sà,

 宣告汝等。阿逸多!是诸大菩萨摩诃萨,

 wú liàng wú shù ā sēng qí,cóng dì yǒng chū,rǔ děng xī suǒ wèi jiàn zhě,

 无量无数阿僧祇,从地涌出,汝等昔所未见者,

 wǒ yú shì suō pó shì jiè dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yǐ,

 我于是娑婆世界得阿耨多罗三藐三菩提已,

 jiào huà shì dǎo shì zhū pú sà,tiáo fú qí xīn,lìng fā dào yì。

 教化示导是诸菩萨,调伏其心,令发道意。

 cǐ zhū pú sà,jiē yú shì suō pó shì jiè zhī xià、cǐ jiè xū kōng zhōng zhù;

 此诸菩萨,皆于是娑婆世界之下、此界虚空中住;

 yú zhū jīng diǎn,dú sòng tōng lì,sī wéi fēn bié,zhèng yì niàn。

 于诸经典,读诵通利,思惟分别,正忆念。

 ā yì duō!shì zhū shàn nán zǐ děng,bú lè zài zhòng duō yǒu suǒ shuō;

 阿逸多!是诸善男子等,不乐在众多有所说;

 cháng lè jìng chù,qín xíng jīng jìn wèi céng xiū xī;

 常乐静处,勤行精进未曾休息;

 yì bù yī zhǐ rén tiān ér zhù。cháng lè shēn zhì,wú yǒu zhàng ài,

 亦不依止人天而住。常乐深智,无有障碍,

 yì cháng lè yú zhū fó zhī fǎ,yì xīn jīng jìn,qiú wú shàng huì。

 亦常乐于诸佛之法,一心精进,求无上慧。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ā yì rǔ dāng zhī,shì zhū dà pú sà,

 阿逸汝当知,是诸大菩萨,

 cóng wú shù jié lái,xiū xí fó zhì huì,

 从无数劫来,修习佛智慧,

 xī shì wǒ suǒ huà,lìng fā dà dào xīn。

 悉是我所化,令发大道心。

 cǐ děng shì wǒ zǐ,yī zhǐ shì shì jiè,

 此等是我子,依止是世界,

 cháng háng tóu tuó shì,zhì lè yú jìng chù,

 常行头陀事,志乐于静处,

 shě dà zhòng kuì nào,bù lè duō suǒ shuō。

 舍大众愦闹,不乐多所说。

 rú shì zhū zǐ děng,xué xí wǒ dào fǎ,

 如是诸子等,学习我道法,

 zhòu yè cháng jīng jìn,wéi qiú fó dào gù,

 昼夜常精进,为求佛道故,

 zài suō pó shì jiè、xià fāng kōng zhōng zhù,

 在娑婆世界、下方空中住,

 zhì niàn lì jiān gù,cháng qín qiú zhì huì,

 志念力坚固,常勤求智慧,

 shuō zhǒng zhǒng miào fǎ,qí xīn wú suǒ wèi。

 说种种妙法,其心无所畏。

 wǒ yú gā yē chéng、pú tí shù xià zuò,

 我于伽耶城、菩提树下坐,

 dé chéng zuì zhèng jiào,zhuǎn wú shàng fǎ lún。

 得成最正觉,转无上法轮。

 ěr nǎi jiào huà zhī、lìng chū fā dào xīn,

 尔乃教化之、令初发道心,

 jīn jiē zhù bù tuì,xī dāng dé chéng fó。

 今皆住不退,悉当得成佛。

 wǒ jīn shuō shí yǔ,rǔ děng yì xīn xìn,

 我今说实语,汝等一心信,

 wǒ cóng jiǔ yuǎn lái、jiào huà shì děng zhòng。

 我从久远来、教化是等众。

 ěr shí,mí lè pú sà mó hē sà jí wú shù zhū pú sà děng,xīn shēng yí huò,

 尔时,弥勒菩萨摩诃萨及无数诸菩萨等,心生疑惑,

 guài wèi céng yǒu,ér zuò shì niàn:yún hé shì zūn yú shǎo shí jiān、

 怪未曾有,而作是念:云何世尊于少时间、

 jiào huà rú shì wú liàng wú biān ā sēng qí zhū dà pú sà,

 教化如是无量无边阿僧祇诸大菩萨,

 lìng zhù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí?jí bái fó yán:shì zūn!

 令住阿耨多罗三藐三菩提?即白佛言:世尊!

 rú lái wéi tài zǐ shí,chū yú shì gōng,qù qié yē chéng bù yuǎn,

 如来为太子时,出于释宫,去伽耶城不远,

 zuò yú dào chǎng,dé chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 坐于道场,得成阿耨多罗三藐三菩提。

 cóng shì yǐ lái,shǐ guò sì shí yú nián。shì zūn!

 从是已来,始过四十余年。世尊!

 yún hé yú cǐ shǎo shí,dà zuò fó shì,yǐ fó shì lì、yǐ fó gōng dé,

 云何于此少时,大作佛事,以佛势力、以佛功德,

 jiào huà rú shì wú liàng dà pú sà zhòng,

 教化如是无量大菩萨众,

 dāng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí?

 当成阿耨多罗三藐三菩提?

 shì zūn!cǐ dà pú sà zhòng,

 世尊!此大菩萨众,

 jiǎ shǐ yǒu rén yú qiān wàn yì jié shù bù néng jìn,bù dé qí biān。

 假使有人于千万亿劫数不能尽,不得其边。

 sī děng jiǔ yuǎn yǐ lái,yú wú liàng wú biān zhū fó suǒ,

 斯等久远已来,于无量无边诸佛所,

 zhí zhū shàn gēn,chéng jiù pú sà dào,cháng xiū fàn xíng。shì zūn!

 植诸善根,成就菩萨道,常修梵行。世尊!

 rú cǐ zhī shì,shì suǒ nán xìn。pì rú yǒu rén,sè měi fā hēi,

 如此之事,世所难信。譬如有人,色美发黑,

 nián èr shí wǔ,zhǐ bǎi suì rén,yán:shì wǒ zǐ。qí bǎi suì rén,

 年二十五,指百岁人,言:是我子。其百岁人,

 yì zhǐ nián shào,yán:shì wǒ fù,shēng yù wǒ。shì shì nán xìn。

 亦指年少,言:是我父,生育我等。是事难信。

 fó yì rú shì,dé dào yǐ lái,qí shí wèi jiǔ,

 佛亦如是,得道已来,其实未久,

 ér cǐ dà zhòng zhū pú sà děng,yǐ yú wú liàng qiān wàn yì jié,

 而此大众诸菩萨等,已于无量千万亿劫,

 wèi fó dào gù,qín xíng jīng jìn,

 为佛道故,勤行精进,

 shàn rù chū zhù wú liàng bǎi qiān wàn yì sān mèi,dé dà shén tōng,

 善入出住无量百千万亿三昧,得大神通,

 jiǔ xiū fàn xíng,shàn néng cì dì xí zhū shàn fǎ,qiǎo yú wèn dá,

 久修梵行,善能次第习诸善法,巧于问答,

 rén zhōng zhī bǎo,yí qiè shì jiān shèn wéi xī yǒu。

 人中之宝,一切世间甚为希有。

 jīn rì shì zūn fāng yún:dé fó dào shí,chū lìng fā xīn,

 今日世尊方云:得佛道时,初令发心,

 jiào huà shì dǎo,lìng xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 教化示导,令向阿耨多罗三藐三菩提。

 shì zūn dé fó wèi jiǔ,nǎi néng zuò cǐ dà gōng dé shì。

 世尊得佛未久,乃能作此大功德事。

 wǒ děng suī fù xìn fó suí yí suǒ shuō,fó suǒ chū yán wèi céng xū wàng,

 我等虽复信佛随宜所说,佛所出言未曾虚妄,

 fó suǒ zhī zhě jiē xī tōng dá。rán zhū xīn fā yì pú sà,yú fó miè hòu,

 佛所知者皆悉通达。然诸新发意菩萨,于佛灭后,

 ruò wén shì yǔ,huò bú xìn shòu,ér qǐ pò fǎ zuì yè yīn yuán。wéi rán,

 若闻是语,或不信受,而起破法罪业因缘。唯然,

 shì zūn!yuàn wèi jiě shuō,chú wǒ děng yí,

 世尊!愿为解说,除我等疑,

 jí wèi lái shì zhū shàn nán zǐ wén cǐ shì yǐ,yì bù shēng yí。

 及未来世诸善男子闻此事已,亦不生疑。

 ěr shí mí lè pú sà yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时弥勒菩萨欲重宣此义,而说偈言:

 fó xī cóng shì zhǒng、chū jiā jìn gā yē,

 佛昔从释种、出家近伽耶,

 zuò yú pú tí shù,ěr lái shàng wèi jiǔ。

 坐于菩提树,尔来尚未久。

 cǐ zhū fó zǐ děng,qí shù bù kě liàng,

 此诸佛子等,其数不可量,

 jiǔ yǐ háng fó dào,zhù yú shén tōng lì,

 久已行佛道,住于神通力,

 shàn xué pú sà dào,bù rǎn shì jiān fǎ,

 善学菩萨道,不染世间法,

 rú lián huá zài shuǐ,cóng dì ér yǒng chū,

 如莲华在水,从地而涌出,

 jiē qǐ gōng jìng xīn,zhù yú shì zūn qián。

 皆起恭敬心,住于世尊前。

 shì shì nán sī yì,yún hé ér kě xìn,

 是事难思议,云何而可信,

 fó dé dào shèn jìn、suǒ chéng jiù shèn duō,

 佛得道甚近、所成就甚多,

 yuàn wéi chú zhòng yí,rú shí fēn bié shuō。

 愿为除众疑,如实分别说。

 pì rú shào zhuàng rén,nián shǐ èr shí wǔ,

 譬如少壮人,年始二十五,

 shì rén bǎi suì zǐ,fā bái ér miàn zhòu,

 示人百岁子,发白而面皱,

 shì děng wǒ suǒ shēng,zǐ yì shuō shì fù,

 是等我所生,子亦说是父,

 fù shǎo ér zǐ lǎo,jǔ shì suǒ bù xìn。

 父少而子老,举世所不信。

 shì zūn yì rú shì,dé dào lái shèn jìn。

 世尊亦如是,得道来甚近。

 shì zhū pú sà děng,zhì gù wú qiè ruò,

 是诸菩萨等,志固无怯弱,

 cóng wú liàng jié lái、ér háng pú sà dào,

 从无量劫来、而行菩萨道,

 qiǎo yú nán wèn dá,qí xīn wú suǒ wèi,

 巧于难问答,其心无所畏,

 rěn rǔ xīn jué dìng,duān zhèng yǒu wēi dé,

 忍辱心决定,端正有威德,

 shí fāng fó suǒ zàn,shàn néng fēn bié shuō,

 十方佛所赞,善能分别说,

 bù lè zài rén zhòng,cháng hǎo zài chán dìng,

 不乐在人众,常好在禅定,

 wéi qiú fó dào gù,yú xià kōng zhōng zhù。

 为求佛道故,于下空中住。

 wǒ děng cóng fó wén、yú cǐ shì wú yí,

 我等从佛闻、于此事无疑,

 yuàn fó wéi wèi lái,yǎn shuō lìng kāi jiě。

 愿佛为未来,演说令开解。

 ruò yǒu yú cǐ jīng、shēng yí bù xìn zhě,

 若有于此经、生疑不信者,

 jí dāng duò è dào。yuàn jīn wéi jiě shuō,

 即当堕恶道。愿今为解说,

 shì wú liàng pú sà,yún hé yú shǎo shí、

 是无量菩萨,云何于少时、

 jiào huà lìng fā xīn,ér zhù bù tuì dì。

 教化令发心,而住不退地。

 卷五 如来寿量品 第十六

 ěr shí,fó gào zhū pú sà jí yí qiè dà zhòng:zhū shàn nán zǐ!

 尔时,佛告诸菩萨及一切大众:诸善男子!

 rǔ děng dāng xìn jiě rú lái chéng dì zhī yǔ。fù gào dà zhòng:

 汝等当信解如来诚谛之语。复告大众:

 rǔ děng dāng xìn jiě rú lái chéng dì zhī yǔ。yòu fù gào zhū dà zhòng:

 汝等当信解如来诚谛之语。又复告诸大众:

 rǔ děng dāng xìn jiě rú lái chéng dì zhī yǔ。

 汝等当信解如来诚谛之语。

 shì shí pú sà dà zhòng,mí lè wéi shǒu,hé zhǎng bái fó yán:shì zūn!

 是时菩萨大众,弥勒为首,合掌白佛言:世尊!

 wéi yuàn shuō zhī,wǒ děng dāng xìn shòu fó yǔ。rú shì sān bái yǐ,

 惟愿说之,我等当信受佛语。如是三白已,

 fù yán:wéi yuàn shuō zhī,wǒ děng dāng xìn shòu fó yǔ。

 复言:惟愿说之,我等当信受佛语。

 ěr shí shì zūn zhī zhū pú sà sān qǐng bù zhǐ,ér gào zhī yán:

 尔时世尊知诸菩萨三请不止,而告之言:

 rǔ děng dì tīng,rú lái mì mì shén tōng zhī lì。yí qiè shì jiān tiān、

 汝等谛听,如来秘密神通之力。一切世间天、

 rén jí ā xiū luó,jiē wèi:jīn shì jiā móu ní fó,chū shì shì gōng,

 人及阿修罗,皆谓:今释迦牟尼佛,出释氏宫,

 qù qié yē chéng bù yuǎn,zuò yú dào chǎng,

 去伽耶城不远,坐于道场,

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。rán,shàn nán zǐ!

 得阿耨多罗三藐三菩提。然,善男子!

 wǒ shí chéng fó yǐ lái wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō jié。

 我实成佛已来无量无边百千万亿那由他劫。

 pì rú wǔ bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō ā sēng qí sān qiān dà qiān shì jiè,

 譬如五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界,

 jiǎ shǐ yǒu rén mò wéi wēi chén,

 假使有人末为微尘,

 guò yú dōng fāng wǔ bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō ā sēng qí guó nǎi xià yī chén,

 过于东方五百千万亿那由他阿僧祇国乃下一尘,

 rú shì dōng xíng,jìn shì wēi chén。zhū shàn nán zǐ!yú yì yún hé?

 如是东行,尽是微尘。诸善男子!于意云何?

 shì zhū shì jiè,kě dé sī wéi jiào jì zhī qí shù fǒu?

 是诸世界,可得思惟校计知其数不?

 mí lè pú sà děng jù bái fó yán:shì zūn!shì zhū shì jiè,

 弥勒菩萨等俱白佛言:世尊!是诸世界,

 wú liàng wú biān,fēi suàn shù suǒ zhī,yì fēi xīn lì suǒ jí;

 无量无边,非算数所知,亦非心力所及;

 yí qiè shēng wén、pì zhī fó,yǐ wú lòu zhì,bù néng sī wéi zhī qí xiàn shù;

 一切声闻、辟支佛,以无漏智,不能思惟知其限数;

 wǒ děng zhù ā wéi yuè zhì dì,yú shì shì zhōng yì suǒ bù dá。shì zūn!

 我等住阿惟越致地,于是事中亦所不达。世尊!

 rú shì zhū shì jiè,wú liàng wú biān。

 如是诸世界,无量无边。

 ěr shí fó gào dà pú sà zhòng:zhū shàn nán zǐ!

 尔时佛告大菩萨众:诸善男子!

 jīn dāng fēn míng xuān yǔ rǔ děng。shì zhū shì jiè,

 今当分明宣语汝等。是诸世界,

 ruò zhuó wēi chén jí bù zhuó zhě jìn yǐ wéi chén,yī chén yī jié,

 若著微尘及不著者尽以为尘,一尘一劫,

 wǒ chéng fó yǐ lái,fù guò yú cǐ bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō ā sēng qí jié。

 我成佛已来,复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫。

 zì cóng shì lái,wǒ cháng zài cǐ suō pó shì jiè shuō fǎ jiào huà,

 自从是来,我常在此娑婆世界说法教化,

 yì yú yú chù bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō ā sēng qí guó dǎo lì zhòng shēng。

 亦于余处百千万亿那由他阿僧祇国导利众生。

 zhū shàn nán zǐ!yú shì zhōng jiān,wǒ shuō rán dēng fó děng,

 诸善男子!于是中间,我说燃灯佛等,

 yòu fù yán qí rù yú niè pán,rú shì jiē yǐ fāng biàn fēn bié。

 又复言其入于涅槃,如是皆以方便分别。

 zhū shàn nán zǐ!ruò yǒu zhòng shēng lái zhì wǒ suǒ,wǒ yǐ fó yǎn,

 诸善男子!若有众生来至我所,我以佛眼,

 guān qí xìn děng zhū gēn lì dùn,suí suǒ yīng dù,chù chù zì shuō,

 观其信等诸根利钝,随所应度,处处自说,

 míng zì bù tóng、nián jì dà xiǎo,yì fù xiàn yán dāng rù niè pán,

 名字不同、年纪大小,亦复现言当入涅槃,

 yòu yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn shuō wēi miào fǎ,

 又以种种方便说微妙法,

 néng lìng zhòng shēng fā huān xǐ xīn。

 能令众生发欢喜心。

 zhū shàn nán zǐ!rú lái jiàn zhū zhòng shēng lè yú xiǎo fǎ、

 诸善男子!如来见诸众生乐于小法、

 dé báo gòu zhòng zhě,wèi shì rén shuō:wǒ shǎo chū jiā,

 德薄垢重者,为是人说:我少出家,

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 得阿耨多罗三藐三菩提。

 rán wǒ shí chéng fó yǐ lái jiǔ yuǎn ruò sī,dàn yǐ fāng biàn,

 然我实成佛已来久远若斯,但以方便,

 jiào huà zhòng shēng,lìng rù fó dào,zuò rú shì shuō。

 教化众生,令入佛道,作如是说。

 zhū shàn nán zǐ!rú lái suǒ yǎn jīng diǎn,jiē wèi dù tuō zhòng shēng,

 诸善男子!如来所演经典,皆为度脱众生,

 huò shuō jǐ shēn、huò shuō tā shēn,huò shì jǐ shēn、huò shì tā shēn,

 或说己身、或说他身,或示己身、或示他身,

 huò shì jǐ shì、huò shì tā shì,zhū suǒ yán shuō,jiē shí bù xū。

 或示己事、或示他事,诸所言说,皆实不虚。

 suǒ yǐ zhě hé?rú lái rú shí zhī jiàn sān jiè zhī xiàng,wú yǒu shēng sǐ、

 所以者何?如来如实知见三界之相,无有生死、

 ruò tuì ruò chū,yì wú zài shì jí miè dù zhě,fēi shí fēi xū,

 若退若出,亦无在世及灭度者,非实非虚,

 fēi rú fēi yì,bù rú sān jiè jiàn yú sān jiè,rú sī zhī shì,

 非如非异,不如三界见于三界,如斯之事,

 rú lái míng jiàn,wú yǒu cuò miù。yǐ zhū zhòng shēng yǒu zhǒng zhǒng xìng、

 如来明见,无有错谬。以诸众生有种种性、

 zhǒng zhǒng yù、zhǒng zhǒng xíng、zhǒng zhǒng yì xiǎng fēn bié gù,

 种种欲、种种行、种种忆想分别故,

 yù lìng shēng zhū shàn gēn,yǐ ruò gān yīn yuán、pì yù、

 欲令生诸善根,以若干因缘、譬喻、

 yán cí zhǒng zhǒng shuō fǎ,suǒ zuò fó shì,wèi céng zàn fèi。

 言辞种种说法,所作佛事,未曾暂废。

 rú shì,wǒ chéng fó yǐ lái,shèn dà jiǔ yuǎn,

 如是,我成佛已来,甚大久远,

 shòu mìng wú liàng ā sēng qí jié,cháng zhù bú miè。

 寿命无量阿僧祇劫,常住不灭。

 zhū shàn nán zǐ!wǒ běn xíng pú sà dào suǒ chéng shòu mìng,

 诸善男子!我本行菩萨道所成寿命,

 jīn yóu wèi jìn,fù bèi shàng shù。rán jīn fēi shí miè dù,

 今犹未尽,复倍上数。然今非实灭度,

 ér biàn chàng yán:dāng qǔ miè dù。rú lái yǐ shì fāng biàn,

 而便唱言:当取灭度。如来以是方便,

 jiào huà zhòng shēng。suǒ yǐ zhě hé?ruò fó jiǔ zhù yú shì,

 教化众生。所以者何?若佛久住于世,

 báo dé zhī rén,bú zhòng shàn gēn,pín qióng xià jiàn,

 薄德之人,不种善根,贫穷下贱,

 tān zhuó wǔ yù,rù yú yì xiǎng wàng jiàn wǎng zhōng。

 贪著五欲,入于忆想妄见网中。

 ruò jiàn rú lái cháng zài bú miè,biàn qǐ jiāo zì ér huái yàn dài,

 若见如来常在不灭,便起憍恣而怀厌怠,

 bù néng shēng nán zāo zhī xiǎng、gōng jìng zhī xīn。

 不能生难遭之想、恭敬之心。

 shì gù rú lái yǐ fāng biàn shuō:bǐ qiū dāng zhī!zhū fó chū shì,

 是故如来以方便说:比丘当知!诸佛出世,

 nán kě zhí yù。suǒ yǐ zhě hé?zhū báo dé rén,

 难可值遇。所以者何?诸薄德人,

 guò wú liàng bǎi qiān wàn yì jié,huò yǒu jiàn fó,huò bú jiàn zhě,

 过无量百千万亿劫,或有见佛,或不见者,

 yǐ cǐ shì gù,wǒ zuò shì yán:zhū bǐ qiū!rú lái nán kě dé jiàn。

 以此事故,我作是言:诸比丘!如来难可得见。

 sī zhòng shēng děng wén rú shì yǔ,bì dāng shēng yú nán zāo zhī xiǎng,

 斯众生等闻如是语,必当生于难遭之想,

 xīn huái liàn mù,kě yǎng yú fó,biàn zhòng shàn gēn。

 心怀恋慕,渴仰于佛,便种善根。

 shì gù rú lái suī bù shí miè,ér yán miè dù。

 是故如来虽不实灭,而言灭度。

 yòu,shàn nán zǐ!zhū fó rú lái,fǎ jiē rú shì,wèi dù zhòng shēng,

 又,善男子!诸佛如来,法皆如是,为度众生,

 jiē shí bù xū。pì rú liáng yī,zhì huì cōng dá,míng liàn fāng yào,

 皆实不虚。譬如良医,智慧聪达,明练方药,

 shàn zhì zhòng bìng。qí rén duō zhū zǐ xī,ruò shí、èr shí nǎi zhì bǎi shù,

 善治众病。其人多诸子息,若十、二十乃至百数,

 yǐ yǒu shì yuán,yuǎn zhì yú guó。zhū zǐ yú hòu,yǐn tā dú yào,

 以有事缘,远至余国。诸子于后,饮他毒药,

 yào fā mèn luàn,wǎn zhuǎn yú dì。shì shí qí fù huán lái guī jiā,

 药发闷乱,宛转于地。是时其父还来归家,

 zhū zǐ yǐn dú,huò shī běn xīn、huò bù shī zhě,yáo jiàn qí fù,

 诸子饮毒,或失本心、或不失者,遥见其父,

 jiē dà huān xǐ,bài guì wèn xùn:shàn ān wěn guī。wǒ děng yú chī,

 皆大欢喜,拜跪问讯:善安隐归。我等愚痴,

 wù fú dú yào,yuàn jiàn jiù liáo,gèng cì shòu mìng。

 误服毒药,愿见救疗,更赐寿命。

 fù jiàn zǐ děng kǔ nǎo rú shì,yī zhū jīng fāng,qiú hǎo yào cǎo,

 父见子等苦恼如是,依诸经方,求好药草,

 sè xiāng měi wèi jiē xī jù zú,dǎo shāi hé hé yǔ zǐ lìng fú,

 色香美味皆悉具足,捣筛和合予子令服,

 ér zuò shì yán:cǐ dà liáng yào,sè xiāng měi wèi jiē xī jù zú,

 而作是言:此大良药,色香美味皆悉具足,

 rǔ děng kě fú,sù chú kǔ nǎo,wú fù zhòng huàn。

 汝等可服,速除苦恼,无复众患。

 qí zhū zǐ zhōng bù shī xīn zhě,jiàn cǐ liáng yào、sè xiāng jù hǎo,

 其诸子中不失心者,见此良药、色香俱好,

 jí biàn fú zhī,bìng jìn chú yù。yú shī xīn zhě,jiàn qí fù lái,

 即便服之,病尽除愈。余失心者,见其父来,

 suī yì huān xǐ wèn xùn,qiú suǒ zhì bìng,rán yǔ qí yào ér bù kěn fú。

 虽亦欢喜问讯,求索治病,然予其药而不肯服。

 suǒ yǐ zhě hé?dú qì shēn rù,shī běn xīn gù,

 所以者何?毒气深入,失本心故,

 yú cǐ hǎo sè xiāng yào ér wèi bù měi。fù zuò shì niàn:cǐ zǐ kě mǐn,

 于此好色香药而谓不美。父作是念:此子可愍,

 wéi dú suǒ zhōng,xīn jiē diān dǎo。suī jiàn wǒ xǐ,qiú suǒ jiù liáo;

 为毒所中,心皆颠倒。虽见我喜,求索救疗;

 rú shì hǎo yào ér bù kěn fú。wǒ jīn dāng shè fāng biàn,lìng fú cǐ yào。

 如是好药而不肯服。我今当设方便,令服此药。

 jí zuò shì yán:rǔ děng dāng zhī!wǒ jīn shuāi lǎo,sǐ shí yǐ zhì,

 即作是言:汝等当知!我今衰老,死时已至,

 shì hǎo liáng yào,jīn liú zài cǐ,rǔ kě qǔ fú,wù yōu bú chài。

 是好良药,今留在此,汝可取服,勿忧不瘥。

 zuò shì jiào yǐ,fù zhì tā guó,qiǎn shǐ huán gào:rǔ fù yǐ sǐ。

 作是教已,复至他国,遣使还告:汝父已死。

 shì shí zhū zǐ wén fù bèi sàng,xīn dà yōu nǎo ér zuò shì niàn:

 是时诸子闻父背丧,心大忧恼而作是念:

 ruò fù zài zhě,cí mǐn wǒ děng,néng jiàn jiù hù,

 若父在者,慈愍我等,能见救护,

 jīn zhě shě wǒ yuǎn sàng tā guó。zì wéi gū lù,wú fù shì hù,

 今者舍我远丧他国。自惟孤露,无复恃怙,

 cháng huái bēi gǎn,xīn suì xǐng wù,nǎi zhī cǐ yào sè wèi xiāng měi,

 常怀悲感,心遂醒悟,乃知此药色味香美,

 jí qǔ fú zhī,dú bìng jiē yù。qí fù wén zǐ xī yǐ dé chài,

 即取服之,毒病皆愈。其父闻子悉已得瘥,

 xún biàn lái guī,xián shǐ jiàn zhī。zhū shàn nán zǐ!yú yì yún hé?

 寻便来归,咸使见之。诸善男子!于意云何?

 pō yǒu rén néng shuō cǐ liáng yī xū wàng zuì fǒu?fǒu yě,shì zūn!

 颇有人能说此良医虚妄罪不?不也,世尊!

 fó yán:wǒ yì rú shì,chéng fó yǐ lái、

 佛言:我亦如是,成佛已来、

 wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō ā sēng qí jié,

 无量无边百千万亿那由他阿僧祇劫,

 wèi zhòng shēng gù,yǐ fāng biàn lì、yán dāng miè dù,

 为众生故,以方便力、言当灭度,

 yì wú yǒu néng rú fǎ shuō wǒ xū wàng guò zhě。

 亦无有能如法说我虚妄过者。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 zì wǒ dé fó lái,suǒ jīng zhū jié shù,

 自我得佛来,所经诸劫数,

 wú liàng bǎi qiān wàn,yì zǎi ā sēng chí,

 无量百千万,亿载阿僧祇,

 cháng shuō fǎ jiào huà,wú shù yì zhòng shēng,

 常说法教化,无数亿众生,

 lìng rù yú fó dào。ěr lái wú liàng jié,

 令入于佛道。尔来无量劫,

 wéi dù zhòng shēng gù,fāng biàn xiàn niè pán、

 为度众生故,方便现涅槃、

 ér shí bù miè dù,cháng zhù cǐ shuō fǎ。

 而实不灭度,常住此说法。

 wǒ cháng zhù yú cǐ,yǐ zhū shén tōng lì,

 我常住于此,以诸神通力,

 lìng diān dǎo zhòng shēng、suī jìn ér bú jiàn。

 令颠倒众生、虽近而不见。

 zhòng jiàn wǒ miè dù,guǎng gōng yǎng shè lì,

 众见我灭度,广供养舍利,

 xián jiē huái liàn mù、ér shēng kě yǎng xīn。

 咸皆怀恋慕、而生渴仰心。

 zhòng shēng jì xìn fú,zhì zhí yì róu ruǎn,

 众生既信伏,质直意柔软,

 yì xīn yù jiàn fó,bù zì xī shēn mìng。

 一心欲见佛,不自惜身命。

 shí wǒ jí zhòng sēng、jù chū líng jiù shān,

 时我及众僧、俱出灵鹫山,

 wǒ shí yǔ zhòng shēng,cháng zài cǐ bù miè,

 我时语众生,常在此不灭,

 yǐ fāng biàn lì gù,xiàn yǒu miè bù miè。

 以方便力故,现有灭不灭。

 yú guó yǒu zhòng shēng、gōng jìng xìn lè zhě,

 余国有众生、恭敬信乐者,

 wǒ fù yú bǐ zhōng、wéi shuō wú shàng fǎ,

 我复于彼中、为说无上法,

 rǔ děng bù wén cǐ,dàn wèi wǒ miè dù。

 汝等不闻此,但谓我灭度。

 wǒ jiàn zhū zhòng shēng、méi zài yú kǔ nǎo,

 我见诸众生、没在于苦恼,

 gù bù wéi xiàn shēn,lìng qí shēng kě yǎng,

 故不为现身,令其生渴仰,

 yīn qí xīn liàn mù,nǎi chū wéi shuō fǎ。

 因其心恋慕,乃出为说法。

 shén tōng lì rú shì,yú ā sēng chí jié,

 神通力如是,于阿僧祇劫,

 cháng zài líng jiù shān、jí yú zhū zhù chù,

 常在灵鹫山、及余诸住处,

 zhòng shēng jiàn jié jìn、dà huǒ suǒ shāo shí,

 众生见劫尽、大火所烧时,

 wǒ cǐ tǔ ān yǐn,tiān rén cháng chōng mǎn。

 我此土安隐,天人常充满。

 yuán lín zhū táng gé、zhǒng zhǒng bǎo zhuāng yán,

 园林诸堂阁、种种宝庄严,

 bǎo shù duō huā guǒ,zhòng shēng suǒ yóu lè。

 宝树多花果,众生所游乐。

 zhū tiān jī tiān gǔ,cháng zuò zhòng jì lè,

 诸天击天鼓,常作众伎乐,

 yǔ màn tuó luó huā、sàn fó jí dà zhòng。

 雨曼陀罗花、散佛及大众。

 wǒ jìng tǔ bù huǐ,ér zhòng jiàn shāo jìn,

 我净土不毁,而众见烧尽,

 yōu bù zhū kǔ nǎo、rú shì xī chōng mǎn。

 忧怖诸苦恼、如是悉充满。

 shì zhū zuì zhòng shēng,yǐ è yè yīn yuán,

 是诸罪众生,以恶业因缘,

 guò ā sēng chí jié、bù wén sān bǎo míng。

 过阿僧祇劫、不闻三宝名。

 zhū yǒu xiū gōng dé、róu hé zhì zhí zhě,

 诸有修功德、柔和质直者,

 zé jiē jiàn wǒ shēn,zài cǐ ér shuō fǎ。

 则皆见我身,在此而说法。

 huò shí wèi cǐ zhòng、shuō fó shòu wú liàng,

 或时为此众、说佛寿无量,

 jiǔ nǎi jiàn fó zhě,wéi shuō fó nán zhí。

 久乃见佛者,为说佛难值。

 wǒ zhì lì rú shì,huì guāng zhào wú liàng,

 我智力如是,慧光照无量,

 shòu mìng wú shù jié,jiǔ xiū yè suǒ dé。

 寿命无数劫,久修业所得。

 rǔ děng yǒu zhì zhě,wù yú cǐ shēng yí,

 汝等有智者,勿于此生疑,

 dāng duàn lìng yǒng jìn,fó yǔ shí bù xū。

 当断令永尽,佛语实不虚。

 rú yī shàn fāng biàn,wéi zhì kuáng zǐ gù,

 如医善方便,为治狂子故,

 shí zài ér yán sǐ,wú néng shuō xū wàng。

 实在而言死,无能说虚妄。

 wǒ yì wéi shì fù,jiù zhū kǔ huàn zhě,

 我亦为世父,救诸苦患者,

 wéi fán fū diān dǎo,shí zài ér yán miè。

 为凡夫颠倒,实在而言灭。

 yǐ cháng jiàn wǒ gù,ér shēng jiāo zì xīn,

 以常见我故,而生憍恣心,

 fàng yì zhù wǔ yù,duò yú è dào zhōng。

 放逸著五欲,堕于恶道中。

 wǒ cháng zhī zhòng shēng、háng dào bù háng dào,

 我常知众生、行道不行道,

 suí suǒ yìng kě dù,wéi shuō zhǒng zhǒng fǎ。

 随所应可度,为说种种法。

 měi zì zuò shì yì,yǐ hé lìng zhòng shēng、

 每自作是意,以何令众生、

 dé rù wú shàng huì,sù chéng jiù fó shēn。

 得入无上惠,速成就佛身。

 卷五 分别功德品 第十七

 ěr shí dà huì,wén fó shuō shòu mìng jié shù cháng yuǎn rú shì,

 尔时大会,闻佛说寿命劫数长远如是,

 wú liàng wú biān ā sēng qí zhòng shēng dé dà ráo yì。

 无量无边阿僧祇众生得大饶益。

 yú shí shì zūn gào mí lè pú sà mó hē sà:ā yì duō!

 于时世尊告弥勒菩萨摩诃萨:阿逸多!

 wǒ shuō shì rú lái shòu mìng cháng yuǎn shí,

 我说是如来寿命长远时,

 liù bǎi bā shí wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā zhòng shēng,

 六百八十万亿那由他恒河沙众生,

 dé wú shēng fǎ rěn;fù yǒu qiān bèi pú sà mó hē sà,

 得无生法忍;复有千倍菩萨摩诃萨,

 dé wén chí tuó luó ní mén;fù yǒu yī shì jiè wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 得闻持陀罗尼门;复有一世界微尘数菩萨摩诃萨,

 dé lè shuō wú ài biàn cái;fù yǒu yī shì jiè wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 得乐说无碍辩才;复有一世界微尘数菩萨摩诃萨,

 dé bǎi qiān wàn yì wú liàng xuán tuó luó ní;

 得百千万亿无量旋陀罗尼;

 fù yǒu sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 复有三千大千世界微尘数菩萨摩诃萨,

 néng zhuǎn bú tuì fǎ lún;

 能转不退法轮;

 fù yǒu èr qiān zhōng guó tǔ wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 复有二千中国土微尘数菩萨摩诃萨,

 néng zhuǎn qīng jìng fǎ lún;

 能转清净法轮;

 fù yǒu xiǎo qiān guó tǔ wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 复有小千国土微尘数菩萨摩诃萨,

 bā shēng dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 八生当得阿耨多罗三藐三菩提;

 fù yǒu sì sì tiān xià wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 复有四四天下微尘数菩萨摩诃萨,

 sì shēng dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 四生当得阿耨多罗三藐三菩提;

 fù yǒu sān sì tiān xià wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 复有三四天下微尘数菩萨摩诃萨,

 sān shēng dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 三生当得阿耨多罗三藐三菩提;

 fù yǒu èr sì tiān xià wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 复有二四天下微尘数菩萨摩诃萨,

 èr shēng dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 二生当得阿耨多罗三藐三菩提;

 fù yǒu yī sì tiān xià wēi chén shù pú sà mó hē sà,

 复有一四天下微尘数菩萨摩诃萨,

 yì shēng dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 一生当得阿耨多罗三藐三菩提;

 fù yǒu bā shì jiè wēi chén shù zhòng shēng,

 复有八世界微尘数众生,

 jiē fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

 fó shuō shì zhū pú sà mó hē sà dé dà fǎ lì shí,yú xū kōng zhōng,

 佛说是诸菩萨摩诃萨得大法利时,于虚空中,

 yǔ màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá,

 雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华,

 yǐ sàn wú liàng bǎi qiān wàn yì zhòng bǎo shù xià、shī zǐ zuò shàng zhū fó,

 以散无量百千万亿众宝树下、师子座上诸佛,

 bìng sàn qī bǎo tǎ zhōng shī zǐ zuò shàng,

 并散七宝塔中师子座上,

 shì jiā móu ní fó jí jiǔ miè dù duō bǎo rú lái,

 释迦牟尼佛及久灭度多宝如来,

 yì sàn yí qiè zhū dà pú sà jí sì bù zhòng。yòu yǔ xì mò zhān tán、

 亦散一切诸大菩萨及四部众。又雨细末栴檀、

 chén shuǐ xiāng děng。yú xū kōng zhōng,tiān gǔ zì míng,

 沉水香等。于虚空中,天鼓自鸣,

 miào shēng shēn yuǎn。yòu yǔ qiān zhǒng tiān yī,chuí zhū yīng luò、

 妙声深远。又雨千种天衣,垂诸璎珞、

 zhēn zhū yīng luò、mó ní zhū yīng luò、rú yì zhū yīng luò,

 真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞,

 biàn yú jiǔ fāng。zhòng bǎo xiāng lú shāo wú jià xiāng,zì rán zhōu zhì,

 遍于九方。众宝香炉烧无价香,自然周至,

 gōng yǎng dà huì。yī yī fó shàng,yǒu zhū pú sà,zhí chí fān gài,

 供养大会。一一佛上,有诸菩萨,执持幡盖,

 cì dì ér shàng,zhì yú fàn tiān。shì zhū pú sà,yǐ miào yīn shēng,

 次第而上,至于梵天。是诸菩萨,以妙音声,

 gē wú liàng sòng,zàn tàn zhū fó。ěr shí mí lè pú sà cóng zuò ér qǐ,

 歌无量颂,赞叹诸佛。尔时弥勒菩萨从座而起,

 piān tǎn yòu jiān,hé zhǎng xiàng fó,ér shuō jì yán:

 偏袒右肩,合掌向佛,而说偈言:

 fó shuō xī yǒu fǎ,xī suǒ wèi céng wén,

 佛说稀有法,昔所未曾闻,

 shì zūn yǒu dà lì,shòu mìng bù kě liàng。

 世尊有大力,寿命不可量。

 wú shù zhū fó zǐ,wén shì zūn fēn bié,

 无数诸佛子,闻世尊分别,

 shuō dé fǎ lì zhě,huān xǐ chōng biàn shēn。

 说得法利者,欢喜充遍身。

 huò zhù bù tuì dì,huò dé tuó luó ní,

 或住不退地,或得陀罗尼,

 huò wú ài lè shuō、wàn yì xuán zǒng chí,

 或无碍乐说、万亿旋总持,

 huò yǒu dà qiān jiè、wēi chén shù pú sà,

 或有大千界、微尘数菩萨,

 gè gè jiē néng zhuǎn,bù tuì zhī fǎ lún。

 各各皆能转,不退之法轮。

 fù yǒu zhōng qiān jiè、wēi chén shù pú sà,

 复有中千界、微尘数菩萨,

 gè gè jiē néng zhuǎn,qīng jìng zhī fǎ lún。

 各各皆能转,清净之法轮。

 fù yǒu xiǎo qiān jiè、wēi chén shù pú sà,

 复有小千界、微尘数菩萨,

 yú gè bā shēng zài,dāng dé chéng fó dào。

 余各八生在,当得成佛道。

 fù yǒu sì sān èr、rú cǐ sì tiān xià、

 复有四三二、如此四天下、

 wēi chén zhū pú sà,suí shù shēng chéng fó。

 微尘诸菩萨,随数生成佛。

 huò yī sì tiān xià、wēi chén shù pú sà,

 或一四天下、微尘数菩萨,

 yú yǒu yì shēng zài,dāng chéng yí qiè zhì。

 余有一生在,当成一切智。

 rú shì děng zhòng shēng,wén fó shòu cháng yuǎn,

 如是等众生,闻佛寿长远,

 dé wú liàng wú lòu,qīng jìng zhī guǒ bào。

 得无量无漏,清净之果报。

 fù yǒu bā shì jiè、wēi chén shù zhòng shēng,

 复有八世界、微尘数众生,

 wén fó shuō shòu mìng,jiē fā wú shàng xīn。

 闻佛说寿命,皆发无上心。

 shì zūn shuō wú liàng,bù kě sī yì fǎ,

 世尊说无量,不可思议法,

 duō yǒu suǒ ráo yì,rú xū kōng wú biān。

 多有所饶益,如虚空无边。

 yǔ tiān màn tuó luó、mó hē màn tuó luó,

 雨天曼陀罗、摩诃曼陀罗,

 shì fàn rú héng shā,wú shù fó tǔ lái。

 释梵如恒沙,无数佛土来。

 yǔ zhān tán chén shuǐ,bīn fēn ér luàn zhuì,

 雨栴檀沉水,缤纷而乱坠,

 rú niǎo fēi kōng xià,gòng sàn yú zhū fó。

 如鸟飞空下,供散于诸佛。

 tiān gǔ xū kōng zhōng、zì rán chū miào shēng,

 天鼓虚空中、自然出妙声,

 tiān yī qiān wàn zhǒng、xuán zhuǎn ér lái xià,

 天衣千万种、旋转而来下,

 zhòng bǎo miào xiāng lú,shāo wú jià zhī xiāng,

 众宝妙香炉,烧无价之香,

 zì rán xī zhōu biàn、gōng yǎng zhū shì zūn。

 自然悉周遍、供养诸世尊。

 qí dà pú sà zhòng,zhí qī bǎo fān gài,

 其大菩萨众,执七宝幡盖,

 gāo miào wàn yì zhǒng,cì dì zhì fàn tiān,

 高妙万亿种,次第至梵天,

 yī yī zhū fó qián,bǎo zhuàng xuán shèng fān。

 一一诸佛前,宝幢悬胜幡。

 yì yǐ qiān wàn jì、gē yǒng zhū rú lái。

 亦以千万偈、歌咏诸如来。

 rú shì zhǒng zhǒng shì,xī suǒ wèi céng yǒu,

 如是种种事,昔所未曾有,

 wén fó shòu wú liàng,yí qiè jiē huān xǐ。

 闻佛寿无量,一切皆欢喜。

 fó míng wén shí fāng,guǎng ráo yì zhòng shēng,

 佛名闻十方,广饶益众生,

 yí qiè jù shàn gēn,yǐ zhù wú shàng xīn。

 一切具善根,以助无上心。

 ěr shí fó gào mí lè pú sà mó hē sà:ā yì duō!qí yǒu zhòng shēng,

 尔时佛告弥勒菩萨摩诃萨:阿逸多!其有众生,

 wén fó shòu mìng cháng yuǎn rú shì,nǎi zhì néng shēng yī niàn xìn jiě,

 闻佛寿命长远如是,乃至能生一念信解,

 suǒ dé gōng dé,wú yǒu xiàn liàng。ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 所得功德,无有限量。若有善男子、善女人,

 wèi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù,yú bā shí wàn yì nuō yóu tuō jié,

 为阿耨多罗三藐三菩提故,于八十万亿那由他劫,

 xíng wǔ bō luó mì,tán bō luó mì、shī luó bō luó mì、chàn tí bō luó mì、

 行五波罗蜜,檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、

 pí lí yē bō luó mì、chán bō luó mì,chú bō rě bō luó mì,

 毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜,除般若波罗蜜,

 yǐ shì gōng dé bǐ qián gōng dé,bǎi fēn、qiān fēn、bǎi qiān wàn yì fēn、

 以是功德比前功德,百分、千分、百千万亿分、

 bù jí qí yī,nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng zhī。ruò shàn nán zǐ、

 不及其一,乃至算数譬喻所不能知。若善男子、

 shàn nǚ rén,yǒu rú shì gōng dé,

 善女人,有如是功德,

 yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí tuì zhě,wú yǒu shì chù。

 于阿耨多罗三藐三菩提退者,无有是处。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò rén qiú fó huì,yú bā shí wàn yì、

 若人求佛慧,于八十万亿、

 nà yóu tā jié shù、háng wǔ bō luó mì。

 那由他劫数、行五波罗蜜。

 yú shì zhū jié zhōng,bù shī gōng yǎng fó、

 于是诸劫中,布施供养佛、

 jí yuán jiào dì zǐ、bìng zhū pú sà zhòng,

 及缘觉弟子、并诸菩萨众,

 zhēn yì zhī yǐn shí、shàng fú yǔ wò jù,

 珍异之饮食、上服与卧具,

 zhān tán lì jīng shě,yǐ yuán lín zhuāng yán。

 栴檀立精舍,以园林庄严。

 rú shì děng bù shī,zhǒng zhǒng jiē wēi miào,

 如是等布施,种种皆微妙,

 jìn cǐ zhū jié shù,yǐ huí xiàng fó dào。

 尽此诸劫数,以回向佛道。

 ruò fù chí jìn jiè,qīng jìng wú quē lòu,

 若复持禁戒,清净无缺漏,

 qiú yú wú shàng dào,zhū fó zhī suǒ tàn。

 求于无上道,诸佛之所叹。

 ruò fù háng rěn rǔ,zhù yú tiáo róu dì,

 若复行忍辱,住于调柔地,

 shè zhòng è lái jiā,qí xīn bù qīng dòng。

 设众恶来加,其心不倾动。

 zhū yǒu dé fǎ zhě,huái yú zēng shàng màn,

 诸有得法者,怀于增上慢,

 wèi cǐ suǒ qīng nǎo,rú shì yì néng rěn。

 为此所轻恼,如是亦能忍。

 ruò fù qín jīng jìn,zhì niàn cháng jiān gù,

 若复勤精进,志念常坚固,

 yú wú liàng yì jié、yì xīn bú xiè xī。

 于无量亿劫、一心不懈息。

 yòu yú wú shù jié,zhù yú kòng xián chù,

 又于无数劫,住于空闲处,

 ruò zuò ruò jīng háng,chú shuì cháng shè xīn,

 若坐若经行,除睡常摄心,

 yǐ shì yīn yuán gù,néng shēng zhū chán dìng,

 以是因缘故,能生诸禅定,

 bā shí yì wàn jié、ān zhù xīn bù luàn,

 八十亿万劫、安住心不乱,

 chí cǐ yì xīn fú,yuàn qiú wú shàng dào。

 持此一心福,愿求无上道。

 wǒ dé yí qiè zhì,jìn zhū chán dìng jì,

 我得一切智,尽诸禅定际,

 shì rén yú bǎi qiān、wàn yì jié shù zhōng、

 是人于百千、万亿劫数中、

 háng cǐ zhū gōng dé,rú shàng zhī suǒ shuō。

 行此诸功德,如上之所说。

 yǒu shàn nán nǚ děng,wén wǒ shuō shòu mìng,

 有善男女等,闻我说寿命,

 nǎi zhì yī niàn xìn,qí fú guò yú bǐ。

 乃至一念信,其福过于彼。

 ruò rén xī wú yǒu,yí qiè zhū yí huǐ,

 若人悉无有,一切诸疑悔,

 shēn xīn xū yú xìn,qí fú wéi rú cǐ。

 深心须臾信,其福为如此。

 qí yǒu zhū pú sà,wú liàng jié háng dào,

 其有诸菩萨,无量劫行道,

 wén wǒ shuō shòu mìng,shì zé néng xìn shòu。

 闻我说寿命,是则能信受。

 rú shì zhū rén děng,dǐng shòu cǐ jīng diǎn,

 如是诸人等,顶受此经典,

 yuàn wǒ yú wèi lái,cháng shòu dù zhòng shēng,

 愿我于未来,长寿度众生,

 rú jīn rì shì zūn、zhū shì zhōng zhī wáng,

 如今日世尊、诸释中之王,

 dào chǎng shī zǐ hǒu,shuō fǎ wú suǒ wèi。

 道场师子吼,说法无所畏。

 wǒ děng wèi lái shì,yí qiè suǒ zūn jìng,

 我等未来世,一切所尊敬,

 zuò yú dào chǎng shí,shuō shòu yì rú shì。

 坐于道场时,说寿亦如是。

 ruò yǒu shēn xīn zhě,qīng jìng ér zhì zhí,

 若有深心者,清净而质直,

 duō wén néng zǒng chí,suí yì jiě fó yǔ,

 多闻能总持,随义解佛语,

 rú shì zhū rén děng,yú cǐ wú yǒu yí。

 如是诸人等,于此无有疑。

 yòu,ā yì duō!ruò yǒu wén fó shòu mìng cháng yuǎn,jiě qí yán qù,

 又,阿逸多!若有闻佛寿命长远,解其言趣,

 shì rén suǒ dé gōng dé wú yǒu xiàn liàng,néng qǐ rú lái wú shàng zhī huì。

 是人所得功德无有限量,能起如来无上之慧。

 hé kuàng guǎng wén shì jīng、ruò jiào rén wén,ruò zì chí、

 何况广闻是经、若教人闻,若自持、

 ruò jiào rén chí,ruò zì shū、ruò jiào rén shū,ruò yǐ huá、xiāng、

 若教人持,若自书、若教人书,若以华、香、

 yīng luò、chuáng fān、zèng gài、xiāng yóu、sū dēng,gōng yǎng jīng juàn,

 璎珞、幢幡、缯盖、香油、酥灯,供养经卷,

 shì rén gōng dé wú liàng wú biān,néng shēng yí qiè zhǒng zhì。

 是人功德无量无边,能生一切种智。

 ā yì duō!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,wén wǒ shuō shòu mìng cháng yuǎn,

 阿逸多!若善男子、善女人,闻我说寿命长远,

 shēn xīn xìn jiě,zé wéi jiàn fó cháng zài qí shé kū shān,

 深心信解,则为见佛常在耆阇崛山,

 gòng dà pú sà、zhū shēng wén zhòng wéi rào shuō fǎ。

 共大菩萨、诸声闻众围绕说法。

 yòu jiàn cǐ suō pó shì jiè,qí dì liú lí,tǎn rán píng zhèng,

 又见此娑婆世界,其地琉璃,坦然平正,

 yán fú tán jīn yǐ jiè bā dào,bǎo shù háng liè,

 阎浮檀金以界八道,宝树行列,

 zhū tái lóu guān jiē xī bǎo chéng,qí pú sà zhòng xián chù qí zhōng。

 诸台楼观皆悉宝成,其菩萨众咸处其中。

 ruò yǒu néng rú shì guān zhě,dāng zhī shì wéi shēn xìn jiě xiàng。

 若有能如是观者,当知是为深信解相。

 yòu fù rú lái miè hòu,ruò wén shì jīng ér bù huǐ zǐ,qǐ suí xǐ xīn,

 又复如来灭后,若闻是经而不毁呰,起随喜心,

 dāng zhī yǐ wéi shēn xìn jiě xiàng,hé kuàng dú sòng、shòu chí zhī zhě,

 当知已为深信解相,何况读诵、受持之者,

 sī rén zé wéi dǐng dài rú lái。

 斯人则为顶戴如来。

 ā yì duō!shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,bù xū wèi wǒ fù qǐ tǎ sì,

 阿逸多!是善男子、善女人,不须为我复起塔寺,

 jí zuò sēng fāng、yǐ sì shì gōng yǎng zhòng sēng。suǒ yǐ zhě hé?

 及作僧坊、以四事供养众僧。所以者何?

 shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí dú sòng shì jīng diǎn zhě,

 是善男子、善女人,受持读诵是经典者,

 wèi yǐ qǐ tǎ、zào lì sēng fāng、gōng yǎng zhòng sēng。

 为已起塔、造立僧坊、供养众僧。

 zé wéi yǐ fó shè lì qǐ qī bǎo tǎ,gāo guǎng jiàn xiǎo zhì yú fàn tiān,

 则为以佛舍利起七宝塔,高广渐小至于梵天,

 xuán zhū fān gài jí zhòng bǎo líng,huá、xiāng、yīng luò,mò xiāng、

 悬诸幡盖及众宝铃,华、香、璎珞,末香、

 tú xiāng、shāo xiāng,zhòng gǔ、jì yuè,xiāo、dí、kōng hóu,

 涂香、烧香,众鼓、伎乐,箫、笛、箜篌,

 zhǒng zhǒng wǔ xì,yǐ miào yīn shēng gē bei zàn sòng,

 种种舞戏,以妙音声歌呗赞颂,

 zé wéi yú wú liàng qiān wàn yì jié zuò shì gōng yǎng yǐ。

 则为于无量千万亿劫作是供养已。

 ā yì duō!ruò wǒ miè hòu,wén shì jīng diǎn,yǒu néng shòu chí,

 阿逸多!若我灭后,闻是经典,有能受持,

 ruò zì shū、ruò jiào rén shū,zé wéi qǐ lì sēng fāng,

 若自书、若教人书,则为起立僧坊,

 yǐ chì zhān tán zuò zhū diàn táng sān shí yǒu èr,gāo bā duō luó shù,

 以赤栴檀作诸殿堂三十有二,高八多罗树,

 gāo guǎng yǎn hǎo,bǎi qiān bǐ qiū yú qí zhōng zhǐ,yuán lín、yù chí、

 高广严好,百千比丘于其中止,园林、浴池、

 jīng xíng、chán kū,yī fu、yǐn shí、chuáng rù、tāng yào,

 经行、禅窟,衣服、饮食、床褥、汤药,

 yí qiè yuè jù chōng mǎn qí zhōng。rú shì sēng fāng、táng gé,

 一切乐具充满其中。如是僧坊、堂阁,

 ruò gān bǎi qiān wàn yì,qí shù wú liàng,

 若干百千万亿,其数无量,

 yǐ cǐ xiàn qián gōng yǎng yú wǒ jí bǐ qiū sēng。shì gù wǒ shuō:

 以此现前供养于我及比丘僧。是故我说:

 rú lái miè hòu,ruò yǒu shòu chí、dú sòng、wèi tā rén shuō,ruò zì shū、

 如来灭后,若有受持、读诵、为他人说,若自书、

 ruò jiào rén shū,gōng yǎng jīng juàn,bù xū fù qǐ tǎ sì,

 若教人书,供养经卷,不须复起塔寺,

 jí zào sēng fāng、gōng yǎng zhòng sēng。kuàng fù yǒu rén néng chí shì jīng,

 及造僧坊、供养众僧。况复有人能持是经,

 jiān xíng bù shī、chí jiè、rěn rǔ、jīng jìn、yì xīn、zhì huì,

 兼行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧,

 qí dé zuì shèng,wú liàng wú biān。pì rú xū kōng,dōng xī nán běi、

 其德最胜,无量无边。譬如虚空,东西南北、

 sì wéi shàng xià wú liàng wú biān;shì rén gōng dé,

 四维上下无量无边;是人功德,

 yì fù rú shì wú liàng wú biān,jí zhì yī qiē zhǒng zhì。

 亦复如是无量无边,疾至一切种智。

 ruò rén dú sòng shòu chí shì jīng,wèi tā rén shuō,ruò zì shū、

 若人读诵受持是经,为他人说,若自书、

 ruò jiào rén shū,fù néng qǐ tǎ,jí zào sēng fāng、

 若教人书,复能起塔,及造僧坊、

 gōng yǎng zàn tàn shēng wén zhòng sēng,

 供养赞叹声闻众僧,

 yì yǐ bǎi qiān wàn yì zàn tàn zhī fǎ zàn tàn pú sà gōng dé,

 亦以百千万亿赞叹之法赞叹菩萨功德,

 yòu wèi tā rén,zhǒng zhǒng yīn yuán suí yì jiě shuō cǐ fǎ huá jīng,

 又为他人,种种因缘随义解说此法华经,

 fù néng qīng jìng chí jiè,yǔ róu hé zhě ér gòng tóng zhǐ,

 复能清净持戒,与柔和者而共同止,

 rěn rǔ wú chēn,zhì niàn jiān gù,cháng guì zuò chán dé zhū shēn dìng,

 忍辱无嗔,志念坚固,常贵坐禅得诸深定,

 jīng jìn yǒng měng shè zhū shàn fǎ,lì gēn zhì huì shàn dá wèn nán。

 精进勇猛摄诸善法,利根智慧善答问难。

 ā yì duō!ruò wǒ miè hòu,zhū shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 阿逸多!若我灭后,诸善男子、善女人,

 shòu chí dú sòng shì jīng diǎn zhě,fù yǒu rú shì zhū shàn gōng dé,

 受持读诵是经典者,复有如是诸善功德,

 dāng zhī shì rén yǐ qù dào chǎng,jìn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 当知是人已趣道场,近阿耨多罗三藐三菩提,

 zuò dào shù xià。ā yì duō!shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,ruò zuò、

 坐道树下。阿逸多!是善男子、善女人,若坐、

 ruò lì、ruò xíng chù,cǐ zhōng biàn yīng qǐ tǎ,

 若立、若行处,此中便应起塔,

 yí qiè tiān rén jiē yīng gōng yǎng rú fó zhī tǎ。

 一切天人皆应供养如佛之塔。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò wǒ miè dù hòu,néng fèng chí cǐ jīng,

 若我灭度后,能奉持此经,

 sī rén fú wú liàng,rú shàng zhī suǒ shuō。

 斯人福无量,如上之所说。

 shì zé wéi jù zú,yí qiè zhū gōng yǎng、

 是则为具足,一切诸供养、

 yǐ shè lì qǐ tǎ,qī bǎo ér zhuāng yán,

 以舍利起塔,七宝而庄严,

 biǎo shā shèn gāo guǎng,jiàn xiǎo zhì fàn tiān,

 表刹甚高广,渐小至梵天,

 bǎo líng qiān wàn yì,fēng dòng chū miào yīn。

 宝铃千万亿,风动出妙音。

 yòu yú wú liàng jié、ér gōng yǎng cǐ tǎ,

 又于无量劫、而供养此塔,

 huá xiāng zhū yīng luò,tiān yī zhòng jì lè,

 华香诸璎珞,天衣众伎乐,

 rán xiāng yóu sū dēng,zhōu zā cháng zhào míng。

 燃香油酥灯,周匝常照明。

 è shì fǎ mò shí、néng chí shì jīng zhě,

 恶世法末时、能持是经者,

 zé wéi yǐ rú shàng、jù zú zhū gōng yǎng。

 则为已如上、具足诸供养。

 ruò néng chí cǐ jīng,zé rú fó xiàn zài,

 若能持此经,则如佛现在,

 yǐ niú tóu zhān tán、qǐ sēng fāng gōng yǎng,

 以牛头栴檀、起僧坊供养,

 táng yǒu sān shí èr,gāo bā duō luó shù,

 堂有三十二,高八多罗树,

 shàng zhuàn miào yī fu、chuáng wò jiē jù zú,

 上馔妙衣服、床卧皆具足,

 bǎi qiān zhòng zhù chù,yuán lín zhū yù chí,

 百千众住处,园林诸浴池,

 jīng háng jí chán kū,zhǒng zhǒng jiē yán hǎo。

 经行及禅窟,种种皆严好。

 ruò yǒu xìn jiě xīn、shòu chí dú sòng shū,

 若有信解心、受持读诵书,

 ruò fù jiào rén shū、jí gōng yǎng jīng juàn,

 若复教人书、及供养经卷,

 sàn huá xiāng mò xiāng、yǐ xū màn zhān bo、

 散华香末香、以须曼薝卜、

 ā tí mù duō gā、xūn yóu cháng rán zhī。

 阿提目多伽、薰油常燃之。

 rú shì gōng yǎng zhě,dé wú liàng gōng dé,

 如是供养者,得无量功德,

 rú xū kōng wú biān,qí fú yì rú shì。

 如虚空无边,其福亦如是。

 kuàng fù chí cǐ jīng,jiān bù shī chí jiè,

 况复持此经,兼布施持戒,

 rěn rǔ lè chán dìng,bù chēn bù è kǒu,

 忍辱乐禅定,不嗔不恶口,

 gōng jìng yú tǎ miào,qiān xià zhū bǐ qiū,

 恭敬于塔庙,谦下诸比丘,

 yuǎn lí zì gāo xīn,cháng sī wéi zhì huì,

 远离自高心,常思惟智慧,

 yǒu wèn nàn bù chēn,suí shùn wéi jiě shuō,

 有问难不嗔,随顺为解说,

 ruò néng xíng shì háng,gōng dé bù kě liàng。

 若能行是行,功德不可量。

 ruò jiàn cǐ fǎ shī、chéng jiù rú shì dé,

 若见此法师、成就如是德,

 yìng yǐ tiān huá sàn,tiān yī fù qí shēn,

 应以天华散,天衣覆其身,

 tóu miàn jiē zú lǐ,shēng xīn rú fó xiǎng。

 头面接足礼,生心如佛想。

 yòu yìng zuò shì niàn,bù jiǔ yì dào chǎng,

 又应作是念,不久诣道场,

 dé wú lòu wú wéi,guǎng lì zhū rén tiān。

 得无漏无为,广利诸人天。

 qí suǒ zhù zhǐ chù,jīng háng ruò zuò wò,

 其所住止处,经行若坐卧,

 nǎi zhì shuō yī jì,shì zhōng yìng qǐ tǎ,

 乃至说一偈,是中应起塔,

 zhuāng yán lìng miào hǎo,zhǒng zhǒng yǐ gōng yǎng。

 庄严令妙好,种种以供养。

 fó zǐ zhù cǐ dì,zé shì fó shòu yòng,

 佛子住此地,则是佛受用,

 cháng zài yú qí zhōng、jīng háng jí zuò wò。

 常在于其中、经行及坐卧。

 卷六 随喜功德品 第十八

 ěr shí,mí lè pú sà mó hē sà bái fó yán:shì zūn!ruò yǒu shàn nán zǐ、

 尔时,弥勒菩萨摩诃萨白佛言:世尊!若有善男子、

 shàn nǚ rén,wén shì fǎ huá jīng suí xǐ zhě,dé jǐ suǒ fú?ér shuō jì yán:

 善女人,闻是法华经随喜者,得几所福?而说偈言:

 shì zūn miè dù hòu,qí yǒu wén shì jīng,

 世尊灭度后,其有闻是经,

 ruò néng suí xǐ zhě,wéi dé jǐ suǒ fú。

 若能随喜者,为得几所福。

 ěr shí,fó gào mí lè pú sà mó hē sà:ā yì duō!rú lái miè hòu,

 尔时,佛告弥勒菩萨摩诃萨:阿逸多!如来灭后,

 ruò bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,jí yú zhì zhě,

 若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,及余智者,

 ruò zhǎng ruò yòu,wén shì jīng suí xǐ yǐ,cóng fǎ huì chū,

 若长若幼,闻是经随喜已,从法会出,

 zhì yú yú chù,ruò zài sēng fāng,ruò kòng xián dì,ruò chéng yì、

 至于余处,若在僧坊,若空闲地,若城邑、

 xiàng mò、jù luò、tián lǐ,rú qí suǒ wén,wèi fù mǔ、zōng qīn、

 巷陌、聚落、田里,如其所闻,为父母、宗亲、

 shàn yǒu、zhī shi,suí lì yǎn shuō。shì zhū rén děng,wén yǐ suí xǐ,

 善友、知识,随力演说。是诸人等,闻已随喜,

 fù xíng zhuǎn jiào;yú rén wén yǐ,yì suí xǐ zhuǎn jiào。

 复行转教;余人闻已,亦随喜转教。

 rú shì zhǎn zhuǎn,zhì dì wǔ shí。

 如是展转,至第五十。

 ā yì duō!qí dì wǔ shí shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,suí xǐ gōng dé,

 阿逸多!其第五十善男子、善女人,随喜功德,

 wǒ jīn shuō zhī,rǔ dāng shàn tīng。ruò sì bǎi wàn yì ā sēng qí shì jiè,

 我今说之,汝当善听。若四百万亿阿僧祇世界,

 liù qù sì shēng zhòng shēng。luǎn shēng、tāi shēng、shī shēng、

 六趣四生众生。卵生、胎生、湿生、

 huà shēng,ruò yǒu xíng、wú xíng,yǒu xiǎng、wú xiǎng,fēi yǒu xiǎng、

 化生,若有形、无形,有想、无想,非有想、

 fēi wú xiǎng,wú zú、èr zú、sì zú、duō zú,

 非无想,无足、二足、四足、多足,

 rú shì děng zài zhòng shēng shù zhě,yǒu rén qiú fú,

 如是等在众生数者,有人求福,

 suí qí suǒ yù yú lè zhī jù,jiē jǐ yǔ zhī。yī yī zhòng shēng,

 随其所欲娱乐之具,皆给予之。一一众生,

 yǔ mǎn yán fú tí jīn、yín、liú lí、chē qú mǎ nǎo、shān hú、hǔ pò,

 予满阎浮提金、银、琉璃、砗磲玛瑙、珊瑚、琥珀,

 zhū miào zhēn bǎo,jí xiàng、mǎ chē chéng,

 诸妙珍宝,及象、马车乘,

 qī bǎo suǒ chéng gōng diàn lóu gé děng。shì dà shī zhǔ,

 七宝所成宫殿楼阁等。是大施主,

 rú shì bù shī mǎn bā shí nián yǐ,ér zuò shì niàn:

 如是布施满八十年已,而作是念:

 wǒ yǐ shī zhòng shēng yú lè zhī jù,suí yì suǒ yù,rán cǐ zhòng shēng,

 我已施众生娱乐之具,随意所欲,然此众生,

 jiē yǐ shuāi lǎo,nián guò bā shí,fā bái miàn zhòu,jiāng sǐ bù jiǔ,

 皆已衰老,年过八十,发白面皱,将死不久,

 wǒ dāng yǐ fó fǎ ér xùn dǎo zhī。jí jí cǐ zhòng shēng,xuān bù fǎ huà,

 我当以佛法而训导之。即集此众生,宣布法化,

 shì jiào lì xǐ,yì shí jiē dé xū tuó huán dào、sī tuó hán dào、

 示教利喜,一时皆得须陀洹道、斯陀含道、

 ā nà hán dào、ā luó hàn dào,jìn zhū yǒu lòu,

 阿那含道、阿罗汉道,尽诸有漏,

 yú shēn chán dìng jiē dé zì zài,jù bā jiě tuō。yú rǔ yì yún hé,

 于深禅定皆得自在,具八解脱。于汝意云何,

 shì dà shī zhǔ suǒ dé gōng dé níng wéi duō fǒu?

 是大施主所得功德宁为多不?

 mí lè bái fó yán:shì zūn!shì rén gōng dé shèn duō,wú liàng wú biān。

 弥勒白佛言:世尊!是人功德甚多,无量无边。

 ruò shì shī zhǔ,dàn shī zhòng shēng yí qiè yuè jù,gōng dé wú liàng;

 若是施主,但施众生一切乐具,功德无量;

 hé kuàng lìng dé ā luó hàn guǒ。

 何况令得阿罗汉果。

 fó gào mí lè:wǒ jīn fēn míng yǔ rǔ,shì rén yǐ yí qiè yuè jù,

 佛告弥勒:我今分明语汝,是人以一切乐具,

 shī yú sì bǎi wàn yì ā sēng qí shì jiè liù qù zhòng shēng,

 施于四百万亿阿僧祇世界六趣众生,

 yòu lìng dé ā luó hàn guǒ,suǒ dé gōng dé,bù rú shì dì wǔ shí rén,

 又令得阿罗汉果,所得功德,不如是第五十人,

 wén fǎ huá jīng yī jì suí xǐ gōng dé,bǎi fēn、qiān fēn、

 闻法华经一偈随喜功德,百分、千分、

 bǎi qiān wàn yì fēn、bù jí qí yī,nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng zhī。

 百千万亿分、不及其一,乃至算数譬喻所不能知。

 ā yì duō!rú shì dì wǔ shí rén zhǎn zhuǎn wén fǎ huá jīng suí xǐ gōng dé,

 阿逸多!如是第五十人展转闻法华经随喜功德,

 shàng wú liàng wú biān ā sēng qí,

 尚无量无边阿僧祇,

 hé kuàng zuì chū yú huì zhōng wén ér suí xǐ zhě,qí fú fù shèng,

 何况最初于会中闻而随喜者,其福复胜,

 wú liàng wú biān ā sēng qí,bù kě dé bǐ。

 无量无边阿僧祇,不可得比。

 yòu,ā yì duō!ruò rén wèi shì jīng gù,wǎng yì sēng fāng,ruò zuò、

 又,阿逸多!若人为是经故,往诣僧坊,若坐、

 ruò lì xū yú tīng shòu,yuán shì gōng dé,zhuǎn shēn suǒ shēng,

 若立须臾听受,缘是功德,转身所生,

 dé hǎo shàng miào xiàng、mǎ chē chéng、zhēn bǎo niǎn yú,

 得好上妙象、马车乘、珍宝辇舆,

 jí chéng tiān gōng。ruò fù yǒu rén yú jiǎng fǎ chù zuò,gèng yǒu rén lái,

 及乘天宫。若复有人于讲法处坐,更有人来,

 quàn lìng zuò tīng,ruò fēn zuò lìng zuò,shì rén gōng dé,

 劝令坐听,若分座令坐,是人功德,

 zhuǎn shēn dé dì shì zuò chù,ruò fàn wáng zuò chù,

 转身得帝释坐处,若梵王坐处,

 ruò zhuàn lún shèng wáng suǒ zuò zhī chù。

 若转轮圣王所坐之处。

 ā yì duō!ruò fù yǒu rén,yǔ yú rén yán:yǒu jīng,míng fǎ huá,

 阿逸多!若复有人,语余人言:有经,名法华,

 kě gòng wǎng tīng。jí shòu qí jiào,nǎi zhì xū yú jiān wén,

 可共往听。即受其教,乃至须臾间闻,

 shì rén gōng dé,zhuǎn shēn dé yǔ tuó luó ní pú sà gòng shēng yī chù,

 是人功德,转身得与陀罗尼菩萨共生一处,

 lì gēn zhì huì,bǎi qiān wàn shì zhōng bù yīn yǎ,kǒu qì bú chòu,

 利根智慧,百千万世终不瘖痖,口气不臭,

 shé cháng wú bìng,kǒu yì wú bìng,chǐ bú gòu hēi、bù huáng、bù shū,

 舌常无病,口亦无病,齿不垢黑、不黄、不疏,

 yì bù quē luò,bú chà、bù qǔ,chún bú xià chuí yì bù qiān suō、

 亦不缺落,不差、不曲,唇不下垂亦不褰缩、

 bù cū sè、bù chuāng zhēn,yì bù quē huài,yì bù wāi xié,bú hòu、

 不粗涩、不疮胗,亦不缺坏,亦不喎斜,不厚、

 bú dà,yì bù lí hēi,wú zhū kě wù。bí bù biǎn tī,yì bù qǔ lì,

 不大,亦不黧黑,无诸可恶。鼻不匾虒,亦不曲戾,

 miàn sè bù hēi,yì bù xiá cháng,yì bù wā qǔ,wú yǒu yí qiè bù kě xǐ xiàng。

 面色不黑,亦不狭长,亦不窊曲,无有一切不可喜相。

 chún shé yá chǐ xī jiē yǎn hǎo,bí xiū gāo zhí,miàn mào yuán mǎn,

 唇舌牙齿悉皆严好,鼻修高直,面貌圆满,

 méi gāo ér cháng,é guǎng píng zhèng,rén xiàng jù zú,

 眉高而长,额广平正,人相具足,

 shì shì suǒ shēng,jiàn fó wén fǎ、xìn shòu jiào huì。

 世世所生,见佛闻法、信受教诲。

 ā yì duō!rǔ qiě guān shì,quàn yú yī rén lìng wǎng tīng fǎ,

 阿逸多!汝且观是,劝于一人令往听法,

 gōng dé rú cǐ,hé kuàng yì xīn tīng shuō、dú sòng,

 功德如此,何况一心听说、读诵,

 ér yú dà zhòng wèi rén fēn bié、rú shuō xiū xíng。

 而于大众为人分别、如说修行。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò rén yú fǎ huì,dé wén shì jīng diǎn、

 若人于法会,得闻是经典、

 nǎi zhì yú yī jì,suí xǐ wéi tā shuō,

 乃至于一偈,随喜为他说,

 rú shì zhǎn zhuǎn jiào、zhì yú dì wǔ shí,

 如是展转教、至于第五十,

 zuì hòu rén huò fú、jīn dāng fēn bié zhī。

 最后人获福、今当分别之。

 rú yǒu dà shī zhǔ,gōng jǐ wú liàng zhòng,

 如有大施主,供给无量众,

 jù mǎn bā shí suì、suí yì zhī suǒ yù,

 具满八十岁、随意之所欲,

 jiàn bǐ shuāi lǎo xiāng,fā bái ér miàn zhòu,

 见彼衰老相,发白而面皱,

 chǐ shū xíng kū jié,niàn qí sǐ bù jiǔ,

 齿疏形枯竭,念其死不久,

 wǒ jīn yīng dāng jiào、lìng dé yú dào guǒ。

 我今应当教、令得于道果。

 jí wéi fāng biàn shuō、niè pán zhēn shí fǎ,

 即为方便说、涅槃真实法,

 shì jiē bù láo gù,rú shuǐ mò pào yàn,

 世皆不牢固,如水沫泡焰,

 rǔ děng xián yīng dāng、jí shēng yàn lí xīn。

 汝等咸应当、疾生厌离心。

 zhū rén wén shì fǎ,jiē dé ā luó hàn,

 诸人闻是法,皆得阿罗汉,

 jù zú liù shén tōng、sān míng bā jiě tuō。

 具足六神通、三明八解脱。

 zuì hòu dì wǔ shí,wén yī jì suí xǐ,

 最后第五十,闻一偈随喜,

 shì rén fú shèng bǐ、bù kě wéi pì yù。

 是人福胜彼、不可为譬喻。

 rú shì zhǎn zhuǎn wén,qí fú shàng wú liàng,

 如是展转闻,其福尚无量,

 hé kuàng yú fǎ huì、chū wén suí xǐ zhě。

 何况于法会、初闻随喜者。

 ruò yǒu quàn yī rén、jiāng yǐn tīng fǎ huá,

 若有劝一人、将引听法华,

 yán cǐ jīng shēn miào,qiān wàn jié nàn yù,

 言此经深妙,千万劫难遇,

 jí shòu jiào wǎng tīng,nǎi zhì xū yú wén,

 即受教往听,乃至须臾闻,

 sī rén zhī fú bào,jīn dāng fēn bié shuō。

 斯人之福报,今当分别说。

 shì shì wú kǒu huàn,chǐ bù shū huáng hēi,

 世世无口患,齿不疏黄黑,

 chún bù hòu qiān quē,wú yǒu kě wù xiāng,

 唇不厚褰缺,无有可恶相,

 shé bù gàn hēi duǎn,bí gāo xiū qiě zhí,

 舌不干黑短,鼻高修且直,

 é guǎng ér píng zhèng,miàn mù xī duān yán,

 额广而平正,面目悉端严,

 wéi rén suǒ xǐ jiàn,kǒu qì wú xiù huì,

 为人所喜见,口气无臭秽,

 yōu bō huá zhī xiāng、dāng cóng qí kǒu chū。

 优钵华之香、当从其口出。

 ruò gù yì sēng fāng,yù tīng fǎ huá jīng,

 若故诣僧坊,欲听法华经,

 xū yú wén huān xǐ,jīn dāng shuō qí fú。

 须臾闻欢喜,今当说其福。

 hòu shēng tiān rén zhōng,dé miào xiàng mǎ chē、

 后生天人中,得妙象马车、

 zhēn bǎo zhī niǎn yú,jí chéng tiān gōng diàn。

 珍宝之辇舆,及乘天宫殿。

 ruò yú jiǎng fǎ chù、quàn rén zuò tīng jīng,

 若于讲法处、劝人坐听经,

 shì fú yīn yuán dé、shì fàn zhuǎn lún zuò。

 是福因缘得、释梵转轮座。

 hé kuàng yì xīn tīng,jiě shuō qí yì qù,

 何况一心听,解说其义趣,

 rú shuō ér xiū xíng,qí fú bù kě liàng。

 如说而修行,其福不可量。

 卷六 法师功德品 第十九

 ěr shí fó gào cháng jīng jìn pú sà mó hē sà:ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 尔时佛告常精进菩萨摩诃萨:若善男子、善女人,

 shòu chí shì fǎ huá jīng,ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,

 受持是法华经,若读、若诵、若解说、若书写,

 shì rén dāng dé bā bǎi yǎn gōng dé、qiān èr bǎi ěr gōng dé、

 是人当得八百眼功德、千二百耳功德、

 bā bǎi bí gōng dé、qiān èr bǎi shé gōng dé、bā bǎi shēn gōng dé、

 八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、

 qiān èr bǎi yì gōng dé,yǐ shì gōng dé、zhuāng yán liù gēn,

 千二百意功德,以是功德、庄严六根,

 jiē lìng qīng jìng。shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 皆令清净。是善男子、善女人,

 fù mǔ suǒ shēng qīng jìng ròu yǎn,

 父母所生清净肉眼,

 jiàn yú sān qiān dà qiān shì jiè nèi wài suǒ yǒu shān lín hé hǎi,

 见于三千大千世界内外所有山林河海,

 xià zhì ā bí dì yù,shàng zhì yǒu dǐng,yì jiàn qí zhōng yí qiè zhòng shēng,

 下至阿鼻地狱,上至有顶,亦见其中一切众生,

 jí yè yīn yuán、guǒ bào shēng chù,xī jiàn xī zhī。

 及业因缘、果报生处,悉见悉知。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò yú dà zhòng zhōng,yǐ wú suǒ wèi xīn、

 若于大众中,以无所畏心、

 shuō shì fǎ huá jīng,rǔ tīng qí gōng dé。

 说是法华经,汝听其功德。

 shì rén dé bā bǎi、gōng dé shū shèng yǎn,

 是人得八百、功德殊胜眼,

 yǐ shì zhuāng yán gù,qí mù shèn qīng jìng。

 以是庄严故,其目甚清净。

 fù mǔ suǒ shēng yǎn,xī jiàn sān qiān jiè、

 父母所生眼,悉见三千界、

 nèi wài mí lóu shān、xū mí jí tiě wéi,

 内外弥楼山、须弥及铁围,

 bìng zhū yú shān lín、dà hǎi jiāng hé shuǐ、

 并诸余山林、大海江河水、

 xià zhì ā bí yù,shàng zhì yǒu dǐng chù,

 下至阿鼻狱,上至有顶处,

 qí zhōng zhū zhòng shēng,yí qiè jiē xī jiàn。

 其中诸众生,一切皆悉见。

 suī wèi dé tiān yǎn,ròu yǎn lì rú shì。

 虽未得天眼,肉眼力如是。

 fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí cǐ jīng,

 复次,常精进!若善男子、善女人,受持此经,

 ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,dé qiān èr bǎi ěr gōng dé。

 若读、若诵、若解说、若书写,得千二百耳功德。

 yǐ shì qīng jìng ěr,wén sān qiān dà qiān shì jiè,xià zhì ā bí dì yù,

 以是清净耳,闻三千大千世界,下至阿鼻地狱,

 shàng zhì yǒu dǐng,qí zhōng nèi wài zhǒng zhǒng yǔ yán yīn shēng,

 上至有顶,其中内外种种语言音声,

 xiàng shēng、mǎ shēng、niú shēng、chē shēng,tí kū shēng、

 象声、马声、牛声、车声,啼哭声、

 chóu tàn shēng,luó shēng、gǔ shēng、zhōng shēng、líng shēng,

 愁叹声,螺声、鼓声、钟声、铃声,

 xiào shēng、yǔ shēng,nán shēng、nǚ shēng、tóng zǐ shēng、

 笑声、语声,男声、女声、童子声、

 tóng nǚ shēng,fǎ shēng、fēi fǎ shēng,kǔ shēng、lè shēng,

 童女声,法声、非法声,苦声、乐声,

 fán fū shēng、shèng rén shēng,xǐ shēng、bù xǐ shēng,tiān shēng、

 凡夫声、圣人声,喜声、不喜声,天声、

 lóng shēng、yè chā shēng、qián tà pó shēng、ā xiū luó shēng、

 龙声、夜叉声、乾闼婆声、阿修罗声、

 jiā lóu luó shēng、jǐn nà luó shēng、mó hóu luó qié shēng,

 迦楼罗声、紧那罗声、摩睺罗伽声,

 huǒ shēng、shuǐ shēng、fēng shēng,dì yù shēng、chù sheng shēng、

 火声、水声、风声,地狱声、畜生声、

 è guǐ shēng,bǐ qiū shēng、bǐ qiū ní shēng,shēng wén shēng、

 饿鬼声,比丘声、比丘尼声,声闻声、

 pì zhī fó shēng,pú sà shēng、fó shēng,yǐ yào yán zhī,

 辟支佛声,菩萨声、佛声,以要言之,

 sān qiān dà qiān shì jiè zhōng yí qiè nèi wài suǒ yǒu zhū shēng,

 三千大千世界中一切内外所有诸声,

 suī wèi dé tiān ěr,yǐ fù mǔ suǒ shēng qīng jìng cháng ěr,jiē xī wén zhī,

 虽未得天耳,以父母所生清净常耳,皆悉闻知,

 rú shì fēn bié zhǒng zhǒng yīn shēng ér bú huài ěr gēn。

 如是分别种种音声而不坏耳根。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 fù mǔ suǒ shēng ěr,qīng jìng wú zhuó huì,

 父母所生耳,清净无浊秽,

 yǐ cǐ cháng ěr wén,sān qiān shì jiè shēng。

 以此常耳闻,三千世界声。

 xiàng mǎ chē niú shēng、zhōng líng luó gǔ shēng,

 象马车牛声、钟铃螺鼓声,

 qín sè kōng hóu shēng、xiāo dí zhī yīn shēng,

 琴瑟箜篌声、箫笛之音声,

 qīng jìng hǎo gē shēng,tīng zhī ér bù zhù,

 清净好歌声,听之而不著,

 wú shù zhǒng rén shēng,wén xī néng jiě le。

 无数种人声,闻悉能解了。

 yòu wén zhū tiān shēng,wēi miào zhī gē yīn,

 又闻诸天声,微妙之歌音,

 jí wén nán nǚ shēng,tóng zǐ tóng nǚ shēng。

 及闻男女声,童子童女声。

 shān chuān xiǎn gǔ zhōng、jiā líng pín gā shēng,

 山川险谷中、迦陵频伽声,

 mìng mìng děng zhū niǎo,xī wén qí yīn shēng。

 命命等诸鸟,悉闻其音声。

 dì yù zhòng kǔ tòng,zhǒng zhǒng chǔ dú shēng,

 地狱众苦痛,种种楚毒声,

 è guǐ jī kě bī,qiú suǒ yǐn shí shēng,

 饿鬼饥渴逼,求索饮食声,

 zhū ā xiū luó děng,jū zài dà hǎi biān,

 诸阿修罗等,居在大海边,

 zì gòng yán yǔ shí、chū yú dà yīn shēng。

 自共言语时、出于大音声。

 rú shì shuō fǎ zhě,ān zhù yú cǐ jiān,

 如是说法者,安住于此间,

 yáo wén shì zhòng shēng,ér bù huài ěr gēn。

 遥闻是众声,而不坏耳根。

 shí fāng shì jiè zhōng、qín shòu míng xiāng hū,

 十方世界中、禽兽鸣相呼,

 qí shuō fǎ zhī rén,yú cǐ xī wén zhī。

 其说法之人,于此悉闻之。

 qí zhū fàn tiān shàng,guāng yīn jí biàn jìng,

 其诸梵天上,光音及遍净,

 nǎi zhì yǒu dǐng tiān,yán yǔ zhī yīn shēng,

 乃至有顶天,言语之音声,

 fǎ shī zhù yú cǐ,xī jiē dé wén zhī。

 法师住于此,悉皆得闻之。

 yí qiè bǐ qiū zhòng、jí zhū bǐ qiū ní,

 一切比丘众、及诸比丘尼,

 ruò dú sòng jīng diǎn,ruò wéi tā rén shuō,

 若读诵经典,若为他人说,

 fǎ shī zhù yú cǐ,xī jiē dé wén zhī。

 法师住于此,悉皆得闻之。

 fù yǒu zhū pú sà,dú sòng yú jīng fǎ,

 复有诸菩萨,读诵于经法,

 ruò wéi tā rén shuō,zhuàn jí jiě qí yì,

 若为他人说,撰集解其义,

 rú shì zhū yīn shēng,xī jiē dé wén zhī。

 如是诸音声,悉皆得闻之。

 zhū fó dà shèng zūn,jiào huà zhòng shēng zhě,

 诸佛大圣尊,教化众生者,

 yú zhū dà huì zhōng、yǎn shuō wēi miào fǎ,

 于诸大会中、演说微妙法,

 chí cǐ fǎ huá zhě,xī jiē dé wén zhī。

 持此法华者,悉皆得闻之。

 sān qiān dà qiān jiè、nèi wài zhū yīn shēng,

 三千大千界、内外诸音声,

 xià zhì ā bí yù,shàng zhì yǒu dǐng tiān,

 下至阿鼻狱,上至有顶天,

 jiē wén qí yīn shēng,ér bù huài ěr gēn,

 皆闻其音声,而不坏耳根,

 qí ěr cōng lì gù,xī néng fēn bié zhī。

 其耳聪利故,悉能分别知。

 chí shì fǎ huá zhě,suī wèi dé tiān ěr,

 持是法华者,虽未得天耳,

 dàn yòng suǒ shēng ěr,gōng dé yǐ rú shì。

 但用所生耳,功德已如是。

 fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí shì jīng,

 复次,常精进!若善男子、善女人,受持是经,

 ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,

 若读、若诵、若解说、若书写,

 chéng jiù bā bǎi bí gōng dé。yǐ shì qīng jìng bí gēn,

 成就八百鼻功德。以是清净鼻根,

 wén yú sān qiān dà qiān shì jiè shàng xià nèi wài zhǒng zhǒng zhū xiāng,

 闻于三千大千世界上下内外种种诸香,

 xū màn nà huá xiāng、shé tí huá xiāng、mò lì huá xiāng、

 须曼那华香、阇提华香、末利华香、

 zhān bǔ huá xiāng、bō luó luó huá xiāng,chì lián huá xiāng、

 瞻卜华香、波罗罗华香,赤莲华香、

 qīng lián huá xiāng、bái lián huá xiāng,huá shù xiāng、guǒ shù xiāng,

 青莲华香、白莲华香,华树香、果树香,

 zhān tán xiāng、chén shuǐ xiāng、duō mó luó bá xiāng、duō qié luó xiāng,

 栴檀香、沉水香、多摩罗跋香、多伽罗香,

 jí qiān wàn zhǒng hé xiāng,ruò mò、ruò wán、ruò tú xiāng,

 及千万种和香,若末、若丸、若涂香,

 chí shì jīng zhě,yú cǐ jiān zhù,xī néng fēn bié。

 持是经者,于此间住,悉能分别。

 yòu fù bié zhī zhòng shēng zhī xiāng,xiàng xiāng、mǎ xiāng、

 又复别知众生之香,象香、马香、

 niú yáng děng xiāng,nán xiāng、nǚ xiāng、tóng zǐ xiāng、tóng nǚ xiāng,

 牛羊等香,男香、女香、童子香、童女香,

 jí cǎo mù cóng lín xiāng,ruò jìn、ruò yuǎn、suǒ yǒu zhū xiāng,

 及草木丛林香,若近、若远、所有诸香,

 xī jiē dé wén,fēn bié bú cuò。chí shì jīng zhě,suī zhù yú cǐ,

 悉皆得闻,分别不错。持是经者,虽住于此,

 yì wén tiān shàng zhū tiān zhī xiāng,bō lì zhì duō luó、

 亦闻天上诸天之香,波利质多罗、

 jū bǐng tuó luó shù xiāng,jí màn tuó luó huá xiāng、

 拘鞞陀罗树香,及曼陀罗华香、

 mó hē màn tuó luó huá xiāng、màn shū shā huá xiāng、

 摩诃曼陀罗华香、曼殊沙华香、

 mó hē màn shū shā huá xiāng、zhān tán、chén shuǐ、

 摩诃曼殊沙华香、栴檀、沉水、

 zhǒng zhǒng mò xiāng,zhū zá huá xiāng,

 种种末香,诸杂华香,

 rú shì děng tiān xiāng hé hé suǒ chū zhī xiāng,wú bù wén zhī。

 如是等天香和合所出之香,无不闻知。

 yòu wén zhū tiān shēn xiāng,shì tí huán yīn zài shèng diàn shàng,

 又闻诸天身香,释提桓因在胜殿上,

 wǔ yù yú lè xī xì shí xiāng;ruò zài miào fǎ táng shàng,

 五欲娱乐嬉戏时香;若在妙法堂上,

 wèi dāo lì zhū tiān shuō fǎ shí xiāng;ruò yú zhū yuán yóu xì shí xiāng;

 为忉利诸天说法时香;若于诸园游戏时香;

 jí yú tiān děng nán nǚ shēn xiāng,jiē xī yáo wén。

 及余天等男女身香,皆悉遥闻。

 rú shì zhǎn zhuǎn nǎi zhì fàn shì,shàng zhì yǒu dǐng zhū tiān shēn xiāng,

 如是展转乃至梵世,上至有顶诸天身香,

 yì jiē wén zhī,bìng wén zhū tiān suǒ shāo zhī xiāng。

 亦皆闻之,并闻诸天所烧之香。

 jí shēng wén xiāng、pì zhī fó xiāng、pú sà xiāng、zhū fó shēn xiāng,

 及声闻香、辟支佛香、菩萨香、诸佛身香,

 yì jiē yáo wén,zhī qí suǒ zài。suī wén cǐ xiāng,

 亦皆遥闻,知其所在。虽闻此香,

 rán yú bí gēn bú huài bú cuò,ruò yù fēn bié wèi tā rén shuō,yì niàn bú miù。

 然于鼻根不坏不错,若欲分别为他人说,忆念不谬。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 shì rén bí qīng jìng,yú cǐ shì jiè zhōng,

 是人鼻清净,于此世界中,

 ruò xiāng ruò chòu wù,zhǒng zhǒng xī wén zhī。

 若香若臭物,种种悉闻知。

 xū màn nà dū tí、duō mó luó zhān tán、

 须曼那阇提、多摩罗栴檀、

 chén shuǐ jí guì xiāng,zhǒng zhǒng huá guǒ xiāng,

 沉水及桂香,种种华果香,

 jí zhī zhòng shēng xiāng,nán zǐ nǚ rén xiāng,

 及知众生香,男子女人香,

 shuō fǎ zhě yuǎn zhù,wén xiāng zhī suǒ zài。

 说法者远住,闻香知所在。

 dà shì zhuàn lún wáng,xiǎo zhuàn lún jí zǐ,

 大势转轮王,小转轮及子,

 qún chén zhū gōng rén,wén xiāng zhī suǒ zài。

 群臣诸宫人,闻香知所在。

 shēn suǒ zhù zhēn bǎo,jí dì zhōng bǎo zàng,

 身所著珍宝,及地中宝藏,

 zhuàn lún wáng bǎo nǚ,wén xiāng zhī suǒ zài。

 转轮王宝女,闻香知所在。

 zhū rén yán shēn jù,yī fu jí yīng luò、

 诸人严身具,衣服及璎珞、

 zhǒng zhǒng suǒ tú xiāng,wén xiāng zhī qí shēn。

 种种所涂香,闻香知其身。

 zhū tiān ruò háng zuò、yóu xì jí shén biàn,

 诸天若行坐、游戏及神变,

 chí shì fǎ huá zhě,wén xiāng xī néng zhī。

 持是法华者,闻香悉能知。

 zhū shù huá guǒ shí,jí sū yóu xiāng qì,

 诸树华果实,及酥油香气,

 chí jīng zhě zhù cǐ,xī zhī qí suǒ zài。

 持经者住此,悉知其所在。

 zhū shān shēn xiǎn chù,zhān tán shù huā fū,

 诸山深险处,栴檀树花敷,

 zhòng shēng zài zhōng zhě,wén xiāng jiē néng zhī。

 众生在中者,闻香皆能知。

 tiě wéi shān dà hǎi、dì zhōng zhū zhòng shēng,

 铁围山大海、地中诸众生,

 chí jīng zhě wén xiāng,xī zhī qí suǒ zài。

 持经者闻香,悉知其所在。

 ā xiū luó nán nǚ、jí qí zhū juàn shǔ,

 阿修罗男女、及其诸眷属,

 dòu zhèng yóu xì shí,wén xiāng jiē néng zhī。

 斗诤游戏时,闻香皆能知。

 kuàng yě xiǎn ài chù,shī zi xiàng hǔ láng、

 旷野险隘处,狮子象虎狼、

 yě niú shuǐ niú děng,wén xiāng zhī suǒ zài。

 野牛水牛等,闻香知所在。

 ruò yǒu huái rèn zhě,wèi biàn qí nán nǚ、

 若有怀妊者,未辩其男女、

 wú gēn jí fēi rén,wén xiāng xī néng zhī。

 无根及非人,闻香悉能知。

 yǐ wén xiāng lì gù,zhī qí chū huái rèn,

 以闻香力故,知其初怀妊,

 chéng jiù bù chéng jiù,ān lè chǎn fú zǐ。

 成就不成就,安乐产福子。

 yǐ wén xiāng lì gù,zhī nán nǚ suǒ niàn、

 以闻香力故,知男女所念、

 rǎn yù chī huì xīn,yì zhī xiū shàn zhě。

 染欲痴恚心,亦知修善者。

 dì zhōng zhòng fú cáng,jīn yín zhū zhēn bǎo、

 地中众伏藏,金银诸珍宝、

 tóng qì zhī suǒ shèng,wén xiāng xī néng zhī。

 铜器之所盛,闻香悉能知。

 zhǒng zhǒng zhū yīng luò,wú néng shí qí jià,

 种种诸璎珞,无能识其价,

 wén xiāng zhī guì jiàn、chū chù jí suǒ zài。

 闻香知贵贱、出处及所在。

 tiān shàng zhū huá děng,màn tuó màn shū shā、

 天上诸华等,曼陀曼殊沙、

 bō lì zhì duō shù,wén xiāng xī néng zhī。

 波利质多树,闻香悉能知。

 tiān shàng zhū gōng diàn,shàng zhōng xià chā bié,

 天上诸宫殿,上中下差别,

 zhòng bǎo huā zhuāng yán,wén xiāng xī néng zhī。

 众宝花庄严,闻香悉能知。

 tiān yuán lín shèng diàn、zhū guān miào fǎ táng,

 天园林胜殿、诸观妙法堂,

 zài zhōng ér yú lè,wén xiāng xī néng zhī。

 在中而娱乐,闻香悉能知。

 zhū tiān ruò tīng fǎ,huò shòu wǔ yù shí,

 诸天若听法,或受五欲时,

 lái wǎng háng zuò wò,wén xiāng xī néng zhī。

 来往行坐卧,闻香悉能知。

 tiān nǚ suǒ zhù yī、hǎo huá xiāng zhuāng yán,

 天女所著衣、好华香庄严,

 zhōu xuán yóu xì shí,wén xiāng xī néng zhī。

 周旋游戏时,闻香悉能知。

 rú shì zhǎn zhuǎn shàng,nǎi zhì yú fàn shì,

 如是展转上,乃至于梵世,

 rù chán chū chán zhě,wén xiāng xī néng zhī。

 入禅出禅者,闻香悉能知。

 guāng yīn biàn jìng tiān,nǎi zhì yú yǒu dǐng,

 光音遍净天,乃至于有顶,

 chū shēng jí tuì méi,wén xiāng xī néng zhī。

 初生及退没,闻香悉能知。

 zhū bǐ qiū zhòng děng,yú fǎ cháng jīng jìn,ruò zuò ruò jīng háng,

 诸比丘众等,于法常精进,若坐若经行,

 jí dú sòng jīng diǎn,huò zài lín shù xià、zhuān jīng ér zuò chán,

 及读诵经典,或在林树下、专精而坐禅,

 chí jīng zhě wén xiāng,xī zhī qí suǒ zài。

 持经者闻香,悉知其所在。

 pú sà zhì jiān gù,zuò chán ruò dú sòng,

 菩萨志坚固,坐禅若读诵,

 huò wéi rén shuō fǎ,wén xiāng xī néng zhī。

 或为人说法,闻香悉能知。

 zài zài fāng shì zūn,yí qiè suǒ gōng jìng,

 在在方世尊,一切所恭敬,

 mǐn zhòng ér shuō fǎ,wén xiāng xī néng zhī。

 愍众而说法,闻香悉能知。

 zhòng shēng zài fó qián,wén jīng jiē huān xǐ,

 众生在佛前,闻经皆欢喜,

 rú fǎ ér xiū xíng,wén xiāng xī néng zhī。

 如法而修行,闻香悉能知。

 suī wèi dé pú sà wú lòu fǎ shēng bí,

 虽未得菩萨 无漏法生鼻,

 ér shì chí jīng zhě,xiān dé cǐ bí xiāng。

 而是持经者,先得此鼻相。

 fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí shì jīng,

 复次,常精进!若善男子、善女人,受持是经,

 ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,dé qiān èr bǎi shé gōng dé。

 若读、若诵、若解说、若书写,得千二百舌功德。

 ruò hǎo、ruò chǒu,ruò měi、bù měi,jí zhū kǔ sè wù,zài qí shé gēn,

 若好、若丑,若美、不美,及诸苦涩物,在其舌根,

 jiē biàn chéng shàng wèi,rú tiān gān lù,wú bù měi zhě。

 皆变成上味,如天甘露,无不美者。

 ruò yǐ shé gēn yú dà zhòng zhōng yǒu suǒ yǎn shuō,chū shēn miào shēng,

 若以舌根于大众中有所演说,出深妙声,

 néng rù qí xīn,jiē lìng huān xǐ kuài lè。yòu zhū tiān zǐ、tiān nǚ,

 能入其心,皆令欢喜快乐。又诸天子、天女,

 shì fàn zhū tiān,wén shì shēn miào yīn shēng,

 释梵诸天,闻是深妙音声,

 yǒu suǒ yǎn shuō yán lùn cì dì,jiē xī lái tīng。jí zhū lóng、lóng nǚ,

 有所演说言论次第,皆悉来听。及诸龙、龙女,

 yè chā、yè chā nǚ,qián tà pó、qián tà pó nǚ,ā xiū luó、ā xiū luó nǚ,

 夜叉、夜叉女,乾闼婆、乾闼婆女,阿修罗、阿修罗女,

 jiā lóu luó、jiā lóu luó nǚ,jǐn nà luó、jǐn nà luó nǚ,mó hóu luó qié、

 迦楼罗、迦楼罗女,紧那罗、紧那罗女,摩睺罗伽、

 mó hóu luó qié nǚ,wèi tīng fǎ gù,jiē lái qīn jìn gōng jìng gōng yǎng。

 摩睺罗伽女,为听法故,皆来亲近恭敬供养。

 jí bǐ qiū、bǐ qiū ní,yōu pó sāi、yōu pó yí,guó wáng、wáng zǐ、

 及比丘、比丘尼,优婆塞、优婆夷,国王、王子、

 qún chén、juàn shǔ,xiǎo zhuàn lún wáng、dà zhuàn lún wáng、

 群臣、眷属,小转轮王、大转轮王、

 qī bǎo qiān zǐ nèi wài juàn shǔ,chéng qí gōng diàn,jù lái tīng fǎ,

 七宝千子内外眷属,乘其宫殿,俱来听法,

 yǐ shì pú sà shàn shuō fǎ gù。pó luó mén、jū shì、guó nèi rén mín、

 以是菩萨善说法故。婆罗门、居士、国内人民、

 jìn qí xíng shòu,suí shì gōng yǎng。yòu zhū shēng wén、pì zhī fó、

 尽其形寿,随侍供养。又诸声闻、辟支佛、

 pú sà、zhū fó,cháng lè jiàn zhī。shì rén suǒ zài fāng miàn,

 菩萨、诸佛,常乐见之。是人所在方面,

 zhū fó jiē xiàng qí chù shuō fǎ,xī néng shòu chí yí qiè fó fǎ,

 诸佛皆向其处说法,悉能受持一切佛法,

 yòu néng chū yú shēn miào fǎ yīn。

 又能出于深妙法音。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 shì rén shé gēn jìng,zhōng bù shòu è wèi,

 是人舌根净,终不受恶味,

 qí yǒu suǒ shí dàn,xī jiē chéng gān lù。

 其有所食啖,悉皆成甘露。

 yǐ shēn jìng miào shēng,yú dà zhòng shuō fǎ,

 以深净妙声,于大众说法,

 yǐ zhū yīn yuán yù、yǐn dǎo zhòng shēng xīn,

 以诸因缘喻、引导众生心,

 wén zhě jiē huān xǐ,shè zhū shàng gōng yǎng。

 闻者皆欢喜,设诸上供养。

 zhū tiān lóng yè chā、jí ā xiū luó děng,

 诸天龙夜叉、及阿修罗等,

 jiē yǐ gōng jìng xīn,ér gòng lái tīng fǎ,

 皆以恭敬心,而共来听法,

 shì shuō fǎ zhī rén,ruò yù yǐ miào yīn、

 是说法之人,若欲以妙音、

 biàn mǎn sān qiān jiè,suí yì jí néng zhì。

 遍满三千界,随意即能至。

 dà xiǎo zhuàn lún wáng、jí qiān zǐ juàn shǔ,

 大小转轮王、及千子眷属,

 hé zhǎng gōng jìng xīn,cháng lái tīng shòu fǎ。

 合掌恭敬心,常来听受法。

 zhū tiān lóng yè chā、luó chà pí shě dū,

 诸天龙夜叉、罗刹毗舍阇,

 yì yǐ huān xǐ xīn,cháng lè lái gōng yǎng。

 亦以欢喜心,常乐来供养。

 fàn tiān wáng mó wáng,zì zài dà zì zài,

 梵天王魔王,自在大自在,

 rú shì zhū tiān zhòng,cháng lái zhì qí suǒ。

 如是诸天众,常来至其所。

 zhū fó jí dì zǐ、wén qí shuō fǎ yīn,

 诸佛及弟子、闻其说法音,

 cháng niàn ér shǒu hù,huò shí wéi xiàn shēn。

 常念而守护,或时为现身。

 fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí shì jīng,

 复次,常精进!若善男子、善女人,受持是经,

 ruò dú、ruò sòng,ruò jiě shuō、ruò shū xiě,dé bā bǎi shēn gōng dé。

 若读、若诵,若解说、若书写,得八百身功德。

 dé qīng jìng shēn、rú jìng liú lí,zhòng shēng xǐ jiàn。

 得清净身、如净琉璃,众生喜见。

 qí shēn jìng gù,sān qiān dà qiān shì jiè zhòng shēng,shēng shí、

 其身净故,三千大千世界众生,生时、

 sǐ shí,shàng xià、hǎo chǒu,shēng shàn chù、è chù,xī yú zhōng xiàn。

 死时,上下、好丑,生善处、恶处,悉于中现。

 jí tiě wéi shān、dà tiě wéi shān、mí lóu shān、

 及铁围山、大铁围山、弥楼山、

 mó hē mí lóu shān děng zhū shān,jí qí zhōng zhòng shēng,

 摩诃弥楼山等诸山,及其中众生,

 xī yú zhōng xiàn。xià zhì ā bí dì yù,shàng zhì yǒu dǐng,

 悉于中现。下至阿鼻地狱,上至有顶,

 suǒ yǒu jí zhòng shēng,xī yú zhōng xiàn。ruò shēng wén、pì zhī fó、

 所有及众生,悉于中现。若声闻、辟支佛、

 pú sà、zhū fó、shuō fǎ,jiē yú shēn zhōng xiàn qí sè xiàng。

 菩萨、诸佛、说法,皆于身中现其色像。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 ruò chí fǎ huá zhě,qí shēn shèn qīng jìng,

 若持法华者,其身甚清净,

 rú bǐ jìng liú lí,zhòng shēng jiē xǐ jiàn,

 如彼净琉璃,众生皆喜见,

 yòu rú jìng míng jìng,xī jiàn zhū sè xiàng,

 又如净明镜,悉见诸色像,

 pú sà yú jìng shēn,jiē jiàn shì suǒ yǒu,

 菩萨于净身,皆见世所有,

 wéi dú zì míng liǎo,yú rén suǒ bú jiàn。

 唯独自明了,余人所不见。

 sān qiān shì jiè zhōng、yí qiè zhū qún méng,

 三千世界中、一切诸群萌,

 tiān rén ā xiū luó、dì yù guǐ chù shēng,

 天人阿修罗、地狱鬼畜生,

 rú shì zhū sè xiàng,jiē yú shēn zhōng xiàn。

 如是诸色像,皆于身中现。

 zhū tiān děng gōng diàn,nǎi zhì yú yǒu dǐng,

 诸天等宫殿,乃至于有顶,

 tiě wéi jí mí lóu、mó hē mí lóu shān、

 铁围及弥楼、摩诃弥楼山、

 zhū dà hǎi shuǐ děng,jiē yú shēn zhōng xiàn。

 诸大海水等,皆于身中现。

 zhū fó jí shēng wén、fó zǐ pú sà děng,

 诸佛及声闻、佛子菩萨等,

 ruò dú ruò zài zhòng,shuō fǎ xī jiē xiàn。

 若独若在众,说法悉皆现。

 suī wèi dé wú lòu,fǎ xìng zhī miào shēn,

 虽未得无漏,法性之妙身,

 yǐ qīng jìng cháng tǐ,yí qiè yú zhōng xiàn。

 以清净常体,一切于中现。

 fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,rú lái miè hòu、

 复次,常精进!若善男子、善女人,如来灭后、

 shòu chí shì jīng,ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,

 受持是经,若读、若诵、若解说、若书写,

 dé qiān èr bǎi yì gōng dé。yǐ shì qīng jìng yì gēn,

 得千二百意功德。以是清净意根,

 nǎi zhì wén yī jì yī jù,tōng dá wú liàng wú biān zhī yì,jiě shì yì yǐ,

 乃至闻一偈一句,通达无量无边之义,解是义已,

 néng yǎn shuō yī jù yī jì zhì yú yī yuè、sì yuè nǎi zhì yī suì,

 能演说一句一偈至于一月、四月乃至一岁,

 zhū suǒ shuō fǎ,suí qí yì qù,jiē yǔ shí xiàng bù xiāng wéi bèi。

 诸所说法,随其义趣,皆与实相不相违背。

 ruò shuō sú jiān jīng shū、zhì shì yǔ yán、zī shēng yè děng,

 若说俗间经书、治世语言、资生业等,

 jiē shùn zhèng fǎ。sān qiān dà qiān shì jiè liù qù zhòng shēng,

 皆顺正法。三千大千世界六趣众生,

 xīn zhī suǒ xíng、xīn suǒ dòng zuò、xīn suǒ xì lùn,jiē xī zhī zhī。

 心之所行、心所动作、心所戏论,皆悉知之。

 suī wèi dé wú lòu zhì huì,ér qí yì gēn、qīng jìng rú cǐ。

 虽未得无漏智慧,而其意根、清净如此。

 shì rén yǒu suǒ sī wéi、chóu liàng、yán shuō,jiē shì fó fǎ,

 是人有所思惟、筹量、言说,皆是佛法,

 wú bù zhēn shí,yì shì xiān fó jīng zhōng suǒ shuō。

 无不真实,亦是先佛经中所说。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 shì rén yì qīng jìng,míng lì wú zhuó huì,

 是人意清净,明利无浊秽,

 yǐ cǐ miào yì gēn,zhī shàng zhōng xià fǎ,

 以此妙意根,知上中下法,

 nǎi zhì wén yī jì,tōng dá wú liàng yì,

 乃至闻一偈,通达无量义,

 cì dì rú fǎ shuō,yuè sì yuè zhì suì。

 次第如法说,月四月至岁。

 shì shì jiè nèi wài、yí qiè zhū zhòng shēng,

 是世界内外、一切诸众生,

 ruò tiān lóng jí rén,yè chā guǐ shén děng,

 若天龙及人,夜叉鬼神等,

 qí zài liù qù zhōng、suǒ niàn ruò gān zhǒng,

 其在六趣中、所念若干种,

 chí fǎ huá zhī bào,yì shí jiē xī zhī。

 持法华之报,一时皆悉知。

 shí fāng wú shù fó,bǎi fú zhuāng yán xiāng,

 十方无数佛,百福庄严相,

 wéi zhòng shēng shuō fǎ,xī wén néng shòu chí。

 为众生说法,悉闻能受持。

 sī wéi wú liàng yì,shuō fǎ yì wú liàng,

 思惟无量义,说法亦无量,

 zhōng shǐ bù wàng cuò,yǐ chí fǎ huá gù。

 终始不忘错,以持法华故。

 xī zhī zhū fǎ xiāng,suí yì shí cì dì,

 悉知诸法相,随义识次第,

 dá míng zì yǔ yán,rú suǒ zhī yǎn shuō。

 达名字语言,如所知演说。

 cǐ rén yǒu suǒ shuō,jiē shì xiān fó fǎ,

 此人有所说,皆是先佛法,

 yǐ yǎn cǐ fǎ gù,yú zhòng wú suǒ wèi。

 以演此法故,于众无所畏。

 chí fǎ huá jīng zhě,yì gēn jìng ruò sī,

 持法华经者,意根净若斯,

 suī wèi dé wú lòu,xiān yǒu rú shì xiāng,

 虽未得无漏,先有如是相,

 shì rén chí cǐ jīng,ān zhù xī yǒu dì,

 是人持此经,安住稀有地,

 wéi yí qiè zhòng shēng、huān xǐ ér ài jìng。

 为一切众生、欢喜而爱敬。

 néng yǐ qiān wàn zhǒng,shàn qiǎo zhī yǔ yán,

 能以千万种,善巧之语言,

 fēn bié ér shuō fǎ,chí fǎ huá jīng gù。

 分别而说法,持法华经故。

 卷六 常不轻菩萨品 第二十

 ěr shí,fó gào dé dà shì pú sà mó hē sà:rǔ jīn dāng zhī!ruò bǐ qiū、

 尔时,佛告得大势菩萨摩诃萨:汝今当知!若比丘、

 bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí chí fǎ huá jīng zhě,ruò yǒu è kǒu、

 比丘尼、优婆塞、优婆夷持法华经者,若有恶口、

 mà lì、fěi bàng,huò dà zuì bào,rú qián suǒ shuō;qí suǒ dé gōng dé,

 骂詈、诽谤,获大罪报,如前所说;其所得功德,

 rú xiàng suǒ shuō,yǎn、ěr、bí、shé、shēn、yì qīng jìng。

 如向所说,眼、耳、鼻、舌、身、意清净。

 dé dà shì!nǎi wǎng gǔ xī,guò wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

 得大势!乃往古昔,过无量无边不可思议阿僧祇劫,

 yǒu fó míng wēi yīn wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

 有佛名威音王如来、应供、正遍知、明行足、

 shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、

 善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、

 shì zūn。jié míng lí shuāi,guó míng dà chéng。qí wēi yīn wáng fó,

 世尊。劫名离衰,国名大成。其威音王佛,

 yú bǐ shì zhōng,wèi tiān、rén、ā xiū luó shuō fǎ,wèi qiú shēng wén zhě,

 于彼世中,为天、人、阿修罗说法,为求声闻者,

 shuō yìng sì dì fǎ,dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

 说应四谛法,度生老病死,究竟涅槃;

 wèi qiú pì zhī fó zhě,shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;wèi zhū pú sà,

 为求辟支佛者,说应十二因缘法;为诸菩萨,

 yīn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,shuō yìng liù bō luó mì fǎ,

 因阿耨多罗三藐三菩提,说应六波罗蜜法,

 jiū jìng fó huì。dé dà shì!shì wēi yīn wáng fó,

 究竟佛慧。得大势!是威音王佛,

 shòu sì shí wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā jié;zhèng fǎ zhù shì jié shù,

 寿四十万亿那由他恒河沙劫;正法住世劫数,

 rú yī yán fú tí wēi chén;xiàng fǎ zhù shì jié shù,rú sì tiān xià wēi chén。

 如一阎浮提微尘;像法住世劫数,如四天下微尘。

 qí fó ráo yì zhòng shēng yǐ,rán hòu miè dù。zhèng fǎ、

 其佛饶益众生已,然后灭度。正法、

 xiàng fǎ miè jìn zhī hòu,yú cǐ guó tǔ fù yǒu fó chū,

 像法灭尽之后,于此国土复有佛出,

 yì hào wēi yīn wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

 亦号威音王如来、应供、正遍知、明行足、

 shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、

 善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、

 fó、shì zūn。rú shì cì dì yǒu èr wàn yì fó,jiē tóng yī hào。

 佛、世尊。如是次第有二万亿佛,皆同一号。

 zuì chū wēi yīn wáng rú lái jì yǐ miè dù,zhèng fǎ miè hòu,

 最初威音王如来既已灭度,正法灭后,

 yú xiàng fǎ zhōng,zēng shàng màn bǐ qiū yǒu dà shì lì。

 于像法中,增上慢比丘有大势力。

 ěr shí yǒu yī pú sà bǐ qiū míng cháng bù qīng。dé dà shì!

 尔时有一菩萨比丘名常不轻。得大势!

 yǐ hé yīn yuán míng cháng bù qīng?shì bǐ qiū,fán yǒu suǒ jiàn,

 以何因缘名常不轻?是比丘,凡有所见,

 ruò bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

 若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

 jiē xī lǐ bài zàn tàn ér zuò shì yán:wǒ shēn jìng rǔ děng,bù gǎn qīng màn。

 皆悉礼拜赞叹而作是言:我深敬汝等,不敢轻慢。

 suǒ yǐ zhě hé?rǔ děng jiē xíng pú sà dào,dāng dé zuò fó。ér shì bǐ qiū,

 所以者何?汝等皆行菩萨道,当得作佛。而是比丘,

 bù zhuān dú sòng jīng diǎn,dàn xíng lǐ bài,nǎi zhì yuǎn jiàn sì zhòng,

 不专读诵经典,但行礼拜,乃至远见四众,

 yì fù gù wǎng lǐ bài zàn tàn ér zuò shì yán:wǒ bù gǎn qīng yú rǔ děng,

 亦复故往礼拜赞叹而作是言:我不敢轻于汝等,

 rǔ děng jiē dāng zuò fó。sì zhòng zhī zhōng,yǒu shēng chēn huì、

 汝等皆当作佛。四众之中,有生嗔恚、

 xīn bú jìng zhě,è kǒu mà lì yán:shì wú zhì bǐ qiū cóng hé suǒ lái?

 心不净者,恶口骂詈言:是无智比丘从何所来?

 zì yán:wǒ bù qīng rǔ。ér yǔ wǒ děng shòu jì,dāng dé zuò fó。

 自言:我不轻汝。而与我等授记,当得作佛。

 wǒ děng bú yòng rú shì xū wàng shòu jì。rú cǐ jīng lì duō nián,

 我等不用如是虚妄授记。如此经历多年,

 cháng bèi mà lì,bù shēng chēn huì,cháng zuò shì yán:rǔ dāng zuò fó。

 常被骂詈,不生嗔恚,常作是言:汝当作佛。

 shuō shì yǔ shí,zhòng rén huò yǐ zhàng mù wǎ shí ér dǎ zhì zhī,

 说是语时,众人或以杖木瓦石而打掷之,

 bì zǒu yuǎn zhù,yóu gāo shēng chàng yán:wǒ bù gǎn qīng yú rǔ děng,

 避走远住,犹高声唱言:我不敢轻于汝等,

 rǔ děng jiē dāng zuò fó。yǐ qí cháng zuò shì yǔ gù,zēng shàng màn bǐ qiū、

 汝等皆当作佛。以其常作是语故,增上慢比丘、

 bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,hào zhī wéi cháng bù qīng。

 比丘尼、优婆塞、优婆夷,号之为常不轻。

 shì bǐ qiū lín yù zhōng shí,yú xū kōng zhōng,

 是比丘临欲终时,于虚空中,

 jù wén wēi yīn wáng fó xiān suǒ shuō fǎ huá jīng èr shí qiān wàn yì jì,

 具闻威音王佛先所说法华经二十千万亿偈,

 xī néng shòu chí,jí dé rú shàng yǎn gēn qīng jìng、

 悉能受持,即得如上眼根清净、

 ěr bí shé shēn yì gēn qīng jìng。dé shì liù gēn qīng jìng yǐ,

 耳鼻舌身意根清净。得是六根清净已,

 gèng zēng shòu mìng èr bǎi wàn yì nuō yóu tuō suì,

 更增寿命二百万亿那由他岁,

 guǎng wéi rén shuō shì fǎ huá jīng。yú shí zēng shàng màn sì zhòng,

 广为人说是法华经。于时增上慢四众,

 bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,qīng jiàn shì rén,

 比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,轻贱是人,

 wèi zuò bù qīng míng zhě,jiàn qí dé dà shén tōng lì、lè shuō biàn lì、

 为作不轻名者,见其得大神通力、乐说辩力、

 dà shàn jì lì,wén qí suǒ shuō,jiē xìn fú suí cóng。

 大善寂力,闻其所说,皆信伏随从。

 shì pú sà fù huà qiān wàn yì zhòng,lìng zhù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 是菩萨复化千万亿众,令住阿耨多罗三藐三菩提。

 mìng zhōng zhī hòu,dé zhí èr qiān yì fó,jiē hào rì yuè dēng míng,

 命终之后,得值二千亿佛,皆号日月灯明,

 yú qí fǎ zhōng,shuō shì fǎ huá jīng。yǐ shì yīn yuán,

 于其法中,说是法华经。以是因缘,

 fù zhí èr qiān yì fó,tóng hào yún zì zài dēng wáng,

 复值二千亿佛,同号云自在灯王,

 yú cǐ zhū fó fǎ zhōng,shòu chí dú sòng,

 于此诸佛法中,受持读诵,

 wèi zhū sì zhòng shuō cǐ jīng diǎn gù,dé shì cháng yǎn qīng jìng,ěr、

 为诸四众说此经典故,得是常眼清净,耳、

 bí、shé、shēn、yì zhū gēn qīng jìng,yú sì zhòng zhōng shuō fǎ,

 鼻、舌、身、意诸根清净,于四众中说法,

 xīn wú suǒ wèi。dé dà shì!shì cháng bù qīng pú sà mó hē sà,

 心无所畏。得大势!是常不轻菩萨摩诃萨,

 gòng yǎng rú shì ruò gān zhū fó,gōng jìng、zūn zhòng、zàn tàn、

 供养如是若干诸佛,恭敬、尊重、赞叹、

 zhòng zhū shàn gēn,yú hòu fù zhí qiān wàn yì fó,

 种诸善根,于后复值千万亿佛,

 yì yú zhū fó fǎ zhōng shuō shì jīng diǎn,gōng dé chéng jiù,dāng dé zuò fó。

 亦于诸佛法中说是经典,功德成就,当得作佛。

 dé dà shì!yú yì yún hé?ěr shí cháng bù qīng pú sà qǐ yì rén hū?

 得大势!于意云何?尔时常不轻菩萨岂异人乎?

 zé wǒ shēn shì。ruò wǒ yú sù shì bú shòu chí dú sòng cǐ jīng、

 则我身是。若我于宿世不受持读诵此经、

 wèi tā rén shuō zhě,bù néng jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 为他人说者,不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。

 wǒ yú xiān fó suǒ,shòu chí dú sòng cǐ jīng、wèi rén shuō gù,

 我于先佛所,受持读诵此经、为人说故,

 jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 疾得阿耨多罗三藐三菩提。

 dé dà shì!bǐ shí sì zhòng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

 得大势!彼时四众,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

 yǐ chēn huì yì qīng jiàn wǒ gù,èr bǎi yì jié cháng bù zhí fó、bù wén fǎ、

 以嗔恚意轻贱我故,二百亿劫常不值佛、不闻法、

 bú jiàn sēng,qiān jié yú ā bí dì yù shòu dà kǔ nǎo。bì shì zuì yǐ,

 不见僧,千劫于阿鼻地狱受大苦恼。毕是罪已,

 fù yù cháng bù qīng pú sà,jiào huà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 复遇常不轻菩萨,教化阿耨多罗三藐三菩提。

 dé dà shì,yú rǔ yì yún hé?ěr shí sì zhòng cháng qīng shì pú sà zhě,

 得大势,于汝意云何?尔时四众常轻是菩萨者,

 qǐ yì rén hū?jīn cǐ huì zhōng bá tuó pó luó děng wǔ bǎi pú sà、

 岂异人乎?今此会中跋陀婆罗等五百菩萨、

 shī zǐ yuè děng wǔ bǎi bǐ qiū、ní sī fó děng wǔ bǎi yōu pó sāi,

 师子月等五百比丘、尼思佛等五百优婆塞,

 jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí bú tuì zhuǎn zhě shì。

 皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是。

 dé dà shì!dāng zhī shì fǎ huá jīng,dà ráo yì zhū pú sà mó hē sà,

 得大势!当知是法华经,大饶益诸菩萨摩诃萨,

 néng lìng zhì yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 能令至于阿耨多罗三藐三菩提。

 shì gù zhū pú sà mó hē sà,yú rú lái miè hòu,cháng yīng shòu chí、

 是故诸菩萨摩诃萨,于如来灭后,常应受持、

 dú sòng、jiě shuō、shū xiě shì jīng。

 读诵、解说、书写是经。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 guò qù yǒu fó,hào wēi yīn wáng,shén zhì wú liàng,jiāng dǎo yí qiè,

 过去有佛,号威音王,神智无量,将导一切,

 tiān rén lóng shén、suǒ gòng gōng yǎng。shì fó miè hòu,fǎ yù jìn shí,

 天人龙神、所共供养。是佛灭后,法欲尽时,

 yǒu yī pú sà、míng cháng bù qīng。shí zhū sì zhòng、jì zhù yú fǎ。

 有一菩萨、名常不轻。时诸四众、计著于法。

 bù qīng pú sà、wǎng dào qí suǒ,ér yǔ zhī yán,wǒ bù qīng rǔ,

 不轻菩萨、往到其所,而语之言,我不轻汝,

 rǔ děng háng dào,jiē dāng zuò fó。zhū rén wén yǐ,qīng huǐ mà lì,

 汝等行道,皆当作佛。诸人闻已,轻毁骂詈,

 bù qīng pú sà,néng rěn shòu zhī。qí zuì bì yǐ,lín mìng zhōng shí,

 不轻菩萨,能忍受之。其罪毕已,临命终时,

 dé wén cǐ jīng,liù gēn qīng jìng,shén tōng lì gù,zēng yì shòu mìng,

 得闻此经,六根清净,神通力故,增益寿命,

 fù wéi zhū rén,guǎng shuō shì jīng。zhū zhù fǎ zhòng,jiē méng pú sà,

 复为诸人,广说是经。诸著法众,皆蒙菩萨,

 jiào huà chéng jiù、lìng zhù fó dào。bù qīng mìng zhōng,zhí wú shù fó,

 教化成就、令住佛道。不轻命终,值无数佛,

 shuō shì jīng gù,dé wú liàng fú,jiàn jù gōng dé,jí chéng fó dào。

 说是经故,得无量福,渐具功德,疾成佛道。

 bǐ shí bù qīng,zé wǒ shēn shì。shí sì bù zhòng、zhù fǎ zhī zhě,

 彼时不轻,则我身是。时四部众、著法之者,

 wén bù qīng yán、rǔ dāng zuò fó,yǐ shì yīn yuán,zhí wú shù fó。

 闻不轻言、汝当作佛,以是因缘,值无数佛。

 cǐ huì pú sà、wǔ bǎi zhī zhòng,bìng jí sì bù,qīng xìn shì nǚ,

 此会菩萨、五百之众,并及四部,清信士女,

 jīn yú wǒ qián,tīng fǎ zhě shì。wǒ yú qián shì,quàn shì zhū rén,

 今于我前,听法者是。我于前世,劝是诸人,

 tīng shòu sī jīng,dì yī zhī fǎ。kāi shì jiào rén,lìng zhù niè pán,

 听受斯经,第一之法。开示教人,令住涅槃,

 shì shì shòu chí,rú shì jīng diǎn。yì yì wàn jié,zhì bù kě yì,

 世世受持,如是经典。亿亿万劫,至不可议,

 shí nǎi dé wén,shì fǎ huá jīng。yì yì wàn jié,zhì bù kě yì,

 时乃得闻,是法华经。亿亿万劫,至不可议,

 zhū fó shì zūn、shí shuō shì jīng。shì gù xíng zhě、yú fó miè hòu,

 诸佛世尊、时说是经。是故行者、于佛灭后,

 wén rú shì jīng,wù shēng yí huò。yīng dāng yì xīn、guǎng shuō cǐ jīng,

 闻如是经,勿生疑惑。应当一心、广说此经,

 shì shì zhí fó,jí chéng fó dào。

 世世值佛,疾成佛道。

 卷六 如来神力品 第二十一

 ěr shí,qiān shì jiè wēi chén děng pú sà mó hē sà,cóng dì yǒng chū zhě,

 尔时,千世界微尘等菩萨摩诃萨,从地涌出者,

 jiē yú fó qián yì xīn hé zhǎng,zhān yǎng zūn yán,ér bái fó yán:shì zūn!

 皆于佛前一心合掌,瞻仰尊颜,而白佛言:世尊!

 wǒ děng yú fó miè hòu,shì zūn fēn shēn suǒ zài guó tǔ miè dù zhī chù,

 我等于佛灭后,世尊分身所在国土灭度之处,

 dāng guǎng shuō cǐ jīng。suǒ yǐ zhě hé?

 当广说此经。所以者何?

 wǒ děng yì zì yù dé shì zhēn jìng dà fǎ,shòu chí、dú sòng、jiě shuō、

 我等亦自欲得是真净大法,受持、读诵、解说、

 shū xiě,ér gòng yǎng zhī。ěr shí shì zūn,

 书写,而供养之。尔时世尊,

 yú wén shū shī lì děng wú liàng bǎi qiān wàn yì,

 于文殊师利等无量百千万亿,

 jiù zhù suō pó shì jiè pú sà mó hē sà,jí zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

 旧住娑婆世界菩萨摩诃萨,及诸比丘、比丘尼、优婆塞、

 yōu pó yí,tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 优婆夷,天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,yí qiè zhòng qián,

 紧那罗、摩睺罗伽、人非人等,一切众前,

 xiàn dà shén lì,chū guǎng cháng shé shàng zhì fàn shì,

 现大神力,出广长舌上至梵世,

 yí qiè máo kǒng fàng yú wú liàng wú shù sè guāng,

 一切毛孔放于无量无数色光,

 jiē xī biàn zhào shí fāng shì jiè。zhòng bǎo shù xià、

 皆悉遍照十方世界。众宝树下、

 shī zǐ zuò shàng zhū fó,yì fù rú shì,chū guǎng cháng shé,

 师子座上诸佛,亦复如是,出广长舌,

 fàng wú liàng guāng。shì jiā móu ní fó jí bǎo shù xià zhū fó xiàn shén lì shí,

 放无量光。释迦牟尼佛及宝树下诸佛现神力时,

 mǎn bǎi qiān suì,rán hòu huán shè shé xiàng。yī shí qǐng kài、

 满百千岁,然后还摄舌相。一时謦欬、

 jù gòng tán zhǐ,shì èr yīn shēng,biàn zhì shí fāng zhū fó shì jiè,

 俱共弹指,是二音声,遍至十方诸佛世界,

 dì jiē liù zhǒng zhèn dòng。qí zhōng zhòng shēng,tiān、lóng、yè chā、

 地皆六种震动。其中众生,天、龙、夜叉、

 qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

 乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

 rén fēi rén děng,yǐ fó shén lì gù,jiē jiàn cǐ suō pó shì jiè,

 人非人等,以佛神力故,皆见此娑婆世界,

 wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì zhòng bǎo shù xià、shī zǐ zuò shàng zhū fó;

 无量无边百千万亿众宝树下、师子座上诸佛;

 jí jiàn shì jiā móu ní fó gòng duō bǎo rú lái,zài bǎo tǎ zhōng、

 及见释迦牟尼佛共多宝如来,在宝塔中、

 zuò shī zǐ zuò;yòu jiàn wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì pú sà mó hē sà,

 坐师子座;又见无量无边百千万亿菩萨摩诃萨,

 jí zhū sì zhòng,gōng jìng wéi rào shì jiā móu ní fó。jì jiàn shì yǐ,

 及诸四众,恭敬围绕释迦牟尼佛。既见是已,

 jiē dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。jí shí zhū tiān、yú xū kōng zhōng、

 皆大欢喜,得未曾有。即时诸天、于虚空中、

 gāo shēng chàng yán:guò cǐ wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì,

 高声唱言:过此无量无边百千万亿,

 ā sēng qí shì jiè,yǒu guó míng suō pó,

 阿僧祇世界,有国名娑婆,

 shì zhōng yǒu fó míng shì jiā móu ní,

 是中有佛名释迦牟尼,

 jīn wèi zhū pú sà mó hē sà shuō dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,

 今为诸菩萨摩诃萨说大乘经,名妙法莲华,

 jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。rǔ děng dāng shēn xīn suí xǐ,

 教菩萨法,佛所护念。汝等当深心随喜,

 yì dāng lǐ bài gòng yǎng shì jiā móu ní fó。bǐ zhū zhòng shēng,

 亦当礼拜供养释迦牟尼佛。彼诸众生,

 wén xū kōng zhōng shēng yǐ,hé zhǎng xiàng suō pó shì jiè zuò rú shì yán:

 闻虚空中声已,合掌向娑婆世界作如是言:

 ná mó shì jiā móu ní fó!ná mó shì jiā móu ní fó!yǐ zhǒng zhǒng huá、

 南无释迦牟尼佛!南无释迦牟尼佛!以种种华、

 xiāng、yīng luò、fān gài,jí zhū yán shēn zhī jù、zhēn bǎo miào wù,

 香、璎珞、幡盖,及诸严身之具、珍宝妙物,

 jiē gòng yáo sàn suō pó shì jiè。suǒ sàn zhū wù,cóng shí fāng lái,

 皆共遥散娑婆世界。所散诸物,从十方来,

 pì rú yún jí,biàn chéng bǎo zhàng,biàn fù cǐ jiān zhū fó zhī shàng。

 譬如云集,变成宝帐,遍覆此间诸佛之上。

 yú shí shí fāng shì jiè,tōng dá wú ài,rú yī fó tǔ。

 于时十方世界,通达无碍,如一佛土。

 ěr shí,fó gào shàng xíng děng pú sà dà zhòng:zhū fó shén lì rú shì,

 尔时,佛告上行等菩萨大众:诸佛神力如是,

 wú liàng wú biān、bù kě sī yì,ruò wǒ yǐ shì shén lì,

 无量无边、不可思议,若我以是神力,

 yú wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié,wèi zhǔ lèi gù,

 于无量无边百千万亿阿僧祇劫,为嘱累故,

 shuō cǐ jīng gōng dé,yóu bù néng jìn。yǐ yào yán zhī,

 说此经功德,犹不能尽。以要言之,

 rú lái yí qiè suǒ yǒu zhī fǎ、rú lái yí qiè zì zài shén lì、

 如来一切所有之法、如来一切自在神力、

 rú lái yí qiè mì yào zhī zàng、rú lái yí qiè shèn shēn zhī shì,

 如来一切秘要之藏、如来一切甚深之事,

 jiē yú cǐ jīng xuān shì xiǎn shuō。shì gù rǔ děng yú rú lái miè hòu,

 皆于此经宣示显说。是故汝等于如来灭后,

 yīng yì xīn shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě、rú shuō xiū xíng。

 应一心受持、读诵、解说、书写、如说修行。

 suǒ zài guó tǔ,ruò yǒu shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě、

 所在国土,若有受持、读诵、解说、书写、

 rú shuō xiū xíng,ruò jīng juàn suǒ zhù zhī chù,ruò yú yuán zhōng、

 如说修行,若经卷所住之处,若于园中、

 ruò yú lín zhōng、ruò yú shù xià、ruò yú sēng fāng、ruò bái yī shè、

 若于林中、若于树下、若于僧坊、若白衣舍、

 ruò zài diàn táng、ruò shān gǔ kuàng yě,shì zhōng jiē yīng qǐ tǎ gòng yǎng。

 若在殿堂、若山谷旷野,是中皆应起塔供养。

 suǒ yǐ zhě hé?dāng zhī shì chù、jí shì dào chǎng,

 所以者何?当知是处、即是道场,

 zhū fó yú cǐ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 诸佛于此得阿耨多罗三藐三菩提,

 zhū fó yú cǐ zhuǎn yú fǎ lún,zhū fó yú cǐ ér bān niè pán。

 诸佛于此转于法轮,诸佛于此而般涅槃。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

 zhū fó jiù shì zhě,zhù yú dà shén tōng,

 诸佛救世者,住于大神通,

 wéi yuè zhòng shēng gù,xiàn wú liàng shén lì,

 为悦众生故,现无量神力,

 shé xiāng zhì fàn tiān,shēn fàng wú shù guāng,

 舌相至梵天,身放无数光,

 wéi qiú fó dào zhě、xiàn cǐ xī yǒu shì。

 为求佛道者、现此稀有事。

 zhū fó qǐng kài shēng、jí tán zhǐ zhī shēng,

 诸佛謦欬声、及弹指之声,

 zhōu wén shí fāng guó,dì jiē liù zhǒng dòng。

 周闻十方国,地皆六种动。

 yǐ fó miè dù hòu、néng chí shì jīng gù,

 以佛灭度后、能持是经故,

 zhū fó jiē huān xǐ,xiàn wú liàng shén lì。

 诸佛皆欢喜,现无量神力。

 zhǔ lèi shì jīng gù,zàn měi shòu chí zhě,

 嘱累是经故,赞美受持者,

 yú wú liàng jié zhōng、yóu gù bù néng jìn。

 于无量劫中、犹故不能尽。

 shì rén zhī gōng dé,wú biān wú yǒu qióng,

 是人之功德,无边无有穷,

 rú shí fāng xū kōng,bù kě dé biān jì。

 如十方虚空,不可得边际。

 néng chí shì jīng zhě,zé wéi yǐ jiàn wǒ,

 能持是经者,则为已见我,

 yì jiàn duō bǎo fó、jí zhū fēn shēn zhě,

 亦见多宝佛、及诸分身者,

 yòu jiàn wǒ jīn rì、jiào huà zhū pú sà。

 又见我今日、教化诸菩萨。

 néng chí shì jīng zhě,lìng wǒ jí fēn shēn、

 能持是经者,令我及分身、

 miè dù duō bǎo fó,yí qiè jiē huān xǐ。

 灭度多宝佛,一切皆欢喜。

 shí fāng xiàn zài fó、bìng guò qù wèi lái,

 十方现在佛、并过去未来,

 yì jiàn yì gōng yǎng,yì lìng dé huān xǐ。

 亦见亦供养,亦令得欢喜。

 zhū fó zuò dào chǎng,suǒ dé mì yào fǎ,

 诸佛坐道场,所得秘要法,

 néng chí shì jīng zhě,bù jiǔ yì dāng dé。

 能持是经者,不久亦当得。

 néng chí shì jīng zhě,yú zhū fǎ zhī yì、

 能持是经者,于诸法之义、

 míng zì jí yán cí,lè shuō wú qióng jìn,

 名字及言辞,乐说无穷尽,

 rú fēng yú kōng zhōng,yí qiè wú zhàng ài。

 如风于空中,一切无障碍。

 yú rú lái miè hòu,zhī fó suǒ shuō jīng,

 于如来灭后,知佛所说经,

 yīn yuán jí cì dì,suí yì rú shí shuō,

 因缘及次第,随义如实说,

 rú rì yuè guāng míng,néng chú zhū yōu míng。

 如日月光明,能除诸幽冥。

 sī rén háng shì jiān,néng miè zhòng shēng ān,

 斯人行世间,能灭众生闇,

 jiào wú liàng pú sà、bì jìng zhù yī chéng。

 教无量菩萨、毕竟住一乘。

 shì gù yǒu zhì zhě、wén cǐ gōng dé lì,

 是故有智者、闻此功德利,

 yú wǒ miè dù hòu,yìng shòu chí sī jīng,

 于我灭度后,应受持斯经,

 shì rén yú fó dào,jué dìng wú yǒu yí。

 是人于佛道,决定无有疑。

 卷六 嘱累品 第二十二

 ěr shí,shì jiā móu ní fó cóng fǎ zuò qǐ,xiàn dà shén lì,

 尔时,释迦牟尼佛从法座起,现大神力,

 yǐ yòu shǒu mó wú liàng pú sà mó hē sà dǐng,ér zuò shì yán:

 以右手摩无量菩萨摩诃萨顶,而作是言:

 wǒ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié,

 我于无量百千万亿阿僧祇劫,

 xiū xí shì nán dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,jīn yǐ fù zhǔ rǔ děng。

 修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法,今以付嘱汝等。

 rǔ děng yīng dāng yì xīn liú bù cǐ fǎ,guǎng lìng zēng yì。

 汝等应当一心流布此法,广令增益。

 rú shì sān mó zhū pú sà mó hē sà dǐng,ér zuò shì yán:

 如是三摩诸菩萨摩诃萨顶,而作是言:

 wǒ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié,

 我于无量百千万亿阿僧祇劫,

 xiū xí shì nán dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,jīn yǐ fù zhǔ rǔ děng。

 修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法,今以付嘱汝等。

 rǔ děng dāng shòu chí、dú sòng、guǎng xuān cǐ fǎ,

 汝等当受持、读诵、广宣此法,

 lìng yí qiè zhòng shēng pǔ dé wén zhī。suǒ yǐ zhě hé?

 令一切众生普得闻知。所以者何?

 rú lái yǒu dà cí bēi,wú zhū qiān lìn,yì wú suǒ wèi,

 如来有大慈悲,无诸悭吝,亦无所畏,

 néng yǔ zhòng shēng,fó zhī zhì huì、rú lái zhì huì、zì rán zhì huì,

 能与众生,佛之智慧、如来智慧、自然智慧,

 rú lái shì yí qiè zhòng shēng zhī dà shī zhǔ。

 如来是一切众生之大施主。

 rǔ děng yì yīng suí xué rú lái zhī fǎ,wù shēng qiān lìn。

 汝等亦应随学如来之法,勿生悭吝。

 yú wèi lái shì,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 于未来世,若有善男子、善女人,

 xìn rú lái zhì huì zhě,dāng wèi yǎn shuō cǐ fǎ huá jīng,

 信如来智慧者,当为演说此法华经,

 shǐ dé wén zhī,wèi lìng qí rén dé fó huì gù。

 使得闻知,为令其人得佛慧故。

 ruò yǒu zhòng shēng bú xìn shòu zhě,dāng yú rú lái yú shēn fǎ zhōng,

 若有众生不信受者,当于如来余深法中,

 shì jiào lì xǐ。rǔ děng ruò néng rú shì,zé wéi yǐ bào zhū fó zhī ēn。

 示教利喜。汝等若能如是,则为已报诸佛之恩。

 shí zhū pú sà mó hē sà,wén fó zuò shì shuō yǐ,

 时诸菩萨摩诃萨,闻佛作是说已,

 jiē dà huān xǐ biàn mǎn qí shēn,yì jiā gōng jìng,qǔ gōng、dī tóu,

 皆大欢喜遍满其身,益加恭敬,曲躬、低头,

 hé zhǎng xiàng fó,jù fā shēng yán:rú shì zūn chì,dāng jù fèng xíng。

 合掌向佛,俱发声言:如世尊敕,当具奉行。

 wéi rán,shì zūn!yuàn bù yǒu lǜ。zhū pú sà mó hē sà zhòng,

 唯然,世尊!愿不有虑。诸菩萨摩诃萨众,

 rú shì sān fǎn,jù fā shēng yán:rú shì zūn chì,dāng jù fèng xíng。

 如是三反,俱发声言:如世尊敕,当具奉行。

 wéi rán,shì zūn!yuàn bù yǒu lǜ。

 唯然,世尊!愿不有虑。

 ěr shí shì jiā móu ní fó lìng shí fāng lái zhū fēn shēn fó gè huán běn tǔ,

 尔时释迦牟尼佛令十方来诸分身佛各还本土,

 ér zuò shì yán:zhū fó gè suí suǒ ān,duō bǎo fó tǎ huán kě rú gù。

 而作是言:诸佛各随所安,多宝佛塔还可如故。

 shuō shì yǔ shí,shí fāng wú liàng fēn shēn zhū fó,

 说是语时,十方无量分身诸佛,

 zuò bǎo shù xià shī zǐ zuò shàng zhě,jí duō bǎo fó,

 坐宝树下师子座上者,及多宝佛,

 bìng shàng xíng děng wú biān ā sēng qí pú sà dà zhòng,

 并上行等无边阿僧祇菩萨大众,

 shè lì fú děng shēng wén sì zhòng,jí yí qiè shì jiān tiān、rén、

 舍利弗等声闻四众,及一切世间天、人、

 ā xiū luó děng,wén fó suǒ shuō,jiē dà huān xǐ。

 阿修罗等,闻佛所说,皆大欢喜。

 卷六 药王菩萨本事品 第二十三

 ěr shí xiǔ wáng huá pú sà bái fó yán:shì zūn!

 尔时宿王华菩萨白佛言:世尊!

 yào wáng pú sà yún hé you yú suō pó shì jiè?shì zūn!

 药王菩萨云何游于娑婆世界?世尊!

 shì yào wáng pú sà yǒu ruò gān bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō nán xíng kǔ xíng?

 是药王菩萨有若干百千万亿那由他难行苦行?

 shàn zāi,shì zūn!yuàn shǎo jiě shuō。zhū tiān、lóng、shén、yè chā、

 善哉,世尊!愿少解说。诸天、龙、神、夜叉、

 qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

 乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

 rén fēi rén děng,yòu tā guó tǔ zhū lái pú sà,

 人非人等,又他国土诸来菩萨,

 jí cǐ shēng wén zhòng,wén jiē huān xǐ。

 及此声闻众,闻皆欢喜。

 ěr shí fó gào xiǔ wáng huá pú sà:nǎi wǎng guò qù wú liàng héng hé shā jié,

 尔时佛告宿王华菩萨:乃往过去无量恒河沙劫,

 yǒu fó hào rì yuè jìng míng dé rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 有佛号日月净明德如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

 明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

 tiān rén shī、fó、shì zūn。qí fó yǒu bā shí yì dà pú sà mó hē sà,

 天人师、佛、世尊。其佛有八十亿大菩萨摩诃萨,

 qī shí èr héng hé shā dà shēng wén zhòng,fó shòu sì wàn èr qiān jié,

 七十二恒河沙大声闻众,佛寿四万二千劫,

 pú sà shòu mìng yì děng。bǐ guó wú yǒu nǚ rén、dì yù、è guǐ、chù shēng、

 菩萨寿命亦等。彼国无有女人、地狱、饿鬼、畜生、

 ā xiū luó děng,jí yǐ zhū nàn;dì píng rú zhǎng,liú lí suǒ chéng,

 阿修罗等,及以诸难;地平如掌,琉璃所成,

 bǎo shù zhuāng yán,bǎo zhàng fù shàng,chuí bǎo huá fān,

 宝树庄严,宝帐覆上,垂宝华幡,

 bǎo píng xiāng lú zhōu biàn guó jiè,qī bǎo wéi tái,yī shù yī tái,

 宝瓶香炉周遍国界,七宝为台,一树一台,

 qí shù qù tái jìn yī jiàn dào。cǐ zhū bǎo shù,jiē yǒu pú sà、

 其树去台尽一箭道。此诸宝树,皆有菩萨、

 shēng wén ér zuò qí xià。zhū bǎo tái shàng,

 声闻而坐其下。诸宝台上,

 gè yǒu bǎi yì zhū tiān zuò tiān jì yuè,gē tàn yú fó,yǐ wéi gòng yǎng。

 各有百亿诸天作天伎乐,歌叹于佛,以为供养。

 ěr shí bǐ fó wèi yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,jí zhòng pú sà、

 尔时彼佛为一切众生喜见菩萨,及众菩萨、

 zhū shēng wén zhòng,shuō fǎ huá jīng。

 诸声闻众,说法华经。

 shì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,lè xí kǔ xíng,

 是一切众生喜见菩萨,乐习苦行,

 yú rì yuè jìng míng dé fó fǎ zhōng,jīng jìn jīng xíng,yì xīn qiú fó,

 于日月净明德佛法中,精进经行,一心求佛,

 mǎn wàn èr qiān suì yǐ,dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi。

 满万二千岁已,得现一切色身三昧。

 dé cǐ sān mèi yǐ,xīn dà huān xǐ,jí zuò niàn yán:

 得此三昧已,心大欢喜,即作念言:

 wǒ dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi,jiē shì dé wén fǎ huá jīng lì,

 我得现一切色身三昧,皆是得闻法华经力,

 wǒ jīn dāng gòng yǎng rì yuè jìng míng dé fó jí fǎ huá jīng。

 我今当供养日月净明德佛及法华经。

 jí shí rù shì sān mèi,yú xū kōng zhōng,yǔ màn tuó luó huá、

 即时入是三昧,于虚空中,雨曼陀罗华、

 mó hē màn tuó luó huá、xì mò jiān hēi zhān tán,mǎn xū kōng zhōng,

 摩诃曼陀罗华、细末坚黑栴檀,满虚空中,

 rú yún ér xià,yòu yǔ hǎi cǐ àn zhān tán zhī xiāng,cǐ xiāng liù zhū,

 如云而下,又雨海此岸栴檀之香,此香六铢,

 jià zhí suō pó shì jiè,yǐ gòng yǎng fó。zuò shì gòng yǎng yǐ,

 价直娑婆世界,以供养佛。作是供养已,

 cóng sān mèi qǐ,ér zì niàn yán:wǒ suī yǐ shén lì gòng yǎng yú fó,

 从三昧起,而自念言:我虽以神力供养于佛,

 bù rú yǐ shēn gòng yǎng。jí fú zhū xiāng,zhān tán、xūn lù、dōu lóu pó、

 不如以身供养。即服诸香,栴檀、薰陆、兜楼婆、

 bì lì jiā、chén shuǐ、jiāo xiāng,yòu yǐn zhān bǔ zhū huá xiāng yóu,

 毕力迦、沉水、胶香,又饮瞻卜诸华香油,

 mǎn qiān èr bǎi suì yǐ,xiāng yóu tú shēn,yú rì yuè jìng míng dé fó qián,

 满千二百岁已,香油涂身,于日月净明德佛前,

 yǐ tiān bǎo yī ér zì chán shēn,guàn zhū xiāng yóu,

 以天宝衣而自缠身,灌诸香油,

 yǐ shén tōng lì yuàn ér zì rán shēn,

 以神通力愿而自然身,

 guāng míng biàn zhào bā shí yì héng hé shā shì jiè。

 光明遍照八十亿恒河沙世界。

 qí zhōng zhū fó tóng shí zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!shàn nán zǐ!

 其中诸佛同时赞言:善哉,善哉!善男子!

 shì zhēn jīng jìn,shì míng zhēn fǎ gòng yǎng rú lái。ruò yǐ huá、

 是真精进,是名真法供养如来。若以华、

 xiāng、yīng luò、shāo xiāng、mò xiāng、tú xiāng、tiān zèng、

 香、璎珞、烧香、末香、涂香、天缯、

 fān gài jí hǎi cǐ àn zhān tán zhī xiāng,

 幡盖及海此岸栴檀之香,

 rú shì děng zhǒng zhǒng zhū wù gòng yǎng,suǒ bù néng jí;

 如是等种种诸物供养,所不能及;

 jiǎ shǐ guó chéng、qī zi bù shī,yì suǒ bù jí。shàn nán zǐ!

 假使国城、妻子布施,亦所不及。善男子!

 shì míng dì yī zhī shī,yú zhū shī zhōng zuì zūn zuì shàng,

 是名第一之施,于诸施中最尊最上,

 yǐ fǎ gòng yǎng zhū rú lái gù。zuò shì yǔ yǐ ér gè mò rán。

 以法供养诸如来故。作是语已而各默然。

 qí shēn huǒ rán qiān èr bǎi suì,guò shì yǐ hòu,qí shēn nǎi jìn。

 其身火燃千二百岁,过是已后,其身乃尽。

 yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà zuò rú shì fǎ gòng yǎng yǐ,

 一切众生喜见菩萨作如是法供养已,

 mìng zhōng zhī hòu,fù shēng rì yuè jìng míng dé fó guó zhōng,

 命终之后,复生日月净明德佛国中,

 yú jìng dé wáng jie jié jiā fū zuò,hū rán huà shēng。

 于净德王家结跏趺坐,忽然化生。

 jí wèi qí fù ér shuō jì yán:

 即为其父而说偈言:

 dà wáng jīn dāng zhī,wǒ jīng háng bǐ chù,

 大王今当知,我经行彼处,

 jí shí dé yí qiè,xiàn zhū shēn sān mèi,

 即时得一切,现诸身三昧,

 qín háng dà jīng jìn,shě suǒ ài zhī shēn,

 勤行大精进,舍所爱之身,

 gōng yǎng yú shì zūn、wéi qiú wú shàng huì。

 供养于世尊、为求无上慧。

 shuō shì jì yǐ,ér bái fù yán:rì yuè jìng míng dé fó,jīn gù xiàn zài。

 说是偈已,而白父言:日月净明德佛,今故现在。

 wǒ xiān gòng yǎng fó yǐ,dé jiě yí qiè zhòng shēng yǔ yán tuó luó ní,

 我先供养佛已,得解一切众生语言陀罗尼,

 fù wén shì fǎ huá jīng bā bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō zhēn jiā luó、

 复闻是法华经八百千万亿那由他甄迦罗、

 pín pó luó、ā chù pó děng jì。dà wáng!wǒ jīn dāng huán gòng yǎng cǐ fó。

 频婆罗、阿閦婆等偈。大王!我今当还供养此佛。

 bái yǐ,jí zuò qī bǎo zhī tái,shàng shēng xū kōng,gāo qī duō luó shù,

 白已,即坐七宝之台,上升虚空,高七多罗树,

 wǎng dào fó suǒ,tóu miàn lǐ zú,hé shí zhǐ zhǎo,yǐ jì zàn fó:

 往到佛所,头面礼足,合十指爪,以偈赞佛:

 róng yán shèn qí miào,guāng míng zhào shí fāng,

 容颜甚奇妙,光明照十方,

 wǒ shì céng gōng yǎng,jīn fù hái qīn jìn。

 我适曾供养,今复还亲觐。

 ěr shí,yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà shuō shì jì yǐ,ér bái fó yán:

 尔时,一切众生喜见菩萨说是偈已,而白佛言:

 shì zūn!shì zūn yóu gù zài shì。ěr shí rì yuè jìng míng dé fó,

 世尊!世尊犹故在世。尔时日月净明德佛,

 gào yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà:shàn nán zǐ!wǒ niè pán shí dào、

 告一切众生喜见菩萨:善男子!我涅槃时到、

 miè jìn shí zhì,rǔ kě ān shī chuáng zuò,wǒ yú jīn yè dāng bān niè pán。

 灭尽时至,汝可安施床座,我于今夜当般涅槃。

 yòu chì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà:shàn nán zǐ!

 又敕一切众生喜见菩萨:善男子!

 wǒ yǐ fó fǎ zhǔ lèi yú rǔ jí zhū pú sà dà dì zǐ,

 我以佛法嘱累于汝及诸菩萨大弟子,

 bìng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,

 并阿耨多罗三藐三菩提法,

 yì yǐ sān qiān dà qiān qī bǎo shì jiè zhū bǎo shù、bǎo tái jí jǐ shì zhū tiān,

 亦以三千大千七宝世界诸宝树、宝台及给侍诸天,

 xī fù yú rǔ。wǒ miè dù hòu,suǒ yǒu shè lì yì fù zhǔ rǔ,

 悉付于汝。我灭度后,所有舍利亦付嘱汝,

 dāng lìng liú bù,guǎng shè gòng yǎng,yīng qǐ ruò gān qiān tǎ。

 当令流布,广设供养,应起若干千塔。

 rú shì rì yuè jìng míng dé fó chì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà yǐ,

 如是日月净明德佛敕一切众生喜见菩萨已,

 yú yè hòu fēn rù yú niè pán。

 于夜后分入于涅槃。

 ěr shí,yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà jiàn fó miè dù,bēi gǎn、

 尔时,一切众生喜见菩萨见佛灭度,悲感、

 ào nǎo,liàn mù yú fó,jí yǐ hǎi cǐ àn zhān tán wéi jī,

 懊恼,恋慕于佛,即以海此岸栴檀为积,

 gòng yǎng fó shēn,ér yǐ shāo zhī。huǒ miè yǐ hòu,shōu qǔ shè lì,

 供养佛身,而以烧之。火灭已后,收取舍利,

 zuò bā wàn sì qiān bǎo píng,yǐ qǐ bā wàn sì qiān tǎ,gāo sān shì jiè,

 作八万四千宝瓶,以起八万四千塔,高三世界,

 biǎo chà zhuāng yán,chuí zhū fān gài,xuán zhòng bǎo líng。

 表刹庄严,垂诸幡盖,悬众宝铃。

 ěr shí yī qiē zhòng shēng xǐ jiàn pú sà fù zì niàn yán:

 尔时一切众生喜见菩萨复自念言:

 wǒ suī zuò shì gòng yǎng,xīn yóu wèi zú,

 我虽作是供养,心犹未足,

 wǒ jīn dāng gèng gòng yǎng shè lì。biàn yǔ zhū pú sà dà dì zǐ jí tiān、

 我今当更供养舍利。便语诸菩萨大弟子及天、

 lóng、yè chā děng yí qiè dà zhòng:rǔ děng dāng yì xīn niàn,

 龙、夜叉等一切大众:汝等当一心念,

 wǒ jīn gòng yǎng rì yuè jìng míng dé fó shè lì。zuò shì yǔ yǐ,

 我今供养日月净明德佛舍利。作是语已,

 jí yú bā wàn sì qiān tǎ qián,

 即于八万四千塔前,

 rán bǎi fú zhuāng yán bì qī wàn èr qiān suì ér yǐ gòng yǎng,

 然百福庄严臂七万二千岁而以供养,

 lìng wú shù qiú shēng wén zhòng、wú liàng ā sēng qí rén,

 令无数求声闻众、无量阿僧祇人,

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 发阿耨多罗三藐三菩提心,

 jiē shǐ dé zhù xiàn yí qiè sè shēn sān mèi。

 皆使得住现一切色身三昧。

 ěr shí,zhū pú sà、tiān、rén、ā xiū luó děng,jiàn qí wú bì,

 尔时,诸菩萨、天、人、阿修罗等,见其无臂,

 yōu nǎo bēi āi ér zuò shì yán:cǐ yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,

 忧恼悲哀而作是言:此一切众生喜见菩萨,

 shì wǒ děng shī,jiào huà wǒ zhě,ér jīn shāo bì,shēn bú jù zú。

 是我等师,教化我者,而今烧臂,身不具足。

 yú shí yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,yú dà zhòng zhōng lì cǐ shì yán:

 于时一切众生喜见菩萨,于大众中立此誓言:

 wǒ shè liǎng bì,bì dāng dé fó jīn sè zhī shēn,ruò shí bù xū,

 我舍两臂,必当得佛金色之身,若实不虚,

 lìng wǒ liǎng bì huán fù rú gù。zuò shì shì yǐ,zì rán huán fù,

 令我两臂还复如故。作是誓已,自然还复,

 yóu sī pú sà fú dé zhì huì chún hòu suǒ zhì。dāng ěr zhī shí,

 由斯菩萨福德智慧淳厚所致。当尔之时,

 sān qiān dà qiān shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,tiān yǔ bǎo huá,

 三千大千世界六种震动,天雨宝华,

 yí qiè rén、tiān dé wèi céng yǒu。

 一切人、天得未曾有。

 fó gào xiǔ wáng huá pú sà:yú rǔ yì yún hé?yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,

 佛告宿王华菩萨:于汝意云何?一切众生喜见菩萨,

 qǐ yì rén hū?jīn yào wáng pú sà shì yě。qí suǒ shè shēn bù shī,

 岂异人乎?今药王菩萨是也。其所舍身布施,

 rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō shù。xiǔ wáng huá!

 如是无量百千万亿那由他数。宿王华!

 ruò yǒu fā xīn yù dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

 若有发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者,

 néng rán shǒu zhǐ,nǎi zhì zú yī zhǐ,gòng yǎng fó tǎ,shèng yǐ guó chéng、

 能燃手指,乃至足一指,供养佛塔,胜以国城、

 qī zi,jí sān qiān dà qiān guó tǔ shān lín hé chí、zhū zhēn bǎo wù、

 妻子,及三千大千国土山林河池、诸珍宝物、

 ér gòng yǎng zhě,ruò fù yǒu rén,yǐ qī bǎo mǎn sān qiān dà qiān shì jiè,

 而供养者,若复有人,以七宝满三千大千世界,

 gòng yǎng yú fó,jí dà pú sà、pì zhī fó、ā luó hàn,shì rén suǒ dé gōng dé,

 供养于佛,及大菩萨、辟支佛、阿罗汉,是人所得功德,

 bù rú shòu chí cǐ fǎ huá jīng,nǎi zhì yī sì jù jì,qí fú zuì duō。

 不如受持此法华经,乃至一四句偈,其福最多。

 xiǔ wáng huá!pì rú yí qiè chuān liú jiāng hé,zhū shuǐ zhī zhōng hǎi wéi dì yī;

 宿王华!譬如一切川流江河,诸水之中海为第一;

 cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,yú zhū rú lái suǒ shuō jīng zhōng,

 此法华经亦复如是,于诸如来所说经中,

 zuì wéi shēn dà。yòu rú tǔ shān、hēi shān、xiǎo tiě wéi shān、

 最为深大。又如土山、黑山、小铁围山、

 dà tiě wéi shān jí shí bǎo shān,zhòng shān zhī zhōng,xū mí shān wéi dì yī;

 大铁围山及十宝山,众山之中,须弥山为第一;

 cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,yú zhū jīng zhōng zuì wéi qí shàng。

 此法华经亦复如是,于诸经中最为其上。

 yòu rú zhòng xīng zhī zhōng,yuè tiān zǐ zuì wéi dì yī;

 又如众星之中,月天子最为第一;

 cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,

 此法华经亦复如是,

 yú qiān wàn yì zhǒng zhū jīng fǎ zhōng zuì wéi zhào míng。

 于千万亿种诸经法中最为照明。

 yòu rú rì tiān zǐ néng chú zhū àn;cǐ jīng yì fù rú shì,

 又如日天子能除诸闇;此经亦复如是,

 néng pò yí qiè bú shàn zhī àn。yòu rú zhū xiǎo wáng zhōng,

 能破一切不善之闇。又如诸小王中,

 zhuàn lún shèng wáng zuì wéi dì yī;cǐ jīng yì fù rú shì,

 转轮圣王最为第一;此经亦复如是,

 yú zhòng jīng zhōng zuì wéi qí zūn。yòu rú dì shì、

 于众经中最为其尊。又如帝释、

 yú sān shí sān tiān zhōng wáng,cǐ jīng yì fù rú shì,zhū jīng zhōng wáng。

 于三十三天中王,此经亦复如是,诸经中王。

 yòu rú dà fàn tiān wáng,yí qiè zhòng shēng zhī fù;cǐ jīng yì fù rú shì,

 又如大梵天王,一切众生之父;此经亦复如是,

 yí qiè xián shèng,xué、wú xué,jí fā pú sà xīn zhě zhī fù。

 一切贤圣,学、无学,及发菩萨心者之父。

 yòu rú yí qiè fán fū rén zhōng,xū tuó huán、sī tuó hán、ā nà hán、

 又如一切凡夫人中,须陀洹、斯陀含、阿那含、

 ā luó hàn、pì zhī fó wéi dì yī;cǐ jīng yì fù rú shì,

 阿罗汉、辟支佛为第一;此经亦复如是,

 yí qiè rú lái suǒ shuō、ruò pú sà suǒ shuō、ruò shēng wén suǒ shuō,

 一切如来所说、若菩萨所说、若声闻所说,

 zhū jīng fǎ zhōng,zuì wéi dì yī。yǒu néng shòu chí shì jīng diǎn zhě,

 诸经法中,最为第一。有能受持是经典者,

 yì fù rú shì,yú yí qiè zhòng shēng zhōng、yì wéi dì yī。

 亦复如是,于一切众生中、亦为第一。

 yí qiè shēng wén、pì zhī fó zhōng,pú sà wéi dì yī;cǐ jīng yì fù rú shì,

 一切声闻、辟支佛中,菩萨为第一;此经亦复如是,

 yú yí qiè zhū jīng fǎ zhōng、zuì wéi dì yī。rú fó wéi zhū fǎ wáng;

 于一切诸经法中、最为第一。如佛为诸法王;

 cǐ jīng yì fù rú shì,zhū jīng zhōng wáng。

 此经亦复如是,诸经中王。

 xiǔ wáng huá!cǐ jīng néng jiù yí qiè zhòng shēng zhě,

 宿王华!此经能救一切众生者,

 cǐ jīng néng lìng yí qiè zhòng shēng lí zhū kǔ nǎo,

 此经能令一切众生离诸苦恼,

 cǐ jīng néng dà ráo yì yí qiè zhòng shēng,chōng mǎn qí yuàn。

 此经能大饶益一切众生,充满其愿。

 rú qīng liáng chí!néng mǎn yí qiè zhū kě fá zhě,rú hán zhě dé huǒ,

 如清凉池!能满一切诸渴乏者,如寒者得火,

 rú luǒ zhě dé yī,rú shāng rén dé zhǔ,rú zǐ dé mǔ,rú dù dé chuán,

 如裸者得衣,如商人得主,如子得母,如渡得船,

 rú bìng dé yī,rú àn dé dēng,rú pín dé bǎo,rú mín dé wáng,

 如病得医,如暗得灯,如贫得宝,如民得王,

 rú jiǎ kè dé hǎi,rú jù chú àn;cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,

 如贾客得海,如炬除暗;此法华经亦复如是,

 néng lìng zhòng shēng lí yí qiè kǔ、yí qiè bìng tòng,

 能令众生离一切苦、一切病痛,

 néng jiě yí qiè shēng sǐ zhī fù。ruò rén dé wén cǐ fǎ huá jīng,

 能解一切生死之缚。若人得闻此法华经,

 ruò zì shū、ruò shǐ rén shū,suǒ dé gōng dé,

 若自书、若使人书,所得功德,

 yǐ fó zhì huì chóu liàng duō shǎo,bù dé qí biān。ruò shū shì jīng juàn,

 以佛智慧筹量多少,不得其边。若书是经卷,

 huá、xiāng、yīng luò、shāo xiāng、mò xiāng、tú xiāng,fān gài、yī fú,

 华、香、璎珞、烧香、末香、涂香,幡盖、衣服,

 zhǒng zhǒng zhī dēng,sū dēng、yóu dēng、zhū xiāng yóu dēng、

 种种之灯,酥灯、油灯、诸香油灯、

 zhān bǔ yóu dēng、xū màn nà yóu dēng、bō luó luó yóu dēng、

 瞻卜油灯、须曼那油灯、波罗罗油灯、

 pó lì shī jiā yóu dēng、nà pó mó lì yóu dēng,gòng yǎng,

 婆利师迦油灯、那婆摩利油灯,供养,

 suǒ dé gōng dé,yì fù wú liàng。

 所得功德,亦复无量。

 xiǔ wáng huá!ruò yǒu rén wén shì yào wáng pú sà běn shì pǐn zhě,

 宿王华!若有人闻是药王菩萨本事品者,

 yì dé wú liàng wú biān gōng dé。

 亦得无量无边功德。

 ruò yǒu nǚ rén wén shì yào wáng pú sà běn shì pǐn,néng shòu chí zhě,

 若有女人闻是药王菩萨本事品,能受持者,

 jìn shì nǚ shēn,hòu bú fù shòu。ruò rú lái miè hòu hòu wǔ bǎi suì zhōng,

 尽是女身,后不复受。若如来灭后后五百岁中,

 ruò yǒu nǚ rén wén shì jīng diǎn,rú shuō xiū xíng。yú cǐ mìng zhōng,

 若有女人闻是经典,如说修行。于此命终,

 jí wǎng ān lè shì jiè,ā mí tuó fó、dà pú sà zhòng,wéi rào zhù chù,

 即往安乐世界,阿弥陀佛、大菩萨众,围绕住处,

 shēng lián huá zhōng,bǎo zuò zhī shàng,bú fù wéi tān yù suǒ nǎo,

 生莲华中,宝座之上,不复为贪欲所恼,

 yì fù bù wéi chēn huì yú chī suǒ nǎo,

 亦复不为嗔恚愚痴所恼,

 yì fù bù wéi jiāo màn jí dù zhū gòu suǒ nǎo,dé pú sà shén tōng、

 亦复不为憍慢嫉妒诸垢所恼,得菩萨神通、

 wú shēng fǎ rěn。dé shì rěn yǐ,yǎn gēn qīng jìng,

 无生法忍。得是忍已,眼根清净,

 yǐ shì qīng jìng yǎn gēn,

 以是清净眼根,

 jiàn qī bǎi wàn èr qiān yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhū fó rú lái。

 见七百万二千亿那由他恒河沙等诸佛如来。

 shì shí zhū fó yáo gòng zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!shàn nán zǐ!

 是时诸佛遥共赞言:善哉,善哉!善男子!

 rǔ néng yú shì jiā móu ní fó fǎ zhōng,shòu chí dú sòng sī wéi shì jīng,

 汝能于释迦牟尼佛法中,受持读诵思惟是经,

 wèi tā rén shuō,suǒ dé fú dé wú liàng wú biān,huǒ bù néng shāo,

 为他人说,所得福德无量无边,火不能烧,

 shuǐ bù néng piāo,rǔ zhī gōng dé,qiān fó gòng shuō bù néng lìng jìn。

 水不能漂,汝之功德,千佛共说不能令尽。

 rǔ jīn yǐ néng pò zhū mó zéi,huài shēng sǐ jūn,

 汝今已能破诸魔贼,坏生死军,

 zhū yú yuàn dí jiē xī cuī miè。shàn nán zǐ!bǎi qiān zhū fó,

 诸余怨敌皆悉摧灭。善男子!百千诸佛,

 yǐ shén tōng lì gòng shǒu hù rǔ,yú yí qiè shì jiān tiān、

 以神通力共守护汝,于一切世间天、

 rén zhī zhōng wú rú rǔ zhě,wéi chú rú lái,qí zhū shēng wén、pì zhī fó、

 人之中无如汝者,唯除如来,其诸声闻、辟支佛、

 nǎi zhì pú sà,zhì huì chán dìng wú yǒu yǔ rǔ děng zhě。xiǔ wáng huá!

 乃至菩萨,智慧禅定无有与汝等者。宿王华!

 cǐ pú sà chéng jiù rú shì gōng dé zhì huì zhī lì。

 此菩萨成就如是功德智慧之力。

 ruò yǒu rén wén shì yào wáng pú sà běn shì pǐn,néng suí xǐ zàn shàn zhě,

 若有人闻是药王菩萨本事品,能随喜赞善者,

 shì rén xiàn shì kǒu zhōng cháng chū qīng lián huá xiāng,

 是人现世口中常出青莲华香,

 shēn máo kǒng zhōng cháng chū niú tóu zhān tán zhī xiāng,

 身毛孔中常出牛头栴檀之香,

 suǒ dé gōng dé,rú shàng suǒ shuō。shì gù,xiǔ wáng huá!

 所得功德,如上所说。是故,宿王华!

 yǐ cǐ yào wáng pú sà běn shì pǐn zhǔ lèi yú rǔ。

 以此药王菩萨本事品嘱累于汝。

 wǒ miè dù hòu hòu wǔ bǎi suì zhōng,guǎng xuān liú bù yú yán fú tí,

 我灭度后后五百岁中,广宣流布于阎浮提,

 wú lìng duàn jué,è mó、mó mín、zhū tiān、lóng、yè chā、

 无令断绝,恶魔、魔民、诸天、龙、夜叉、

 jiū pán chá děng,dé qí biàn yě。

 鸠槃茶等,得其便也。

 xiǔ wáng huá!rǔ dāng yǐ shén tōng zhī lì shǒu hù shì jīng。

 宿王华!汝当以神通之力守护是经。

 suǒ yǐ zhě hé?cǐ jīng zé wéi yán fú tí rén,bìng zhī liáng yào。

 所以者何?此经则为阎浮提人,病之良药。

 ruò rén yǒu bìng,dé wén shì jīng,bìng jí xiao miè,bù lǎo bù sǐ。

 若人有病,得闻是经,病即消灭,不老不死。

 xiǔ wáng huá!rǔ ruò jiàn yǒu shòu chí shì jīng zhě,

 宿王华!汝若见有受持是经者,

 yīng yǐ qīng lián huá chéng mǎn mò xiāng,gòng sàn qí shàng。sàn yǐ,

 应以青莲华盛满末香,供散其上。散已,

 zuò shì niàn yán:cǐ rén bù jiǔ bì dāng qǔ cǎo zuò yú dào chǎng,

 作是念言:此人不久必当取草坐于道场,

 pò zhū mó jūn,dāng chuī fǎ luó、jī dà fǎ gǔ,

 破诸魔军,当吹法螺、击大法鼓,

 dù tuō yí qiè zhòng shēng lǎo bìng sǐ hǎi。shì gù qiú fó dào zhě、

 度脱一切众生老病死海。是故求佛道者、

 jiàn yǒu shòu chí shì jīng diǎn rén,yīng dāng rú shì shēng gōng jìng xīn。

 见有受持是经典人,应当如是生恭敬心。

 shuō shì yào wáng pú sà běn shì pǐn shí,

 说是药王菩萨本事品时,

 bā wàn sì qiān pú sà dé jiě yí qiè zhòng shēng yǔ yán tuó luó ní。

 八万四千菩萨得解一切众生语言陀罗尼。

 duō bǎo rú lái yú bǎo tǎ zhōng zàn xiǔ wáng huá pú sà yán:shàn zāi,

 多宝如来于宝塔中赞宿王华菩萨言:善哉,

 shàn zāi!xiǔ wáng huá!rǔ chéng jiù bù kě sī yì gōng dé,

 善哉!宿王华!汝成就不可思议功德,

 nǎi néng wèn shì jiā móu ní fó rú cǐ zhī shì,lì yì wú liàng yí qiè zhòng shēng。

 乃能问释迦牟尼佛如此之事,利益无量一切众生。

 卷七 妙音菩萨品 第二十四

 ěr shí shì jiā móu ní fó fàng dà rén xiàng ròu jì guāng míng,

 尔时释迦牟尼佛放大人相肉髻光明,

 jí fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

 及放眉间白毫相光,

 biàn zhào dōng fāng bǎi bā wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhū fó shì jiè。

 遍照东方百八万亿那由他恒河沙等诸佛世界。

 guò shì shù yǐ,yǒu shì jiè míng jìng guāng zhuāng yán,qí guó yǒu fó,

 过是数已,有世界名净光庄严,其国有佛,

 hào jìng huá xiǔ wáng zhì rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

 号净华宿王智如来、应供、正遍知、

 míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、

 明行足、善逝、世间解、无上士、

 tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn,

 调御丈夫、天人师、佛、世尊,

 wéi wú liàng wú biān pú sà dà zhòng gōng jìng wéi rào ér wèi shuō fǎ,

 为无量无边菩萨大众恭敬围绕而为说法,

 shì jiā móu ní fó bái háo guāng míng biàn zhào qí guó。

 释迦牟尼佛白毫光明遍照其国。

 ěr shí yí qiè jìng guāng zhuāng yán guó zhōng,

 尔时一切净光庄严国中,

 yǒu yī pú sà míng yuē miào yīn,jiǔ yǐ zhí zhòng dé běn,

 有一菩萨名曰妙音,久已植众德本,

 gòng yǎng qīn jìn wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū fó,

 供养亲近无量百千万亿诸佛,

 ér xī chéng jiù shèn shēn zhì huì,dé miào chuáng xiàng sān mèi、

 而悉成就甚深智慧,得妙幢相三昧、

 fǎ huá sān mèi、jìng dé sān mèi、xiǔ wáng xì sān mèi、wú yuán sān mèi、

 法华三昧、净德三昧、宿王戏三昧、无缘三昧、

 zhì yìn sān mèi、jiě yí qiè zhòng shēng yǔ yán sān mèi、

 智印三昧、解一切众生语言三昧、

 jí yī qiē gōng dé sān mèi、qīng jìng sān mèi、shén tōng you xì sān mèi、

 集一切功德三昧、清净三昧、神通游戏三昧、

 huì jù sān mèi、zhuāng yán wáng sān mèi、jìng guāng míng sān mèi、

 慧炬三昧、庄严王三昧、净光明三昧、

 jìng zàng sān mèi、bú gòng sān mèi、rì xuán sān mèi,

 净藏三昧、不共三昧、日旋三昧,

 dé rú shì děng bǎi qiān wàn yì héng hé shā děng zhū dà sān mèi。

 得如是等百千万亿恒河沙等诸大三昧。

 shì jiā móu ní fó guāng zhào qí shēn,jí bái jìng huá xiǔ wáng zhì fó yán:

 释迦牟尼佛光照其身,即白净华宿王智佛言:

 shì zūn!wǒ dāng wǎng yì suō pó shì jiè,lǐ bài、qīn jìn、

 世尊!我当往诣娑婆世界,礼拜、亲近、

 gòng yǎng shì jiā móu ní fó,jí jiàn wén shū shī lì fǎ wáng zǐ pú sà、

 供养释迦牟尼佛,及见文殊师利法王子菩萨、

 yào wáng pú sà、yǒng shī pú sà、xiǔ wáng huá pú sà、

 药王菩萨、勇施菩萨、宿王华菩萨、

 shàng xíng yì pú sà、zhuāng yán wáng pú sà、yào shàng pú sà。

 上行意菩萨、庄严王菩萨、药上菩萨。

 ěr shí jìng huá xiǔ wáng zhì fó gào miào yīn pú sà:rǔ mò qīng bǐ guó,

 尔时净华宿王智佛告妙音菩萨:汝莫轻彼国,

 shēng xià liè xiǎng。shàn nán zǐ!bǐ suō pó shì jiè,gāo xià bù píng,

 生下劣想。善男子!彼娑婆世界,高下不平,

 tǔ shí zhū shān,huì è chōng mǎn,fó shēn bēi xiǎo,

 土石诸山,秽恶充满,佛身卑小,

 zhū pú sà zhòng qí xíng yì xiǎo。ér rǔ shēn sì wàn èr qiān yóu xún,

 诸菩萨众其形亦小。而汝身四万二千由旬,

 wǒ shēn liù bǎi bā shí wàn yóu xún,rǔ shēn dì yī duān zhèng,

 我身六百八十万由旬,汝身第一端正,

 bǎi qiān wàn fú,guāng míng shū miào,shì gù rǔ wǎng、mò qīng bǐ guó,

 百千万福,光明殊妙,是故汝往、莫轻彼国,

 ruò fó、pú sà jí guó tǔ,shēng xià liè xiǎng。

 若佛、菩萨及国土,生下劣想。

 miào yīn pú sà bái qí fó yán:shì zūn!wǒ jīn yì suō pó shì jiè,

 妙音菩萨白其佛言:世尊!我今诣娑婆世界,

 jiē shì rú lái zhī lì,rú lái shén tōng you xì,

 皆是如来之力,如来神通游戏,

 rú lái gōng dé zhì huì zhuāng yán。yú shì miào yīn pú sà bù qǐ yú zuò,

 如来功德智慧庄严。于是妙音菩萨不起于座,

 shēn bú dòng yáo,ér rù sān mèi,yǐ sān mèi lì,yú qí shé kū shān,

 身不动摇,而入三昧,以三昧力,于耆阇崛山,

 qù fǎ zuò bù yuǎn,huà zuò bā wàn sì qiān zhòng bǎo lián huá,

 去法座不远,化作八万四千众宝莲华,

 yán fú tán jīn wéi jīng,bái yín wéi yè,jīn gāng wéi xū,

 阎浮檀金为茎,白银为叶,金刚为须,

 zhēn shū jiā bǎo yǐ wéi qí tái。

 甄叔迦宝以为其台。

 ěr shí,wén shū shī lì fǎ wáng zǐ jiàn shì lián huá,ér bái fó yán:shì zūn!

 尔时,文殊师利法王子见是莲华,而白佛言:世尊!

 shì hé yīn yuán,xiān xiàn cǐ ruì?yǒu ruò gān qiān wàn lián huá,

 是何因缘,先现此瑞?有若干千万莲华,

 yán fú tán jīn wéi jīng,bái yín wéi yè,jīn gāng wéi xū,

 阎浮檀金为茎,白银为叶,金刚为须,

 zhēn shū jiā bǎo yǐ wéi qí tái。

 甄叔迦宝以为其台。

 ěr shí shì jiā móu ní fó gào wén shū shī lì:shì miào yīn pú sà mó hē sà,

 尔时释迦牟尼佛告文殊师利:是妙音菩萨摩诃萨,

 yù cóng jìng huá xiǔ wáng zhì fó guó,yǔ bā wàn sì qiān pú sà,

 欲从净华宿王智佛国,与八万四千菩萨,

 wéi rào ér lái zhì cǐ suō pó shì jiè,gòng yǎng、qīn jìn、lǐ bài yú wǒ,

 围绕而来至此娑婆世界,供养、亲近、礼拜于我,

 yì yù gòng yǎng、tīng fǎ huá jīng。

 亦欲供养、听法华经。

 wén shū shī lì bái fó yán:shì zūn!shì pú sà zhòng hé shàn běn?

 文殊师利白佛言:世尊!是菩萨种何善本?

 xiū hé gōng dé?ér néng yǒu shì dà shén tōng lì?xíng hé sān mèi?

 修何功德?而能有是大神通力?行何三昧?

 yuàn wèi wǒ děng shuō shì sān mèi míng zì,wǒ děng yì yù qín xiū xíng zhī,

 愿为我等说是三昧名字,我等亦欲勤修行之,

 xíng cǐ sān mèi,nǎi néng jiàn shì pú sà sè xiàng dà xiǎo,wēi yí jìn zhǐ。

 行此三昧,乃能见是菩萨色相大小,威仪进止。

 wéi yuàn shì zūn yǐ shén tōng lì,bǐ pú sà lái,lìng wǒ dé jiàn。

 惟愿世尊以神通力,彼菩萨来,令我得见。

 ěr shí shì jiā móu ní fó gào wén shū shī lì:cǐ jiǔ miè dù duō bǎo rú lái,

 尔时释迦牟尼佛告文殊师利:此久灭度多宝如来,

 dāng wèi rǔ děng ér xiàn qí xiàng。shí duō bǎo fó gào bǐ pú sà:

 当为汝等而现其相。时多宝佛告彼菩萨:

 shàn nán zǐ!lái,wén shū shī lì fǎ wáng zǐ yù jiàn rǔ shēn。

 善男子!来,文殊师利法王子欲见汝身。

 yú shí miào yīn pú sà yú bǐ guó mò,yǔ bā wàn sì qiān pú sà jù gòng fā lái。

 于时妙音菩萨于彼国没,与八万四千菩萨俱共发来。

 suǒ jīng zhū guó,liù zhǒng zhèn dòng,jiē xī yǔ yú qī bǎo lián huá;

 所经诸国,六种震动,皆悉雨于七宝莲华;

 bǎi qiān tiān yuè,bù gǔ zì míng。shì pú sà mù rú guǎng dà qīng lián huá yè,

 百千天乐,不鼓自鸣。是菩萨目如广大青莲华叶,

 zhèng shǐ hé hé bǎi qiān wàn yuè,qí miàn mào duān zhèng fù guò yú cǐ,

 正使和合百千万月,其面貌端正复过于此,

 shēn zhēn jīn sè,wú liàng bǎi qiān gōng dé zhuāng yán,wēi dé chì shèng,

 身真金色,无量百千功德庄严,威德炽盛,

 guāng míng zhào yào,zhū xiàng jù zú,rú nà luó yán jiān gù zhī shēn。

 光明照曜,诸相具足,如那罗延坚固之身。

 rù qī bǎo tái,shàng shēng xū kōng,qù dì qī duō luó shù,

 入七宝台,上升虚空,去地七多罗树,

 zhū pú sà zhòng gōng jìng wéi rào,ér lái yì cǐ suō pó shì jiè qí shé kū shān。

 诸菩萨众恭敬围绕,而来诣此娑婆世界耆阇崛山。

 dào yǐ,xià qī bǎo tái,yǐ jià zhí bǎi qiān yīng luò,

 到已,下七宝台,以价直百千璎珞,

 chí zhì shì jiā móu ní fó suǒ,tóu miàn lǐ zú,fèng shàng yīng luò,

 持至释迦牟尼佛所,头面礼足,奉上璎珞,

 ér bái fó yán:shì zūn!jìng huá xiǔ wáng zhì fó wèn xùn shì zūn,

 而白佛言:世尊!净华宿王智佛问讯世尊,

 shǎo bìng、shǎo nǎo,qǐ jū qīng lì,ān lè xíng fǒu?sì dà tiáo hé fǒu?

 少病、少恼,起居轻利,安乐行不?四大调和不?

 shì shì kě rěn fǒu?zhòng shēng yì dù fǒu?wú duō tān yù、chēn huì、

 世事可忍不?众生易度不?无多贪欲、嗔恚、

 yú chī、jí dù、qiān màn fǒu?wú bú xiào fù mǔ、bú jìng shā mén、

 愚痴、嫉妒、悭慢不?无不孝父母、不敬沙门、

 xié jiàn、bú shàn xīn、bú shè wǔ qíng fǒu?shì zūn!

 邪见、不善心、不摄五情不?世尊!

 zhòng shēng néng xiáng fú zhū mó yuàn fǒu?

 众生能降伏诸魔怨不?

 jiǔ miè dù duō bǎo rú lái zài qī bǎo tǎ zhōng,lái tīng fǎ fǒu?

 久灭度多宝如来在七宝塔中,来听法不?

 yòu wèn xùn duō bǎo rú lái,ān wěn、shǎo nǎo,kān rěn jiǔ zhù fǒu?

 又问讯多宝如来,安隐、少恼,堪忍久住不?

 shì zūn!wǒ jīn yù jiàn duō bǎo fó shēn,wéi yuàn shì zūn,shì wǒ lìng jiàn。

 世尊!我今欲见多宝佛身,唯愿世尊,示我令见。

 ěr shí shì jiā móu ní fó yǔ duō bǎo fó:shì miào yīn pú sà yù dé xiāng jiàn。

 尔时释迦牟尼佛语多宝佛:是妙音菩萨欲得相见。

 shí duō bǎo fó gào miào yīn yán:shàn zāi,shàn zāi!

 时多宝佛告妙音言:善哉,善哉!

 rǔ néng wèi gòng yǎng shì jiā móu ní fó jí tīng fǎ huá jīng,

 汝能为供养释迦牟尼佛及听法华经,

 bìng jiàn wén shū shī lì děng,gù lái zhì cǐ。

 并见文殊师利等,故来至此。

 ěr shí huá dé pú sà bái fó yán:shì zūn!shì miào yīn pú sà,

 尔时华德菩萨白佛言:世尊!是妙音菩萨,

 zhòng hé shàn gēn,xiū hé gōng dé,yǒu shì shén lì?

 种何善根,修何功德,有是神力?

 fó gào huá dé pú sà:guò qù yǒu fó,míng yún léi yīn wáng duō tuó ā qié dù、

 佛告华德菩萨:过去有佛,名云雷音王多陀阿伽度、

 ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó,guó míng xiàn yí qiè shì jiān,

 阿罗诃、三藐三佛陀,国名现一切世间,

 jié míng xǐ jiàn,miào yīn pú sà yú wàn èr qiān suì,

 劫名喜见,妙音菩萨于万二千岁,

 yǐ shí wàn zhǒng jì yuè gòng yǎng yún léi yīn wáng fó,

 以十万种伎乐供养云雷音王佛,

 bìng fèng shàng bā wàn sì qiān qī bǎo bō。yǐ shì yīn yuán guǒ bào,

 并奉上八万四千七宝钵。以是因缘果报,

 jīn shēng jìng huá xiǔ wáng zhì fó guó,yǒu shì shén lì。huá dé!

 今生净华宿王智佛国,有是神力。华德!

 yú rǔ yì yún hé?ěr shí yún léi yīn wáng fó suǒ,miào yīn pú sà,

 于汝意云何?尔时云雷音王佛所,妙音菩萨,

 jì yuè gòng yǎng、fèng shàng bǎo qì zhě,qǐ yì rén hū?

 伎乐供养、奉上宝器者,岂异人乎?

 jīn cǐ miào yīn pú sà mó hē sà shì。huá dé!shì miào yīn pú sà,

 今此妙音菩萨摩诃萨是。华德!是妙音菩萨,

 yǐ céng gòng yǎng qīn jìn wú liàng zhū fó,jiǔ zhí dé běn,

 已曾供养亲近无量诸佛,久植德本,

 yòu zhí héng hé shā děng bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō fó。

 又值恒河沙等百千万亿那由他佛。

 huá dé!rǔ dàn jiàn miào yīn pú sà qí shēn zài cǐ,ér shì pú sà,

 华德!汝但见妙音菩萨其身在此,而是菩萨,

 xiàn zhǒng zhǒng shēn,chù chù wèi zhū zhòng shēng shuō shì jīng diǎn,

 现种种身,处处为诸众生说是经典,

 huò xiàn fàn wáng shēn,huò xiàn dì shì shēn,huò xiàn zì zài tiān shēn,

 或现梵王身,或现帝释身,或现自在天身,

 huò xiàn dà zì zài tiān shēn,huò xiàn tiān dà jiāng jūn shēn,

 或现大自在天身,或现天大将军身,

 huò xiàn pí shā mén tiān wáng shēn,huò xiàn zhuàn lún shèng wáng shēn,

 或现毗沙门天王身,或现转轮圣王身,

 huò xiàn zhū xiǎo wáng shēn,huò xiàn zhǎng zhě shēn,

 或现诸小王身,或现长者身,

 huò xiàn jū shì shēn,huò xiàn zǎi guān shēn,huò xiàn pó luó mén shēn,

 或现居士身,或现宰官身,或现婆罗门身,

 huò xiàn bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí shēn,

 或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身,

 huò xiàn zhǎng zhě jū shì fù nǚ shēn,huò xiàn zǎi guān fù nǚ shēn,

 或现长者居士妇女身,或现宰官妇女身,

 huò xiàn pó luó mén fù nǚ shēn,huò xiàn tóng nán、tóng nǚ shēn,

 或现婆罗门妇女身,或现童男、童女身,

 huò xiàn tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 或现天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng shēn,ér shuō shì jīng。

 紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身,而说是经。

 zhū yǒu dì yù、è guǐ、chù shēng,jí zhòng nán chǔ,jiē néng jiù jì,

 诸有地狱、饿鬼、畜生,及众难处,皆能救济,

 nǎi zhì yú wáng hòu gōng,biàn wéi nǚ shēn,ér shuō shì jīng。

 乃至于王后宫,变为女身,而说是经。

 huá dé!shì miào yīn pú sà,néng jiù hù suō pó shì jiè zhū zhòng shēng zhě,

 华德!是妙音菩萨,能救护娑婆世界诸众生者,

 shì miào yīn pú sà rú shì zhǒng zhǒng biàn huà xiàn shēn,

 是妙音菩萨如是种种变化现身,

 zài cǐ suō pó guó tǔ,wèi zhū zhòng shēng shuō shì jīng diǎn,

 在此娑婆国土,为诸众生说是经典,

 yú shén tōng、biàn huà、zhì huì wú suǒ sǔn jiǎn。shì pú sà,

 于神通、变化、智慧无所损减。是菩萨,

 yǐ ruò gān zhì huì míng zhào suō pó shì jiè,

 以若干智慧明照娑婆世界,

 lìng yí qiè zhòng shēng gè dé suǒ zhī;yú shí fāng héng hé shā shì jiè zhōng,

 令一切众生各得所知;于十方恒河沙世界中,

 yì fù rú shì。ruò yīng yǐ shēng wén xíng dé dù zhě,

 亦复如是。若应以声闻形得度者,

 xiàn shēng wén xíng ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ pì zhī fó xíng dé dù zhě,

 现声闻形而为说法;应以辟支佛形得度者,

 xiàn pì zhī fó xíng ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ pú sà xíng dé dù zhě,

 现辟支佛形而为说法;应以菩萨形得度者,

 xiàn pú sà xíng ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ fó xíng dé dù zhě,

 现菩萨形而为说法;应以佛形得度者,

 jí xiàn fó xíng ér wèi shuō fǎ。rú shì zhǒng zhǒng,

 即现佛形而为说法。如是种种,

 suí suǒ yīng dù ér wèi xiàn xíng,nǎi zhì yīng yǐ miè dù ér dé dù zhě,

 随所应度而为现形,乃至应以灭度而得度者,

 shì xiàn miè dù。huá dé!miào yīn pú sà mó hē sà,

 示现灭度。华德!妙音菩萨摩诃萨,

 chéng jiù dà shén tōng zhì huì zhī lì,qí shì rú shì。

 成就大神通智慧之力,其事如是。

 ěr shí huá dé pú sà bái fó yán:shì zūn!shì miào yīn pú sà,

 尔时华德菩萨白佛言:世尊!是妙音菩萨,

 shēn zhòng shàn gēn。shì zūn!shì pú sà zhù hé sān mèi,

 深种善根。世尊!是菩萨住何三昧,

 ér néng rú shì zài suǒ biàn xiàn,dù tuō zhòng shēng?

 而能如是在所变现,度脱众生?

 fó gào huá dé pú sà:shàn nán zǐ!qí sān mèi míng xiàn yí qiè sè shēn,

 佛告华德菩萨:善男子!其三昧名现一切色身,

 miào yīn pú sà zhù shì sān mèi zhōng,néng rú shì ráo yì wú liàng zhòng shēng。

 妙音菩萨住是三昧中,能如是饶益无量众生。

 shuō shì miào yīn pú sà pǐn shí,yǔ miào yīn pú sà jù lái zhě bā wàn sì qiān rén,

 说是妙音菩萨品时,与妙音菩萨俱来者八万四千人,

 jiē dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi;cǐ suō pó shì jiè wú liàng pú sà,

 皆得现一切色身三昧;此娑婆世界无量菩萨,

 yì dé shì sān mèi jí tuó luó ní。

 亦得是三昧及陀罗尼。

 ěr shí miào yīn pú sà mó hē sà gòng yǎng shì jiā móu ní fó jí duō bǎo fó tǎ yǐ,

 尔时妙音菩萨摩诃萨供养释迦牟尼佛及多宝佛塔已,

 huán guī běn tǔ,suǒ jīng zhū guó,liù zhǒng zhèn dòng,

 还归本土,所经诸国,六种震动,

 yǔ bǎo lián huá,zuò bǎi qiān wàn yì zhǒng zhǒng jì yuè。

 雨宝莲华,作百千万亿种种伎乐。

 jì dào běn guó,yǔ bā wàn sì qiān pú sà、

 既到本国,与八万四千菩萨、

 wéi rào zhì jìng huá xiǔ wáng zhì fó suǒ,bái fó yán:shì zūn!

 围绕至净华宿王智佛所,白佛言:世尊!

 wǒ dào suō pó shì jiè ráo yì zhòng shēng,jiàn shì jiā móu ní fó,

 我到娑婆世界饶益众生,见释迦牟尼佛,

 jí jiàn duō bǎo fó tǎ,lǐ bài、gòng yǎng;

 及见多宝佛塔,礼拜、供养;

 yòu jiàn wén shū shī lì fǎ wáng zǐ pú sà,jí jiàn yào wáng pú sà、

 又见文殊师利法王子菩萨,及见药王菩萨、

 dé qín jīng jìn lì pú sà、yǒng shī pú sà děng,

 得勤精进力菩萨、勇施菩萨等,

 yì lìng shì bā wàn sì qiān pú sà dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi。

 亦令是八万四千菩萨得现一切色身三昧。

 shuō shì miào yīn pú sà lái wǎng pǐn shí,

 说是妙音菩萨来往品时,

 sì wàn èr qiān tiān zǐ dé wú shēng fǎ rěn,huá dé pú sà dé fǎ huá sān mèi。

 四万二千天子得无生法忍,华德菩萨得法华三昧。

 卷七 观世音菩萨普门品 第二十五

 ěr shí,wú jìn yì pú sà jí cóng zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,

 尔时,无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,

 hé zhǎng xiàng fó,ér zuò shì yán:shì zūn!guān shì yīn pú sà,

 合掌向佛,而作是言:世尊!观世音菩萨,

 yǐ hé yīn yuán míng guān shì yīn?

 以何因缘名观世音?

 fó gào wú jìn yì pú sà:shàn nán zǐ!

 佛告无尽意菩萨:善男子!

 ruò yǒu wú liàng bǎi qiān wàn yì zhòng shēng shòu zhū kǔ nǎo,

 若有无量百千万亿众生受诸苦恼,

 wén shì guān shì yīn pú sà,yì xīn chēng míng,

 闻是观世音菩萨,一心称名,

 guān shì yīn pú sà jí shí guān qí yīn shēng,jiē dé jiě tuō。

 观世音菩萨即时观其音声,皆得解脱。

 ruò yǒu chí shì guān shì yīn pú sà míng zhě,shè rù dà huǒ,

 若有持是观世音菩萨名者,设入大火,

 huǒ bù néng shāo,yóu shì pú sà wēi shén lì gù。ruò wéi dà shuǐ suǒ piāo,

 火不能烧,由是菩萨威神力故。若为大水所漂,

 chēng qí míng hào,jí dé qiǎn chù。ruò yǒu bǎi qiān wàn yì zhòng shēng,

 称其名号,即得浅处。若有百千万亿众生,

 wèi qiú jīn、yín、liú lí、chē qú、mǎ nǎo、shān hú、hǔ pò、

 为求金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、

 zhēn zhū děng bǎo,rù yú dà hǎi,jiǎ shǐ hēi fēng chuī qí chuán fǎng,

 真珠等宝,入于大海,假使黑风吹其船舫,

 piāo duò luó chà guǐ guó,qí zhōng ruò yǒu,nǎi zhì yī rén,

 飘堕罗刹鬼国,其中若有,乃至一人,

 chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,

 称观世音菩萨名者,

 shì zhū rén děng jiē dé jiě tuō luó chà zhī nàn。yǐ shì yīn yuán,

 是诸人等皆得解脱罗刹之难。以是因缘,

 míng guān shì yīn。ruò fù yǒu rén lín dāng bèi hài,

 名观世音。若复有人临当被害,

 chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,bǐ suǒ zhí dāo zhàng xún duàn duàn huài,

 称观世音菩萨名者,彼所执刀杖寻段段坏,

 ér dé jiě tuō。ruò sān qiān dà qiān guó tǔ,mǎn zhōng yè chā、luó chà,

 而得解脱。若三千大千国土,满中夜叉、罗刹,

 yù lái nǎo rén,wén qí chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,shì zhū è guǐ,

 欲来恼人,闻其称观世音菩萨名者,是诸恶鬼,

 shàng bù néng yǐ è yǎn shì zhī,kuàng fù jiā hài。shè fù yǒu rén,

 尚不能以恶眼视之,况复加害。设复有人,

 ruò yǒu zuì、ruò wú zuì,niǔ xiè、jiā suǒ jiǎn jì qí shēn,

 若有罪、若无罪,杻械、枷锁检系其身,

 chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,jiē xī duàn huài,jí dé jiě tuō。

 称观世音菩萨名者,皆悉断坏,即得解脱。

 ruò sān qiān dà qiān guó tǔ,mǎn zhōng yuàn zéi,yǒu yī shāng zhǔ,

 若三千大千国土,满中怨贼,有一商主,

 jiāng zhū shāng rén,jī chí zhòng bǎo、jīng guò xiǎn lù,

 将诸商人,赍持重宝、经过险路,

 qí zhōng yī rén zuò shì chàng yán:zhū shàn nán zǐ!wù dé kǒng bù,

 其中一人作是唱言:诸善男子!勿得恐怖,

 rǔ děng yīng dāng yì xīn chēng guān shì yīn pú sà míng hào。

 汝等应当一心称观世音菩萨名号。

 shì pú sà néng yǐ wú wèi shī yú zhòng shēng,rǔ děng ruò chēng míng zhě,

 是菩萨能以无畏施于众生,汝等若称名者,

 yú cǐ yuàn zéi dāng dé jiě tuō。zhòng shāng rén wén,jù fā shēng yán:

 于此怨贼当得解脱。众商人闻,俱发声言:

 ná mó guān shì yīn pú sà。chēng qí míng gù,jí dé jiě tuō。

 南无观世音菩萨。称其名故,即得解脱。

 wú jìn yì!guān shì yīn pú sà mó hē sà,wēi shén zhī lì wēi wēi rú shì。

 无尽意!观世音菩萨摩诃萨,威神之力巍巍如是。

 ruò yǒu zhòng shēng duō yú yín yù,cháng niàn gōng jìng guān shì yīn pú sà,

 若有众生多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,

 biàn dé lí yù。ruò duō chēn huì,cháng niàn gōng jìng guān shì yīn pú sà,

 便得离欲。若多嗔恚,常念恭敬观世音菩萨,

 biàn dé lí chēn。ruò duō yú chī,

 便得离嗔。若多愚痴,

 cháng niàn gōng jìng guān shì yīn pú sà,biàn dé lí chī。

 常念恭敬观世音菩萨,便得离痴。

 wú jìn yì!guān shì yīn pú sà、yǒu rú shì děng dà wēi shén lì,

 无尽意!观世音菩萨、有如是等大威神力,

 duō suǒ ráo yì,shì gù zhòng shēng cháng yìng xīn niàn。

 多所饶益,是故众生常应心念。

 ruò yǒu nǚ rén,shè yù qiú nán,lǐ bài gòng yǎng guān shì yīn pú sà,

 若有女人,设欲求男,礼拜供养观世音菩萨,

 biàn shēng fú dé zhì huì zhī nán,shè yù qiú nǚ,

 便生福德智慧之男,设欲求女,

 biàn shēng duān zhèng yǒu xiàng zhī nǚ,sù zhí dé běn,zhòng rén ài jìng。

 便生端正有相之女,宿植德本,众人爱敬。

 wú jìn yì!guān shì yīn pú sà yǒu rú shì lì,ruò yǒu zhòng shēng,

 无尽意!观世音菩萨有如是力,若有众生,

 gōng jìng lǐ bài guān shì yīn pú sà,fú bù táng juān,

 恭敬礼拜观世音菩萨,福不唐捐,

 shì gù zhòng shēng jiē yīng shòu chí guān shì yīn pú sà míng hào。

 是故众生皆应受持观世音菩萨名号。

 wú jìn yì!ruò yǒu rén shòu chí liù shí èr yì héng hé shā pú sà míng zì,

 无尽意!若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名字,

 fù jìn xíng gòng yǎng yǐn shí、yī fú、wò jù、yī yào。yú rǔ yì yún hé?

 复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药。于汝意云何?

 shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,gōng dé duō fǒu?wú jìn yì yán:

 是善男子、善女人,功德多不?无尽意言:

 shèn duō,shì zūn!fó yán:

 甚多,世尊!佛言:

 ruò fù yǒu rén shòu chí guān shì yīn pú sà míng hào,

 若复有人受持观世音菩萨名号,

 nǎi zhì yī shí lǐ bài、gòng yǎng,shì èr rén fú,zhèng děng wú yì,

 乃至一时礼拜、供养,是二人福,正等无异,

 yú bǎi qiān wàn yì jié bù kě qióng jìn。wú jìn yì!

 于百千万亿劫不可穷尽。无尽意!

 shòu chí guān shì yīn pú sà míng hào,dé rú shì wú liàng wú biān fú dé zhī lì。

 受持观世音菩萨名号,得如是无量无边福德之利。

 wú jìn yì pú sà bái fó yán:shì zūn!guān shì yīn pú sà,

 无尽意菩萨白佛言:世尊!观世音菩萨,

 yún hé you cǐ suō pó shì jiè?yún hé ér wèi zhòng shēng shuō fǎ?

 云何游此娑婆世界?云何而为众生说法?

 fāng biàn zhī lì,qí shì yún hé?

 方便之力,其事云何?

 fó gào wú jìn yì pú sà:shàn nán zǐ!ruò yǒu guó tǔ zhòng shēng,

 佛告无尽意菩萨:善男子!若有国土众生,

 yīng yǐ fó shēn dé dù zhě,guān shì yīn pú sà jí xiàn fó shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法;

 yīng yǐ pì zhī fó shēn dé dù zhě,jí xiàn pì zhī fó shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法;

 yīng yǐ shēng wén shēn dé dù zhě,jí xiàn shēng wén shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法;

 yīng yǐ fàn wáng shēn dé dù zhě,jí xiàn fàn wáng shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法;

 yīng yǐ dì shì shēn dé dù zhě,jí xiàn dì shì shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以帝释身得度者,即现帝释身而为说法;

 yīng yǐ zì zài tiān shēn dé dù zhě,jí xiàn zì zài tiān shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以自在天身得度者,即现自在天身而为说法;

 yīng yǐ dà zì zài tiān shēn dé dù zhě,jí xiàn dà zì zài tiān shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法;

 yīng yǐ tiān dà jiāng jūn shēn dé dù zhě,

 应以天大将军身得度者,

 jí xiàn tiān dà jiāng jūn shēn ér wèi shuō fǎ;

 即现天大将军身而为说法;

 yīng yǐ pí shā mén shēn dé dù zhě,jí xiàn pí shā mén shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以毗沙门身得度者,即现毗沙门身而为说法;

 yīng yǐ xiǎo wáng shēn dé dù zhě,jí xiàn xiǎo wáng shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以小王身得度者,即现小王身而为说法;

 yīng yǐ zhǎng zhě shēn dé dù zhě,jí xiàn zhǎng zhě shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以长者身得度者,即现长者身而为说法;

 yīng yǐ jū shì shēn dé dù zhě,jí xiàn jū shì shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以居士身得度者,即现居士身而为说法;

 yīng yǐ zǎi guān shēn dé dù zhě,jí xiàn zǎi guān shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法;

 yīng yǐ pó luó mén shēn dé dù zhě,jí xiàn pó luó mén shēn ér wèi shuō fǎ;

 应以婆罗门身得度者,即现婆罗门身而为说法;

 yīng yǐ bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí shēn dé dù zhě,

 应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者,

 jí xiàn bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí shēn ér wèi shuō fǎ;

 即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法;

 yīng yǐ zhǎng zhě、jū shì、zǎi guān、pó luó mén fù nǚ shēn dé dù zhě,

 应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者,

 jí xiàn fù nǚ shēn ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ tóng nán、

 即现妇女身而为说法;应以童男、

 tóng nǚ shēn dé dù zhě,jí xiàn tóng nán、tóng nǚ shēn ér wèi shuō fǎ;

 童女身得度者,即现童男、童女身而为说法;

 yīng yǐ tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng shēn dé dù zhě,

 紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者,

 jí jiē xiàn zhī ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ zhí jīn gāng shēn dé dù zhě,

 即皆现之而为说法;应以执金刚身得度者,

 jí xiàn zhí jīn gāng shēn ér wèi shuō fǎ。

 即现执金刚身而为说法。

 wú jìn yì!shì guān shì yīn pú sà chéng jiù rú shì gōng dé,

 无尽意!是观世音菩萨成就如是功德,

 yǐ zhǒng zhǒng xíng,you zhū guó tǔ,dù tuō zhòng shēng。

 以种种形,游诸国土,度脱众生。

 shì gù rǔ děng,yīng dāng yì xīn gòng yǎng guān shì yīn pú sà。

 是故汝等,应当一心供养观世音菩萨。

 shì guān shì yīn pú sà mó hē sà,yú bù wèi jí nàn zhī zhōng néng shī wú wèi,

 是观世音菩萨摩诃萨,于怖畏急难之中能施无畏,

 shì gù cǐ suō pó shì jiè,jiē hào zhī wéi shī wú wèi zhě。

 是故此娑婆世界,皆号之为施无畏者。

 wú jìn yì pú sà bái fó yán:shì zūn!wǒ jīn dāng gòng yǎng guān shì yīn pú sà。

 无尽意菩萨白佛言:世尊!我今当供养观世音菩萨。

 jí jiě jǐng zhòng bǎo zhū、yīng luò,jià zhí bǎi qiān liǎng jīn,

 即解颈众宝珠、璎珞,价直百千两金,

 ér yǐ yǔ zhī,zuò shì yán:rén zhě!shòu cǐ fǎ shī zhēn bǎo yīng luò。

 而以与之,作是言:仁者!受此法施珍宝璎珞。

 shí guān shì yīn pú sà bù kěn shòu zhī。wú jìn yì fù bái guān shì yīn pú sà yán:

 时观世音菩萨不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言:

 rén zhě!mǐn wǒ děng gù,shòu cǐ yīng luò。

 仁者!愍我等故,受此璎珞。

 ěr shí fó gào guān shì yīn pú sà:dāng mǐn cǐ wú jìn yì pú sà jí sì zhòng,

 尔时佛告观世音菩萨:当愍此无尽意菩萨及四众,

 tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

 天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

 mó hóu luó qié、rén fēi rén děng gù,shòu shì yīng luò。

 摩睺罗伽、人非人等故,受是璎珞。

 jí shí guān shì yīn pú sà mǐn zhū sì zhòng,jí yú tiān、lóng、rén fēi rén děng,

 即时观世音菩萨愍诸四众,及于天、龙、人非人等,

 shòu qí yīng luò,fēn zuò èr fēn,yī fēn fèng shì jiā móu ní fó,

 受其璎珞,分作二分,一分奉释迦牟尼佛,

 yī fēn fèng duō bǎo fó tǎ。wú jìn yì,

 一分奉多宝佛塔。无尽意,

 guān shì yīn pú sà yǒu rú shì zì zài shén lì,yóu yú suō pó shì jiè。

 观世音菩萨有如是自在神力,游于娑婆世界。

 ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wèn yuē:

 尔时无尽意菩萨以偈问曰:

 shì zūn miào xiāng jù,wǒ jīn zhòng wèn bǐ,

 世尊妙相具,我今重问彼,

 fó zǐ hé yīn yuán,míng wéi guān shì yīn。

 佛子何因缘,名为观世音。

 jù zú miào xiāng zūn,jì dá wú jìn yì。

 具足妙相尊,偈答无尽意。

 rǔ tīng guān yīn háng,shàn yìng zhū fāng suǒ,

 汝听观音行,善应诸方所,

 hóng shì shēn rú hǎi,lì jié bù sī yì,

 宏誓深如海,历劫不思议,

 shì duō qiān yì fó,fā dà qīng jìng yuàn。

 侍多千亿佛,发大清净愿。

 wǒ wéi rǔ lüè shuō,wén míng jí jiàn shēn,

 我为汝略说,闻名及见身,

 xīn niàn bù kōng guò,néng miè zhū yǒu kǔ。

 心念不空过,能灭诸有苦。

 jiǎ shǐ xìng hài yì,tuī luò dà huǒ kēng,

 假使兴害意,推落大火坑,

 niàn bǐ guān yīn lì,huǒ kēng biàn chéng chí。

 念彼观音力,火坑变成池。

 huò piāo liú jù hǎi,lóng yú zhū guǐ nán,

 或漂流巨海,龙鱼诸鬼难,

 niàn bǐ guān yīn lì,bō làng bù néng méi。

 念彼观音力,波浪不能没。

 huò zài xū mí fēng、wéi rén suǒ tuī duò,

 或在须弥峰、为人所推堕,

 niàn bǐ guān yīn lì,rú rì xū kōng zhù。

 念彼观音力,如日虚空住。

 huò bèi è rén zhú,duò luò jīn gāng shān,

 或被恶人逐,堕落金刚山,

 niàn bǐ guān yīn lì,bù néng sǔn yī máo。

 念彼观音力,不能损一毛。

 huò zhí yuàn zéi rào,gè zhí dāo jiā hài,

 或值怨贼绕,各执刀加害,

 niàn bǐ guān yīn lì,xián jí qǐ cí xīn。

 念彼观音力,咸即起慈心。

 huò zāo wáng nán kǔ,lín xíng yù shòu zhōng,

 或遭王难苦,临刑欲寿终,

 niàn bǐ guān yīn lì,dāo xún duàn duàn huài。

 念彼观音力,刀寻段段坏。

 huò qiú jìn jiā suǒ,shǒu zú bèi chǒu xiè,

 或囚禁枷锁,手足被杻械,

 niàn bǐ guān yīn lì,shì rán dé jiě tuō。

 念彼观音力,释然得解脱。

 zhòu zǔ zhū dú yào、suǒ yù hài shēn zhě,

 咒诅诸毒药、所欲害身者,

 niàn bǐ guān yīn lì,hái zhù yú běn rén。

 念彼观音力,还著于本人。

 huò yù è luó chà、dú lóng zhū guǐ děng,

 或遇恶罗刹、毒龙诸鬼等,

 niàn bǐ guān yīn lì,shí xī bù gǎn hài。

 念彼观音力,时悉不敢害。

 ruò è shòu wéi rào,lì yá zhǎo kě bù,

 若恶兽围绕,利牙爪可怖,

 niàn bǐ guān yīn lì,jí zǒu wú biān fāng。

 念彼观音力,疾走无边方。

 wán shé jí fù xiē,qì dú yān huǒ rán,

 蚖蛇及蝮蝎,气毒烟火燃,

 niàn bǐ guān yīn lì,xún shēng zì huí qù。

 念彼观音力,寻声自回去。

 yún léi gǔ chè diàn,jiàng báo shù dà yǔ,

 云雷鼓掣电,降雹澍大雨,

 niàn bǐ guān yīn lì,yìng shí dé xiāo sàn。

 念彼观音力,应时得消散。

 zhòng shēng bèi kùn è,wú liàng kǔ bī shēn,

 众生被困厄,无量苦逼身,

 guān yīn miào zhì lì,néng jiù shì jiān kǔ。

 观音妙智力,能救世间苦。

 jù zú shén tōng lì,guǎng xiū zhì fāng biàn,

 具足神通力,广修智方便,

 shí fāng zhū guó tǔ,wú shā bù xiàn shēn。

 十方诸国土,无刹不现身。

 zhǒng zhǒng zhū è qù,dì yù guǐ chù shēng,

 种种诸恶趣,地狱鬼畜生,

 shēng lǎo bìng sǐ kǔ,yǐ jiàn xī lìng miè。

 生老病死苦,以渐悉令灭。

 zhēn guān qīng jìng guān,guǎng dà zhì huì guān,

 真观清净观,广大智慧观,

 bēi guān jí cí guān,cháng yuàn cháng zhān yǎng。

 悲观及慈观,常愿常瞻仰。

 wú gòu qīng jìng guāng、huì rì pò zhū ān,

 无垢清净光、慧日破诸闇,

 néng fú zāi fēng huǒ,pǔ míng zhào shì jiān。

 能伏灾风火,普明照世间。

 bēi tǐ jiè léi zhèn,cí yì miào dà yún,

 悲体戒雷震,慈意妙大云,

 shù gān lù fǎ yǔ,miè chú fán nǎo yàn。

 澍甘露法雨,灭除烦恼焰。

 zhèng sòng jīng guān chù,bù wèi jūn zhèn zhōng,

 诤讼经官处,怖畏军阵中,

 niàn bǐ guān yīn lì,zhòng yuàn xī tuì sàn。

 念彼观音力,众怨悉退散。

 miào yīn guān shì yīn、fàn yīn hǎi cháo yīn,

 妙音观世音、梵音海潮音,

 shèng bǐ shì jiān yīn,shì gù xū cháng niàn,

 胜彼世间音,是故须常念,

 niàn niàn wù shēng yí。guān shì yīn jìng shèng,

 念念勿生疑。观世音净圣,

 yú kǔ nǎo sǐ è、néng wéi zuò yī hù。

 于苦恼死厄、能为作依怙。

 jù yí qiè gōng dé,cí yǎn shì zhòng shēng,

 具一切功德,慈眼视众生,

 fú jù hǎi wú liàng,shì gù yìng dǐng lǐ。

 福聚海无量,是故应顶礼。

 ěr shí chí dì pú sà jí cóng zuò qǐ,qián bái fó yán:shì zūn!

 尔时持地菩萨即从座起,前白佛言:世尊!

 ruò yǒu zhòng shēng,wén shì guān shì yīn pú sà pǐn zì zài zhī yè,

 若有众生,闻是观世音菩萨品自在之业,

 pǔ mén shì xiàn shén tōng lì zhě,dāng zhī shì rén gōng dé bù shǎo。

 普门示现神通力者,当知是人功德不少。

 fó shuō shì pǔ mén pǐn shí,zhòng zhōng bā wàn sì qiān zhòng shēng,

 佛说是普门品时,众中八万四千众生,

 jiē fā wú děng děng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

 卷七 陀罗尼品 第二十六

 ěr shí,yào wáng pú sà jí cóng zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,

 尔时,药王菩萨即从座起,偏袒右肩,

 hé zhǎng xiàng fó,ér bái fó yán:shì zūn!ruò shàn nán zǐ、

 合掌向佛,而白佛言:世尊!若善男子、

 shàn nǚ rén,yǒu néng shòu chí fǎ huá jīng zhě,ruò dú sòng tōng lì,

 善女人,有能受持法华经者,若读诵通利,

 ruò shū xiě jīng juàn,dé jī suǒ fú?

 若书写经卷,得几所福?

 fó gào yào wáng:ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 佛告药王:若有善男子、善女人,

 gòng yǎng bā bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhū fó。

 供养八百万亿那由他恒河沙等诸佛。

 yú rǔ yì yún hé?qí suǒ dé fú,níng wéi duō fǒu?shèn duō,shì zūn。

 于汝意云何?其所得福,宁为多不?甚多,世尊。

 fó yán:ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,néng yú shì jīng,

 佛言:若善男子、善女人,能于是经,

 nǎi zhì shòu chí yī sì jù jì,dú sòng、jiě yì、

 乃至受持一四句偈,读诵、解义、

 rú shuō xiū xíng,gōng dé shèn duō。

 如说修行,功德甚多。

 ěr shí yào wáng pú sà bái fó yán:shì zūn!

 尔时药王菩萨白佛言:世尊!

 wǒ jīn dāng yǔ shuō fǎ zhě tuó luó ní zhòu,yǐ shǒu hù zhī。

 我今当与说法者陀罗尼咒,以守护之。

 jí shuō zhòu yuē:

 即说咒曰:

 ān ěr。màn ěr。mó mí。mó mó mí。zhǐ lì。zhē lí dì。shē miē。shē lǚ duō wěi。

 安尔。曼尔。摩祢。摩摩祢。旨隷。遮黎第。赊哶。赊履多玮。

 shān dì。mù dì。mù duō lǚ。suō lǚ。ā wěi suō lǚ。sāng lǚ。suō lǚ。chā yì。

 羶帝。目帝。目多履。娑履。阿玮娑履。桑履。娑履。叉裔。

 ā chā yì。ā qí nì。shān dì。shē lǚ。tuó luó ní。

 阿叉裔。阿耆腻。羶帝。赊履。陀罗尼。

 ā lú qié pó suō bò zhè pí chā nì。mí pí tì。ā biàn duō luó mí lǚ tì。

 阿卢伽婆娑簸蔗毘叉腻。祢毘剃。阿便哆逻祢履剃。

 ā dàn duō bō lì shū dì。ōu jiū lì。móu jiū lì。ā luó lì。bō luó lì。

 阿亶哆波隷输地。欧究隷。牟究隷。阿罗隷。波罗隷。

 shǒu jiā cī。ā sān mó sān lǚ。fó tuó pí jí lì zhì dì。dá mó bō lì cī dì。

 首迦差。阿三磨三履。佛陀毘吉利袠帝。达磨波利差帝。

 sēng qié niè qú shā mí。pó shě pó shě shū dì。màn duō luó。

 僧伽涅瞿沙祢。婆舍婆舍输地。曼哆逻。

 màn duō luó chā yè duō。yóu lóu duō。yóu lóu duō jiāo shě luè。

 曼哆逻叉夜多。邮楼哆。邮楼哆憍舍略。

 è chā luó。è chā yě duō yě。ā pó lú。ā mó rě nà duō yè。

 恶叉逻。恶叉冶多冶。阿婆卢。阿摩若那多夜。

 shì zūn!shì tuó luó ní shén zhòu,

 世尊!是陀罗尼神咒,

 liù shí èr yì héng hé shā děng zhū fó suǒ shuō,

 六十二亿恒河沙等诸佛所说,

 ruò yǒu qīn huǐ cǐ fǎ shī zhě,zé wéi qīn huǐ shì zhū fó yǐ。

 若有侵毁此法师者,则为侵毁是诸佛已。

 shí shì jiā móu ní fó zàn yào wáng pú sà yán:shàn zāi,shàn zāi!

 时释迦牟尼佛赞药王菩萨言:善哉,善哉!

 yào wáng!rǔ mǐn niàn yōng hù cǐ fǎ shī gù,shuō shì tuó luó ní,

 药王!汝愍念拥护此法师故,说是陀罗尼,

 yú zhū zhòng shēng,duō suǒ ráo yì。

 于诸众生,多所饶益。

 ěr shí yǒng shī pú sà bái fó yán:shì zūn!

 尔时勇施菩萨白佛言:世尊!

 wǒ yì wèi yōng hù dú sòng shòu chí fǎ huá jīng zhě,shuō tuó luó ní。

 我亦为拥护读诵受持法华经者,说陀罗尼。

 ruò cǐ fǎ shī dé shì tuó luó ní,ruò yè chā、ruò luó chà、ruò fù dān nà、

 若此法师得是陀罗尼,若夜叉、若罗刹、若富单那、

 ruò jí zhē、ruò jiū pán chá、ruò è guǐ děng,sì qiú qí duǎn,

 若吉遮、若鸠槃茶、若饿鬼等,伺求其短,

 wú néng dé biàn。jí yú fó qián ér shuō zhòu yuē:

 无能得便。即于佛前而说咒曰:

 cuó lì。mó hē cuó lì。yù zhǐ。mù zhǐ。ā lì。ā luó pó dì。qié lì dì。

 痤隷。摩诃痤隷。郁枳。目枳。阿隷。阿罗婆第。伽隷第。

 niè lì duō pó dì。yī zhì nǐ。wéi zhì nǐ。zhǐ zhì nǐ。

 涅隷多婆第。伊緻柅。韦緻柅。旨緻柅。

 niè lì chí nǐ。niè lí chí pó dǐ。

 涅隷墀柅。涅犂墀婆底。

 shì zūn!shì tuó luó ní shén zhòu,héng hé shā děng zhū fó suǒ shuō,

 世尊!是陀罗尼神咒,恒河沙等诸佛所说,

 yì jiē suí xǐ,ruò yǒu qīn huǐ cǐ fǎ shī zhě,zé wéi qīn huǐ shì zhū fó yǐ。

 亦皆随喜,若有侵毁此法师者,则为侵毁是诸佛已。

 ěr shí pí shā mén tiān wáng hù shì zhě bái fó yán:shì zūn!

 尔时毗沙门天王护世者白佛言:世尊!

 wǒ yì wèi mǐn niàn zhòng shēng、yōng hù cǐ fǎ shī gù,shuō shì tuó luó ní。

 我亦为愍念众生、拥护此法师故,说是陀罗尼。

 jí shuō zhòu yuē:

 即说咒曰:

 ā lí。nà lí。nòu nà lí。ā nà lú。nà lǚ。jū nà lǚ。

 阿梨。那梨。冕那梨。阿那卢。那履。拘那履。

 shì zūn!yǐ shì shén zhòu yōng hù fǎ shī,

 世尊!以是神咒拥护法师,

 wǒ yì zì dāng yōng hù chí shì jīng zhě,lìng bǎi yóu xún nèi wú zhū shuāi huàn。

 我亦自当拥护持是经者,令百由旬内无诸衰患。

 ěr shí chí guó tiān wáng zài cǐ huì zhōng,

 尔时持国天王在此会中,

 yǔ qiān wàn yì nuō yóu tuō qián tà pó zhòng,gōng jìng wéi rào,

 与千万亿那由他乾闼婆众,恭敬围绕,

 qián yì fó suǒ,hé zhǎng bái fó yán:shì zūn!

 前诣佛所,合掌白佛言:世尊!

 wǒ yì yǐ tuó luó ní shén zhòu,yōng hù chí fǎ huá jīng zhě。jí shuō zhòu yuē:

 我亦以陀罗尼神咒,拥护持法华经者。即说咒曰:

 ā qié mí。qié mí。qú lì。qián tuó lì。zhān tuó lì。mó dēng qí。

 阿伽祢。伽祢。瞿利。乾陀利。旃陀利。摩蹬耆。

 cháng qiú lì。fú lóu shā nǐ。è dǐ。

 常求利。浮楼莎柅。頞底。

 shì zūn!shì tuó luó ní shén zhòu,sì shí èr yì zhū fó suǒ shuō,

 世尊!是陀罗尼神咒,四十二亿诸佛所说,

 ruò yǒu qīn huǐ cǐ fǎ shī zhě,zé wéi qīn huǐ shì zhū fó yǐ。

 若有侵毁此法师者,则为侵毁是诸佛已。

 ěr shí yǒu luó chà nǚ děng,yī míng lán pó,èr míng pí lán pó,

 尔时有罗刹女等,一名蓝婆,二名毗蓝婆,

 sān míng qǔ chǐ,sì míng huá chǐ,wǔ míng hēi chǐ,liù míng duō fā,

 三名曲齿,四名华齿,五名黑齿,六名多发,

 qī míng wú yàn zú,bā míng chí yīng luò,jiǔ míng gāo dì,

 七名无厌足,八名持璎珞,九名睾帝,

 shí míng duó yí qiè zhòng shēng jīng qì,shì shí luó chà nǚ,

 十名夺一切众生精气,是十罗刹女,

 yǔ guǐ zǐ mǔ,bìng qí zǐ jí juàn shǔ,jù yì fó suǒ,tóng shēng bái fó yán:

 与鬼子母,并其子及眷属,俱诣佛所,同声白佛言:

 shì zūn!wǒ děng yì yù yōng hù dú sòng shòu chí fǎ huá jīng zhě,

 世尊!我等亦欲拥护读诵受持法华经者,

 chú qí shuāi huàn,ruò yǒu sì qiú fǎ shī duǎn zhě,lìng bù dé biàn。

 除其衰患,若有伺求法师短者,令不得便。

 jí yú fó qián,ér shuō zhòu yuē:

 即于佛前,而说咒曰:

 yī tí lǚ。yī tí mǐn。yī tí lǚ。ā tí lǚ。yī tí lǚ。ní lǚ。ní lǚ。ní lǚ。ní lǚ。

 伊提履。伊提泯。伊提履。阿提履。伊提履。泥履。泥履。泥履。泥履。

 ní lǚ。lóu xī。lóu xī。lóu xī。lóu xī。duō xī。duō xī。duō xī。dōu xī。nòu xī。

 泥履。楼醯。楼醯。楼醯。楼醯。多醯。多醯。多醯。兜醯。冕醯。

 níng shàng wǒ tóu shàng,mò nǎo yú fǎ shī。ruò yè chā、ruò luó chà、

 宁上我头上,莫恼于法师。若夜叉、若罗刹、

 ruò è guǐ、ruò fù dān nà、ruò jí zhē、ruò pí tuó luó、ruò jiān tuó、

 若饿鬼、若富单那、若吉遮、若毗陀罗、若犍驮、

 ruò wū mó lè qié、ruò ā bá mó luó、ruò yè chā jí zhē、ruò rén jí zhē,

 若乌摩勒伽、若阿跋摩罗、若夜叉吉遮、若人吉遮,

 ruò rè bìng ruò yī rì、ruò èr rì、ruò sān rì、ruò sì rì nǎi zhì qī rì,

 若热病若一日、若二日、若三日、若四日乃至七日,

 ruò cháng rè bìng,ruò nán xíng、ruò nǚ xíng、ruò tóng nán xíng、

 若常热病,若男形、若女形、若童男形、

 ruò tóng nǚ xíng,nǎi zhì mèng zhōng,yì fù mò nǎo。

 若童女形,乃至梦中,亦复莫恼。

 jí yú fó qián、ér shuō jì yán:

 即于佛前、而说偈言:

 ruò bù shùn wǒ zhòu,nǎo luàn shuō fǎ zhě,

 若不顺我咒,恼乱说法者,

 tóu pò zuò qī fēn,rú ā lí shù zhī。

 头破作七分,如阿梨树枝。

 rú shā fù mǔ zuì,yì rú yā yóu yāng,

 如杀父母罪,亦如压油殃,

 dòu chèng qī kuáng rén,tiáo dá pò sēng zuì。

 斗秤欺诳人,调达破僧罪。

 fàn cǐ fǎ shī zhě,dāng huò rú shì yāng。

 犯此法师者,当获如是殃。

 zhū luó chà nǚ shuō cǐ jì yǐ,bái fó yán:shì zūn!

 诸罗刹女说此偈已,白佛言:世尊!

 wǒ děng yì dāng shēn zì yōng hù shòu chí、dú sòng、xiū xíng shì jīng zhě,

 我等亦当身自拥护受持、读诵、修行是经者,

 lìng dé ān wěn,lí zhū shuāi huàn,xiao zhòng dú yào。

 令得安隐,离诸衰患,消众毒药。

 fó gào zhū luó chà nǚ:shàn zāi,shàn zāi!

 佛告诸罗刹女:善哉,善哉!

 rǔ děng dàn néng yōng hù shòu chí fǎ huá míng zhě,fú bù kě liàng,

 汝等但能拥护受持法华名者,福不可量,

 hé kuàng yōng hù jù zú shòu chí,gòng yǎng jīng juàn,huá、xiāng、

 何况拥护具足受持,供养经卷,华、香、

 yīng luò,mò xiāng、tú xiāng、shāo xiāng,fān gài、jì yuè;

 璎珞,末香、涂香、烧香,幡盖、伎乐;

 rán zhǒng zhǒng dēng:sū dēng、yóu dēng、zhū xiāng yóu dēng、

 燃种种灯:酥灯、油灯、诸香油灯、

 sū mó nà huá yóu dēng、zhān bo huá yóu dēng、pó shī jiā huá yóu dēng、

 苏摩那华油灯、薝卜华油灯、婆师迦华油灯、

 yōu bō luó huá yóu dēng,rú shì děng bǎi qiān zhǒng gòng yǎng zhě。

 优钵罗华油灯,如是等百千种供养者。

 gāo dì!rǔ děng jí juàn shǔ,yīng dāng yōng hù rú shì fǎ shī。

 皋帝!汝等及眷属,应当拥护如是法师。

 shuō shì tuó luó ní pǐn shí,liù wàn bā qiān rén、dé wú shēng fǎ rěn。

 说是陀罗尼品时,六万八千人、得无生法忍。

 卷七 妙庄严王本事品 第二十七

 ěr shí fó gào zhū dà zhòng:nǎi wǎng gǔ shì,

 尔时佛告诸大众:乃往古世,

 guò wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

 过无量无边不可思议阿僧祇劫,

 yǒu fó míng yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì duō tuó ā qié dù、ā luó hē、

 有佛名云雷音宿王华智多陀阿伽度、阿罗诃、

 sān miǎo sān fó tuó,guó míng guāng míng zhuāng yán,jié míng xǐ jiàn。

 三藐三佛陀,国名光明庄严,劫名喜见。

 bǐ fó fǎ zhōng yǒu wáng,míng miào zhuāng yán,

 彼佛法中有王,名妙庄严,

 qí wáng fū rén míng yuē jìng dé,yǒu èr zǐ,yī míng jìng zàng,

 其王夫人名曰净德,有二子,一名净藏,

 èr míng jìng yǎn。shì èr zǐ yǒu dà shén lì,fú dé zhì huì,

 二名净眼。是二子有大神力,福德智慧,

 jiǔ xiū pú sà suǒ xíng zhī dào,suǒ wèi tán bō luó mì、shī luó bō luó mì、

 久修菩萨所行之道,所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、

 chàn tí bō luó mì、pí lí yē bō luó mì、chán bō luó mì、bō rě bō luó mì、

 羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、

 fāng biàn bō luó mì,cí bēi xǐ shè,

 方便波罗蜜,慈悲喜舍,

 nǎi zhì sān shí qī pǐn zhù dào fǎ jiē xī míng liǎo tōng dá。

 乃至三十七品助道法皆悉明了通达。

 yòu dé pú sà jìng sān mèi、rì xīng xiù sān mèi、jìng guāng sān mèi、

 又得菩萨净三昧、日星宿三昧、净光三昧、

 jìng sè sān mèi、jìng zhào míng sān mèi、cháng zhuāng yán sān mèi、

 净色三昧、净照明三昧、长庄严三昧、

 dà wēi dé zàng sān mèi,yú cǐ sān mèi yì xī tōng dá。

 大威德藏三昧,于此三昧亦悉通达。

 ěr shí bǐ fó yù yǐn dǎo miào zhuāng yán wáng,jí mǐn niàn zhòng shēng gù,

 尔时彼佛欲引导妙庄严王,及愍念众生故,

 shuō shì fǎ huá jīng。shí jìng zàng、jìng yǎn èr zǐ dào qí mǔ suǒ,

 说是法华经。时净藏、净眼二子到其母所,

 hé shí zhǐ zhǎo zhǎng bái yán:

 合十指爪掌白言:

 yuàn mǔ wǎng yì yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó suǒ,

 愿母往诣云雷音宿王华智佛所,

 wǒ děng yì dāng shì cóng,qīn jìn、gòng yǎng、lǐ bài。suǒ yǐ zhě hé?

 我等亦当侍从,亲近、供养、礼拜。所以者何?

 cǐ fó yú yí qiè tiān rén zhòng zhōng shuō fǎ huá jīng,yí yīng tīng shòu。

 此佛于一切天人众中说法华经,宜应听受。

 mǔ gào zǐ yán:rǔ fù xìn shòu wài dào,shēn zhuó pó luó mén fǎ,

 母告子言:汝父信受外道,深著婆罗门法,

 rǔ děng yīng wǎng bái fù,yǔ gòng jù qù。jìng zàng、

 汝等应往白父,与共俱去。净藏、

 jìng yǎn hé shí zhǐ zhǎo zhǎng bái mǔ:wǒ děng shì fǎ wáng zǐ,

 净眼合十指爪掌白母:我等是法王子,

 ér shēng cǐ xié jiàn jie。mǔ gào zǐ yán:rǔ děng dāng yōu niàn rǔ fù,

 而生此邪见家。母告子言:汝等当忧念汝父,

 wéi xiàn shén biàn,ruò dé jiàn zhě,xīn bì qīng jìng,huò tīng wǒ děng,

 为现神变,若得见者,心必清净,或听我等,

 wǎng zhì fó suǒ。yú shì èr zǐ niàn qí fù gù,yǒng zài xū kōng,

 往至佛所。于是二子念其父故,涌在虚空,

 gāo qī duō luó shù,xiàn zhǒng zhǒng shén biàn,

 高七多罗树,现种种神变,

 yú xū kōng zhōng xíng zhù zuò wò;shēn shàng chū shuǐ、shēn xià chū huǒ,

 于虚空中行住坐卧;身上出水、身下出火,

 shēn xià chū shuǐ、shēn shàng chū huǒ;huò xiàn dà shēn mǎn xū kōng zhōng,

 身下出水、身上出火;或现大身满虚空中,

 ér fù xiàn xiǎo,xiǎo fù xiàn dà;yú kōng zhōng miè,hū rán zài dì;

 而复现小,小复现大;于空中灭,忽然在地;

 rù dì rú shuǐ,lǚ shuǐ rú dì。xiàn rú shì děng zhǒng zhǒng shén biàn,

 入地如水,履水如地。现如是等种种神变,

 lìng qí fù wáng xīn jìng xìn jiě。shí fù jiàn zǐ shén lì rú shì,

 令其父王心净信解。时父见子神力如是,

 xīn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu,hé zhǎng xiàng zǐ yán:rǔ děng,

 心大欢喜,得未曾有,合掌向子言:汝等,

 shī wéi shì shuí,shuí zhī dì zǐ?èr zǐ bái yán:dà wáng!

 师为是谁,谁之弟子?二子白言:大王!

 bǐ yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó,jīn zài qī bǎo pú tí shù xià fǎ zuò shàng zuò,

 彼云雷音宿王华智佛,今在七宝菩提树下法座上坐,

 yú yí qiè shì jiān tiān rén zhòng zhōng guǎng shuō fǎ huá jīng,

 于一切世间天人众中广说法华经,

 shì wǒ děng shī,wǒ shì dì zǐ。fù yǔ zǐ yán:wǒ jīn yì yù jiàn rǔ děng shī,

 是我等师,我是弟子。父语子言:我今亦欲见汝等师,

 kě gòng jù wǎng。yú shì èr zǐ cóng kōng zhōng xià,dào qí mǔ suǒ,

 可共俱往。于是二子从空中下,到其母所,

 hé zhǎng bái mǔ:fù wáng jīn yǐ xìn jiě,

 合掌白母:父王今已信解,

 kān rèn fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。wǒ děng wèi fù yǐ zuò fó shì,

 堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。我等为父已作佛事,

 yuàn mǔ jiàn tīng,yú bǐ fó suǒ chū jiā xiū dào。

 愿母见听,于彼佛所出家修道。

 ěr shí èr zǐ yù chóng xuān qí yì,yǐ jì bái mǔ:

 尔时二子欲重宣其意,以偈白母:

 yuàn mǔ fàng wǒ děng、chū jiā zuò shā mén,

 愿母放我等、出家作沙门,

 zhū fó shèn nán zhí,wǒ děng suí fó xué。

 诸佛甚难值,我等随佛学。

 rú yōu tán bō huá,zhí fó fù nán shì,

 如优昙钵华,值佛复难是,

 tuō zhū nán yì nán,yuàn tīng wǒ chū jiā。

 脱诸难亦难,愿听我出家。

 mǔ jí gào yán:tīng rǔ chū jiā。suǒ yǐ zhě hé?fó nán zhí gù。

 母即告言:听汝出家。所以者何?佛难值故。

 yú shì èr zǐ bái fù mǔ yán:shàn zāi,fù mǔ!

 于是二子白父母言:善哉,父母!

 yuàn shí wǎng yì yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó suǒ,qīn jìn gòng yǎng。

 愿时往诣云雷音宿王华智佛所,亲近供养。

 suǒ yǐ zhě hé?fó nán dé zhí,rú yōu tán bō luó huá,yòu rú yī yǎn zhī guī,

 所以者何?佛难得值,如优昙钵罗华,又如一眼之龟,

 zhí fú mù kǒng。ér wǒ děng sù fú shēn hòu,shēng zhí fó fǎ,

 值浮木孔。而我等宿福深厚,生值佛法,

 shì gù fù mǔ dāng tīng wǒ děng,lìng dé chū jiā。suǒ yǐ zhě hé?

 是故父母当听我等,令得出家。所以者何?

 zhū fó nán zhí,shí yì nán yù。

 诸佛难值,时亦难遇。

 bǐ shí miào zhuāng yán wáng hòu gōng bā wàn sì qiān rén,

 彼时妙庄严王后宫八万四千人,

 jiē xī kān rèn shòu chí shì fǎ huá jīng。jìng yǎn pú sà,yú fǎ huá sān mèi,

 皆悉堪任受持是法华经。净眼菩萨,于法华三昧,

 jiǔ yǐ tōng dá;jìng zàng pú sà,

 久已通达;净藏菩萨,

 yǐ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì jié tōng dá lí zhū è qù sān mèi,

 已于无量百千万亿劫通达离诸恶趣三昧,

 yù lìng yí qiè zhòng shēng lí zhū è qù gù。qí wáng fū rén,

 欲令一切众生离诸恶趣故。其王夫人,

 dé zhū fó jí sān mèi,néng zhī zhū fó mì mì zhī zàng。

 得诸佛集三昧,能知诸佛秘密之藏。

 èr zǐ rú shì yǐ fāng biàn lì shàn huà qí fù,lìng xīn xìn jiě,hào lè fó fǎ。

 二子如是以方便力善化其父,令心信解,好乐佛法。

 yú shì miào zhuāng yán wáng yǔ qún chén juàn shǔ jù,

 于是妙庄严王与群臣眷属俱,

 jìng dé fū rén yǔ hòu gōng cǎi nǚ juàn shǔ jù,

 净德夫人与后宫婇女眷属俱,

 qí wáng èr zǐ yǔ sì wàn èr qiān rén jù,yī shí gòng yì fó suǒ。

 其王二子与四万二千人俱,一时共诣佛所。

 dào yǐ,tóu miàn lǐ zú,rào fó sān zā,què zhù yí miàn。

 到已,头面礼足,绕佛三匝,却住一面。

 ěr shí bǐ fó wèi wáng shuō fǎ,shì jiào lì xǐ。wáng dà huān yuè。

 尔时彼佛为王说法,示教利喜。王大欢悦。

 ěr shí miào zhuāng yán wáng jí qí fū rén,jiě jǐng zhēn zhū yīng luò,

 尔时妙庄严王及其夫人,解颈真珠璎珞,

 jià zhí bǎi qiān,yǐ sàn fó shàng,yú xū kōng zhōng huà chéng sì zhù bǎo tái,

 价直百千,以散佛上,于虚空中化成四柱宝台,

 tái zhōng yǒu dà bǎo chuáng,fū bǎi qiān wàn tiān yī,

 台中有大宝床,敷百千万天衣,

 qí shàng yǒu fó jié jiā fū zuò,fàng dà guāng míng。

 其上有佛结跏趺坐,放大光明。

 ěr shí miào zhuāng yán wáng zuò shì niàn:fó shēn xī yǒu,

 尔时妙庄严王作是念:佛身希有,

 duān yán shū tè,chéng jiù dì yī wēi miào zhī sè。

 端严殊特,成就第一微妙之色。

 shí yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó gào sì zhòng yán:

 时云雷音宿王华智佛告四众言:

 rǔ děng jiàn shì miào zhuāng yán wáng,yú wǒ qián hé zhǎng lì fǒu?

 汝等见是妙庄严王,于我前合掌立不?

 cǐ wáng yú wǒ fǎ zhōng zuò bǐ qiū,jīng qín xiū xí,zhù fó dào fǎ,

 此王于我法中作比丘,精勤修习,助佛道法,

 dāng dé zuò fó,hào suō luó shù wáng,guó míng dà guāng,

 当得作佛,号娑罗树王,国名大光,

 jié míng dà gāo wáng。qí suō luó shù wáng fó,

 劫名大高王。其娑罗树王佛,

 yǒu wú liàng pú sà zhòng jí wú liàng shēng wén,qí guó píng zhèng,

 有无量菩萨众及无量声闻,其国平正,

 gōng dé rú shì。qí wáng jí shí yǐ guó fù dì,yǔ fū rén、

 功德如是。其王即时以国付弟,与夫人、

 èr zǐ bìng zhū juàn shǔ,yú fó fǎ zhōng chū jiā xiū dào。wáng chū jiā yǐ,

 二子并诸眷属,于佛法中出家修道。王出家已,

 yú bā wàn sì qiān suì,cháng qín jīng jìn xiū xíng miào fǎ huá jīng。

 于八万四千岁,常勤精进修行妙法华经。

 guò shì yǐ hòu,dé yí qiè jìng gōng dé zhuāng yán sān mèi,

 过是已后,得一切净功德庄严三昧,

 jí shēng xū kōng,gāo qī duō luó shù,ér bái fó yán:shì zūn!

 即升虚空,高七多罗树,而白佛言:世尊!

 cǐ wǒ èr zǐ,yǐ zuò fó shì,yǐ shén tōng biàn huà zhuǎn wǒ xié xīn,

 此我二子,已作佛事,以神通变化转我邪心,

 lìng dé ān zhù yú fó fǎ zhōng,dé jiàn shì zūn。cǐ èr zǐ zhě,

 令得安住于佛法中,得见世尊。此二子者,

 shì wǒ shàn zhī shí,wèi yù fā qǐ sù shì shàn gēn,ráo yì wǒ gù,

 是我善知识,为欲发起宿世善根,饶益我故,

 lái shēng wǒ jie。ěr shí,

 来生我家。尔时,

 yún léi yīn xiǔ wáng huá zhì fó gào miào zhuāng yán wáng yán:rú shì,

 云雷音宿王华智佛告妙庄严王言:如是,

 rú shì!rú rǔ suǒ yán。ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,zhòng shàn gēn gù,

 如是!如汝所言。若善男子、善女人,种善根故,

 shì shì dé shàn zhī shí,qí shàn zhī shí,néng zuò fó shì,shì jiào lì xǐ,

 世世得善知识,其善知识,能作佛事,示教利喜,

 lìng rù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。dà wáng!

 令入阿耨多罗三藐三菩提。大王!

 dāng zhī shàn zhī shí zhě shì dà yīn yuán,suǒ wèi huà dǎo lìng dé jiàn fó,

 当知善知识者是大因缘,所谓化导令得见佛,

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。dà wáng!rǔ jiàn cǐ èr zǐ fǒu?cǐ èr zǐ,

 发阿耨多罗三藐三菩提心。大王!汝见此二子不?此二子,

 yǐ céng gòng yǎng liù shí wǔ bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā zhū fó,

 已曾供养六十五百千万亿那由他恒河沙诸佛,

 qīn jìn gōng jìng,yú zhū fó suǒ shòu chí fǎ huá jīng,

 亲近恭敬,于诸佛所受持法华经,

 mǐn niàn xié jiàn zhòng shēng,lìng zhù zhèng jiàn。

 愍念邪见众生,令住正见。

 miào zhuāng yán wáng jí cóng xū kōng zhōng xià,ér bái fó yán:shì zūn!

 妙庄严王即从虚空中下,而白佛言:世尊!

 rú lái shèn xī yǒu,yǐ gōng dé zhì huì gù,

 如来甚希有,以功德智慧故,

 dǐng shàng ròu jì guāng míng xiǎn zhào,qí yǎn cháng guǎng ér gàn qīng sè,

 顶上肉髻光明显照,其眼长广而绀青色,

 méi jiān háo xiàng bái rú kē yuè,chǐ bái qí mì cháng yǒu guāng míng,

 眉间毫相白如珂月,齿白齐密常有光明,

 chún sè chì hǎo rú pín pó guǒ。ěr shí miào zhuāng yán wáng,

 唇色赤好如频婆果。尔时妙庄严王,

 zàn tàn fó rú shì děng wú liàng bǎi qiān wàn yì gōng dé yǐ,

 赞叹佛如是等无量百千万亿功德已,

 yú rú lái qián,yì xīn hé zhǎng,fù bái fó yán:shì zūn!wèi céng yǒu yě。

 于如来前,一心合掌,复白佛言:世尊!未曾有也。

 rú lái zhī fǎ,jù zú chéng jiù bù kě sī yì wēi miào gōng dé,

 如来之法,具足成就不可思议微妙功德,

 jiào jiè suǒ xíng,ān wěn kuài shàn,wǒ cóng jīn rì,bú fù zì suí xīn xíng,

 教诫所行,安隐快善,我从今日,不复自随心行,

 bù shēng xié jiàn、jiāo màn、chēn huì zhū è zhī xīn。

 不生邪见、憍慢、嗔恚诸恶之心。

 shuō shì yǔ yǐ,lǐ fó ér chū。

 说是语已,礼佛而出。

 fó gào dà zhòng:yú yì yún hé?miào zhuāng yán wáng,qǐ yì rén hū?

 佛告大众:于意云何?妙庄严王,岂异人乎?

 jīn huá dé pú sà shì。qí jìng dé fū rén,

 今华德菩萨是。其净德夫人,

 jīn fó qián guāng zhào zhuāng yán xiàng pú sà shì。

 今佛前光照庄严相菩萨是。

 āi mǐn miào zhuāng yán wáng jí zhū juàn shǔ gù,yú bǐ zhōng shēng。

 哀愍妙庄严王及诸眷属故,于彼中生。

 qí èr zǐ zhě,jīn yào wáng pú sà、yào shàng pú sà shì。shì yào wáng、

 其二子者,今药王菩萨、药上菩萨是。是药王、

 yào shàng pú sà,chéng jiù rú cǐ zhū dà gōng dé,

 药上菩萨,成就如此诸大功德,

 yǐ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū fó suǒ zhí zhòng dé běn,

 已于无量百千万亿诸佛所植众德本,

 chéng jiù bù kě sī yì zhū shàn gōng dé。

 成就不可思议诸善功德。

 ruò yǒu rén shí shì èr pú sà míng zì zhě,

 若有人识是二菩萨名字者,

 yí qiè shì jiān zhū tiān rén mín yì yīng lǐ bài。

 一切世间诸天人民亦应礼拜。

 fó shuō shì miào zhuāng yán wáng běn shì pǐn shí,

 佛说是妙庄严王本事品时,

 bā wàn sì qiān rén yuǎn chén lí gòu,yú zhū fǎ zhōng dé fǎ yǎn jìng。

 八万四千人远尘离垢,于诸法中得法眼净。

 卷七 普贤菩萨劝发品 第二十八

 ěr shí pǔ xián pú sà,yǐ zì zài shén tōng lì,wēi dé míng wén,

 尔时普贤菩萨,以自在神通力,威德名闻,

 yǔ dà pú sà wú liàng wú biān bù kě chēng shù,cóng dōng fāng lái。

 与大菩萨无量无边不可称数,从东方来。

 suǒ jīng zhū guó,pǔ jiē zhèn dòng,yǔ bǎo lián huá,

 所经诸国,普皆震动,雨宝莲华,

 zuò wú liàng bǎi qiān wàn yì zhǒng zhǒng jì yuè。yòu yǔ wú shù zhū tiān、

 作无量百千万亿种种伎乐。又与无数诸天、

 lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

 龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

 mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,dà zhòng wéi rào,

 摩睺罗伽、人非人等,大众围绕,

 gè xiàn wēi dé shén tōng zhī lì,dào suō pó shì jiè qí shé kū shān zhōng,

 各现威德神通之力,到娑婆世界耆阇崛山中,

 tóu miàn lǐ shì jiā móu ní fó,yòu rào qī zā,bái fó yán:shì zūn,

 头面礼释迦牟尼佛,右绕七匝,白佛言:世尊,

 wǒ yú bǎo wēi dé shàng wáng fó guó,

 我于宝威德上王佛国,

 yáo wén cǐ suō pó shì jiè shuō fǎ huá jīng,

 遥闻此娑婆世界说法华经,

 yǔ wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì zhū pú sà zhòng gòng lái tīng shòu,

 与无量无边百千万亿诸菩萨众共来听受,

 wéi yuàn shì zūn dāng wèi shuō zhī。ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 惟愿世尊当为说之。若善男子、善女人,

 yú rú lái miè hòu,yún hé néng dé shì fǎ huá jīng?

 于如来灭后,云何能得是法华经?

 fó gào pǔ xián pú sà:ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,chéng jiù sì fǎ,

 佛告普贤菩萨:若善男子、善女人,成就四法,

 yú rú lái miè hòu,dāng dé shì fǎ huá jīng:yī zhě、wéi zhū fó hù niàn,

 于如来灭后,当得是法华经:一者、为诸佛护念,

 èr zhě、zhí zhòng dé běn,sān zhě、rù zhèng dìng jù,sì zhě、

 二者、植众德本,三者、入正定聚,四者、

 fā jiù yí qiè zhòng shēng zhī xīn。shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

 发救一切众生之心。善男子、善女人,

 rú shì chéng jiù sì fǎ,yú rú lái miè hòu,bì dé shì jīng。

 如是成就四法,于如来灭后,必得是经。

 ěr shí pǔ xián pú sà bái fó yán:shì zūn!yú hòu wǔ bǎi suì、

 尔时普贤菩萨白佛言:世尊!于后五百岁、

 zhuó è shì zhōng,qí yǒu shòu chí shì jīng diǎn zhě,wǒ dāng shǒu hù,

 浊恶世中,其有受持是经典者,我当守护,

 chú qí shuāi huàn,lìng dé ān wěn,shǐ wú sì qiú dé qí biàn zhě,

 除其衰患,令得安隐,使无伺求得其便者,

 ruò mó、ruò mó zǐ、ruò mó nǚ、ruò mó mín、ruò wéi mó suǒ zhuó zhě,

 若魔、若魔子、若魔女、若魔民、若为魔所著者,

 ruò yè chā、ruò luó chà、ruò jiū pán chá、ruò pí shè shé、ruò jí zhē、

 若夜叉、若罗刹、若鸠槃茶、若毗舍阇、若吉遮、

 ruò fù dān nà、ruò wéi tuó luó děng,zhū nǎo rén zhě,jiē bù dé biàn。

 若富单那、若韦陀罗等,诸恼人者,皆不得便。

 shì rén ruò xíng、ruò lì、dú sòng cǐ jīng,

 是人若行、若立、读诵此经,

 wǒ ěr shí chéng liù yá bái xiàng wáng,yǔ dà pú sà zhòng jù yì qí suǒ,

 我尔时乘六牙白象王,与大菩萨众俱诣其所,

 ér zì xiàn shēn,gòng yǎng shǒu hù,ān wèi qí xīn,

 而自现身,供养守护,安慰其心,

 yì wèi gòng yǎng fǎ huá jīng gù。shì rén ruò zuò、sī wéi cǐ jīng,

 亦为供养法华经故。是人若坐、思惟此经,

 ěr shí wǒ fù chéng bái xiàng wáng xiàn qí rén qián,

 尔时我复乘白象王现其人前,

 qí rén ruò yú fǎ huá jīng yǒu suǒ wàng shī yī jù yī jì,wǒ dāng jiào zhī,

 其人若于法华经有所忘失一句一偈,我当教之,

 yǔ gòng dú sòng,hái lìng tōng lì。ěr shí shòu chí dú sòng fǎ huá jīng zhě,

 与共读诵,还令通利。尔时受持读诵法华经者,

 dé jiàn wǒ shēn,shèn dà huān xǐ,zhuǎn fù jīng jìn,yǐ jiàn wǒ gù,

 得见我身,甚大欢喜,转复精进,以见我故,

 jí dé sān mèi jí tuó luó ní,míng wéi xuán tuó luó ní、

 即得三昧及陀罗尼,名为旋陀罗尼、

 bǎi qiān wàn yì xuán tuó luó ní、fǎ yīn fāng biàn tuó luó ní,

 百千万亿旋陀罗尼、法音方便陀罗尼,

 dé rú shì děng tuó luó ní。

 得如是等陀罗尼。

 shì zūn!ruò hòu shì hòu wǔ bǎi suì、zhuó è shì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、

 世尊!若后世后五百岁、浊恶世中,比丘、比丘尼、

 yōu pó sāi、yōu pó yí,qiú suǒ zhě、shòu chí zhě、dú sòng zhě、shū xiě zhě,

 优婆塞、优婆夷,求索者、受持者、读诵者、书写者,

 yù xiū xí shì fǎ huá jīng,yú sān qī rì zhōng,yīng yì xīn jīng jìn。

 欲修习是法华经,于三七日中,应一心精进。

 mǎn sān qī rì yǐ,wǒ dāng chéng liù yá bái xiàng,

 满三七日已,我当乘六牙白象,

 yǔ wú liàng pú sà ér zì wéi rào,yǐ yí qiè zhòng shēng suǒ xǐ jiàn shēn,

 与无量菩萨而自围绕,以一切众生所喜见身,

 xiàn qí rén qián,ér wèi shuō fǎ,shì jiào lì xǐ,

 现其人前,而为说法,示教利喜,

 yì fù yǔ qí tuó luó ní zhòu,dé shì tuó luó ní gù,

 亦复与其陀罗尼咒,得是陀罗尼故,

 wú yǒu fēi rén néng pò huài zhě,yì bù wéi nǚ rén zhī suǒ huò luàn,

 无有非人能破坏者,亦不为女人之所惑乱,

 wǒ shēn yì zì cháng hù shì rén。

 我身亦自常护是人。

 wéi yuàn shì zūn tīng wǒ shuō cǐ tuó luó ní zhòu。

 唯愿世尊听我说此陀罗尼咒。

 jí yú fó qián ér shuō zhòu yuē:

 即于佛前而说咒曰:

 ā tán dì。tán tuó pó dì。tán tuó pó dì。tán tuó jiū shě lì。

 阿檀地。檀陀婆地。檀陀婆帝。檀陀鸠舍隷。

 tán tuó xiū tuó lì。xiū tuó lì。xiū tuó luó pó dǐ。fó tuó bō shān mí。

 檀陀修陀隷。修陀隷。修陀罗婆底。佛驮波羶祢。

 sà pó tuó luó ní ā pó duō ní。sà pó pó shā ā pó duō ní。xiū ā pó duō ní。

 萨婆陀罗尼阿婆多尼。萨婆婆沙阿婆多尼。修阿婆多尼。

 sēng qié pó lǚ chā ní。sēng qié niè qié tuó ní。ā sēng qí。

 僧伽婆履叉尼。僧伽涅伽陀尼。阿僧祇。

 sēng qié bō qié dì。dì lì ā duò sēng qié dōu luè ā luó dì pó luó dì。

 僧伽波伽地。帝隷阿惰僧伽兜略阿罗帝婆罗帝。

 sà pó sēng qié dì sān mó dì qié lán dì。sà pó dá mó xiū bō lì shā dì。

 萨婆僧伽地三摩地伽兰地。萨婆达磨修波利刹帝。

 sà pó sà duǒ lóu tuó jiāo shě luè ā nòu qié dì。xīn ā pí jí lì dì dì。

 萨婆萨埵楼驮憍舍略阿冕伽地。辛阿毘吉利地帝。

 shì zūn!ruò yǒu pú sà dé wén shì tuó luó ní zhě,

 世尊!若有菩萨得闻是陀罗尼者,

 dāng zhī pǔ xián shén tōng zhī lì,ruò fǎ huá jīng xíng yán fú tí,

 当知普贤神通之力,若法华经行阎浮提,

 yǒu shòu chí zhě,yīng zuò cǐ niàn:jiē shì pǔ xián wēi shén zhī lì。

 有受持者,应作此念:皆是普贤威神之力。

 ruò yǒu shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,jiě qí yì qù,rú shuō xiū xíng,

 若有受持、读诵,正忆念,解其义趣,如说修行,

 dāng zhī shì rén xíng pǔ xián xíng,

 当知是人行普贤行,

 yú wú liàng wú biān zhū fó suǒ shēn zhòng shàn gēn,

 于无量无边诸佛所深种善根,

 wéi zhū rú lái shǒu mó qí tóu。ruò dàn shū xiě,shì rén mìng zhōng,

 为诸如来手摩其头。若但书写,是人命终,

 dāng shēng dāo lì tiān shàng,

 当生忉利天上,

 shì shí bā wàn sì qiān tiān nǚ zuò zhòng jì yuè ér lái yíng zhī,

 是时八万四千天女作众伎乐而来迎之,

 qí rén jí zhuó qī bǎo guàn,yú cǎi nǚ zhōng yú lè kuài lè;

 其人即著七宝冠,于婇女中娱乐快乐;

 hé kuàng shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,jiě qí yì qù,rú shuō xiū xíng。

 何况受持、读诵,正忆念,解其义趣,如说修行。

 ruò yǒu rén shòu chí、dú sòng,jiě qí yì qù,shì rén mìng zhōng,

 若有人受持、读诵,解其义趣,是人命终,

 wéi qiān fó shòu shǒu,lìng bù kǒng bù,bú duò è qù,

 为千佛授手,令不恐怖,不堕恶趣,

 jí wǎng dōu shuài tiān shàng mí lè pú sà suǒ。mí lè pú sà,

 即往兜率天上弥勒菩萨所。弥勒菩萨,

 yǒu sān shí èr xiàng dà pú sà zhòng suǒ gòng wéi rào,

 有三十二相大菩萨众所共围绕,

 yǒu bǎi qiān wàn yì tiān nǚ juàn shǔ,ér yú zhōng shēng,

 有百千万亿天女眷属,而于中生,

 yǒu rú shì děng gōng dé lì yì。shì gù zhì zhě,yīng dāng yì xīn zì shū、

 有如是等功德利益。是故智者,应当一心自书、

 ruò shǐ rén shū,shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,rú shuō xiū xíng。

 若使人书,受持、读诵,正忆念,如说修行。

 shì zūn!wǒ jīn yǐ shén tōng lì gù,shǒu hù shì jīng,

 世尊!我今以神通力故,守护是经,

 yú rú lái miè hòu yán fú tí nèi,guǎng lìng liú bù,shǐ bú duàn jué。

 于如来灭后阎浮提内,广令流布,使不断绝。

 ěr shí shì jiā móu ní fó zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!pǔ xián!

 尔时释迦牟尼佛赞言:善哉,善哉!普贤!

 rǔ néng hù zhù shì jīng,lìng duō suǒ zhòng shēng ān lè lì yì。

 汝能护助是经,令多所众生安乐利益。

 rǔ yǐ chéng jiù bù kě sī yì gōng dé,shēn dà cí bēi,cóng jiǔ yuǎn lái,

 汝已成就不可思议功德,深大慈悲,从久远来,

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yì,ér néng zuò shì shén tōng zhī yuàn,

 发阿耨多罗三藐三菩提意,而能作是神通之愿,

 shǒu hù shì jīng。wǒ dāng yǐ shén tōng lì,

 守护是经。我当以神通力,

 shǒu hù néng shòu chí pǔ xián pú sà míng zhě。

 守护能受持普贤菩萨名者。

 pǔ xián!ruò yǒu shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,xiū xí、

 普贤!若有受持、读诵,正忆念,修习、

 shū xiě shì fǎ huá jīng zhě,dāng zhī shì rén,zé jiàn shì jiā móu ní fó,

 书写是法华经者,当知是人,则见释迦牟尼佛,

 rú cóng fó kǒu wén cǐ jīng diǎn;dāng zhī shì rén,gòng yǎng shì jiā móu ní fó;

 如从佛口闻此经典;当知是人,供养释迦牟尼佛;

 dāng zhī shì rén,fó zàn shàn zāi;dāng zhī shì rén,

 当知是人,佛赞善哉;当知是人,

 wéi shì jiā móu ní fó shǒu mó qí tóu;dāng zhī shì rén,

 为释迦牟尼佛手摩其头;当知是人,

 wéi shì jiā móu ní fó yī zhī suǒ fù。rú shì zhī rén,bú fù tān zhuó shì lè,

 为释迦牟尼佛衣之所覆。如是之人,不复贪著世乐,

 bú hào wài dào jīng shū、shǒu bǐ,yì fù bù xǐ qīn jìn qí rén jí zhū è zhě,

 不好外道经书、手笔,亦复不喜亲近其人及诸恶者,

 ruò tú ér、ruò chù zhū yáng jī gǒu、ruò liè shī、ruò xuàn mài nǚ sè,

 若屠儿、若畜猪羊鸡狗、若猎师、若炫卖女色,

 shì rén xīn yì zhì zhí,yǒu zhèng yì niàn,yǒu fú dé lì,

 是人心意质直,有正忆念,有福德力,

 shì rén bù wéi sān dú suǒ nǎo,yì fù bù wéi jí dù、wǒ màn、xié màn、

 是人不为三毒所恼,亦复不为嫉妒、我慢、邪慢、

 zēng shàng màn suǒ nǎo,shì rén shǎo yù zhī zú,néng xiū pǔ xián zhī xíng。

 增上慢所恼,是人少欲知足,能修普贤之行。

 pǔ xián!ruò rú lái miè hòu hòu wǔ bǎi suì,ruò yǒu rén jiàn shòu chí、

 普贤!若如来灭后后五百岁,若有人见受持、

 dú sòng fǎ huá jīng zhě,yīng zuò shì niàn:cǐ rén bù jiǔ dāng yì dào chǎng,

 读诵法华经者,应作是念:此人不久当诣道场,

 pò zhū mó zhòng,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,zhuǎn fǎ lún、

 破诸魔众,得阿耨多罗三藐三菩提,转法轮、

 jī fǎ gǔ、chuī fǎ luó、yǔ fǎ yǔ,

 击法鼓、吹法螺、雨法雨,

 dāng zuò tiān rén dà zhòng zhōng shī zǐ fǎ zuò shàng。

 当坐天人大众中师子法座上。

 pǔ xián!ruò yú hòu shì,shòu chí、dú sòng shì jīng diǎn zhě,

 普贤!若于后世,受持、读诵是经典者,

 shì rén bú fù tān zhuó yī fu、wò jù、yǐn shí、zī shēng zhī wù,

 是人不复贪著衣服、卧具、饮食、资生之物,

 suǒ yuàn bù xū,yì yú xiàn shì dé qí fú bào。ruò yǒu rén qīng huǐ zhī,

 所愿不虚,亦于现世得其福报。若有人轻毁之,

 yán:rǔ kuáng rén ěr,kōng zuò shì xíng,zhōng wú suǒ huò。

 言:汝狂人耳,空作是行,终无所获。

 rú shì zuì bào,dāng shì shì wú yǎn;ruò yǒu gòng yǎng zàn tàn zhī zhě,

 如是罪报,当世世无眼;若有供养赞叹之者,

 dāng yú jīn shì dé xiàn guǒ bào。ruò fù jiàn shòu chí shì jīng zhě,

 当于今世得现果报。若复见受持是经者,

 chū qí guò è,ruò shí、ruò bù shí,cǐ rén xiàn shì dé bái lài bìng。

 出其过恶,若实、若不实,此人现世得白癞病。

 ruò yǒu qīng xiào zhī zhě,dāng shì shì yá chǐ shū quē,chǒu chún、

 若有轻笑之者,当世世牙齿疏缺,丑唇、

 píng bí,shǒu jiǎo liáo lì,yǎn mù jiǎo lài,shēn tǐ chòu huì,

 平鼻,手脚缭戾,眼目角睐,身体臭秽,

 è chuāng、nóng xuè、shuǐ fù、duǎn qì、zhū è zhòng bìng。shì gù,pǔ xián!

 恶疮、脓血、水腹、短气、诸恶重病。是故,普贤!

 ruò jiàn shòu chí shì jīng diǎn zhě,dāng qǐ yuǎn yíng,dāng rú jìng fó。

 若见受持是经典者,当起远迎,当如敬佛。

 shuō shì pǔ xián quàn fā pǐn shí,héng hé shā děng wú liàng wú biān pú sà,

 说是普贤劝发品时,恒河沙等无量无边菩萨,

 dé bǎi qiān wàn yì xuán tuó luó ní;

 得百千万亿旋陀罗尼;

 sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén děng zhū pú sà,jù pǔ xián dào。

 三千大千世界微尘等诸菩萨,具普贤道。

 fó shuō shì jīng shí,pǔ xián děng zhū pú sà,shè lì fú děng zhū shēng wén,

 佛说是经时,普贤等诸菩萨,舍利弗等诸声闻,

 jí zhū tiān、lóng、rén fēi rén děng,yí qiè dà huì,jiē dà huān xǐ,

 及诸天、龙、人非人等,一切大会,皆大欢喜,

 shòu chí fó yǔ,zuò lǐ ér qù。

 受持佛语,作礼而去。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
惟有河边雁,秋来南向飞。 惟有河边雁,秋来南向飞。

惟有河边雁,秋来南向飞。古诗原文[挑错/完善]出自...

惟有今宵,皓彩皆同普。 惟有今宵,皓彩皆同普。

惟有今宵,皓彩皆同普。古诗原文[挑错/完善]出自宋...

惟心会而不可口传,可神通 惟心会而不可口传,可神通

惟心会而不可口传,可神通而不可语达。...

惟有南来无数雁,和明月、 惟有南来无数雁,和明月、

惟有南来无数雁,和明月、宿芦花。古诗原文[挑错/...

惟德动天,无远弗届。满招 惟德动天,无远弗届。满招

惟德动天,无远弗届。满招损,谦受益,时乃天道。...

最新文章
惟有南来无数雁,和明月、 惟有南来无数雁,和明月、

惟有南来无数雁,和明月、宿芦花。古诗原文[挑错/...

惟德动天,无远弗届。满招 惟德动天,无远弗届。满招

惟德动天,无远弗届。满招损,谦受益,时乃天道。...

惟有南来无数雁,和明月、 惟有南来无数雁,和明月、

惟有南来无数雁,和明月、宿芦花。古诗原文[挑错/...

惟德动天,无远弗届。 惟德动天,无远弗届。

惟德动天,无远弗届。...

惟将迟暮供多病,未有涓埃 惟将迟暮供多病,未有涓埃

惟将迟暮供多病,未有涓埃答圣朝。古诗原文[挑错/...

惟德动天,无远弗届。满招 惟德动天,无远弗届。满招

惟德动天,无远弗届。满招损,谦受益,时乃天道。...

惟有春风最相惜,殷勤更向 惟有春风最相惜,殷勤更向

惟有春风最相惜,殷勤更向手中吹。古诗原文[挑错/...

惟天地万物父母,惟人万物 惟天地万物父母,惟人万物

惟天地万物父母,惟人万物之灵。古诗原文[挑错/完...

惟智者能调,达人自玉。 惟智者能调,达人自玉。

惟智者能调,达人自玉。...

惟有绿荷红菡萏,卷舒开合 惟有绿荷红菡萏,卷舒开合

惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。古诗原文[挑错/...

友情链接

法华经原文全文 手机版 网站地图